"Stalbranden", Martien Bokma

Report
Begeleidingscommissie WUR-project
‘Stalbranden’
23-2-2012, Martien Bokma
Projectteam
 WUR:
● Martien Bokma (diergezondheid, maatschappelijke acceptatie)
● Sjoerd Bokma (huisvesting/milieu varkens, rundvee)
● Hilko Ellen (huisvesting / milieu pluimvee)
● Bart Bremmer (socioloog, RIO-projecten)
● Hans Hopster (gedragsdeskundige, koppeling VHL)
 NIFV:
● René Hagen (lector brandveiligheid)
 NVBR:
● Hans van Mensvoort (brandweer MWBrabant)
Aanleiding en probleemstelling
Uit VHL-onderzoek
2005-2009
Totaal
branden
 Motie Graus:
stalbrandpreventieplan
Branden met
dode dieren
Totaal dode
dieren
Rundvee
Varkens
Pluimvee
410
242
111
57
64
30
1422
23.724
711.934
 Motie Ouwehand: per 1-1-2013 regels voor veestallen
 Actieplan Stalbranden 2012-2016:
1. Brandveilige bedrijfsvoering
2. Brandveilige stallen voor mens en dier
3. Inzicht in oorzaken en beheersbaarheid
Doel WUR-project stalbranden
 Inzicht in naleving huidige bouwregelgeving m.b.t.
brandveiligheid
 Mogelijkheden om dieren beter tegen brand te
beschermen
 Advies aan initiatiefnemers Actieplan over
verbetermogelijkheden, o.a. nieuwe regelgeving
 initiatiefnemers adviseren de staatssecretaris medio ‘12
Afbakening: varkens, pluimvee, vleeskalveren, melkvee
Aanpak
(projectteam 13-2)
Vijf blokken activiteiten:
1. Overzicht brandveiligheidseisen veestallen
2. Technische kant: inventarisatie huidige bouwuitvoering,
ontwerpen, materialen en nieuwe materialen/technieken
3. Procesmatige kant: proces, kennis brandveiligheid bij
betrokkenen, wijze van besluitvorming vergunningen, controle op
naleving, knelpunten en verbetermogelijkheden
4. Diergedrag bij brand: relatie met evacuatiemogelijkheden; hoe
zo kort en min mogelijk lijden
5. Conclusies en advies en rapportage
Hoe (1)
NIFV maakt overzicht 
Bouwbesluit 2012,
Leidraad BvB 2007, ..
Start: interviews
bouwadviesbureaus
veehouderij
Verdiepende interviews
stakeholders gemeenten
met stalbrandervaring
Aanvullend kwantitatief
onderzoek: enquêtes
Verzamelen informatie
materialen/technieken
bij bedrijfsleven
•
•
•
•
Hoe leeft brandveiligheid bij maken
bouwontwerp
Contouren proces
Knelpunten/blokkades
Relevante issues/personen per
sector
[gemeente, veehouders, dierenartsen,
brandweer, installateurs, ...]
• Rollen en verantwoordelijkheden
• Kennisniveau stakeholders
• Knelpunten bij preventie en
bestrijding stalbrand
• Verbetermogelijkheden
[breed stakeholdergroepen
• Toetsen (draagvlak) bevindingen
• Aanvullende informatie
[Stalbouwers/-inrichters/installateurs.]
• Bestaande en nieuwe materialen ..
• Brandveiligheid/verbrandingswaarde
• Kosten
Hoe (2)
Diergedrag bij brand:
literatuur, interviews
•
•
•
•
Desk/lit (Van Hall, Efectis, ..)
Interviews veehouders,
dierenartsen, brandweer
Expertview gedragsdeskundigen
Lijden voorkomen of beperken!
Resultaten Efectis
inpluggen
Analyse in projectteam
Workshop experts (WUR,
NIFV, NVBR, Efectis)
RAPPORTAGE, CONCLUSIES EN
AANBEVELINGEN
Tijdpad
Voorbereiding uitvoering
Overzicht brandveiligheidseisen
1
X
2
3
4
5
2012
6
7
X
Interviews bouwadviesbureaus
X
Verdiepende interviews in
gemeenten met brandervaring
X
Aanvullend kwantitatief onderzoek
X
X
Informatie opvragen bedrijfsleven
X
X
X
Input Efectis: resultaten analyse
stalbranden
V
Analyse door projectteam
X
Workshop met experts
X
Afstemmingsmomenten
begeleidingscommissie

Rapportage
eindconcept vrijdag 29 juni ’12
X

X
X

X
X
v
8
9
10 11 12
Randvoorwaarden
 Medewerking stakeholders aan interviews
 Medewerking bedrijfsleven aanleveren informatie
 Tijdige input Efectis-gegevens
 ..
Opmerkingen /
adviezen ?

similar documents