Samenwerking in de social profit

Report
Samenwerking in de social
profit
Een aantal juridische topics
vzw Procura
1
Algemeen
vzw Procura
2
Vormen van samenwerking

Functionele samenwerking
Een aantal vereniging gaan samenwerken zonder het
creëren van een nieuwe rechtspersoon, met andere
woorden als een feitelijke vereniging

Structurele samenwerking
Voor de concrete uitwerking van de samenwerking wordt
een nieuwe juridische structuur uitgewerkt of wordt een
bestaande aangepast.

Het wederzijds uitvoeren van taken voor
elkaar
vzw Procura
3
Functionele samenwerking

Bij een functionele samenwerking gaan vereniging
samen bepaalde activiteiten plannen om
schaalvoordelen te bekomen zonder hiervoor een
nieuwe juridische structuur te creëren.
 Wie ? Verenigingen, natuurlijke personen,
vennootschappen
 Samenwerkingsovereenkomst.
 Voorbeelden : gezamenlijke aankoop, huren,…
vzw Procura
4
Functionele samenwerking

Functionele samenwerking – feitelijke
vereniging / reglement
– Begin/einde lidmaatschap - voorwaarden
– Bepaalde of onbepaalde duur
– Besluitvorming
– Vertegenwoordiging : volmachtenregeling/
optie/ sterkmaking. (gerechtelijk en
buitengerechtelijk)
– Eigendomsrecht
vzw Procura
5
Structurele samenwerking

Bij een structurele samenwerking wordt een
nieuwe rechtspersoon gecreëerd om de
samenwerking vorm te geven
– Vzw
– Vennootschap
– Internationale vzw

Alles wat bij een functionele samenwerking
in de samenwerkingsovereenkomst vermeld
is, komt hier in de statuten.
vzw Procura
6
Structurele samenwerking

Andere vormen van structurele
samenwerking
– Personele unie : bij twee verschillende vzw’s is
de samenstelling van de AV en RvB identiek.
Deze structuur kan juridisch worden verankerd
in de statuten.
– Fusie/splitsing : twee juridische entiteiten gaan
volledig in elkaar op.
vzw Procura
7
Structurele samenwerking

Fusie
– Ofwel een combinatie van ontbinding met
opslorping door bestaande vzw
– Ofwel een creatie van een nieuwe entiteit waar
meerdere vzw’s een bedrijfstak (of alle activa
of passiva) inbrengen in een nieuw opgerichte
rechtspersoon.
vzw Procura
8
Structurele samenwerking

Fusie – stappenplan
– Voorbereidende fase op niveau raad van
bestuur



Kennismakingsronde : financieel, infrastructuur,
visie op korte en lange termijn.
Contacten met subsidiërende overheid
Opmaken van fusie-overeenkomst
– Aangepaste statuten na fusie
– Samenstelling en werking AV – RVB - directiecomité
– Masterplan en financieel plan
vzw Procura
9
Structurele samenwerking

Fusie – stappenplan
– Goedkeuring door de verschillende algemene
vergadering. Tip : onder de opschortende
voorwaarde dat het fusievoorstel door alle
betrokken vzw’s wordt goedgekeurd.
– Ontbinding van één of meer vzw’s
– Inbreng te algemenen titel in andere vzw ( geen
echte vereffening
– Formaliteiten / kostprijs op fiscaal vlak
vzw Procura
10
Structurele samenwerking

Fusie – stappenplan
– Eventueel : oprichten nieuwe vzw
– Tegenstelbaarheid van de doorgevoerde fusie-
operatie.
– Vorm : authentiek of onderhands.
vzw Procura
11
Sociaal recht
vzw Procura
12
Terbeschikkingstelling personeel

Op grond van artikel 31 van de wet van 24 juli
1987 bestaat er een principieel verbod om
werknemers ter beschikking te stellen van derden
die deze werknemers gebruiken en over hen een
gedeelte van het gezag uitoefenen dat normaal
wordt uitgevoerd door de werkgever.
vzw Procura
13
Terbeschikkingstelling personeel

Opdat er sprake zou zijn van TBS van personeel
moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn :
– Iedere activiteit ongeacht de duur ervan
– Het gaat om werknemers, niet om zelfstandigen
– Gezagsoverdracht. Het gezag over de werknemer mag
niet overgaan op de “gebruiker”. Blijft de werknemer
onder het gezag van de oorspronkelijke werkgever, dan
: aanneming
vzw Procura
14
Terbeschikkingstelling personeel

