Pedagógiai Program

Report
Stratégiai lépések a köznevelési
intézményekben
Pedagógiai programunk
Mosolits Lászlóné
MIT VÁR EL AZ ÁLLAM A
KÖZNEVELÉSI
INTÉZMÉNYEKTŐL?
A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar
oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival
és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő
nemzedékek hazafias nevelése és minőségi oktatása
érdekében a köznevelés résztvevői kötelességeinek és
jogainak meghatározása, továbbá korszerű tudást
biztosító köznevelési rendszer irányítása és működtetése
céljából ........
A köznevelési rendszer
változása
• értékalapú nevelés dominanciája
• közműveltség tartalmainak meghatározása (NAT)
• központi szabályozás, ellenőrzés
• kötelességek és jogok egyensúlya
• egyenlő esély minden tanuló számára
• intézmények szakmai önállóságának és felelősségének
növelése
J
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(továbbiakban: Nkt.),
 kerettantervek kiadásáról szóló 51/2012. EMMI
rendelet, (továbbiakban: KR],
 a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. r.
Rendelet, (továbbiakban: NAT);
 a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű
tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló
32/2012. ( X. 8.) EMMI rendelet
 a köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI r. (Vhr.)
 a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról
229/2012. (VIII. 28.) Korm. r.

FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
Az erkölcsi nevelés
 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
 Állampolgárságra, demokráciára nevelés
 Önismeret, társas kultúra
 A családi életre nevelés
 A testi és lelki egészségre nevelés
 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
 Fenntarthatóság, környezettudatosság
 Pályaorientáció
 Gazdasági és pénzügyi nevelés
 Médiatudatosságra nevelés
 A tanulás tanítása

KULCSKOMPETENCIÁK
Európai Unió
1. Az anyanyelvi kommunikáció
2. Idegen nyelvi kommunikáció;
3. Matematikai kompetencia és
alapvető kompetenciák a
természet- és műszaki
tudományok terén;
4. Digitális kompetencia;
5. A tanulás elsajátítása;
6. Szociális és állampolgári
7. Kezdeményezőkészség és
vállalkozói kompetencia,
8. Kulturális tudatosság és
kifejezőkészség.
NAT
1. Anyanyelvi kommunikáció
2. Idegen nyelvi kommunikáció
3. Matematika kompetencia
4. Természettudományos és
technikai kompetencia
5. Digitális kompetencia
6. Szociális és állampolgári
7. Kezdeményezőképesség és
vállalkozói kompetencia
8. Esztétikai-művészeti
tudatosság és kifejezőképesség
9. A hatékony, önálló tanulás
FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉRVÉNYESÜLÉSE


műveltségterületek, tantárgyak fejlesztési
követelményeiben
tantárgyak részterülete, vagy önálló tantárgy
tematizálja az alsó tagozaton
a tanítók munkáját, felsőben az
osztályfőnöki

EGYSÉGESSÉG ÉS DIFFERENCIÁLÁS,
MÓDSZERTANI ALAPELVEK
Személyiségfejlesztő nevelés
Differenciált tanítás-tanulásszervezés








belső motiváció kialakítása, fejlesztése;
a tanulók cselekvő módon vegyenek részt a tanulásban
a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának feltárása
alkalmazni kell az együttműködő (kooperatív) tanulás
technikáit és formáit;
a hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek
fejlesztése
sajátos tanulásszervezési megoldásokat kell alkalmazni
a különleges bánásmódot igénylő gyerekek nevelésében
a tanulásszervezési módok alkalmazkodjanak az egyes
területeken tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez,
támogassák a tehetségek felkutatását
az együttműködést és a tanulási esélyek egyenlőségét
szolgáló szervezeti formákat kell kialakítani
INTÉZMÉNYSZERVEZÉSI VÁLTOZÁS
Foglalkozásokat 16 óráig kell szervezni, amelyen a tanuló részt
vesz, 17 óráig a felügyeletet kell biztosítani (Nkt. 27.§ 2)
- az iskola a tanulók heti kötelező órái és az osztályok (6. sz. M.)
engedélyezett időkerete közti különbséget csop. bontásra és
egyéb foglalkozáshoz veheti igénybe, a fenti órák terhére
kötelező megszervezni a hh-tanulók, tehetséges tanulók, btmtanulók 1-3 fős foglalkozásait
- a heti időkeret az iskolában az egyes évfolyamok, osztályok,
tanítási év közben a tanítási hetek között, az egyes
tanulócsoportok, tanítási év közben a tanítási hetek között
átcsoportosítható.
- heti 10 órát kell biztosítani a magántanulók foglalkozására
- évismétlés esetén, illetve ha a tanulók eredményes felkészülése
szükségessé teszi heti 2 óra egyéni foglalkozást kell biztosítani
KÖTELESSÉGEINK













személyiségfejlesztés
erkölcsi fejlődés elősegítése
családi élet értékeire nevelés
szülő rendszeres tájékoztatása
gyermek testi-lelki egészségének megóvása
gyermekek –szülők - munkatársak emberi méltóságának
megőrzése
ismeretek tárgyilagos és sokoldalú közvetítése
tanulók sokoldalú értékelése a ped.pr. alapján
továbbképzéseken való részvétel- minősítés
adminisztratív feladatok teljesítése
éves munkaterv szerinti iskolai rendezvényeken aktívan részt
vegyen
hivatásához méltó magatartás- hivatali titok megőrzése
együttműködjön munkatársaival, más int. a tanulók
érdekében
PEDAGÓGUS JOGAI
személyét megbecsüljék
 pedagógiai program alapján a nevelési/oktatási
módszereket megválassza
 helyi tanterv alapján a munkaközösség
véleményének kikérésével tankönyvet válasszon
 Pedagógiai pr. megalkotása
 képzésen vegyen részt – iskola eszközeit
használja
 pedagógus igazolvány

PEDAGÓGUS MUNKAIDEJE 62.§



80%- kötött munkaidő- intézményvezető által
meghatározott feladatok ellátása- 32 óra
55-65% tanórai és egyéb foglalkozásokra rendelhető el:
22-26 óra (gyakornok esetében 20 óra)
32 óráig: eseti helyettesítés, ügyelet, felkészülés
Könyvtáros:
22/26 óra- nyitva tartás ...
7/4 óra állománygyarapítás,
egyéb pl. felkészülés 3/2- óra

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁLTALÁBAN

Nem ütközhetnek jogszabályba.

