Системи за обществени велосипеди Вело-Бургас

Report
СЕМИНАР “ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА
ВЕЛОСИПЕДА В ГРАДСКА СРЕДА”, БУРГАС
ИНТЕГРИРАНИ ТРАНСПОРТНИ
РЕШЕНИЯ В ГРАДСКА СРЕДА
ПРОЕКТ “ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
НА БУРГАС”
Проектът се осъществява сфинансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”
2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
АСПЕКТИ НА ИНТЕГРИРАНОСТ НА
ИНТЕГРИРАНИЯ ТРАНСПОРТ
-
ВСИЧКИ НАЛИЧНИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ
ОПЕРИРАТ В ЕДИНСТВО В ПОЛЗА НА КЛИЕНТА;
-
ТРАНСПОРТНИТЕ „ПРОДУКТИ“ СЕ ОБЕДИНЯВАТ В
ЕФЕКТИВНИ И ЕФИКАСНИ ТРАНСПОРТНИ
„УСЛУГИ“;
-
ИНТЕГРИРАНОСТ НА УСЛУГИТЕ – БЕЗПРОБЛЕМНО
ПЪТУВАНЕ, ОСИГУРЯВАЩО ВЪЗМОЖНО НАЙГОЛЯМА БЛИЗОСТ ДО НАЧАЛНИ И КРАЙНИ
ДЕСТИНАЦИИ, С ДОСТЪПНА И КОМФОРТНА
ИНФРАСТРУКТУРА И КРАТКИ ИНТЕРВАЛИ НА
ИЗЧАКВАНЕ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ УСЛУГИ;
-
ИНТЕГРИРАНОСТ НА ИНОВАТИВНИ ПОСТИЖЕНИЯ,
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, СОЦИАЛНО –
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИ.
“ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДА В ГРАДСКА СРЕДА”, БУРГАС
АСПЕКТИ НА ИНТЕГРИРАНОСТ НА
ИНТЕГРИРАНИЯ ОБЩЕСТВЕН
ТРАНСПОРТ
-
ИНТЕГРИРАНОСТ НА
РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ
ТРАНСПОРТ;
-
ИНТЕГРИРАНОСТ НА
ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА С
АЛТЕРНАТИВНИ НАЧИНИ НА
ПРИДВИЖВАНЕ;
-
ДОБРЕ РАЗВИТИ ВТОРИЧНА
ТРАНСПОРТНА
ИНФРАСТРУКТУРА И
СЪПЪТСТВАЩИ УСЛУГИ.
“ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДА В ГРАДСКА СРЕДА”, БУРГАС
ИНТЕГРИРАНИ ПРОЕКТИ
ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИЯ
ТРАНСПОРТ
-
РАЗГЛЕЖДАТ ИНТЕГРИРАНО РАЗЛИЧНИТЕ
АСПЕКТИ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ;
-
ПОСТАВЯТ СОЦИАЛНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И
ЕКОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ;
-
ПЛАНИРАТ И УСВОЯВАТ РЕСУРСИ ОТ
РАЗЛИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ;
-
ПОЗИЦИОНИРАТ СЕ В КОНТЕКСТА НА
ДЪЛГОСРОЧНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ.
“ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДА В ГРАДСКА СРЕДА”, БУРГАС
ДОСТЪПНОСТ НА ГРАДСКИЯ
ТРАНСПОРТ
АСПЕКТИ:

ДОСТЪПНОСТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ;

ОБХВАТ НА ТРАНСПОРТНАТА УСЛУГА ПО
ОТНОШЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯ И НАСЕЛЕНИЕ;

ДОСТЪПНОСТТА, КОЯТО СЕ ОСИГУРЯВА ОТ
ТРАНСПОРТНАТА МРЕЖА ДО КЛЮЧОВИ
ЛОКАЦИИ В ГРАДСКАТА СРЕДА;

СОЦИАЛНА ПОНОСИМОСТ НА ЦЕНАТА НА
ТРАНСПОРТНАТА УСЛУГА;

СКОРОСТ И КОМФОРТ НА ПЪТУВАНЕ;

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗБОР И КОМБИНАЦИИ НА
НАЧИНИ НА ПРИДВИЖВАНЕ

