AA Inning en Invordering - Infosessie

Report
AAII - JURIDISCHE DIENSTEN
BRUSSEL
Takenpakket
Defensief
Offensief
Advies
Takenpakket
Defensief
Offensief
 Vervolgingen
 faillissement/vereffening
 Revindicatie
Advies
Takenpakket
Defensief
 Faillissement
Offensief
Advies
/ Vereffening
 Rechtstreeks schuldenaar (art. 1452 Ger. W.)
 Aansprakelijkheid
 Uitvoerend/Bewarend beslag op (on)roerend goed
 Pauliaanse vordering
 Zijdelingse vordering
 “Speciale acties”
Takenpakket
Defensief
Offensief
 Ontvangkantoren
 Invorderingsmogelijkheden
 Directie
 Verzoeken
onbeperkt uitstel
 Nalatigheidsinteresten
 Opleiding
- Nieuwigheden
Advies
Rechtstakken







WIB 1992 en WBTW inzake invordering. Sinds kort:
ook niet-fiscale invordering
Zekerheden en executierecht (voorrechten en
hypotheken, beslagrecht,…)
Erfrecht en huwelijksvermogensrecht
Insolventierecht (faillissementsrecht, Wet Continuïteit
ondernemingen, Collectieve schuldenregeling,…)
Burgerlijk recht (onrechtmatige daad,…)
Gerechtelijke recht
Vennootschappenrecht, financieel recht en
boekhoudwetgeving, strafrecht en strafprocesrecht…
Bevoegdheid
Directe belastingen
Regionaal Invorderingscentrum
BTW
Niet-fiscale invordering
Directe belastingen (Buitenland)
BTW (Buitenland)
Bijzonder Invorderingscentrum
Niet-fiscale invordering
Fraudedossiers
Bedankt

similar documents