dr.C. Smolders

Report
1
Hervormingsscenario’s voor de tariefkorting in
de registratierechten
dr.C. Smolders (Hogeschool Gent & UGent)
BIOF-lunchdebat, Brussel, 11.06.2012
2
inhoud
1. Hervormingen van de registratierechten:de
bredere context
2. Het klein beschrijf
3. Steunpunt f&b-simulaties van de effecten van
6 scenario’s op de ontvangsten en het
effectief tarief
3
inhoud
1. Hervormingen van de registratierechten: de
bredere context
2. Het klein beschrijf
3. Steunpunt f&b-simulaties van de effecten van
6 scenario’s op de ontvangsten en het
effectief tarief
4
Transactiebelastingen zijn internationaal zeer divers…
1.
Flat tax in Nederland (2%), Tsjechië (3%), Spanje (7%), Duitsland (3,5%)
2.
Samengestelde belasting in Frankrijk :taxe départementale (3,80%)+ taxe
communale(1,20%)+ prélèvement au profit de l'Etat (2,37% sur le montant du droit
départemental) (≈5,09%)
3.
4.
Beperkt progressief in Ierland (1 en 2%) en Hongarije (2% en 6%)
Progressief in UK, Portugal, Australië:
5
Transactiebelastingen zijn internationaal het voorwerp
van hervormingen…
1.
2.
3.
Nederland: tijdelijke verlaging van 6% tot 2% in 2011; sinds 25.05.2012
structurele verlaging
Ierland : in 2011 van 6% naar 2% voor aankopen van onroerend goed voor
niet-residentiële doeleinden; afschaffing first time home buyers relief en voor
second time buyer home size relief
VK: sinds 05.2012 aanpassing van het tarief op het hoogste barema van 5 naar
7% & vermindering van bedrag van de voetvrijstelling van £250 000 naar £125
000; invoering van 15 % voor woningen met een waarde > £2 000 000 die
ondergebracht worden in een vennootschap
6
Transactiebelastingen zijn inefficiënt, distortionair,
volatiel ….
“All home owners and landlords pay stamp duty on house purchases. Tax and
housing policy experts, including agree that stamp duty is a poor tax.
It is inefficient, feeds into house prices (contributing to lack of affordability)
and taxes more heavily those people who purchase new housing more often,
than those people who don’t.
Stamp duty is an extra cost that impedes people from buying and selling their
homes, both within our major cities and across the country, for work reasons,
or to “upsize” or “downsize” their home as needed.
Stamp duties are an important revenue source for state government, and this
is a crucial factor in any tax reform.
However, stamp duties are a volatile revenue source – as housing markets
soften in many places, state governments struggle to meet revenue
requirements because their stamp duty collections are down.”
7
Ook in Vlaanderen hervormd in 1996/2002/2004/2007/ 2009/2011…….
- 01/01/2002:Tarief van 12,5% naar 10% en 6% naar 5% + meeneembaarheid (tot maximum
12.500 euro) en abattement van €12.500
- 01/01/2007: verhoging van het abattement tot €15.000
- 01/01/2009: invoering bij-abattement van €10.000(20.000) bij de toepassing van 10(5)%
- 01/09/2009: invoering renovatie-abattement van €30.000 euro bij de aankoop van een
pand dat voor ten hoogste vier opeenvolgende jaren is geregistreerd als leegstaand,
verwaarloosd, ongeschikt of onbewoonbaar
- 01/01/2011: vrijstelling registratierechten voor nieuwe woningen die onder BTW-stelsel
vallen. (cfr Breitsohl-arrest )
8
Huidige context stelt RR opnieuw ter discussie….

(
internationaal nog steeds vrij hoge transactiebelastingen (NBB,2010)
9
Huidige context stelt RR opnieuw ter discussie…. 

Sterke stijging van de woningprijzen in laatste decennium (NBB,2010)
1
0
Huidige context stelt RR opnieuw ter discussie….