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТ
“ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДА В ГРАДСКА СРЕДА”, БУРГАС
ПРОЕКТ “ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ
ТРАНСПОРТ НА БУРГАС”
ЦЕЛИ:
•ПОВИШАВАНЕ АТРАКТИВНОСТТА НА
ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ, ЧРЕЗ
ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО И ДОСТЪПА ДО
ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ
•СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПОДОБРЕНА
МОБИЛНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ГОСТИТЕ НА
ГРАДА
•ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТИ
СРЕДСТВА ЗА ПРИДВИЖВАНЕ
•ПОДОБРЯВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ГРАДСКАТА
ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА
•ЗАСИЛВАНЕ НА МЕТРОПОЛИСНИТЕ ФУНКЦИИ
НА ГРАДА КАТО ДВИГАТЕЛ НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ
“ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДА В ГРАДСКА СРЕДА”, БУРГАС
ПРОЕКТ “ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ
ТРАНСПОРТ НА БУРГАС”
КОМПОНЕНТИ:
• Нов автобусен парк
• Въвеждане на Бърза автобусна линия
(BRT)
• Приоритет на автобусния транспорт
при светофари
• Оптимизиране на градската
транспортна схема
• Централна автобусна спирка
• Електронна билетна система
• Система за информиране на пътници
в реално време
• Система за автоматично управление
на транспорта
• Реконструкция на автобусно депо и
работилница
• Дизел и метан станция
• Реконструкция на автобусни
терминали
Модернизация на
обществения
транспорт
“ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДА В ГРАДСКА СРЕДА”, БУРГАС
ПРОЕКТ “ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ
ТРАНСПОРТ НА БУРГАС”
КОМПОНЕНТИ:
• Изграждане на система от
велосипедни алеи
Алтернативни
средства за
придвижване
• Пешеходни надлези
• Подобрен достъп до
автобусните спирки и
осигуряване на
комфортна и безопасна
среда
“ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДА В ГРАДСКА СРЕДА”, БУРГАС
ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ОТ
ВЕЛОСИПЕДНИ АЛЕИ
ПОДХОДИ НА ПРОЕКТИРАНЕ:
• Интеграция със съществуващи
велосипедни алеи;
• Интеграция с пешеходни
пространства и зони за
рекреация
• Интеграция с транспортната
схема и ключови обекти на
транспортната инфраструктура;
• Завършеност на системата
• Достъпност на маршрутите
• Безконфликтност и безопасност
Не сме първите, които строят
Пешеходците са и
потенциални велосипедисти
Велосипедът е средство за
придвижване
Алеите следва да водят до
някъде
Велосипедни алеи, но не
всяка цена
“ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДА В ГРАДСКА СРЕДА”, БУРГАС
ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ОТ
ВЕЛОСИПЕДНИ АЛЕИ
ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ:
• ВЕЛОСИПЕДНИ АЛЕИ ВЪРХУ ТРОТОАР С ДОСТАТЪЧНО ШИРИНА
• ВЕЛОСИПЕДНА АЛЕЯ ВЪРХУ ТРОТОАР С НЕДОСТАТЪЧНА ШИРИНА УШИРЕНИЕ НА ТРОТОАРА ЗА СМЕТКА НА ЗЕЛЕНА ПЛОЩ
• ВЕЛОСИПЕДНА АЛЕЯ ВЪРХУ ТРОТОАР С НЕДОСТАТЪЧНА ШИРИНА УШИРЕНИЕ НА ТРОТОАРА ЗА СМЕТКА НА ПЪТНОТО ПЛАТНО
• САМОСТОЯТЕЛНА ВЕЛОСИПЕДНА АЛЕЯ В ЗЕЛЕНА ПЛОЩ
• ВЕЛОСИПЕДНА АЛЕЯ ВЪРХУ ПЪТНОТО ПЛАТНО
“ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДА В ГРАДСКА СРЕДА”, БУРГАС
ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ОТ
ВЕЛОСИПЕДНИ АЛЕИ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
• ДА РИСУВАШ ВЪРХУ ЖИВИЯ ГРАД
• ДА ПРИМИРИШ ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС
• ДА ПРОМЕНИШ МОДЕЛА НА ПОВЕДЕНИЕ
• НОРМАТИВНАТА БАЗА
ИЛИ ЛИПСАТА НА ТАКАВА
“ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДА В ГРАДСКА СРЕДА”, БУРГАС
ПРОЕКТ “ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ
ТРАНСПОРТ НА БУРГАС”
КОМПОНЕНТИ:
• Информационни
кампании за
популяризиране на
екологични средства
на транспорт
Публичност
• Визуализация на
проектните дейности
“ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДА В ГРАДСКА СРЕДА”, БУРГАС
ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА
ТРАНСПОРТ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТНИЦИ В
РЕАЛНО ВРЕМЕ
АВТОМАТИЧНО
ПОЗИЦИОНИРАНЕ
НА ПРЕВОЗНИ
СРЕДСТВА
ПРИОРИТЕТ ЗА
ОБЩЕСТВЕНИЯ
ТРАНСПОРТ
ЕЛЕКТРОНЕН
БИЛЕТ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И
УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА
“ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДА В ГРАДСКА СРЕДА”, БУРГАС
ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА
ТРАНСПОРТ
• ГАРАНТИРАТ ДОСТЪПНОСТ, КОМФОРТ И
ИКОНОМИЯ НА ВРЕМЕ
• ОСИГУРЯВАТ ИНТЕГРИТЕТ
• ОСИГУРЯВАТ БАЗА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО РАЗВИТИЕ
НА ГРАДОВЕТЕ
ИЗГРАЖДАНЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРА НЕ Е
ДОСТАТЪЧНО!
“ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДА В ГРАДСКА СРЕДА”, БУРГАС
ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТНО РАЗВИТИЕ
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА
ГРАДСКАТА МОБИЛНОСТ
ПРОЕКТ “ИНТЕГРИРАН
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
НА БУРГАС”
МЕРКИ ЗА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА
МОБИЛНОСТ:
• изграждане на паркинги
•мерки за ограничаване на
скоростта
•развитие на алтернативни форми
на придвижване
ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА
КУЛТУРА НА ГРАДСКА
МОБИЛНОСТ
ГЪВКАВИ ТРАНСПОРТНИ
РЕШЕНИЯ
“ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДА В ГРАДСКА СРЕДА”, БУРГАС
СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИЯ
ТРАНСПОРТ
ХОРИЗОНТ НА АМБИЦИИТЕ:
ЗАВИСИ ОТ:

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА;

ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ВЪНШНАТА СРЕДА

КОЛКО СМЕЛИ МОЖЕМ ДА БЪДЕМ.
“ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДА В ГРАДСКА СРЕДА”, БУРГАС
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
URBAN INNOVATION FORUM, 23 април 2013

similar documents