Využitie IKT pri vyučovaní dramatickej literatúry ako syntetického

Report
Využitie IKT pri vyučovaní
dramatickej literatúry ako
syntetického časovopriestorového umenia na SOŠ
Webquest pre 2. ročník SOŠ
Vytvorila: Mgr. E. Ďurčíková
edurcikova 3 @gmail.com
Tento webquest slúži na zdokonalenie zručností pri tvorbe projektu.
Rozšírite si zručnosti z prvého ročníka, keď ste pracovali na individuálnom
projekte. Naučíte sa spolupracovať v tíme, zistíte potrebu komunikácie pri
plánovaní a realizácii projektu. Nezaobídete sa bez využívania IKT, svoje
výsledky práce odprezentujete pred ostatnými spolužiakmi v triede i v
literárnom múzeu. Sami zorganizujete literárnu exkurziu, na ktorej si
upevníte vedomosti, ktoré získate pri tvorbe projektu. Zorganizujete aj
návštevu divadelného predstavenia, o ktorom usporiadate besedu.
Dozviete sa o činohre a komédii v dramatickej literatúre vo svete a na
Slovensku, o vnútornej kompozícii drámy a kľúčových pojmoch z teórie
divadelnej hry ako sú dejstvo, výstup, replika, dramatická reč, scenár,
autorská poznámka, herec, režisér, dramaturg, inscenačné formy, humor,
slovný a situačný humor, charakterový typ postavy.
Dramatické žánre patria u žiakov medzi obľúbené pre ich rôznorodosť,
názornosť a bezprostredný umelecký zážitok diváka. Webquest prinesie
autentický zážitok, ktorý sprostredkujú žiaci žiakom.






Vašou úlohou je oboznámiť sa s vývinom a zámermi autorov pri tvorení drámy
v jednotlivých historických obdobiach riešením úloh:
1. Vytvorte powerpointové prezentácie o dobe, živote a tvorbe J.
Gregora-Tajovského J. Palárika a J.B. P. Moliéra. Zdôvodnite výber
literárneho žánra autormi a typ literárnej postavy, ktorý využili.
2. Zorganizujte literárnu exkurziu do literárneho múzea v Pamätnom
dome J. G. Tajovského. V rámci dramatickej výchovy zinscenujte po
jednom výstupe z každého dejstva divadelnej hry Statky-zmätky.
3. Zorganizujte návštevu ľubovoľného divadelného predstavenia a
urobte o ňom besedu aplikovaním vedomostí z dramatickej literatúry.
4. Spracujte pojmovú mapu z odborných pojmov drámy a časovú
priamku so zaradením autorov do literárneho obdobia.
5. Prezentujte výsledky projektu cez vytvorené powerpointové
prezentácie a prezentačné video.