Uitoefening van gezag niet alleen onderzocht aan
de hand van bestaande overeenkomst maar vooral
uit de concrete situatie :
–
gebruiker maakt offertes met naam van uitgeleende werknemer
– Werknemers staan in organigram van “gebruiker”
– Gebruiker betaalt verplaatsingsonkosten
– Melden van ziekte van controle ziektebriefjes
– Vakantieregeling
– Sanctionering
– Wie betaalt verplaatsingsonkosten
vzw Procura
15
Terbeschikkingstelling personeel

Bij de programmawet van 12 augustus 2000 is hier
een versoepeling aangebracht.
 De “gebruiker” van het personeel mag een deel
van het gezag van werkgever overnemen
– Instructies m.b.t. de verplichtingen inzake
welzijn en veiligheid op het werk
– Instructies inzake arbeids- en rusttijden
– Instructies die kaderen inde uitvoering van de
overeenkomst tussen opdrachtgever en
“gebruiker”
vzw Procura
16
Terbeschikkingstelling personeel

Sancties bij inbreuken op de wet
– Civielrechtelijke sancties

In de relatie “gebruiker”-werknemer
– Gebruiker wordt geacht verbonden te zijn met werknemer
– Werknemer kan contract onmiddellijk beëindigen
– Oorspronkelijke werkgever hoofdelijk aansprakelijk voor
betaling van sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en
voordelen die voortvloeien uit nieuwe overeenkomst.

In de relatie uitlener-gebruiker
– De overeenkomst kan worden nietig verklaard. Uitlener
kan in het kader van de uitlening geen facturen meer
innen.
vzw Procura
17
Terbeschikkingstelling personeel

Sancties bij inbreuken op de wet
– Strafrechtelijke sancties.
Gevangenisstraffen en boetes per betrokken
werknemer
– Administratieve geldboete.
Boete per betrokken werknemer
vzw Procura
18
Terbeschikkingstelling personeel

Toegelaten terbeschikkingstelling
– Uitzendarbeid
– Uitzonderlijke terbeschikkingstelling

Voorwaarden :
– Occasioneel en voor een bepaalde duur
– Enkel vaste werknemers
– Voorafgaand akkoord van de sociale inspectie en
vakbondsafvaardiging. Dit is niet vereist bij samenwerking
moeder/dochter en bij gespecialiseerde opdrachten.
– Voorafgaande basisovereenkomst tussen werkgever/gebruiker en
werknemer met de duur en andere modaliteiten.
vzw Procura
19
Terbeschikkingstelling personeel

Toegelaten terbeschikkingstelling
– Uitzonderlijke terbeschikkingstelling

Gevolgen
– Slechts een klein deel van het gezag van de werkgever
gaat over op de gebruiker
– Voor de rest blijft de uitlener de werkgever en blijft hij
exclusief bevoegd voor :
• De betaling van het loon
• Aanwerving/evaluatie/carrièreplanning
• Loononderhandelingen
• Vaststelling taakinhoud
• Ontslag of andere sancties
vzw Procura
20
Terbeschikkingstelling personeel

Toegelaten terbeschikkingstelling
– Uitzonderlijke terbeschikkingstelling

Gevolgen
– De gebruiker is verantwoordelijke voor de fouten van de
ter beschikking gestelde werknemer
– Wanneer bepaalde werknemers regelmatig gaan werken
bij een zelfde aannemer bestaat het risico dat een aantal
grenzen gaan vervagen…
vzw Procura
21
Globale arbeidsovereenkomst

Bij een globale arbeidsovereenkomst sluit
één werknemer een arbeidsovereenkomst af
met twee werkgevers.
– Verdeling werkgeversgezag
– Hoofdelijke aansprakelijkheid
– Duidelijke afspraken vereist in AO
– Arbeidsreglement
– arbeidsongevallenverzekering
vzw Procura
22
Globale arbeidsovereenkomst

Voordelen
– Vermijden wetgeving deeltijdse arbeid
– Geen verboden terbeschikkingstelling

Nadelen
– Hoofdelijke aansprakelijkheid
– Verschillende loon- en arbeidsvoorwaarden
– Meervoudige administratieve verplichtingen
vzw Procura
23
CAO 32 bis

Deze CAO regelt de rechten van de werknemers
bij de overgang van een onderneming krachtens
een overeenkomst
– Wijziging van werkgever
– Overgang van een onderneming of een gedeelte
ervan
– Overeenkomst tussen de werkgever die
onderneming overdraagt en de werkgever die
overneemt
vzw Procura
24
CAO 32 bis

Gevolgen van de overgang van onderneming
krachtens overeenkomst
– Automatische overdracht van de
arbeidsovereenkomsten
– Overgang mag geen reden zijn tot beëindiging van de
arbeidsovereenkomst.
– Ontslagverbod
– De bestaande arbeidsvoorwaarden blijven gelden.
– Hoofdelijkheid overdrager/overnemer
vzw Procura
25
Samenwerking fiscaal
bekeken
BTW
vzw Procura
26
BTW