Nem lehet ellentétes az alapító okiratban
foglaltakkal.

Nem szabályozhat olyan területet, amelyet
jogszabály más szabályzatban ír elő.

Minden szabályozandó kérdésre ki kell térni.
FELÉPÍTÉSE

Előlap:a dokumentum címe, az intézmény
neve,elérhetőség; jóváhagyta,év érvényesség
Tartalomjegyzék: a jogszabályi előírás pontjai
szerint, melléklet/mellékletek, záró rendelkezések


Forma:jól tagolt legyen, címsorok azonos
betűtípussal (esetleg szín),képek az intézményi
életből, ne legyen túl díszítve, hivatkozások
Tartalom:csak azt tartalmazza, amit a jogszabály
előír ;
ne maradjon benne, ami érvényét vesztette;
az intézményt tükrözze, ne általánosságokat;
számonkérhető legyen a megvalósulás;

NEVELÉSI PROGRAM
ALAPELVEK .....









ÉRTÉKEK
nevelés szerepe,
minőségi oktatás – ismeretek tárgyilagos közvetítése,
egyéni és egyenlő bánásmód,
életkornak megfelelő követelmények,
az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermekeket
megillető jogok érvényesítése;
az egymás iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat;
az egészséges fejlődés érdekében: az egyéni és közösségi
érdekek egyensúlyban tartása;
építés a tanulók öntevékenységére, önszerveződő
képességére;
a szülőkkel való konstruktív együttműködés.
Tudás- szabadság- rend- erkölcs- méltányosság
CÉLOK- FELADATOK
CÉL
FELADAT
Diákjaink felelős polgárrá,
tisztességes és emberséges,
alkotásra és boldogságra képes
emberré váljanak.
Az egyéni élmények szerzését, az
egyéni képességek kibontakozását
segítő programok, órai és tanórán
kívüli tevékenységek: szakkörök,
kirándulás, zenetanulás,
kézművesség, iskolanapok
A harmonikus személyiség
A tanulók személyiségét fejlesztő
kibontakoztatásához szükséges
programok beépítése az
szellemi, érzelmi és testi képességek osztályfőnöki munkába.
fejlesztése
Váljék képessé az önálló
A diákok számára életkoruknak
véleményformálásra, cselekvésre, megfelelő formájú és jelentőségű
önálló tájékozódásra.
döntési helyzetek
A tanulók kulcskompetenciáinak
egyénre szabott fejlesztése.
A tanítási stratégiák
alkalmazásában a differenciálásra
törekvés biztosítása.
ESZKÖZÖK- ELJÁRÁSOK
Eszköz: minden olyan tényező, amely valamely
módon alakít a célszerűen megválasztott módszer
alkalmazásában.
Eljárás: nevelési célok megvalósítása érdekében
alkalmazott tevékenységek összessége.
PL: Eszköz: a differenciált tanítási- tanulási
folyamat... a az együttműködést és a
tanulási esélyek egyenlőségét szolgáló
szervezeti formák kialakítása
Eljárás: kooperatív tanulás
SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Életkori szakaszok megjelenítése
Területei:
 Értelmi nevelés
 Érzelmi nevelés
 Erkölcsi nevelés
Tartalma:
 Állampolgárságra, demokráciára nevelés
 Önismeret és a társas kultúra fejlesztése
 A családi életre nevelés terén
 A testi és lelki egészségre nevelés területén
elvégzendő feladataink
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség területén
 Fenntarthatóság, környezettudatosság területén
 Pályaorientáció területén
 Gazdasági és pénzügyi nevelés területén
 Médiatudatosságra nevelés területén
 A tanulás tanítása területén elvégzendő feladataink

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS
Alapelvei
A közösségfejlesztést segítő tevékenységek fő
területei: tanóra, tanórán kívüli tevékenységek
DÖK feladatok az egyes területeken
A közösségfejlesztés színterei (szünidős, szabadidős
programok, versenyek, táborok .....)
PEDAGÓGUSOK FELADATAI











a tanítási órákra való felkészülés,
a tanulók dolgozatainak javítása,
a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a
helyettesített órák vezetése,
érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák
lebonyolítása,
kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek
összeállítása és értékelése,
a tanulmányi versenyek lebonyolítása,
tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos
feladatok,
felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai
méréseken,
iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,
osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot
segítő feladatok ellátása,












