مدیریت فضای سبز و زیباسازی

Report
‫دوره مديريت فضاي سبز و زيباسازي‬
‫‪1‬و ‪ 2‬و ‪3‬‬
‫تقي زاده‬
‫‪1392‬‬
‫‪www.umic.ir‬‬
‫سایت مدیریت شهری ایران‬
‫نگاه مدیریتی‬
‫به موضوع‬
‫زیباسازی و فضای سبز‬
‫آلمان‬
‫زیباسازي و فضای سبز‬
‫یک كار فرابخشي است‪.‬‬
‫ضرورت زیباسازی و فضای سبز تا چقدر؟‬
‫آيا صرفا یک امر لوکس و زائد است ؟‬
‫آيا از روي شكم سيري است كه فضای سبز ایجاد مي كنيم ؟‬
‫آيا بهتر نيست به امر ضروري تر شهر بپردازيم و هر وقت همه مشكالت‬
‫حل شد ؛ به فضای سبز و زيباسازي بپردازيم ؟‬
‫کدام پیچیده تر است ‪ :‬ساخت یا بهره برداری ؟‬
‫مدیریت یك پارك بسیار پیچیده تر از ساخت همان پارك مي باشد‪ .‬زیرا ساخت و ساز صرفا‬
‫نیاز به پول‪ ،‬توجه به استانداردهاي فني و مدیریت پروژه دارد‪ .‬یعني نیاز به ‪ 3‬ركني دارد‬
‫كه در اذهان مدیران پذیرفته شده است‪ .‬اما مدیریت پارك نه تنها به آن ‪ 3‬مورد احتیاج‬
‫دارد‪ ،‬بلكه نیاز به ‪ 10‬ها مورد زیر نیز دارد ‪:‬‬
‫ طراحي و استقرار سیستمهاي نگهداري وتعمیرات تاسیسات ‪ ،‬فضاي سبز ؛ ابنیه و معابر‬‫آن‪ ،‬سرویسهاي بهداشتي و ‪، ....‬‬
‫ طراحي و استقرار سیستمهاي مدیریت آبیاري ‪ ،‬تمیز كاري‪ ،‬رسیدگي مستمر‪ ،‬هرس‪.... ،‬‬‫ طراحي سیستمهاي مدیریت مقابله با برف و باران و گرمایش شدید و‪........‬‬‫ طراحي و استقرار سیستمهاي فرهنگي و اجتماعي مناسب ‪ ،‬مدیریت شادي ‪ ،‬باز خور‬‫گیري مستمر و اصولي از مردم وكاركنان پارك‪ ،‬بررسي توسعه یا برقراري تسهیالت جدید‬
‫خورد و خوراك ؛ نوشیدني و بازي و ‪.....‬‬
‫ طراحي و استقرار سیستم های مدیریت ایمني (از سوانح ‪ ،‬آتش سوزي و‪ )...‬و مدیریت‬‫امنیت (از سرقت‪ ،‬تشنج ؛ مشكالت ناشي از معتادین و ‪)...‬‬
‫‪.................................‬‬
‫مالحظه مي فرمایید كه وسعت‪ ،‬تنوع ؛ عمق و پیچیدگي مواردي كه بعد از احداث یك پارك‬
‫مطرح مي گردد ‪ ،‬بسیار زیاد تر از زمان احداث آن است‪.‬‬
‫اگر توجه فرموده باشید در جلوي اكثر عبارتهاي فوق‪ ،‬كلمه "سیستم" بكار رفته است‬
‫یعني كه این اقدامات باید سیستمي باشند ‪" :‬آبیاري فضاي سبز " با "برقراري سیستم‬
‫آبیاري فضاي سبز" خیلي با هم فرق مي كنند‬
‫در اولي ممكن است بخشي از آب به روي مردم یا معابر خودروئي حاشیه پارك بپاشد‪.‬‬
‫دیگر كاري نداریم كه این خودرو هر لحظه به علت حواس پرتي راننده ممكن است تصادف‬
‫كند یا آب از شیشه ماشین شاید به داخل بپاشد یا خودروي مردم یا لباس آنها كثیف شود ‪.‬‬
‫در این حالت ممكن است هر بار بخشي از فضاي سبزي كه باید آبیاري شود‪ ،‬در محدوده‬
‫آبیاري قرار نگیرد و منجر به كاهش عمر یا خرابي زودرس آن گردد یا اشكاالت دیگري‬
‫بروز كند‬
‫در این حالت میزان مصرف آب اهمیتي ندارد و با تشخیص چشمي وحسي باغبان كنترل‬
