Tidlig innsats

Report
Hvordan bruke vurdering som del av tidlig
innsats?
Landskonferansen for PPT 10. november 2014
Utdanningsdirektoratet
Målet med presentasjonen
• Vise hvordan underveisvurdering kan brukes i arbeidet med å
tilpasse opplæringen
• Vise hvordan underveisvurdering må knyttes til læreplanverket
for å fremme elevenes kompetanse
Sentrale begreper
Underveisvurdering skal fremme læring, grunnlag for tilpasset
opplæring og bidra til å øke kompetansen i faget
Prinsippet om tilpasset opplæring favner både den ordinære
opplæringen og spesialundervisning
Tidlig innsats er både innsats tidlig i et barns liv, og å gripe inn tidlig
når problemer oppstår eller avdekkes underveis i utdanningsløpet
Innhold
• Hva er vurdering?
• Læreplanverket gir lokalt handlingsrom
• Prinsipper for god underveisvurdering
• Prøver og kartlegging
• Ressurser og støttemateriell
Hva er vurdering?
Vurdering har to formål:
- Underveisvurdering: Fremme læring, grunnlag for tilpasset opplæring
og bidra til å øke kompetansen i faget.
- Sluttvurdering: Gi informasjon om kompetansenivå ved avslutningen
av opplæringen i faget (Forskriften §3-2).
Alle elever har rett til individuell vurdering (underveis- og sluttvurdering), se
forskrift til opplæringsloven § 3-1.
For elever med vedtak om spesialundervisning skal underveisvurderingen
også gis med bakgrunn i innholdet i den individuelle
opplæringsplanen (IOP) (§ 3-11).
Prinsipper for god underveisvurdering
1.
Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som
forventes av dem (§3-1, §4-1)
2.
Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem om
kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen (§3-11, § 4-2)
3.
Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg (§311, § 4-2)
4.
Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant
annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling (§312, § 4-8)
Underveisvurdering og vurdering av tilfredsstillende utbytte
• Underveisvurderingen er også et godt verktøy til å vurdere om en
elev har tilfredsstillende utbytte av opplæringen eller om en elev
kan ha behov for spesialundervisning.
• Skolen skal vurdere elevens utvikling faglig og sosialt
• Skolen skal vurdere om eleven oppnår den kompetansen som er
forventet på ulike årstrinn slik det fremgår av LK06
Dette innebærer blant annet:
•
•
•
•
at det foretas valg innenfor handlingsrommet som læreplanverket gir
en vurderingspraksis som fremmer læring
kunnskap om læringsmiljøet
kunnskap om forhold ved eleven
Læreplanverket gir lokalt handlingsrom
• Elevene skal utvikle kompetanse i tråd med LK06
• Progresjon i opplæringen tilpasses lokalt
• Innhold og metode i opplæringen velges lokalt
• Vurderingsarbeidet gjennomføres lokalt
Å utvikle kompetanse etter LK06 – hva betyr det?
• Kompetansemålene uttrykker ofte en kompetanse som
består av både kunnskaper og ferdigheter som skal
kombineres og anvendes
gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente
informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere
mulige konsekvenser av energibruken…….»
Naturfag, etter 7.årstrinn
• Det er alltid kompetansemålene som skal være
utgangspunktet for å vurdere elevenes utbytte av
opplæringen
• Elevene skal nå kompetansemålene, men med ulik grad av
måloppnåelse og med ulik grad av tilrettelegging
Helheten i læreplanverket for Kunnskapsløftet
• Tekstene om formål, hovedområder
og de grunnleggende ferdighetene
gir bakgrunn til å forstå
kompetansemålene og hva samlet
kompetanse i faget er
• Generell del og Prinsipper for
opplæringen bidrar til å sette
kompetansen i fag inn i en større
sammenheng
Progresjon i opplæringen tilpasses lokalt
• Alle kompetansemålene må være dekket i opplæringen totalt sett
o Kompetansemål for grunnskolen er fastsatt etter ulike hovedtrinn
• Kompetansemålene må «fordeles» over trinn og innenfor trinn for å sikre
progresjon i opplæringen lokalt.
o Hvilke kompetansemål bør
komme når?
o Hvilke kompetansemål bør
elevene jobbe med flere ganger?
o Hvilke kompetansemål bør
elevene arbeide med samtidig?