az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,
tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és
rendezvények megszervezése,
iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való
részvétel,
részvétel a munkaközösségi értekezleteken,
tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt
szakmai jellegű munkavégzés,
iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való
közreműködés,
szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben
tartása,
osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.
OSZTÁLYFŐNÖKI
MUNKA
Osztályfőnök kiválasztása, megbízása
Az osztályfőnök feladatai:
 a tanulmányi munka figyelemmel kísérése
 közösségi élet szervezése
 ofő. órák tanmenetének elkészítése,
 tanóra látogatása
 mérések, adminisztráció elvégzése,
 magatartás, szorgalom értékelése
 a hagyományrendszerhez, munkatervhez kötődő
tevékenységek
 1. 8. 9. 12. évfolyam speciális feladatai
 Családlátogatás?
 Kapcsolattartás: szülőkkel, tanárokkal, gyermek-és
ifjúságv. felelőssel
KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ
TANULÓKKAL VALÓ BÁNÁSMÓD RENDJE
1. SNI-s tanulókkal kapcsolatos pedagógiai
fejlesztés, ha az Alapító okirat előírja
2. BTM-s tanulókkal kapcsolatos fejlesztő
tevékenység
3. Kiemelten tehetséges tanulók fejlesztése
4. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
felzárkóztatása
1. SNI-S FEJLESZTÉS 32/2012 EMMI R.
ALAPJÁN
Az intézmény mely SNI-t vállalja fel
 Fejlesztés alapelvei
 Fejlesztés célja- feladatai,
 Fejlesztési területek
 Tanulásszervezési formák
 Az iskola feladata, az SNI-s tanulók ellátásában
 Az ellátás tárgyi személyi feltételei
 Ajánlás a pedagógusoknak, az SNI-s tanulók
eredményes fejlesztése érdekében

2. BTM-S FEJLESZTÉS

A tanulási nehézség definíciója: életkorához
viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas
kapcsolati problémákkal, tanulási,
magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd,
közösségbe való beilleszkedése, továbbá
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos
tendenciákat mutat, DE NEM SNI-s!

Fejlesztés célja, feladatok,

Tanulásszervezési módok, eljárások
3. TEHETSÉGFEJLESZTÉS

Alapelvek, értékek, célok

A tehetség felismerésének formái
Tehetség, kibontakoztatását segítő
tanulásszervezési eljárások, módszerek bemutatása


Tanulmányi versenyek
4. HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS
HELYZETŰ TANULÓK
FELZÁRKÓZTATÁSA
A hhh-s tanulókkal kapcsolatos adatok
 Egyéni fejlesztés
 Intézményi eredményesség meghatározása e területen
 Pályaorientáció
 Felzárkóztatás intézményi keretei
 Szociális hátrányok enyhítése
Kapcsolat: a családsegítő szolgálattal
Tankönyvtámogatás, étkeztetés

