Per Kågesons presentation 406.2 KB pptx

Report
Farväl till kärnkraften?
En analys av Sveriges
framtida elförsörjning
Per Kågeson
Nature Associates
SNS
2014-08-29
Nature
Associates
Kärnkraften i världen 2014
Antal reaktorer
USA
Kanada
23
19 Kina
20
132 Indien
21
Japan
50 Övriga
49
Korea
23 Totalt
441
EU
Nature
Associates
104 Ryssland
• Kärnkraften står för ca 11 % av den
globala elproduktionen (topp 2010)
• 149 kommersiella reaktorer har stängts
Reaktor
Typ
Drift
Oskarshamn 1
Oskarshamn 2
Oskarshamn 3
Barsebäck 1
BWR
BWR
BWR
BWR
1971440 473
1974595 638
19851060 1400
1975-1999 580
0
Barsebäck 2
BWR 1977-2005
Ringhals 1
Ringhals 2
Ringhals 3
Ringhals 4
Forsmark 1
Forsmark 2
Forsmark 3
BWR
PWR
PWR
PWR
BWR
BWR
BWR
.
Nature
Associates
Totalt
1976197519811983198119811985-
.
MWe
Start 2014 Planerad
580
0
850
-
750 878
785 865
915 1063
915 940
1115
900 984
1120
900 1120
1050 1170 Framflyttad
9470 9531
Elproduktionen i Sverige
Tillförsel
2011
2012
2013
.
Vattenkraft
66,7
78,4
60,8
Vindkraft
6,1
7,2
9,9
Kärnkraft
58,0
61,4
63,6
Övrig värmekraft
16,8
15,5
15,2
Total elproduktion
Nettoexport
Nature
Associates
147,5 162,4 149,5
7,2
19,6
10,0
Elanvändning
140,3 142,9 139,5
Temperaturkorrigerad
elanvändning
143,5 143,6 140,6
Ny kraftproduktion
• Vindkraften allt billigare men klarar sig
inte utan stöd vid dagens elpris
• Solkraft inte kommersiellt möjlig i Sverige
– men kan bli privat lönsam
• Vågkraft ännu så länge experimentell
• Fjärrvärmeunderlagets kraftutbyte kan
fördubblas genom förgasning av biomassa
och nya turbiner – osäker ekonomi
Nature
Associates
• Ny kärnkraft och/eller gaskraft kan bli
komplement till förnybar kraft
Hur mycket intermittent kraft
kan balanseras?
• Variationerna i vindkraftens produktion
kan balanseras med vattenkraft samt
genom åtgärder som styr efterfrågan
tidsmässigt eller genom gasturbiner
• Upp till ca 30 TWh vindkraft ser ut att
kunna integreras innan kostnader
tillkommer för dygnslagring
Nature
Associates
• Situationen påverkas dock av
grannländernas efterfrågan på svensk
och norsk reglerkraft
Effekter på prisbildning av
ökad andel intermittent kraft
• En årsproduktion av 30 TWh vindkraft
kräver en turbineffekt på ca 12 GW
• Därtill kanske 3 GW solkraft, 4-7 GW
kärnkraft och ca 5 GW vattenkraft (av
totalt 16,2 GW)
• Lasten sommartid mindre än 15 GW
• Liknande förhållanden i grannländerna
Nature
Associates
• Påverkar lönsamheten hos ny kraft
Elanvändningen i Sverige
(ej normalårskorrigerad)
År
Indu Tran Bostäder Fjärrvär- DistriTotalt
stri spor service
me och
butionster
raffinaförluster
derier
1980 39,8 2,3
43,0
1,3
8,2 94,6
Nature
Associates
1985
1990
48,0
53,0
2,6
2,5
62,9
65,0
6,4
10,3
10,9 130,8
9,1 139,9
1995
51,3
2,7
70,5
7,8
10,1 142,4
2000
2005
56,9
55,9
3,2
2,8
69,0
72,3
6,5
4,7
11,1 146,6
11,3 147,1
2010
2012
52,9
51,5
2,4
3,0
74,8
72,7
4,6
3,5
12,1 146,9
11,3 142,0
Elförbrukning per capita
4000
3500
3000
2500
Hushållsel
Driftel
Elvärme
2000
1500
1000
500
Nature
Associates
0
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Framtida efterfrågan på el
• En betydande del av
effektiviseringsutrymmet utnyttjat
• Stagnerande industriell efterfrågan
• Vid 17 % befolkningsökning 2010-2030
inte osannolikt att efterfrågan ökar
med 5-10 % till 150-160 TWh
• Ytterligare effektiviseringsåtgärder
