Pojęcie sprawy podatkowej

Report
Sprawa
podatkowa
Pojęcie sprawy
podatkowej
• sprawa podatkowa = przedmiot
postępowania podatkowego („co podlega
rozstrzygnięciu w postępowaniu
podatkowym?”)
Pojęcie sprawy podatkowej (2)
• Ordynacja posługuje się tym pojęciem,
ale nigdzie go nie definiuje
art. 165 § 5 Op: „Przepisów § 2 i § 4 nie stosuje się do postępowania w
sprawie:
1) ustalenia zobowiązań podatkowych, które zgodnie z odrębnymi
przepisami ustalane są corocznie, jeżeli stan faktyczny, na podstawie
którego ustalono wysokość zobowiązania podatkowego za poprzedni
okres, nie uległ zmianie;
2) umorzenia zaległości podatkowych w przypadkach, o których mowa w
art. 67d § 1;
3) nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności;
4) zabezpieczenia”.
Pojęcie sprawy podatkowej (3)
• Art. 207 Op:
§ 1. Organ podatkowy orzeka w sprawie
w drodze decyzji, chyba że przepisy
niniejszej ustawy stanowią inaczej.
§ 2. Decyzja rozstrzyga sprawę co do jej
istoty albo w inny sposób kończy
postępowanie w danej instancji.
Pojęcie sprawy podatkowej (4)
• Sprawa podatkowa - indywidualny,
niepowtarzalny związek między faktem
a prawem, z którym prawo materialne
łączy skutek i konsekwencję w postaci
konieczności wydania decyzji
podatkowej
•
Pojęcie sprawy podatkowej (5)
Istnienie sprawy podatkowej wymaga zaistnienia następujących
przesłanek:
a) w sprawie działa organ podatkowy,
b) organ ten jest właściwy do podjęcia rozstrzygnięcia w tej sprawie,
c) sprawa ma indywidualny charakter,
d) rozstrzyganie o niej następuje w formie decyzji podatkowej,
e) w przepisach materialnego prawa podatkowego zawarta jest norma
kompetencyjna upoważniająca organ do podjęcia takiego
rozstrzygnięcia,
f) nie zapadło ostateczne rozstrzygnięcie,
g) zrealizowany został podatkowy stan faktyczny odpowiadający
generalnie hipotezie określonej w normie zawierającej normę
kompetencyjną,
h) istnieje podmiot mogący być stroną postępowania ,
i) podmiot ten dysponuje interesem prawnym w rozumieniu art. 133 Op ,
j) podmiot uprawniony do wszczęcia postępowania zgłosił inicjatywę w
tym względzie.
Pojęcie sprawy
podatkowej
• sprawa podatkowa = przedmiot
postępowania podatkowego
• jest emanacją powstałego z mocy
prawa stosunku prawnopodatkowego
(obowiązku podatkowego - art. 4 Op)
Determinanty poszczególnych
„typów” spraw podatkowych
• strona postępowania
• sposób wszczęcia
• przesłanki wszczęcia
• przedmiot postępowania
wyjaśniającego i rodzaje dowodów
• ciężar dowodu
• rodzaje rozstrzygnięć
Rodzaje spraw podatkowych na
gruncie Ordynacji podatkowej
sprawy wymiarowe:
•
•
•
•
•
•
wymiar podatku (pierwotny)
wymiar podatku (wtórny)
wymiar zwrotu podatku
określenie odsetek od zaległych zaliczek
określenie straty
stwierdzenie lub określenie nadpłaty
Rodzaje spraw podatkowych na
gruncie Ordynacji podatkowej (2)
sprawy z zakresu wykonania zobowiązań
podatkowych:
• zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań
podatkowych
• zabezpieczenie przedwymiarowe
• wygaśnięcie zobowiązania przez
przeniesienie własności rzeczy lub praw
majątkowych
Rodzaje spraw podatkowych na
gruncie Ordynacji podatkowej (3)
sprawy odpowiedzialności za wykonanie
zobowiązań podatkowych:
• odpowiedzialność płatnika lub
podatnika (przy poborze płatniczym)
• odpowiedzialność spadkobiercy
• odpowiedzialność osoby trzeciej

similar documents