Estetik ve Sanat Felsefesi

Report
ESTETİK VE SANAT
FELSEFESİ
ÖĞR. GRV. CEREN EFE

RASYONALİSTLER= AKIL YOLUYLA AÇIK
VE SEÇİK OLARAK BİLİNEN

DUYULAR YOLUYLA AÇIK VE SEÇİK
OLARAK BİLİNEMEYEN : DUYUSAL
BİLGİ

Soru? >>>ÖLÇÜT NEDİR?
◦ AçIklIk ve seçiklik rasyonel bilginin
◦ Bulanık olmak duyusal bilginin (estetik bilginin)

ESTETİK: DUYUSAL BİLGİNİN MANTIĞINI
ARAŞTIRAN ALANIN ADI
GÜZELLİK
NEDİR???
PLATON
ESTETİK
 Duygusallığın
sağladığı
bilgilerin bilimi.

Estetiğin
kurucusu
Alexander
G.Baumgarten’dir (1714-1762).
Felsefenin içinde üç temel
normatif bilim vardır.

Mantık

Ahlak

Estetikti
r

J.G. Herder ve G.W.F.
Hegel ‘e göre;

I. Kant, Fr. Shiller, K.
Rosenkranz, L.
Wittgenstein ‘e göre;
 B.
Croce ‘e göre;
psikolojik estetikçiler
(Th. Lipps)
 fenomenolojik estetikçiler
(L. Witt-genstein)


felsefi estetik =
psikolojik estetik (süje) +
fenomenolojik estetik (obje)
+ sanat felsefesi + estetik
değerler + mantık (estetik
yargı)

Resim, heykel, mimari, müzik, edebiyat, tiyatro, sinema, fotoğraf gibi
birçok dalları olan sanat, çeşitli
bilimlerce incelendiği gibi felsefe
açısından da incelenmektedir. Bu
ince-leme sık sık sanatın toplumsal,
psikolojik ve teknik incelemeleriyle
çakışmaktadır.
Felsefe Açısından Sanat
Sanat eserini diğer rastgele eserlerden
ayıran unsurlar nelerdir?
 Sanatın kökeninin, kaynağının ne olduğu
konusunda çeşitli görüşler vardır ve
bunlar :
*1) Taklit (mimesis)
*2) Yaratma
*3) Oyun

Sanat nedir?
Aristoteles (MÖ. 384- 322)
 Platon(MÖ. 427-347)
 Baumgarten

Resimde, heykelde, tiyatroda taklidin daha
fazla yer aldığını ama mimari, edebi
sanatlar gibi alanlarda hayal gücünün
taklidi aştığını söylemek daha mümkün
olur.
TAKLİT: MİMESİS
RUHUN YARATICILIĞININ YANSITILMASI
 HAYAL GÜCÜ

YARATMA

HAZ DUYARAK ÖZGÜRCE YAPILAN
DAVRANIŞIN SANAT OLARAK
TANIMLANMASI
OYUN

similar documents