TANULÓK RÉSZVÉTELE
INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI
AZ
FOLYAMATBAN
Nkt. 48.§ (4), EMMI r. 120.§
DÖK-ön keresztül- osztálygyűlés
 DÖK megválasztása: szeptember- pedagógus
megbízása – diákközgyűlés tanév rendje szerint
 DÖK javaslatot tehet: tanórán kívüli
foglalkozások szervezésére, 1 tanítás nélküli
munkanap programjára,
 DÖK vélemény nyilváníthat: egész közösséget
érintő, értékelő, pályázatok, sportkör,
könyvtár.......
 Egyéni: pedagógiai programon belüli
tantárgyválasztás és pedagógus választás
lehetősége
INTÉZMÉNY PARTNEREINEK
KAPCSOLATTARTÁSA
Szülő, tanuló, pedagógus – kiegészül
pl: egyéb köznevelési intézmények (óvoda,
középiskola)
fenntartó, gyermekjóléti szolgálat, szakszolgálat,
szakmai szolgálat, helyi civil szervezetek, védőnő,
múzeum, Gyermekek Háza......
A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK
SZABÁLYAI
1. osztályozó vizsga: 20/2012-es EMMI r. 51.§-a
hiányzás, felmentés, engedély esetén
megszervezése - eredménye
2. javítóvizsga 64.§ (7)
- legfeljebb 3 tantárgyból bukik,
- ha osztályozóvizsgáról távol marad
3. különbözeti vizsga 64.§ (5)
A vizsgák követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a
szóbeli, a gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait az
iskola pedagógiai programjában kell meghatározni.
Vizsgabizottság: 3 tagú, legalább 2 fő adott tantárgyat tanító
Szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem
ismételhető
Középiskola: szóbeli felvételi vizsga követelményei –Nkt. 50.§
(4)
FELVÉTEL- ÁTVÉTEL HELYI
SZABÁLYAI
 Kötelező
felvétel- ezen felül, 1. hhh-s tanulók
előnyben részesítése, 2. helyi döntés
szempontjai
 EMMI r. 7.§(3) a tanuló átvételének
szabályait, szükség esetén különbözeti
vizsgával, egyéni segítségnyújtással, türelmi
idő biztosításával vagy évfolyamismétléssel.
 Mely szaktárgyakból mérjük fel a tudását?
 Mikor kell felzárkóztató foglalkozást
szervezni? Milyen keretek között? Újból
mérjük –e az eredményt?
Helyi tanterv
TARTALMI SZABÁLYOZÁS RENDSZERE
NAT
a tartalmi követelményeket is
meghatározó központi alaptanterv
Kerettantervek
részletes, tantárgyra és évfolyamokra
vonatkozó követelményeket meghatározó
tanterv
Erre épülnek a
TANKÖNYVEK
Helyi tantervek:
a helyi sajátosságoknak, az iskola arculatának megfelelően
kialakított, ám a kerettantervekben meghatározottakat figyelembe
vevő tanterv
A KERETTANTERVEK TANTÁRGYI
RENDSZERE
Képzési szinthez kapcsolódó kerettantervi típusok
Tantárgyak minimális óraszámmal
Magyar nyelv és irodalom, Idegen nyelv, Matematika, Történelem,
Fizika, Biológia, Életvitel és gyakorlat, Ének-zene, Testnevelés, stb.
Szabad órakeretben választható tantárgyak
Pl. Dráma és tánc, Hon- és népismeret, Gazdálkodási és pénzügyi
kultúra, Családi életre nevelés, Életvitel, stb.
Tagozatos tantervek
Pl. Természettudományi, Matematika, Művészetek, stb.
Kerettantervi mappák
Egységes struktúrájú
kerettantervi
mappakialakítása történt
meg:
 Alsó tagozat
 Felső tagozat
 Négy évfolyamos gimn.
 Hat évfolyamos gimnázium
 Nyolc évfolyamos
gimnázium
 Szakközépiskola
 Szakiskola (külön
projektben)
További fejlesztések:
 Nemzetiségi iskolák
 alsó tagozat
 felső tagozat
 négy évfolyamos
gimnázium
 SNI kerettantervek
 alsó tagozat enyhén
értelmi fogyatékos tanulók
 felső tagozat enyhén
értelmi fogyatékos tanulók
 Két tanítási nyelvű
iskolák: felső tagozat, négy
évfolyamos gimnázium
7. melléklet - A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra,
tantárgyra, vagy egyes sajátos köznevelési feladat teljesítéséhez készített
kerettantervek
Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve
Kerettanterv az Arany János Tehetséggondozó Programja 9.
évfolyamának tantárgyai és a 9-12. évfolyam önismeret és
tanulásmódszertan/kommunikáció tantárgyak oktatásához
Kerettanterv az Arany János Kollégiumi Programjának 9.
előkészítő évfolyama számára
Kerettanterv a köznevelési típusú sportiskola neveléséhezoktatásához
Matematika speciális tagozat kerettanterve
7.6. – Magyar mint idegen nyelv kerettanterv 1–12. évfolyam
7.7. – Magyar nyelv és irodalom kerettanterv 9–12. évfolyam
7.8. – Ének-zene emelt óraszámú kerettanterv 1–8. évfolyam
7.9. – Testnevelés és sport kerettanterv (heti 3 óra) 1–12. évfolyam
7.10. – Családi életre nevelés kerettanterve 1-12. évfolyam számára
7.11. – Hon- és népismeret kerettanterve 1–8. évfolyam számára
7.12. – Jelenismeret kerettanterve 7–12. évfolyam számára
7.13. – Katonai alapismeretek kerettanterve 9–12. évfolyam
7.14. – Pénzügyi és gazdasági kultúra kerettanterve 7-10. évfolyam
7.15. – Vállalkozzunk! kerettanterv 7–10. évfolyam számára
7.16. – Munkapiac kerettanterv 9-10. évfolyam számára
7.17. – Etikus vállalkozói ismeretek 11-12. évfolyam számára
7.18. – Közgazdasági és pénzügyi alapismeretek kerettanterv 11-12. évf.
7.19. – Nemzeti lovaskultúra kerettanterve 3–5. évfolyam számára
7.20. – Kajak-kenu – vízijártassági ismeretek kerettanterve 5–8. évf.
7.21. – Vitorlázás – vadvízi ismeretek kerettanterve 5–8. évfolyam
7.22. – Bejárható Magyarország kerettanterve 5–8. évfolyam számára
7.23. – Bringaakadémia kerettanterve 3-4. vagy 5–6. évfolyam számára
7.24. – Sakk-logika kerettanterv 1–4. évfolyam számára
7.25. – Képességfejlesztő sakk kerettanterv 1–4. évfolyam számára
7.26. – Saktika (sakk-matematika) kerettanterv 9–10. évfolyam számára
8. melléklet - Kerettanterv a szakiskolák számára
9. melléklet - A Köznevelési Hídprogramok kerettantervei
9.1. - Híd I. program kerettanterve
9.2. - Híd II. program kerettanterve
10. melléklet - Nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei
10.2. – a cigány nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei
10.4. – a horvát nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei
10.5. – a német nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei
10.9. – a szlovák nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei
10.10. – a szlovén nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei
11. melléklet - Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató
nevelési-oktatási intézmények számára
11.1. – Kerettantervek az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára
11.2. – Kerettanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára
11.3. – Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató
munkáját ellátó speciális szakiskolák számára
11.4. – Kerettanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók nevelőoktató munkáját ellátó speciális szakiskolák számára
KERETTANTERVI MAPPÁK
ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4.
Kötelező
 Magyar nyelv és irodalom
 1. idegen nyelv (általános kerettanterv)
 Matematika
 Erkölcstan
 Környezetismeret
 Ének-zene A/B változat
 Vizuális kultúra
 Életvitel és gyakorlat
 Testnevelés és sport
Tagozatos és kiegészítő kerettantervek
 Ének-zene (emelt általános iskolai terv)
Szabadon választható
 Dráma és tánc
 Tánc és mozgás
 Informatika
KÖTELEZŐ MINIMÁLIS ÓRASZÁMOK
1–4. ÉVFOLYAMON
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf.
7
7
6
Idegen nyelvek
6
2
Matematika
4
4
4
4
Erkölcstan
1
1
1
1
Környezetismeret
1
1
1
1
Ének-zene
2
2
2
2
Vizuális kultúra
2
2
2
2
Technika, életvitel és gyakorlat
1
1
1
1
Testnevelés
5
5
5
5
Szabadon tervezhető órakeret
2
2
3
3
25
25
25
27
Rendelkezésre álló órakeret
EMELT SZINTŰ ÉNEK-ZENEI
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
KÉPZÉS
1. évf.
2. évf.
3. évf.
4. évf.
7
7
6
6
Idegen nyelvek
2
Matematika
4
4
4
4
Erkölcstan
1
1
1
1
Környezetismeret
1
1
1
1
Ének-zene
5
5
5
5
Vizuális kultúra
2
2
2
2
Technika, életvitel és gyakorlat
1
1
1
1
Testnevelés
5
5
5
5
Felhasznált órakeret
25
25
24
26
Szabadon tervezhető
0
0
1
1
KERETTANTERVI MAPPÁK 5-8. ÉVF.
















