Spreker 1 - Luc Maes

Report
eHealth & elektronische
communicatie
Luc Maes
Programma directeur eHealth-platform
Willebroekkaai 38
B-1000 Brussel
E-mail: [email protected]
Website eHealth-platform: https://www.ehealth.fgov.be
Agenda (1/2)
•Inleiding
– Evoluties in IT en in de gezondheidszorg
– Doel van het eHealth-platform
•Taken
– Basisarchitectuur met basisdiensten
– Standaarden
– Registratie van software-pakketten
•Rechtszekerheid & Privacy
•Voorbeelden van diensten met toegevoegde
waarde
Agenda: (2/2)
•Multidisciplinair gegevens delen
– Verzenden: eHealthBox
– Delen: Hub-metaHub, Vitalink, Intermed
– Geïnformeerde toestemming en therapeutische
relatie
•Actieplan 2013-2018
– Actiepunten
– eHealth in de praktijk in 2018
• Q&A
Agenda:
•Inleiding
– Evoluties in IT en in de gezondheidszorg
– Doel van het eHealth-platform
•Taken
– Basisarchitectuur met basisdiensten
– Standaarden
– Registratie van software-pakketten
•Rechtszekerheid & Privacy
•Voorbeelden van diensten met toegevoegde
waarde
5
Evolutie in gezondheidszorg
• Acuut  Chronisch
•
Hypertensie
•
Hart&vaatziekten
•
Diabetes
•
COPD
•
Nier-insufficiëntie
• Patiëntenpopulatie verandert
•
•
veroudering
activiteitsgraad
◁
7
Multidisciplinair samenwerken
• Nood aan communicatie tussen
de zorgverstrekkers
– Delen van nuttige informatie
– Zorgpaden, zorgtrajekten,
zorgplannen,…
– 1e, 2de, 3de lijn
Doel van het eHealth-platform
• Hoe ?
– door een goed georganiseerde, onderlinge elektronische
dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle
actoren in de gezondheidszorg
– met de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid, de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer en het beroepsgeheim
Doel van het eHealth-platform
• Wat ?
– optimaliseren van de kwaliteit en de continuïteit van de
gezondheidszorgverstrekking
– optimaliseren van de veiligheid van de patiënt
– vereenvoudigen van de administratieve formaliteiten
voor alle actoren in de gezondheidszorg
– degelijk ondersteunen van het gezondheidszorgbeleid
Agenda:
•Inleiding
– Evoluties in IT en in de gezondheidszorg
•Doel van het eHealth-platform
•Taken
– Basisarchitectuur met basisdiensten
– Standaarden
– Registratie van software-pakketten
•Rechtszekerheid & Privacy
•Voorbeelden van diensten met toegevoegde
waarde
Basisarchitectuur
Patiënten, zorgverleners
en zorginstellingen
Portal Health
DTW
DTW
DTW
DTW
DTW
DTW
DTW
DTW
Software
zorginstelling
Site RIZIV
DTW
DTW
DTW
DTW
Software
zorgverlener
Portal
eHealthplatform
DTW
DTW
DTW
DTW
MyCareNet
DTW
DTW
DTW
DTW
Gebruikers
Basisdiensten
eHealth-platform
Netwerk
GAB
Leveranciers
GAB
GAB
GAB
GAB
GAB
10 basisdiensten
1)
2)
3)
4)
Portaalomgeving (https://www.ehealth.fgov.be)
Geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer
Beheer van loggings
Systeem voor end-to-end vercijfering
• bij verzending naar een bestemmeling die gekend is op het
moment van de vercijfering
• bij verzending naar een bestemmeling die niet gekend is op het
moment van de vercijfering
5) Persoonlijke elektronische brievenbus voor elke
zorgverlener (eHealthBox)
10 basisdiensten
6)
7)
8)
9)
Elektronische datering (timestamping)
Codering en anonimisering
Coördinatie van elektronische deelprocessen
Raadpleging Rijksregister en
Kruispuntbankregisters
10) Verwijzingsrepertorium (Metahub)
Geïntegreerd gebruikers- en
toegangsbeheer
Action on application
DECLINED
Policy
Application
(PEP)
User
Action on application
ALLOWED
Application
Action on application
Decision
request
Fetch
Policies
Decision
answer
Policy
Decision (PDP)
Information
Question/
Answer
Information
Question/
Answer
Authorisation
management
Policy
Administration
(PAP)
Policy Information
(PIP)
Policy Information
(PIP)
Policy Repository
Authentic Source
Authentic Source
Administrator
Coördinatie elektronische deelprocessen