Principe :
Iedereen die in de uitoefening van een
economische activiteit geregeld en
zelfstandig en onder bezwarende titel
leveringen van goederen en diensten
verricht omschreven in het Wetboek BTW,
is onderworpen aan de BTW-plicht.
vzw Procura
27
BTW

Toepassing van dit principe :
Wanneer vzw A voor vzw B de boekhouding
opvolgt en bijhoudt tegen betaling van een
daarvoor afgesproken vergoeding, dan is hier
BTW op verschuldigd.
Hier moet de dienstverlenende vzw er wel op
toezien dat het voeren van een boekhouding voor
derden wel valt binnen het statutair doel.
vzw Procura
28
BTW

Oplossing : kostendelende vereniging
Overeenkomstig artikel 44, §2, 1°bis van het BTWWetboek zijn de diensten verleend door kostendelende
verenigingen aan hun leden die een werkzaamheid
uitoefenen die is vrijgesteld van BTW in toepassing
van artikel 44 van het BTW-wetboek of die valt buiten
de werkingssfeer van de BTW vrijgesteld wanneer de
diensten direct nodig zijn voor de uitoefening van die
werkzaamheid, deze groeperingen van hun leden enkel
terugbetaling vorderen van hun aandeel in de
gezamenlijke uitgaven en mits deze vrijstelling niet
leidt tot concurrentievervalsing
vzw Procura
29
BTW

Kostendelende vereniging
Voorwaarden :
In verband met de aard van de handelingen
– Enkel m.b.t. tot diensten gepresteerd door kostendelende
vereniging ( niet voor levering goederen)
– De diensten moeten noodzakelijk zijn voor uitvoering
maatschappelijk doel van de leden
Bijv. : diensten inzake personeelsbeheer en –aanwerving
– De prestaties moeten niet worden geleverd ten behoeve van alle
leden van de kostendelende vereniging
vzw Procura
30
BTW

Kostendelende vereniging
Voorwaarden
– In verband met de hoedanigheid van de leden

Ze mogen geen BTW-belastingplichtige zijn of eventueel
BTW-belastingplichtige zonder recht op aftrek.
– In verband met de doorgerekende vergoeding

De vergoeding van de kosten mag slechts de terugbetaling
vertegenwoordigen van de kosten die gemaakt zijn. De
verdeling van de kosten gebeurt aan de hand van vooraf
bepaalde criteria.
– Link met de verbonden leden

De leden moeten eenzelfde werkzaamheid uitoefenen of
behoren tot eenzelfde financiële economische, professionele
groep
vzw Procura
31
BTW

De kostendelende vereniging kan gebeuren
onder alle mogelijke vormen :
– Vzw
– Feitelijke vereniging
– Economisch samenwerkingsverband
–…
vzw Procura
32
BTW

Zelfstandige onverdeeldheid
Wanneer vzw A een groot pakket goederen
aankoopt om door te “verkopen” aan bevriende
organisaties, dan is op deze doorverkoop in
principe BTW verschuldigd.
Kan worden vermeden door zelfstandige
onverdeeldheid
vzw Procura
33
BTW

Zelfstandige onverdeeldheid (ZO)
– Bij een ZO kopen een aantal vzw’s als onverdeeldheid
een pakket goederen aan.
Bij de verdeling van de goederen onder de deelgenoten
gebeurt er een verrichting met zichzelf. Bijgevolg is er
geen BTW verschuldigd.
– Voorwaarden :
 Geen eigen naam
 Onverdeeldheid mag enkel handelen voor
deelnemende leden.
vzw Procura
34
BTW

Zelfstandige onverdeeldheid
– Voorwaarden
 Inkomende facturen op alle deelnemende leden.
 Inkomende goederen worden tegen kostprijs ten
laste gelegd van de leden volgens hun aandeel in de
onverdeeldheid op basis van inkomende facturen
 Onverdeeldheid heeft “gemeenschappelijk”
personeel.
Dit is gemeenschappelijk aangeworven of
gemeenschappelijk gemaakt.
vzw Procura
35
BTW

Zelfstandige onverdeeldheid
– Opmaak overeenkomst noodzakelijk
 Manier van samenwerken omschrijven
 Verdeling van baten en lasten beschrijven
 Voorzien van mogelijke aanduiding van lasthebber
die in naam en voor rekening van de leden kan
optreden.
 Procedure voor nemen van beslissingen voor
gemeenschappelijk personeel
vzw Procura
36
Vragen ?
vzw Procura
37

similar documents