Magyar nyelv és irodalom (A/B)
Idegen nyelv
Matematika
Erkölcstan
Történelem
Természetismeret
Fizika (A/B)
Kémia (A/B)
Biológia-egészségtan (A/B)
Dráma és tánc/Hon- és népismeret
Földrajz
Ének-zene (A/B)
Vizuális kultúra
Informatika
Technika (A/B)
Testnevelés és sport
Emelt óraszámú:
• Matematika (A/B)
• Technika (A/B)
• Informatika
Szabadon választható:
• Természettudományi
gyakorlatok
• Dráma és tánc
• Tánc és mozgás
KÖTELEZŐ MINIMÁLIS ÓRASZÁMOK
5–8. ÉVFOLYAMON
Tantárgyak
Magyar nyelv és
irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Erkölcstan
Tört., társ. és államp.
ismeretek
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia – egészségtan
5.
6.
7.
8.
évf. évf. évf. évf.
4
4
3
4
3
4
1
3
3
1
3
3
1
3
3
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
Tantárgyak
Földrajz
Ének-zene
Dráma és tánc /
Hon- és
népismeret
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel
és gyakorlat
Testnevelés
Osztályfőnöki
Szabadon
tervezhető
órakeret
Rendelkezésre álló
órakeret
5.
6.
7.
évf. évf. évf.
1
1
1
1
8.
évf.
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
5
1
5
1
5
1
2
3
3
3
28
28
31
31
EMELT SZINTŰ ÉNEK-ZENEI
5-8. ÉVFOLYAMON
Tantárgyak
Magyar nyelv és
irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Erkölcstan
Tört., társ. és államp.
ismeretek
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia –
egészségtan
5. évf.
6.
7.
8.
évf. évf. évf.
KÉPZÉS
Tantárgyak
5.
6.
7.
8.
évf. évf. évf. évf.
1
2
5
5
5
5
2
1
1
2
Földrajz
Ének-zene*
Dráma és tánc / Honés népismeret
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és
gyakorlat
Testnevelés
Osztályfőnöki
2
1
Felhasznált órakeret 28
4
4
3
4
3
3
1
3
3
1
3
3
1
3
3
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
5
1
5
1
5
1
28
31
31
*A jogszabályban foglaltaknak megfelelően az ének-zene oktatásához szükséges tanórai
foglalkozásokba az énekkari vagy a kórus foglalkozás összesen heti egy óra erejéig
beszámították.
EMELT SZINTŰ MATEMATIKA KÉPZÉS
5-8. ÉVFOLYAMON
Tantárgyak
Magyar nyelv és
irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Erkölcstan
Tört., társ. és államp.
ismeretek
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia – egészségtan
5.
6.
7.
8.
évf. évf. évf. évf.
4
4
3
4
3
5
1
3
5
1
3
5
1
3
5
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
Tantárgyak
Földrajz
Ének-zene
Dráma és tánc / Hon- és
népismeret
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és
gyakorlat
Testnevelés
Osztályfőnöki
Felhasznált órakeret
szabadon
felhasználható
5.
6.
7.
8.
évf. évf. évf. évf.
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
5
1
5
1
5
1
27
27
30
30
1
1
1
1
1
1
EMELT SZINTŰ IDEGEN NYELVI KÉPZÉS
5-8. ÉVFOLYAMON
Tantárgyak
Magyar nyelv és
irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Erkölcstan
Tört., társ. és államp.
ismeretek
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia – egészségtan
5.
6.
7.
8.
évf. évf. évf. évf.
Tantárgyak
2
1
1
2
Földrajz
Ének-zene
Dráma és tánc / Hon- és
népismeret
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és
gyakorlat
Testnevelés
Osztályfőnöki
2
1
Felhasznált órakeret
4
4
3
4
5
3
1
5
3
1
6
3
1
6
3
1
2
2
2
2
2
2
Szabadon
felhasználható
5.
6.
7.
8.
évf. évf. évf. évf.
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
5
1
5
1
5
1
27
27
31
31
1
1
0
0
EMELT SZINTŰ TERMÉSZETTUDOMÁNYI
KÉPZÉS 5-8. ÉVFOLYAMON
Tantárgyak
Magyar nyelv és
irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Erkölcstan
Tört., társ. és államp.
ismeretek
Természetismeret
Természettudományi gyakorlatok
Fizika
Kémia
5.
6.
7.
8.
évf. évf. évf. évf.
4
4
3
4
3
3
1
3
3
1
3
3
1
3
3
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
Tantárgyak
Biológia –
egészségtan
Földrajz
Ének-zene
Dráma és tánc /
Hon- és
népismeret
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel
és gyakorlat
Testnevelés
Osztályfőnöki
Felhasznált
órakeret
szabadon
felhasználható
5. évf.
8.
6.
7.
évf
évf. évf.
.
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
5
1
5
1
5
1
26
26
30
31
2
2
1
0
1
1
Kerettantervek: 4 / 6 évf. gimnázium
Kötelező tantárgyak