Clients
Application
Application
Application
Exposed services
eHealth Service
Bus (ESB)
Orchestration
Orchestration
Application Integration & Monitoring
Consulted services
Providers
Application
Application
Application
Standaarden
Standaarden
• IT-standaarden
– Webservices, XML, Encryptie, certificaten,…
• Medische standaarden
– Berichten: KMEHR, HL7, DICOM,…
– Semantisch: Snomed, ICD9, ICF, KATZ,…
– IHE-profielen
Registratie van software
• Informatiseringspremie RIZIV
• Huisartsen, kinesitherapeuten en
thuisverpleegkundigen
Agenda:
•Inleiding
– Evoluties in IT en in de gezondheidszorg
– Doel van het eHealth-platform
•Taken
– Basisarchitectuur met basisdiensten
– Standaarden
– Registratie van software-pakketten
•Rechtszekerheid & Privacy
•Voorbeelden van diensten met toegevoegde
waarde
Waarborgen bij gebruik
eHealth-platform
• Verhoging van de rechtszekerheid bij gebruik van het eHealth-platform
– basisdiensten ter ondersteuning van informatieveiligheid en bescherming van de
persoonlijke levenssfeer zoals
• gebruikers- en toegangsbeheer
• end-to-end vercijfering
• logging
zijn conform wettelijke vereisten terzake
– basisdiensten ter ondersteuning van de bewijskracht zoals
• time stamping
• ontvangstmeldingen
zijn conform wettelijke vereisten terzake
– bij deze basisdiensten gebruikte gevalideerde authentieke bronnen zoals
• gegevensbank met hoedanigheid van zorgverstrekker
• gegevensbanken met therapeutische relaties
zijn betrouwbaar
Waarborgen bij gebruik
eHealth-platform
• Rechtszekerheid wordt gewaarborgd door
– wet op het eHealth-platform
– specifieke wetgeving uitgewerkt op initiatief van het eHealth-platform (bvb.
elektronisch voorschrijven)
– voorafgaande machtiging en permanente controle door Afdeling Gezondheid
van het Sectoraal Comité
– controle door het Beheerscomité bestaande uit vertegenwoordigers van alle
stakeholders
• Voorafgaande rechtszekerheid over legitimiteit van de uitwisseling van
persoonsgegevens en van de omstandigheden waarin ze geschiedt bij
machtiging door de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité
• Service level agreements waarborgen
– beschikbaarheid
– performantie
Privacy
• Finaliteit
• VEILIGHEID
• Transparantie
Agenda:
•Inleiding
– Evoluties in IT en in de gezondheidszorg
– Doel van het eHealth-platform
•Taken
– Basisarchitectuur met basisdiensten
– Standaarden
– Registratie van software-pakketten
•Rechtszekerheid & Privacy
•Voorbeelden van diensten met toegevoegde
waarde
Voorbeelden diensten
toegevoegde waarde
• Invoer in en raadpleging van
– het Kankerregister
– het register m.b.t. de heup- en knieprothesen (Orthopride)
– de registers m.b.t. de verstrekte zorg inzake
hartimplantaten (Qermid)
– het gedeeld elektronisch artritisdossier, met inbegrip van
elektronische processen voor terugbetaling van anti-TNFmedicatie (Safe)
Voorbeelden diensten
toegevoegde waarde
• PROCARE RX waarmee radiologen anoniem
radiografieën en bijhorende informatie kunnen
opladen en opsturen aan deskundigen voor revisie of
second opinion
• Beheer van wachtdiensten van huisartsen en
tandartsen (Medega)
• Ondersteuning van het elektronisch zorgvoorschrift in
95 ziekenhuizen
• Recip-e
Elektronisch voorschrift
ziekenhuizen
1
Voorschrift A
Voorschrift B
5
Electronic
signature
2
Hashcode A
Hashcode B
3
6
Timestamp bag
6
Archive
4
Electronic
timestamping
Archive
Vercijfering onbekende bestemmeling
Key
Management
/ Depot
5 receives key
2 sends key
1 asks for key
4 justifies right to
obtain key
User 1
Originator
4 justifies right to
obtain message
3 sends encrypted message
5 receives message
Messages
Depot
Message encrypted with
symmetric key
User 2
Recipient
Voorbeelden diensten
toegevoegde waarde
 Elektronische mededeling van wachtverslagen door
geneesheren van wacht aan de houder van een GMD
• Rapportering over