behövs främst i fastighetssektorn
Nature
Associates
De tre huvudalternativen
• Om vind- och solkraft kan ge 30 TWh
saknas 2030 sannolikt 20-30 TWh om all
kärnkraft avvecklas
Nature
Associates
• Tre huvudalternativ för ännu mer kraft:
- Ny vindkraft som kostar ca 50 öre/kWh +
dygnslagringskostnader
- Biogas i kommunala kraftvärmeverk –
troligen 60 -70 öre/kWh efter 2030
- Ny konventionell kärnkraft – troligen
minst 60 öre/kWh, kanske betydligt mer
Kärnkraftens framtid
• Hög medelålder hos befintliga
reaktorer i USA och Europa
• Få nya reaktorer i demokratiska länder
med avreglerade elmarknader
• Total avveckling eller kraftig minskning
i Tyskland, Schweiz, Belgien, Spanien,
och Sverige – få nya i USA, Frankrike
och Storbritannien
Nature
Associates
• Fortsatt utbyggnad i Ryssland, Indien
och Kina (och kanske i Finland)
Vem vill bygga och var?
Nature
Associates
• Bara på befintliga platser genom att
ersätta reaktorer som stängts
• Ont om utrymme i Oskarshamn Ringhals mera troligt
• Lång byggtid för stor reaktor – måste
bedöma om elpriset om 15-20 år ger
tillräcklig avkastning på investeringen
• Säkerhetskraven kostnadsdrivande
• Hur blir det med effektskatten och
avgiften till avfallsfonden?
Elprisets betydelse
• Systempriset idag i genomsnitt 30-40
öre/kWh
• För att täcka den nya
kraftproduktionens kostnader samt
avkastning på investeringarna krävs en
fördubbling av priset
Nature
Associates
• De europeiska subventionerna av
förnybar kraft gör att elproduktionens
marginalkostnad varken slår igenom på
utsläppspriset eller på elpriset
Europas 10 äldsta reaktorer
Nature
Associates
Reaktor
Land
MW Tillgänglig
het %
365
85
490
71
I drift
Beznau 1
WYLFA 1
Schweiz
Storbritannien
Muehleberg
Schweiz
Oskarshamn 1 Sverige
373
473
87
61
1971
1971
Beznau 2
Borssele
Ringhals 2
DOEL 1
Oskarshamn 2
Schweiz
Nederländerna
Sverige
Belgien
Sverige
365
482
807
433
638
87
85
70
86
79
1971
1973
1974
1974
1974
Ringhals 1
Sverige
878
71
1974
1969
1971
Svenskt safety record
Nature
Associates
• Åldrande reaktorer – konstruerade för
40 år - de flesta snart över 40 år
• Internationellt sett låg tillgänglighet
• Tre gånger större oplanerat bortfall än
det globala genomsnittet – flera
allvarliga incidenter
• ”Särskild tillsyn” beslutad av SSM till
följd av säkerhetsbrister
• Istället för avveckling investerar
bolagen i höjd effekt i hopp om drift i
ytterligare 20 år
Yttre huvudcirkulationskretsar
Nature
Associates
Krav på existerande reaktorer
Nature
Associates
• Orimligt att BWR (O1, O2, R1) med yttre
huvudcirkulationskretsar ska få köras mer
än 40 år - potentiella problem med
materialutmattning vid hög ålder
• Uppfyller inte dagens säkerhetskrav
• Producerar i snitt ca 11 TWh, medan
exportöverskottet legat på 14-15 TWh
• Ompröva tillstånden istället för bara
kompletterande föreskrifter från SSM
• Bättre med nya reaktorer än gamla
Slutsatser
Nature
Associates
• Avveckla de äldsta reaktorerna
• Studera möjligheterna att öka elutbytet
från det befintliga kraftvärmeunderlaget
• Avveckla successivt alla subventioner
• Fokus på eleffektivisering kan minska
gapet mellan utbud och efterfrågan
• Ställ mycket höga krav på nya reaktorer om de tillåts
• Överväg små bergrumsförlagda aggregat
med passiv säkerhet

similar documents