خانم مینا مجیدی (کارگاه کاردیوتوکوگرافی)

Report
2nd Annual Meeting of the
Iranian Continence Society
1-2 June ,2011
Tehran-Iran
‫مینا مجیدی‬
‫کارشناس مامائی‬
‫کاردیوتوکوگرافی چیست ؟‬
‫کاردیوتوکوگرافی ‪ :‬ابزار پایش قلب جنین و انقباضات رحم‬
‫)‪(Non Stress Test , Fetal Monitoring‬‬
‫تاریخچه ‪ :‬از سال ‪ 1970‬در تمام اتاقهای زایمان مورد استفاده قرارگرفت و در‬
‫سال ‪ %99 ، 1981‬زایمانها تحت ‪ CTG‬انجام می شد‬
‫تعاریف‬
‫‪ .‬ریتم پایه ‪ :‬ریتم ضربان قلب ثبت شده خارج ازتغییرات هنگام انقباض رحم ‪(FHR:‬‬
‫)‪110-150 Beat per minute‬‬
‫* برادیکاردی‬
‫‪ .‬خفیف‬
‫‪ .‬متوسط و شدید‬
‫* تا کیکاردی‬
‫‪ .‬خفیف‬
‫‪ .‬متوسط‬
‫‪ .‬شدید‬
‫‪90<FHR<110 bpm‬‬
‫‪FHR < 90 bpm‬‬
‫‪FHR 150-160 bpm‬‬
‫‪FHR 161-181 bpm‬‬
‫‪FHR >181 bpm‬‬
‫نوسانهایی که به ریتم پایه نمای موجی میدهند‬
‫ ‪ 2‬تا ‪ 6‬سیکل در دقیقه وتعداد ‪ 5‬تا ‪bpm 25‬‬‫در صورتی که افزایش ضربان قلب کمتر از ‪ bpm 5‬باشد ریتم صاف )‪(flat‬‬
‫می باشد‬
‫افزایش گذرای ‪ FHR‬ریتم پایه‬
‫بعد از ‪ 34‬هفته ‪ FHR > 15 bpm‬ریتم پایه که حداقل ‪ 15‬ثانیه طی ‪ 10‬الی‬
‫‪ 20‬دقیقه مانیتورینگ ثبت شود ‪.‬‬
‫کاهش گذرای ضربان قلب جنین و تعریف ان مرتبط با انقباضات رحمی‬
‫* زودرس )‪ Caldeyro-Barcia (Type I or Dip I‬تصویر آینه ای انقباضات رحم‬
‫* دیررس )‪(Type II or Dip II‬‬
‫شروع ‪ ،‬اوج و پایان با فاصله از شروع انقباض‬
‫* متغیر )‪(variable‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شروع و شکل متغیر به فرم ‪ U‬یا ‪V‬‬
‫شروع ‪ Deceleration‬در هر زمانی از انقباض‬
‫بین ‪ Deceleration‬های متغیر ‪ Acceleration‬رخ می دهد (نشان‬
‫دهنده خونرسانی جفت به جنین و تاکی کاردی جنین می باشد)‬
‫این نمودار فیزیولوژیک است‬
‫‪ Deceleration‬متغیر شایع و مشکلترین از نظر تفسیر‬
‫الکتات اسکالپ جنین ‪ ،‬پالس اکسیمتری ‪EkG ،‬‬
‫کاهش ضربان قلب کمتر از ‪ bpm110‬که به مدت بیشتر از ‪ 3‬دقیقه طول بکشد‬
‫که به دالیل ‪:‬‬
‫* وضعیت ‪ Supine‬مادر‬
‫*‪ Expulsion‬جنین‬
‫* ‪Epidural‬‬
‫ جنین‬Expulsion
l
‫‪‬‬
‫نمای موج سینوسی‬
‫‪‬‬
‫‪ Deceleration‬متغیر‬
‫‪‬‬
‫ریتم پایه صاف (‪)flat‬‬
Swedish Classification*
(Swedish Rosen(
FIGO Classification *
Rosen K , Luzie tti R . Intrapartum fetal monitoring : its basis and
Current developments . Prenat. Neonat. Med.2000,2005
‫انرما ل‬
‫مشکوک‬
‫نرمال‬
‫ریتم پایه‬
‫‪>170‬‬
‫‪<100‬‬
