personeelskosten - Provincie West

Report
IMPULSREGLEMENT
FINANCIËLE LUIK
1
AANZET PROJECTBEGROTING
PER PROJECTJAAR
UITGAVEN: PERSONEELSKOST
WERKINGSKOST
INKOMSTEN: GEVRAAGDE PROVINCIALE SUBSIDIE
EIGEN INBRENG (eigen middelen, financiële
bijdrage partners, sponsoring, inkomsten project en overige subsidies)
2
IMPULSREGLEMENT
De projectsubsidie kan enkel aangewend
worden voor personeelskosten (met een
maximum van 60.000 euro/FTE per jaar en voor
zover het gaat om personeel dat specifiek voor
het project aangesteld wordt) en/of
werkingskosten (exclusief afschrijvingen).
Investeringen worden niet als werkingskosten
aanzien.
3
PERSONEELSKOST
PERSONEELSKOST =
LOONKOST
+ OVERIGE PERSONEELSKOSTEN
4
PERSONEELSKOST
LOONKOST =
BRUTOLOON
+ PATRONALE RSZ
+ PATRONAAL PENSIOEN
indien niet vervat in brutoloon:
+ VAKANTIEGELD
+ EINDEJAARSPREMIE
5
PERSONEELSKOST
ANDERE PERSONEELSKOSTEN =
- MAALTIJDCHEQUES
- WOON-WERK VERKEER
- KOSTEN VOOR LOONADMINISTRATIE
- KOSTEN VOOR VORMING EN
OPLEIDING PERSONEEL
- VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN
6
PERSONEELSKOST
MAX. 60.000 euro/FTE/jaar
= 30.000 euro/HTE
= 12.000 euro 1/5 FTE (20%)
…
= 30,36 euro/uur (38-urenweek)
= 32,05 euro/uur (36-urenweek)
7
PERSONEELSKOST
Vb. Projectbegroting
Loonkost:
22.843,09 €
Werkingskost 7.200,00 €
Totaal
30.043,09 €
Max. subsidiebedrag= 30.043,09 € x 60% = 18.025,85 €
Begrenzing loonkost à 60.000 €/FTE
Gevraagde subsidiebedrag is kleiner dan projectkost,
rekening houdend met loonbegrenzing => in orde
8
PERSONEELSKOST
Verantwoording personeelskost:
- loonfiches van de personen die voor het
project aangesteld werden
- facturen (sociaal secretariaat, verzekering
arbeidsongevallen, …)
9
WERKINGSKOST
Ontwerp projectbegroting:
•
•
•
•
Aanzet rubrieken – duidelijkheid
Andere rubrieken mogelijk
Verplaatsingskosten
Voor ondersteunende kosten (huur,
telefoon, internet,…) met een max. van
10% van de totale personeelskost per
jaar volstaat een verklaring op eer.
10
WERKINGSKOST - INVESTERINGEN
Meubilair en hardware worden ALTIJD als
investering beschouwd!
11
WERKINGSKOST - INVESTERINGEN
INVESTERINGEN = tegelijk aan
volgende 3 voorwaarden voldoen:
- Per stuk + 1.000 euro, excl. BTW
- Duurzaam (geen verbruiksgoed)
- Waarde over meerdere jaren
12
WERKINGSKOST - INVESTERINGEN
Herstellings- en onderhoudswerken =
investering als er tegelijk aan volgende 3
voorwaarden voldaan is:
- de waarde verhoogt
- duurzaam
- meer dan 1.000 euro excl. BTW
13
WERKINGSKOSTEN
AANDACHTSPUNT:
VERANTWOORDING ALTIJD MET
FACTUREN
(m.u.v. ondersteunende kosten= verklaring op eer)
14
WERKINGSKOST
• OFWEL facturen voor project apart
• OFWEL facturen voor een groter geheel met
een VERDEELSLEUTEL, maar dan moeten alle
facturen ook als verantwoording binnen
gebracht worden
VB. Organisatie met 30 FTE
Project met 3 FTE
=> 3/30 van verantwoorde kosten is ten laste
van het project
15

similar documents