•
Gjerne på tvers av hovedområder og på
tvers av fag
Eksempel: Læreplan i samfunnsfag
•
Når eleven opparbeider seg kompetanse i følgende
kompetansemål fra hovedområdet historie etter 10. årstrinn
• gjere greie for kolonialisme og imperialisme og gje døme på
avkolonisering
• kan det bidra til at eleven utvikler sin kompetanse i følgende
kompetansemål fra hovedområdet geografi etter 10. årstrinn
• kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store
skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling
Innhold og metode velges lokalt
Det er skolens ansvar å velge innhold og metode som
bidrar til at elevene når kompetansemålene i LK06
• LK06 angir hvilken kompetanse elevene skal ha etter endt
opplæring på ulike trinn
• Ut fra denne kompetansen skal innhold, aktiviteter,
organisering, differensiering og vurdering avgjøres lokalt
• Opplæringen skal være egnet til at elevene skal nå
kompetansemålene
• For at noe skal være opplæring må det være koblet til
kompetansemål
Fritak fra vurdering med karakter
Et grundig arbeid må ligge bak et slikt vedtak:
• Når kan det være aktuelt å vurdere fritak? § 3-20
• Fritak fra vurdering med karakter, men ikke opplæring i faget
• Foreldre avgjør
Kort oppsummert
Læreplanens
- kompetanse
- progresjon
Elevenes
- forutsetninger
- behov
- interesser
Gir et handlingsrom med valg av:
- oppgaver/arbeidsmetoder
- opplæringssituasjon
- tilrettelegging
- lærestoff/innhold
- grad av støtte
- vurderingsmetoder
Til refleksjon
Læreplanverket gir lokalt handlingsrom for arbeid
med vurdering.
- Hvordan kan dere støtte skolene i å bruke dette
handlingsrommet slik at det kommer elevene til
gode?
Prinsipper for god underveisvurdering
Paul Black og Dylan Wiliam
«Learning is driven by what
teachers and pupils do in
classrooms.»
http://weaeducation.typepad.co.uk/files
/blackbox-1.pdf
Synlig læring
Viktige forutsetninger for å lære
• Det skal være lov til å prøve og feile
• Et trygt og tillitsfullt læringsmiljø
• Gode relasjoner mellom lærer og elever
•
Dette er spesielt viktig for elever med faglige eller språklige
vansker, psykiske problemer (Cornelius-White, 2007; Gustafsson
med flere, 2010; Hughes, 2011; Nordenbro et al., 2008; Sabol &
Pianta, 2012).
• Elevsyn – «Mentale innstillinger» (jf. Carol Dweck)
Professor Gordon Stobart
http://vimeo.com/110338275
Prinsipp 1 - Mål og kjennetegn som viser vei
• Kjennetegn er beskrivelser av hva som kjennetegner
kompetanse på ett eller flere nivåer sett i forhold til
kompetansemål.
• Eksempler på elevarbeid med ulik kvalitet og modellering.
• Kriterier beskriver hva som kreves av et spesifikt arbeid eller en
oppgave. Eksempler på elevarbeid kan også brukes.
• Kjennskap til mål og jevnlige tilbakemeldinger er særlig viktig for
de lavt presterende elevene (Shute 2008).
Prinsipp 2 og 3 - Tilbakemeldinger og råd om veien videre
Tilbakemeldinger kan brukes til å gi elevene svar på:
1. Hvor skal jeg?
2. Hvor er jeg?
3. Hvordan komme videre? (Hattie og Timperly 2007)
Avviket mellom 1 og 2 reduseres ved at:
•
Elever øker innsats og forbedrer egne strategier, eller senker målene.
•
Lærere skaper egnede utfordrende og konkrete mål og hjelper elevene
til å nå mål gjennom effektive læringsstrategier og tilbakemeldinger.