‫‪150-170‬‬
‫‪100-110‬‬
‫‪110-150‬‬
‫نوسان‬
‫‪<5>40 min‬‬
‫‪5-10>40 min‬‬
‫‪5-25‬‬
‫‪Deceleration‬‬
‫متغیر شدید‬
‫زودرس طوالنی‬
‫مکرر دیررس‬
‫متغیر‬
‫ندارد‬
‫‪Classification‬‬
‫‪CTG‬‬
‫‪Deceleration‬‬
‫متغیر‬
‫ریتم پایه قلب‬
‫‪CTG‬‬
‫نرمال‬
‫زودرس‬
‫متغیر بدون مشکل‬
‫‪<60 sec‬‬
‫‪FHR <60 bpm‬‬
‫‪5-25 bpm‬‬
‫‪Acceleration‬‬
‫‪110-150 bpm‬‬
‫‪CTG‬‬
‫مشکوک‬
‫‪Deceleration‬متغیر‬
‫بی خطر‬
‫‪<6 sec‬‬
‫‪>60 bpm‬نوسان‬
‫‪>25 bpm‬‬
‫بدون ‪Acceleration‬‬
‫‪<5 bpm‬‬
‫‪>40 min‬‬
‫‪100-110 bpm‬‬
‫‪150-170 bpm‬‬
‫برادیکاردی کوتاه مدت‬
‫‪CTG‬‬
‫آنرمال‬
‫‪ Deceleration‬متغیر‬
‫پیچیده < ‪min 60‬‬
‫‪Deceleration‬‬
‫دیررس مکرر‬
‫‪<5 bpm‬‬
‫‪>60 min‬‬
‫ریتم سینوزوئیدال‬
‫‪150-170‬‬
‫باتغییر خفیف‬
‫‪>170 bpm‬‬
‫برادیکاردی مداوم‬
‫*تفسیر اتوماتیک خود دستگاه می باشد که بنا بر ‪ 48000‬تا حاملگی پر خطر‬
‫برنامه ریزی شده است )‪(CTG Oxford Team IP‬که در سال ‪1999‬‬
‫شده است‬
‫تعریف‬
‫*پارامترهای پیشگوکننده ریسک هیپوکسی جنین ‪:‬‬
‫‪Tachycardia >150 bpm‬‬
‫‪+‬‬
‫‪STV<6 ms‬‬
‫‪ .‬پایش انقباضات رحم‬
‫ هایپر سینزی ‪ :‬انقباضات پشت هم و نزدیک هم‬‫ هایپو سینزی ‪ :‬انقباضات با فاصله بیش از حد‬‫ هایپر تونی ‪ :‬انقباض برطرف نمی شود‬‫‪ -‬هیپو تونی ‪ :‬انقباض با شدت کم‬
‫آنرمالی ‪CTG‬‬
‫تاکی کاردی‬
‫تاکی کاردی‬
‫>‬
‫برادیکاردی‬
‫بیشترین زمان قابل تحمل‬
‫‪161- 180 bpm‬‬
‫‪180 bpm‬‬
‫‪<100 bpm‬‬
‫‪ Deceleration‬متغیر متوسط‬
‫‪>50 bpm‬‬
‫‪>60 s‬‬
‫‪60 min‬‬
‫‪20 min‬‬
‫‪40 min‬‬
‫‪40 min‬‬
‫‪ Deceleration‬دیرس‬
‫‪60 min‬‬
‫ریتم صاف )‪(flat‬‬
‫تاکی کاردی‬
‫‪ Deceleration‬متغیر‬
‫ریتم صاف‬
‫‪12o min‬‬
‫‪>160 bpm‬‬
‫‪40 min‬‬
‫نتیجه ‪:‬‬
‫با وجود سعی در تحلیل دقیق ‪ NST‬به نظر میرسد که تفسیر‬
‫ایزوله ‪ NST‬به تنهائی قادر نیست ریسک اسیدوز متابولیک جنین‬
‫را پیش بینی کند ( اسیدوز متابولیک جنین تنها موردیست که در‬
‫پروگنوز دراز مدت جنین تاثیر بد دارد)‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تغییر وضعیت مادر‬
‫‪ O2‬تراپی‬
‫اندازه گیری ‪ PH‬اسکالپ جنین‬
‫تصحیح انرمالی انقباض رحم‬
‫فرصت دادن برای زایمان‬
‫انجام زایمان ابزاری در فاز دوم زایمان ‪> 20 min‬‬
‫در صورت تشدید عالئم در لیبر ‪:‬‬
‫‪ .‬افزایش عمق یا طول و یا تعداد ‪Deceleration‬‬
‫‪ .‬ریتم پایه انرمال ‪ Decelerationِ +‬پایدار‬
‫‪.‬ریتم صاف‬
‫⇩‬
‫خروج جنین‬

similar documents