• MUG-interventies
• incidenties van bepaalde ziekten (bvb. H1N1-virus)
• Elektronische raadpleging van verzekerbaarheid in de
ziekteverzekering door verplegers(groeperingen)
• Elektronische overmaking van facturen derde betaler
door verplegers(groeperingen) aan ziekenfondsen
Voorbeelden diensten
toegevoegde waarde
• Elektronische aangifte van de geboorte - eBirth
• Raadpleging van de wilsbeschikkingen inzake
euthanasie
• Resident Assessment Instrument (BelRAI)
• Elektronische invoer en raadpleging van de evaluatie
van de personen met een handicap in het
informatiesysteem van de FOD Sociale Zekerheid
(Medic-e)
• Platform voor gegevensuitwisseling tussen het
Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid en de
door haar erkende diensten (VESTA)
Voorbeelden diensten
toegevoegde waarde
• Online registratiesysteem voor de private
voorzieningen uit de sector Bijzondere Jeugdzorg in
Vlaanderen
• Zorgportaal SARAI van het Ziekenhuisnetwerk
Antwerpen (ZNA) ter ondersteuning van
– de samenwerking tussen huisartsen, specialisten en
zorgteams in het kader van de zorgtrajecten van het RIZIV
(diabetes en nierinsufficiëntie)
– de bijdrage van huisartsen aan het multidisciplinair
oncologisch consult
Agenda:
•Multidisciplinair gegevens delen
– Verzenden: eHealthBox
– Delen: Hub-metaHub, Vitalink, Intermed
– Geïnformeerde toestemming en therapeutische
relatie
•Actieplan 2013-2018
– Actiepunten
– eHealth in de praktijk in 2018
• Q&A
Prioriteit: Multidisciplinaire
gegevensdeling
1. Verzenden
– momentopname van de gegevens
– verzender kiest bestemmeling
– verzender is verantwoordelijk om de gegevens enkel te
verzenden naar bestemmelingen die rechtmatige toegang
hebben tot deze gegevens
Prioriteit: Multidisciplinaire
gegevensdeling
2. Delen
– evolutieve gegevens
– de bron weet niet op voorhand wie de gegevens zal
raadplegen (bv. arts met wachtdienst)
– duidelijkheid nodig over wie toegang heeft tot de gegevens
Agenda:
•Multidisciplinair gegevens delen
– Verzenden: eHealthBox
– Delen: Hub-metaHub, Vitalink, Intermed
– Geïnformeerde toestemming en therapeutische
relatie
•Actieplan 2013-2018
– Actiepunten
– eHealth in de praktijk in 2018
• Q&A
eHealthBox
• Verzenden van berichten naar “actoren in gezondheidszorg”
– op basis van
• rijksregisternummer
• RIZIV-nummer
• KBO-nummer
– via webtoepassing of geïntegreerd in het medisch dossier
– met (of zonder) encryptie op basis van eHealth
certificaten/ sleutels
– andere functionaliteiten: (ontvangst-, publicatie-, leesbevestiging; reply &
forward; raadpleging van meervoudige mailboxen; prioriteitsniveau; autodelete)
Agenda:
•Multidisciplinair gegevens delen
– Verzenden: eHealthBox
– Delen: Hub-metaHub, Vitalink, Intermed
– Geïnformeerde toestemming en therapeutische
relatie
•Actieplan 2013-2018
– Actiepunten
– eHealth in de praktijk in 2018
• Q&A
Multidisciplinaire gegevensdeling
1. Gegevens uit ziekenhuizen
– delen van decentrale documenten tussen ziekenhuizen en artsen
– het “hubs en metahub systeem”
2. Extramurale gegevens
– delen van gestructureerde gecentraliseerde gegevens tussen 1ste lijn
en andere extramurale zorgverstrekkers
– de “extramurale kluizen”
3. Gekoppeld en interoperabel
– standaarden
– informed consent
– therapeutische / zorg-relatie
Hubs & Metahub systeem :
oprichting van de "hubs"
5 hubs
3 technische implementaties
95 % van de Belgische
ziekenhuizen (hebben het
protocol 2011 ondertekend)
39
Hub–metahub: vroeger
Hub–metahub: in uitvoering
A
META
HUB
4:
All data
available
C
B
Extramurale gegevens 2/2
A
META
HUB
Inter-Med
C
B
Casus: Maria 79 jaar (1)
• Voorgeschiedenis:
– hartfalen NYHA klasse II post-infarct
– gekende diabetes type 2, behandeld met medicatie en dieet
• Op bezoek bij dochter, valt, breekt heup
• Opname in ziekenhuis waar ze ongekend is
– quid voorgeschiedenis?