Magyar nyelv és irodalom
I. és II. Idegen nyelv
Matematika
Etika
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Fizika
Kémia
Biológia-egészségtan
Földrajz
 Ének-zene
 Vizuális kultúra
 Dráma és tánc vagy
Mozgóképkultúra és
médiaismeret
 Informatika
 Technika, életvitel és
gyakorlat
 Testnevelés és sport
Kerettantervek: 4 / 6 évf. gimnázium
Választható tantárgyak
Emelt szintű képzésekhez:
További tantervek:
 Matematika
 Filozófia
 Idegen nyelv
 Természettudományi gyakorlat
 Biológia
[csak 6 évf. esetén]
 Fizika
 Családi életre nevelés
 Kémia
 Pénzügyi és gazdasági
 Vállalkozzunk!
 Munkapiac
 Sakk
TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK
4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM
Tantárgyak
Magyar nyelv és
irodalom
I. Idegen nyelv
II. Idegen nyelv
Matematika
Etika
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek
Fizika
Kémia
Biológia –
egészségtan
Földrajz
9.
10. 11. 12.
évf. évf. évf. évf.
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
Tantárgyak
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és tánc /
Mozgóképkultúra és
médiaismeret
Művészetek
Informatika
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés
Osztályfőnöki
Szabadon tervezhető
órakeret
Rendelkezésre álló
órakeret
9.
10. 11. 12.
évf. évf. évf. évf.
1
1
1
1
1
1
2
2
1
5
1
5
1
5
1
1
5
1
4
4
6
8
35
36
35
35
TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK
6 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
I. Idegen nyelv
II. Idegen nyelv
Matematika
Erkölcstan
Etika
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Fizika
Kémia
Biológia – egészségtan
Földrajz

7.
évf.
3
3
8.
évf.
4
3
3
1
3
1
9.
évf.
4
3
3
3
10.
évf.
4
3
3
3
11.
évf.
4
3
3
3
12.
évf.
4
3
3
3
1
2
2
1
2
2
1
2
1
2
2
2
1

2

2

2
2
2
2
2

3
2
3
2
2


TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK
6 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM
Tantárgyak
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és tánc /
Mozgóképkultúra és
médiaismeret
Művészetek
Informatika
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés
Osztályfőnöki
Szabadon tervezhető
órakeret
Rendelkezésre álló
órakeret
7.
évf.
1
1
8.
évf.
1
1
9.
évf.
1
1
10.
évf.
1
1
11.
évf.
12.
évf.
2
2
1
1
1
5
1
1
1
1
5
1
5
1
5
1
5
1
1
5
1
3
3
4
4
6
8
31
31
35
36
35
35
TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK
8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
I. Idegen nyelvek
II. Idegen nyelv
Matematika
Erkölcstan
Etika
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia – egészségtan
Földrajz

5.
6.
7.
8.
évf. évf. évf. évf.
4
4
3
4
3
3
3
3
4
1
3
1
3
1
3
1
9.
évf.
4
3
3
3
10.
évf.
4
3
3
3
11. 12.
évf. évf.
4
4
3
3
3
3
3
3
1
2
2
2
2


2
2
2
2
3
2
1
2
1

1
2
1
2

2
2
2
2
2
2

2
2

3
2
2


TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK
8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM
Tantárgyak
Ének-zene
Dráma és tánc / Hon- és
népismeret
Dráma és tánc /
Mozgóképkultúra és
médiaismeret
Vizuális kultúra
Művészetek
Informatika
Technika, életvitel és
gyakorlat
Testnevelés
Osztályfőnöki
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret
5.
6.
7.
8.
évf. évf. évf. évf.
1
1
1
1
9.
évf.
1
10.
évf.
1
11. 12.
évf. évf.
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
5
1
2
28
5
1
3
28
5
1
3
31
1
1
2
1
1
5
1
3
31
5
1
4
35
5
1
4
36
5
1
6
35
5
1
8
35
Szakközépiskola és Nat
„A kerettantervnek biztosítania kell, hogy a
szakközépiskolákban a kilencedik - tizedik
évfolyamon a kötelező tanórai foglalkozások
megtartásához rendelkezésre álló időkeret
legalább hetven százaléka, a tizenegyediktizenkettedik évfolyamon legalább a hatvan
százaléka
a
Nemzeti
alaptantervben
meghatározottak
átadásához
álljon
rendelkezésre.”
Kerettantervek: szakközépiskola
Kötelező közismereti tárgyak
 Magyar nyelv és irodalom
 Idegen nyelv
 Matematika
 Etika
 Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
 Fizika
 Kémia
 Biológia-egészségtan
 Földrajz
 Művészetek címszó alatt egy
év Ének-zene vagy Vizuális
kultúra vagy Dráma és tánc
vagy Mozgóképkultúra és
médiaismeret
 Informatika
 Testnevelés és sport
Emelt szintű képzésekhez:
Biológia / Fizika / Kémia / Földrajz
TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK
SZAKKÖZÉPISKOLA
Tantárgyak
Magyar nyelv és
irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Etika
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek
Fizika
Kémia
Biológia –
egészségtan
9.
10. 11.
évf. évf. évf.
12.
évf.
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
2
2
3
2
2
2
1
1
2
2
1
Tantárgyak
Földrajz
Szakmai tárgyak
Művészetek
Informatika
Testnevelés
Osztályfőnöki
Szabadon tervezhető
órakeret
Rendelkezésre álló
órakeret
9.
10. 11.
évf. évf. évf.
2
6
12.
évf.
1
7
1
8
11
1
5
1
5
1
5
1
5
1
4
4
4
4
35
36
35
35
TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK
SZAKISKOLA
Komplex műveltségterület
Kommunikáció – magyar nyelv és
irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Társadalomismeret
Természetismeret
Testnevelés
Osztályközösség-építés
9. évf.
10. évf.
11. évf.
1
1
1
2
1
1
1
5
1
2
1
1
1
5
1
2
1
1
1
5
1
VÁLASZTÁS A KERETTANTERVEK
KÍNÁLATÁBÓL
Kötelező tantárgyak
 Emelt óraszámú kerettantervek
feltétele: az óraszámok biztosítása a szabad
órakeret terhére
 Szabadon választható tantárgyak feltétele: az
óraszámok biztosítása a szabad órakeret terhére

