HaBu1B_Boekhoudkundige entiteit_0809

Report
Aangepaste boekhouding



Boekhouding aanpassen aan aard en
omvang van activiteiten
Boekhouding aanpassen aan bijzondere
aard activiteiten of wettelijk statuut
onderneming
Boekhouding voeren van geconsolideerde
gegevens
Omschrijving van de categorieën
Zeer kleine
onderneming
Eenmanszaak
die
VOF
Geen
rechtspersoonlijk
heid
Een jaaromzet hebben van
< 500 000,00 EUR (Excl. BTW)
Kleine en
middelgrote
onderneming
Andere dan
kleine
ondernemingen
Gedurende 2 opeenvolgende
jaren:
1 Niet meer dan één van volgende
drempels overschrijden:
-Jaarlijks gem 50 personeelsleden
- Jaaromzet 7 300 000,00 EUR,
excl. BTW
-Balanstotaal 3 650 000,00 EUR
2 EN BOVENDIEN:
Jaarlijks gem. niet meer dan 100
personeelsleden hebben
Grote
onderneming
Alle andere
ondernemingen
die
die
Geen zeer kleine, kleine of
middelgrote ondernemingen zijn
Boekhouding van de zeer kleine onderneming

Zeer kleine ondernemingen mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren,
waarbij de verrichtingen ingeschreven worden in tenminste 3 dagboeken:
◦ Verkoopdagboek
◦ Aankoopdagboek
◦ Financieel dagboek




Vrijgesteld van het toepassen van een rekeningenstelsel
Vrijgesteld van het boeken op rekeningen
Wel eens per jaar een inventaris opstellen
Minstens eens per jaar de Jaarrekening opmaken
(geen schema vereist; publicatie niet verplicht)
Boekhouding van kleine en middelgrote
onderneming

Kleine en middelgrote onderneming moeten een volledige boekhouding
voeren d.w.z.:
Rekeningenstelsel toepassen
Boeken in het grootboek en in het journaal
Minstens één maal per jaar de inventaris opmaken
Rekeningen in overeenstemming brengen met de realiteit van de
inventaris
◦ Resultatenrekening opstellen
◦ Eindbalans opstellen
◦
◦
◦
◦
 Per periode een Jaarrekening opstellen
 Mag volgens het verkort schema
 Geeft een getrouw beeld van het vermogen, de financiële
positie en het resultaat van de onderneming
 Deze JR moet neergelegd worden bij de NBB
Boekhouding van de grote ondernemingen

Grote ondernemingen moeten ook een volledige boekhouding
voeren:
 Verplichtingen van kleine/middelgrote ondernemingen naleven
 Maar: de JR moet opgesteld worden volgens het volledig
schema
www.nbb.be
Kader van technische eisen
 De verrichtingen worden, zonder uitstel, getrouw,
volledig en chronologisch ingeschreven

Verbetering  oorspronkelijk
ingeschrevene/ingegevene moet leesbaar blijven

Boekhouding wordt gevoerd met een stel boeken of
met een geïnformatiseerd systeem

Boeken op basis van een extern (of intern)
verantwoordings-document:
 per verrichting een document
 moet gedagtekend zijn
 10 jaar bewaren (3 jaar voor interne stukken)
Kader van technische eisen


De continuïteit, de regelmatigheid en de
onveranderlijkheid van de boekingen moet verzekerd
zijn
De boekingen geschieden op basis van een
rekeningenstelsel, gebaseerd op het MAR en aangepast
aan de aard en de omvang van de onderneming:
 Een stel rekeningen voor iedere onderscheiden activiteit binnen de
onderneming
 Rekeningen die niet van toepassing zijn mogen weggelaten worden
 Omschrijvingen mogen aangepast worden

Vormvereisten voor de boeken:
Mag sinds 2005 louter elektronisch
 Afdrukken van journalen, inventarisboek…is niet meer nodig
 Zowel de gegevensbestanden als de programma’s moeten
bewaard blijven
De BTW-aangifte


Maandelijks, tenzij jaaromzet excl. BTW <
1 000 000,00 EUR dan kwartaalaangifte mogelijk
Wanneer indienen?
◦ Ten laatste 20ste van de maand die volgt op de aangegeven
maand/kwartaal
◦ Enkel nog elektronische indiening mbv certificaat of
elektronische identiteitskaart
◦ Ondersteund door INTERVAT, overheidsdienst

Wanneer saldo betalen?
◦ Zelfde datum als indiening
HANDELAAR
De BTW- listing


Op het einde van het kalenderjaar maakt de
handelaar de btw-listing op. Deze listing moet
voor 31 maart ingediend worden.
De btw-listing is een lijst van alle klanten:
◦ die een ondernemingsnummer hebben
◦ aan wie de handelaar in het voorbije jaar goederen heeft
verkocht voor een totaal bedrag (excl. BTW) van minstens
250,00 euro.

Ook deze lijst kan uitsluitend elektronisch bezorgd
worden aan de BTW-administratie.

similar documents