(
Recente crisis vastgoedmarkt en afkoeling woningmarkt in België
11

Context van sanering en verschuiving van fiscale druk naar andere
grondslagen, waaronder vermogen (NBB,2010)-1…
12

Context van sanering en verschuiving van fiscale druk naar andere
grondslagen, waaronder vermogen (NBB,2010)-2… 
13

Context van groei en werkgelegenheid -1… 
14



Discussie in de housing
literatuur over de
wenselijkheid om hoge
transactiebelastingen aan te
houden (Isebaert, Heylen &
Smolders,2010):
Oswald-effect voor België
15

Context van groei en werkgelegenheid-3… 
16
inhoud
1. Hervormingen van de registratierechten:de
bredere context
2. Het klein beschrijf
3. Steunpunt f&b-simulaties van de effecten van
6 scenario’s op de ontvangsten en het
effectief tarief
17
Specifiek aandachtspunt=basis van de toekenning van 5%tarief….
“klein beschrijf” = 5% i.p.v. 10% RR op verkoopwaarde voor “bescheiden
woningen”
KI voor indexatie < 745 à 1045 euro en afhankelijk van de kinderlast
Binnen de 3 jaar bewonen
Geen andere woning in volle of blote eigendom bezitten (uitgez.
woning geërfd in rechte lijn)
! KI is indicator voor de “koopkracht” van de koper & de waarde van woning
18
Specifiek aandachtspunt= basis van de toekenning van 5%-tarief….
-KI niet aangepast :
•laatste perequatie 1.1.1975; indexatie sinds 1991; weinig buitengewone
herzieningen
•Rekenhof (2006):
!
grote verschillen qua data inzake woningpatrimonium tussen
Kadaster en NIS (alg.sociaal-economische enquête)
!
Onvolledige lijst 220: enkel stedenbouwkundige vergunningen en
verkavelingsvergunningen, weinig of geen veranderingen aan
gebouwen
!
Weinig gebruik van andere databanken (premies van Federale en
Gewestelijke overheden)
!
Weinig spontane meldingen van verbouwingen
!
Niet alle gemeenten hebben aanwijzend schatter
19
Diffuse relatie KIverkoopprijzen
Cfr. Heyndels & Mahieu
(2011)
Horizontale
onrechtvaardigheid
20
Alternatieve formuleringen…
Aanpassing van de grondslag van het bestaand criterium:
1.
Perequatie KI (cfr. geregistreerde huurcontracten)
2.
Nieuwe Vlaamse unieke grondslag (VLOGB) (cfr. werkgroep Lyben)
Formulering nieuwe criteria:
•
betaalbaarheid: gezinstoestand, inkomensgrenzen,potentieel om
hypotheek te bekomen
•
Woningbezit:enige woning
•
Energetische kenmerken woning: isolatie/energieprestatiecertificaat
/alternatieve energievormen/passiefwoningen
•
Hedonische kenmerken (oppervlakte, bouwjaar, comfortindicatoren)
•
Indicatoren van de marktwaarde van de woning: woningprijzen
Nieuwe doelstellingen:
Zonering om stadsvlucht tegen te gaan
2
1
inhoud
1. Hervormingen van de registratierechten:de
bredere context
2. Het klein beschrijf
3. Steunpunt f&b-simulaties van de effecten
van 6 scenario’s op de ontvangsten en het
effectief tarief
22
3.1.Uitgangspunten/methode-1
1) Budgetneutraal
2) Klein beschrijf op basis van akteprijs
3) Streven naar meer transparantie/eenvoud
4) Evaluatie van de bestaande abattementen & meeneembaarheid
5) Overwegen nieuwe abattementen (kinderlast/zonering)
6) Vermijden van prijsbewimpeling
7) Vermijden van prijsopduweffecten
23
3.2.Uitgangspunten/methode-2
Data: alle transacties 2010(Bron: FOD Financiën)
Methode:
directe verrekening registratierechten
Indirecte verrekening abattementen & meeneembaarheid