Párhuzamos osztályok esetében a szabad órakeret
felosztása eltérő lehet.
MIRE FIGYELJÜNK?
Kerettantervben
 Tantárgyak
iskolatípusonként
 Néhol több változat
 2 éves ciklusok
 a témakörök
óraszámainak
értelmezése
 90%
Helyi tantervben
 Válogatás lehetősége
 éves ciklusok
 az óraszámok és a
témák egymáshoz
rendelése
 90+10%
 az össz. óraszám ne
lépje túl a trv-i
keretet
SZABAD ÓRAKERET FELHASZNÁLÁSA:
Felosztható a kötelező tantárgyak között.
2. Emelt óraszámú kerettanterv választása
3. Szabadon választható tantárgy választása
1-4 évf: Informatika, Tánc és mozgás, Dráma és
tánc,;
5-8. évf: Tánc és mozgás, Dráma és tánc,
Természettudományi gyakorlatok
4. Saját tantárgy (akkreditáció nélkül,
DE! NAT-hoz igazodjon)
1.
EMELT SZINTŰ OKTATÁS

Idegen nyelv, matematika, magyar, nemzetiségi
nyelv – heti 5 óra

Egyéb tantárgyak esetében – heti 4 óra

Emelt szintű oktatás kimeneti mutatói!

Megemelt óraszám ≠ emelt szintű oktatás
ÓRASZÁMOK ÁTCSOPORTOSÍTÁSA
Tantárgy
Kerettanterv
Helyi
tanterv 1.
Helyi
Helyi
tanterv 2. tanterv 3.
7. o.
8. o.
7. o.
8. o.
7. o.
8. o. 7. o.
8. o.
Fizika
2
1
1,5
1,5
3
0
1
2
Kémia
1
2
1,5
1,5
0
3
2
1
SZABADON VÁLASZTHATÓ ÓRÁK
ÓRAKERETE
Tantárgy
Iskolatípus
Évfolyamonkénti
heti óraszám
Dráma és tánc
1-4 évf.
1-1-1-1
Tánc és mozgás
1-4 évf.
1-1-1-1
5-8 évf.
1-1-1-1
Természettudományi
gyakorlatok
5-8 évf.
1-1-1-1
Informatika
1-4 évf.
1-1-1-1
ADAPTÁLÁS: 1. 90% →100%
Egyes tematikai egységekhez az eddigi
gyakorlatunk alapján illesztünk egyéb okból
fontosnak tartott tartalmakat/önálló tematikai
egység
 Egyes tematikai egységek gyakorlására,
mélyítésére fordít több időt
 Helyi sajátosságok érvényre juttatása
 A kerettantervben választható ismeretek (pl.
irodalmi művek között)- szaktanár
kompetenciája

ADAPTÁLÁS 2.
Évenkénti óraszámokra, tematikai egységekre,
fejlesztési követelményekre bontása
Szempontjaink:
 fejlesztési fázisok egymásutánisága
 egymásra épülő ismeretek
 várt eredmények meghatározása az adott tanévben
 tanítás tartalmának pontosítása, tervezett tanulói
tevékenység, értékelés, továbbhaladás
meghatározása
A ciklusok között tananyag és fejlesztési követelmény
nem mozgatható!
A HELYI ADAPTÁCIÓ
a Nemzeti köznevelési törvény óraszámai (a
törvény 6. melléklete)
a tanuló heti
óraszáma
az osztályok
heti
időkerete
1.
2.
3.
4.
évfolyamok
5.
6.
7.
8.
25
25
25
27
28
28
31
31
35
36
35
35
52
52
52
55
51
51
56
56
57
57
58
58
9.
10.
11.
12.
A TANULÁSSZERVEZÉSNÉL FIGYELEMBE KELL
VENNI
Tanórák száma egy napon nem haladhatja meg:
6 órát: 1-3. évfolyamon
7 órát: 4-8. évfolyamon
(két tanítási nyelvű, nemzetiségi +1 óra)
Az átcsoportosíthatóság értelmében az időkeret korlátai:
1-4. évfolyamon: 2 óra
5-6. évfolyamon: 3 óra
7-8. évfolyamon: 4 óra
A tanuló napi/heti terhelésénél figyelmen kívül kell hagyni:
- az időkeret terhére szervezett egyéb foglalkozásokat
- többlet testnevelés órákat és sportköri foglalkozásokat
- SNI rehabilitációs foglalkozás
A HELYI ADAPTÁCIÓ
110/2012-es EMMI r. 8. § (3)
Két tannyelvű és nemzetiségi iskolában 1-8
évf. 4 óra, 9-13. évf. 5 óra.
1.
2.
3.
4.
évfolyamok
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
a tanuló
megnövelt
25+2 25+2 25+2 27+2 28+3 28+3 31+4 31+4 35+4 36+4 35+4 35+4
heti
óraszáma
az osztályok
heti
52
52
52
55
51
51
56
56
57
57
58
58
időkerete
TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK
ÓRATERVE
A választott kerettanterv által meghatározott
óraszám feletti kötelező tanórai
foglalkozások, továbbá a kerettantervben
meghatározottakon felül a nem kötelező tanórai
foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó
tananyagát, az ehhez szükséges kötelező,
kötelezően választandó vagy szabadon
választható tanórai foglalkozások
megnevezését, óraszámát.
VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK,
FOGLALKOZÁSOK,
PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI
Április 15-ig tájékoztat- május 20-ig felméri a
szabadon választott tanórákon való részvételt és a
hittan/erkölcstan – szülő írásban jelenti be
(20/2012-es EMMI r. 15.§(1).
 a foglalkozások rendje, célja, részvétel formája
 tanárválasztás lehetősége (pl. szakkör, egyéni
fejlesztés versenyfelkészítésnél)
CSOPORTBONTÁS, EGYÉB
FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK
ELVEI
képességek, hatékonyság, eredményesség
 létszám! Fenntartó engedélyez!
 differenciálás
 tanulói érdeklődés alapján