Lavt presterende elever trenger tett oppfølging og kontinuerlig
tilbakemelding på oppgave og prosess (Shute 2008).
Prinsipp 4 - Egenvurdering og elevinvolvering
§ 3-12.Eigenvurdering
• Eigenvurderinga til eleven, lærlingen og lærekandidaten er ein del
av undervegsvurderinga. Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal
delta aktivt i vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga
fagleg utvikling,
• Egenvurdering vil si at eleven vurderer og reflekterer over hvorvidt
et læringsmål er nådd eller ikke.
• «To stjerner og et ønske»
http://vimeo.com/97201193
PP-tjenesten i Alta
• Deltok i pulje 4 i Vurdering for læring
• Skoleeier involverer PPT i alle satsingsområder
• PPT med på nettverkssamlinger
• Bruker VFL som metode i arbeidet med tilpasset opplæring
• Har omorganisert arbeidet med spesialundervisning ved å
fokusere på VFL i klasserommet
• Mestring er fokus, VFL veldig sentralt
• Skoleeier har månedlige møter med PPT – spesielt fokus på
leseferdigheter
Prøver og kartlegging
Hvilke prøver har vi?
• Nasjonale prøver: Lesing og regning (5., 8. og 9. trinn). Engelsk
(5. og 8. trinn).
• Kartleggingsprøver: Vg1 og grunnskole
• Læringsstøttende prøver: Skriving (5. og 8. trinn) og Matematikk
(5. – 10. trinn)
• Karakterstøttende prøver: 10. trinn (samfunnsfag og naturfag)
Kartleggingsprøver
• Grunnskole:
• Lesing på 1., 2. og 3. trinn (obligatorisk)
• Regning på 2. trinn (obligatorisk) og frivilling på 1. og 3. trinn
• Vg1:
• Lesing regning og engelsk (frivillig)
Formål
• Informasjonen fra kartleggingsprøvene skal brukes av skolen
og lærerne for å identifisere elever med særskilte
utfordringer, slik at disse kan få ekstra oppfølging.
• Er ikke en diagnostisk prøve, krever at lærer gjør ytterligere
kartlegginger for å avdekke hvorfor elever havner under
bekymringsgrensen
Fritak fra kartleggingsprøver
Det er kun to kategorier elever som skolelederen kan vurdere å frita fra
nasjonale prøver og kartleggingsprøver
Det gjelder elever som allerede har
• enkeltvedtak om rett til spesialundervisning
• enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring for språklige
minoriteter
I tillegg må det være klart at resultatet fra prøven som eleven blir fritatt
fra, ikke vil ha noe å si for elevens opplæring.
Skolelederen skal i samråd med læreren gjøre en særskilt og individuell
vurdering av om resultatene til elever med enkeltvedtak kan være nyttig i
lærerens tilrettelegging av opplæringen.
Ressurser og støttemateriell
Vurdering for læring
Tidlig innsats
Bedre læringsmiljø
Ungdomstrinn i utvikling
Veiledning i lokalt arbeid med læreplaner
Spesielt for PP-tjenesten
• Lesesenteret
• Matematikksenteret
• Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
• Læringsmiljøsenteret
Innspill?
• Hvordan kan materiell og ressurser fra Udir brukes og
tilpasses av PPT?
• Hva trenger dere?
• Ideer til oss?
Send epost:
Trude Slemmen Wille [email protected]
Bjørg Rafoss Tronsli [email protected]
Relevante nettsider og ressurser
• Vurdering på Udir: www.udir.no/vurdering
• Vurdering for læring www.udir.no/vfl
• Tidlig innsats www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/
• Læringsmiljø www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/
• Ungdomstrinn i utvikling www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/
• Lokalt arbeid med læreplaner
www.udir.no/Lareplaner/Veiledninger-til-lareplaner/Veiledning-ilokalt-arbeid-med-lareplaner/
• Veilederen spesialundervisning www.udir.no/Regelverk/tidliginnsats/Veilederene-i-fulltekst/Spesialundervisning/
Takk for oss!

similar documents