>> beschikbaar via Hubs-Metahub
– quid huidige medicatie?
>> beschikbaar via Vitalink
• Heelkundige behandeling en ontslag naar woon-zorgcentrum
Casus: Maria 79 jaar (2)
• Aankomst in woonzorgcentrum
– quid verdere verzorging ?
>> ontslagbrief via eHealthBox
>> verdere info in Hubs-Metahub
– quid medicatieschema ?
>> Vitalink
• Opvolging door huisarts
– 2 dossiers (woonzorgcentrum en huisarts)
>> synchronisatie via Vitalink
– communicatie met verpleging
>> Vitalink, eHealthBox
Agenda:
•Multidisciplinair gegevens delen
– Verzenden: eHealthBox
– Delen: Hub-metaHub, Vitalink, Intermed
– Geïnformeerde toestemming en therapeutische
relatie
•Actieplan 2013-2018
– Actiepunten
– eHealth in de praktijk in 2018
• Q&A
Informed consent &
therapeutische relatie
• Informed consent
– patiënt informeren over het
systeem
– patiënt kan toestemming
verlenen en besluiten “in het
systeem te stappen”
– zorgverstrekker en patiënt
bepalen samen welke
informatie gedeeld wordt
https://www.ehealth.fgov.be/webconsent/consent/patient.xhtml
Informed consent &
therapeutische relatie
• Therapeutische relatie
– enkel zorgverstrekkers die een therapeutische relatie
hebben met de patiënt (1) hebben toegang tot die
informatie die ze nodig hebben om hun taak uit te voeren
(2)
• (1) bewijs van therapeutische relatie bepaalt toegang tot welke
patient
• (2) rol bepaalt tot welk type gegevens
eHealthConsent
https://www.ehealth.fgov.be/webconsent/consent/patient.xhtml
Agenda:
•Multidisciplinair gegevens delen
– Verzenden: eHealthBox
– Delen: Hub-metaHub, Vitalink, Intermed
– Geïnformeerde toestemming en therapeutische
relatie
•Actieplan 2013-2018
– Actiepunten
– eHealth in de praktijk in 2018
• Q&A
5
0
(nabije) Toekomst: eHealth in de praktijk
De patiënt raadpleegt
zijn geneesheer
Administratieve voordelen
Via eID
van de
patiënt
• Authentificatie van de identiteit
van de patiënt
• Verificatie van de verzekerbaarheid
• GMD ?
Mogelijkheid om therapeutische linken te leggen
(nabije) Toekomst: eHealth in de praktijk
Opzoeken
voorgeschiedenis
via de SumEHR
Medicatieschema
Raadplegen van
laboresultaten
Online advies en
guidelines
Medische
voordelen
Elektronische
voorschriften
Elektronische
verwijsbrief
(nabije) Toekomst: eHealth in de praktijk
Tarificatie,
facturatie
Attesten
aanmaken en
versturen
SumEHR, medicatieschema, ... updaten
Voordelen
bij
afsluiting
Verslag versturen
naar GMD-houder
Registraties
DANK U !
Vragen ?

similar documents