TANULÓK TANULMÁNYI
MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSE
Formái: írásban, szóban, gyakorlatban – számonkérés
rendje
Ellenőrzés, értékelés
- szerepe, formái, módszerei
Magatartás, szorgalom minősítése, jutalmazással
összefüggő elvek
Otthoni, napközis, tanulószobai
felkészüléshez előírt írásbeli, szóbeli
feladatok meghatározásának elvei,
korlátai
NAT ÁLTAL MEGHATÁROZOTT
PEDAGÓGIAI FELADATOK
MEGVALÓSÍTÁSA
Az erkölcsi nevelés
 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
 Állampolgárságra, demokráciára nevelés
 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
 A családi életre nevelés
 A testi és lelki egészségre nevelés
 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
 Fenntarthatóság, környezettudatosság
 Pályaorientáció
 Gazdasági és pénzügyi nevelés
 Médiatudatosságra nevelés
 A tanulás tanítása
Módszertani alapelvek: belső motiváció, differenciálás,
kooperatív,

KULCSKOMPETENCIÁK
FEJLESZTÉSE
Anyanyelvi kommunikáció
 Idegen nyelvi kommunikáció
 Matematikai kompetencia
 Természettudományos és technikai kompetencia
 Digitális kompetencia
 Szociális és állampolgári kompetencia
 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
 A hatékony, önálló tanulás
Hogyan szervezeti keretek között valósítja meg az
iskola? Milyen tartalommal?

TANKÖNYVVÁLASZTÁS
szakmai munkaközösségek feladatai
 nyilvánosságra hozatala
 tankönyvrendelés rendje (16/2013-as EMMI r.)
 a tankönyv térítésmentes igénybevételének
lehetősége, formái, ezzel járó tanulói
kötelezettségek

ESÉLYEGYENLŐSÉG
Szegregáció mentes int. szervezés
Óvoda-iskola átmenet
Osztályba/csoportba sorolás elvei
Eredményességi mutatók alapján (komp.
lemorzsolódás, továbbtanulás) – egyéni, intézményi
fejlesztés
Pályaorientáció erősítése- utánkövetés,
együttműködés a középiskolákkal
Szabadidős programokon való
részvétel
EGYÉB..
Fizikai állapot mérése
 Sajátos pedagógiai módszerek (projektek, témahét..)
 Nemzetiségi iskola
 Középiskola esetén speciális szabályok
 Környezeti nevelés elvei
 Amit a nevelőtestület fontosnak tart
 Összetett iskola: külön-külön helyi tanterv
 Egységes iskola: egy helyi tanterv
 Többcélú intézmény: továbbhaladás feltételei típusok
között
 Egésznapos iskola

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM
egészséges táplálkozás
 mindennapos testnevelés
 testi lelki egészség, szenvedélybetegségek
megelőzése
 iskolai erőszak megelőzése
 balesetmegelőzés, elsősegélynyújtás
 személyi higiéné
 veszélyeztetettség megelőzése
 gyermekvédelmi feladatok szervezése

HATÁLYBA LÉPÉS
Hatályos
2013/2014
1. 5. 9. évfolyam
2014/2015
1-2. 5-6. 9 -10. évfolyam
2015/2016
1-3. 5-7. 9-11. évfolyam
2016/2017
1-4. 5-8. 9-12. évfolyam
LEGITIMÁCIÓ
Nyilvános elhelyezés
 Munkaközösségek szakterületenkénti véleménye,
intézményi tanács, iskolaszék véleménye,
JEGYZŐKÖNYV
 Nevelő testület elfogadja
 Vezető jóvá hagyja
 Fenntartó és működtető, jóváhagyja, ha
többletköltség jelentkezik, vagy egyházi
fenntartású

TARTALOMJEGYZÉK
1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,
feladatai, eszközei, eljárásai
2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladat
3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
4. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai
5. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos
pedagógiai tevékenység
- SNI
- BTM
- Tehetséges tanulók
-
hhh-s tanulók
6. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi
rendje
7. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola
partnereivel
8. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata
9. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabálya
10. A felvételi eljárás különös szabályai
Helyi Tanterv
1. A választott kerettanterv megnevezése
2. A választott kerettanterv feletti óraszám
3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök
kiválasztásának elvei
4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai
feladatok helyi megvalósítása
5. Mindennapos testnevelés
6. A választható tantárgyak, foglalkozások és a
pedagógusválasztás szabályai
7. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési
elve
8. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének
követelményei és formái
10. A magasabb évfolyamba lépés feltételei
11. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli
feladatok meghatározása
12. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és
szorgalmának értékelési elvei
13. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez
szükséges módszerek
14. Az iskola egészségnevelési terve: egészséges táplálkozás,
elsősegélynyújtás, személyi higiéné, testi-lelki egészség,
bántalmazás, iskolai erőszak megelőzése
15. Az iskola környezeti nevelési elvei
EGYEBEK.....
16. Választható érettségi vizsgatárgyak megnevezését
17. Szóbeli vizsga kérdései (ha a középfokú iskola ilyet
szervez)
18. Előrehozott érettségit követően a tantárgy tanulásával
kapcsolatos intézkedések.
19. Érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga
témakörei
20. Szakképző iskola esetén a szakmai programot
21. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai
nevelése.
A jó pedagógus megőrzi a
múltat, feltárja a jelent és
megteremti a jövőt.
Köszönöm
a megtisztelő figyelmet!

similar documents