Registratierechten alle andere transacties =cste
berekening van 6 scenario’s met varianten
inschatting van de budgettaire effecten
berekening van het gemiddeld tarief
inschatting winners en verliezers t.o.v. huidige reglementering
24
3.3.Overzicht basisparameters-1
25
Overzicht basisparameters-2
26
 Overzicht basisparameters-3
De getoetste scenario’s
27
28
3.4. scenario 5 in detail-1
 Scenario 5
 Niet-enige woningen: zonder uitzondering belast aan 10%
 Enige woningen: onderworpen aan een progressief tariefstelsel (bvb. 4%, 6%, 8%, 10% en
12%) op respectievelijke schijven.
 Gronden: ook belast aan 10%
- Verdeling enige en niet-enige woningen: IPCAL-data
 10,19% of 6.884 transacties niet-enig
 89,81% of 60.678 transacties enig
- Geen budgettaire ruimte voor standaardabattement
- Abattement kinderlast: € 30.000
29
3.4.scenario 5 in detail-2
30
3.4.Scenario 5 in detail-3
-
31
6.scenario 5 in detail-4
32
3.4.Scenario 5 in detail-5
 Evaluatie scenario 5
+ Minder kans op prijsbewimpeling
+ Alle enige woningbezitters genieten de korting
-
Weinig budgetruimte voor abattementen
-
Onzekerheid omtrent verdeling en omloopsnelheid enig/niet-enig (extensie)
-
Nivellering fiscale druk
-
Invoering 12% / 12,5%
-
Complexiteit en transparantie
33
3.5.Scenario 6 in detail-1
 Scenario 6
 Niet-enige woningen: zonder uitzondering belast aan 10%
 Enige woningen: onderworpen aan een stijgend effectief tarief op basis van verkoopprijs: 5%
tot ondergrens G1, 10% vanaf bovengrens G2. Tussen beide grenzen een lineair stijgend tarief
van 5 tot 10%.
 Gronden: ook belast aan 10%
- Zelfde verdeling enige en niet-enige woningen als scenario 5
- Standaard en bij-abattement worden 1 abattement met hypotheekvoorwaarde
- Abattement kinderlast : € 60.000
34
3.5.Scenario 6 in detail-2
35
3.5.scenario 6 in detail-3
36
3.4. Scenario 6 in detail-4
37
3.4.scenario 6 in detail-5
 Evaluatie scenario 6
+ Weinig kans op prijsbewimpeling
+ Nivellering fiscale druk kleiner
+ Bestaande tarieven 5 en 10%
+ Budgettaire ruimte voor abattement
-
Onzekerheid omtrent verdeling en omloopsnelheid enig/niet-enig (extensie)
-
Opduweffect prijs onder de grenswaarden
38
3.6. scenario 6 in detail-6
 Winnaars en verliezers: binnen de groepen die 5% versus 10% betalen, treden er
verschuivingen op.
 Woonhuizen VS Appartementen
39
3.7.Conclusies
- Registratierechten belangrijke Gewestbelasting maar impact op de arbeidsmobiliteit,
op de prijsvorming op de woningmarkt & bron van tax competition tussen de regio’s
- Registratierechten nog steeds behoorlijk hoog internationaal gezien
- Basis van de toekenning van tariefkorting staat ter discussie (horizontale
rechtvaardigheid?)
- Onderzoek steunpunt f&b naar budgettaire implicaties van overstap van KI naar
verkoopprijzen op grond van 6 verschillende scenario’s
- Gevaren van prijsbewimpeling -spatiale effecten (winnaars en verliezers) – procyclical
effecten
- Voordelen : transparantie, gebaseerd op marktconforme waarde van het onroerend
goed, alle enige woningbezitters bekomen een korting
- Nog te onderzoeken: afstemming op doelstellingen woonbeleid, problematiek van de
bouwgronden
40
Contact
[email protected]
09 248 88 35
www.steunpuntfb.be

similar documents