Rozdeľte sa na projektové tímy a jeden organizačný tím.
Projektové tímy budú pracovať v štvorčlenných skupinách podľa pracovných listov.
1.Rriešiteľ č. 1- spracuje život a pôsobenie autora.
2.Riešiteľ č. 2 – spracuje tvorbu autora s dôrazom na určenú divadelnú hru.
3.Riešiteľ č. 3 – vytvorí pojmovú mapu z odborných pojmov drámy a časovú
priamku so zaradením autora do literárneho obdobia.
4.Režisér – nacvičí hercov stvárňujúcich postavy z ľubovoľného dejstva a výstupu
divadelnej hry J. Gregor-Tajovský: Statky-zmätky.
Členovia každého tímu spracujú a odprezentujú powerpointové prezentácie a
prezentačné video.
Organizačný tím
Dramaturg: vyberie divadelné predstavenie a zorganizuje jeho návštevu a besedu
o ňom.
Plánovač exkurzie: Naplánuje trasu exkurzie a vstup do literárneho múzea.
Ekonóm: naplánuje financie, vyberie ich od riešiteľov, uhradí vstupy do literárneho
múzea a na divadelné predstavenie. Vypracuje záverečnú správu o použití
financií.
Technik: zabezpečí videoprojekciu z prezentácie projektových tímov, exkurzie a
návštevy divadelného predstavenia.
J: Gregor -Tajovský
http://zlatyfond.sme.sk/vyhladavanie/?cx=01
3472242624402209930%3Aotp1t794qsw&cof=FO
RID%3A11&q=Tajovsk%C3%BD&sa.x=23&sa.y
=17
http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivoto
pis&ID=1760
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?search=
Tajovsk%C3%BD&button=&title=%C5%A0peci
%C3%A1lne%3AH%C4%BEadanie
www.sskp.sk/edu/.../054_Dramatická%20literatúra
%20pojmy.doc
Gregorová, I. et al.: Literatúra pre 2. ročník
gymnázií a stredných odborných
škôl.Bratislava:SPN,2008, s.30-49,s.104-122.ISBN
978-80-10-01799-7
http://zlatyfond.sme.sk/vyhladavanie.
php?cx=013472242624402209930%3Aotp
1t794qsw&cof=FORID%3A11&q=Pal%C
3%A1rik&sa=H%C4%BEada%C5%A5&s
iteurl=http%3A%2F%2Fzlatyfond.sme.s
k%2F
http://www.osobnosti.sk/index.php?os
=zivotopis&ID=58766
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?t
itle=%C5%A0peci%C3%A1lne%3AH%C
4%BEadanie&profile=default&search=P
al%C3%A1rik&fulltext=Search
www.sskp.sk/edu/.../054_Dramatická%20li
teratúra%20pojmy.doc
Gregorová, I. et al.: Literatúra pre 2. ročník
gymnázií a stredných odborných
škôl.Bratislava:SPN,2008, s.30-49,s.104122.ISBN 978-80-10-01799-7






J. B. Poquelin- Molière
http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1649/Urbanek_
Dramaticka-literatura-2-Veselohrycelovecerne/51
http://sk.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re
www.sskp.sk/edu/.../054_Dramatická%20literat
úra%20pojmy.doc
Gregorová, I. et al.: Literatúra pre 2. ročník
gymnázií a stredných odborných
škôl.Bratislava:SPN,2008, s.30-49,s.104-120
ISBN 978-80-10-01799-7
Úroveň riešenia
Nesplnené
Nízka úroveň
Možnosti
zlepšenia
Splnené
bez chýb
Vzorové
riešenie
Bodovanie
0
1-3
4-6
7-9
10
dobrá
rozdelenie úloh v
skupine a komunikácia
nijaké
závažné nedostatky v
menšie nedostatky v
spolupráca
komunikácii
komunikácii
v rámci
vynikajúce
skupiny
zvládnutie
individuálnych úloh
rozsah a kvalita
spracovaných informácií
technická a vizuálna
stránka výstupu
prezentácia výsledkov
nijaké
neodovzdané
slabé
malé množstvo a nízka
kvalita informácií
neodovzdané
slabá
nepripravená
nepresvedčivé vystupovanie
priemerné
postačujúce množstvo
informácií priemernej
kvality
dobré
bez väčších
nedostatkov
vynikajúce
vynikajúca
priemerná
dobrá
vynikajúca
málo zaujímavá
bez väčších
vynikajúca
prezentácia
nedostatkov
Splnením úloh tohto webquestu si prakticky vyskúšate prácu na
projekte a osvojíte si učivo z dramatickej literatúry. Budete si môcť
rozvíjať svoju iniciatívu, samostatnosť, tvorivosť, kritické myslenie,
komunikáciu, schopnosť spolupráce, učiť sa, riešiť problémy, hľadať
informácie. Naučíte sa plánovať si vlastnú prácu, niesť za ňu
zodpovednosť, prekonávať prekážky.
Prehĺbite si schopnosť
vyhľadávať informácie na internete, spracovať ich a v komunikácii
odovzdať aj svojim spolužiakom.
Prezentáciou svojho projektu sa zdokonalíte v prednese prejavu.
Práca na projekte vám prinesie aj umelecký zážitok, upevní vzťahy
medzi spolužiakmi tým, že budete pracovať v projekčnom a
organizačnom tíme.
Získané vedomosti využijete na maturitnej skúške zo slovenského
jazyka a literatúry i v bežnom živote.

similar documents