‫مي شود‪ .‬در این حالت شاید بخشي از فضاي سبز بیش از حد نیاز آبیاري شود و این كار‬
‫مضر باشد یا نباشد و ده ها احتمال دیگر‬
‫خالصه در این حالت بجاي استقرار سیستم آبیاري ؛ صرفا عملیات آبیاري توسط اهل فن‬
‫صورت مي گیرد ( تازه در بهترین حالتي كه "اهل فن" را بكار گرفته باشیم)‬
‫مالحظه مي فرمایید كه صرفا در عملیات "آبیاري " چه نكات ظریفي نهفته است و چه بي‬
‫توجهي به استانداردها مي تواند صورت گیرد (اگر نگرش ما سیستمي نباشد)‪.‬‬
‫هیچ كاري سخت تر و حساس تر از "مدیریت" نیست‪ .‬نه‬
‫هر مدیریتي بلكه "مدیریت صحیح"‪.‬‬
‫بر خالف تصور عموم‪" ،‬مدیریت صحیح امور جاري یك‬
‫شهر" بسیار مشكل تر از ساخت و ساز ده ها و صدها‬
‫برج‪ ،‬پل‪ ،‬تونل‪ ،‬پارك و ‪ ....‬است‪.‬‬
‫همین مثال را به بسیاري از زمینه هاي در ارتبط با‬
‫مدیریت شهري مي توان تعمیم داد‪.‬‬
‫همین موضوع را به كلیه فعالیتهاي دیگر پارك مي توان اشاعه داد‪ .‬زیرا در پارك ؛ مشكل‬
‫ما فقط آبیاري نیست و در ده ها زمینه دیگر باید "سیستمي" عمل كنیم‪.‬‬
‫همینطور این موضوع در سطح وسیع تري به سایر امور شهر اعم از موضوعات‬
‫شهرسازي ؛ حمل و نقلي ؛ فني و عمراني ؛ فرهنگي و اجتماعي و ‪ ........‬قابل تسري مي‬
‫باشد‪ .‬مثال بهره برداري از یك سینما بطور سیستمي بسیار مشكل تر از ساخت آن است‪ .‬از‬
‫یك سیستم ‪ BRT‬نیز همینطور‪ .‬پس همه جا دید سیستمي باید اعمال گردد‪.‬‬
‫موضوع"مدیریت نگهداري و بهره برداري" از آنجا نسبت به "ساخت و توسعه" پیچیده‬
‫تر مي شود كه ‪ 4‬شاخصه دیگر هم بر پیچیدگي آن مي افزاید ‪:‬‬
‫اول اینكه داراي سیستم ها و زیر سیستمهاي بسیار و متنوع است‪.‬‬
‫دوم اینكه بسیاري از زیر سیستم هاي آن در ارتباط تنگاتنگ با یكدیگر قرار مي گیرند‪.‬‬
‫سوم اینكه در بسیاري از سیستم ها با چند تخصص و رشته دانشگاهي سر و كار داریم (‬
‫فرا رشته اي است )‪.‬‬
‫چهارم اینكه یك طرف اكثر موضوعات ؛ "انسان" است و این بر پیچیدگي موضوع مي‬
‫افزاید ( نسبت به "ساخت و توسعه" )‬
‫ضعف "نگهداري(‪ )maintenance‬فضای سبز‬
‫و زیاد بودن حجم عملیات "تعمیرات"‬
‫همه ما ميدانیم كه "نگهداري" نسبت به "تعمیرات" هم زمان‬
‫كمتري نیاز دارد‪ ،‬هم هزینه كمتر و هم منجر به این ميشود تا‬
‫مردم خرابيها و چهره زشت شهر را نبینند (زیرا در اكثر موارد‬
‫قبل از بروز خرابي‪ ،‬از ایجاد مشكل پیشگیري ميشود)‪.‬‬
‫اما ما معموال در كلیه شهرها و حتي پروژه هاي برون شهري‬
‫در مورد ساخت معابر‪ ،‬پارك و فضاي سبز‪ ،‬پلها‪ ،‬تونل ها و ‪....‬‬
‫صرفا به مقوله"ساخت" توجه ميكنیم‬
‫و پس از آن به تعمیر و ترمیم خرابيها ميپردازیم‪ .‬در حالیكه‬
‫بسیاري از خرابيها نتیجه بي كیفیتي در زمان ساخت است ‪.‬‬
‫نتیجه ‪ :‬شاید از یك منظر بتوان كلیه امور یك شهر را به دو بخش تقسیم كرد‪:‬‬
‫ بخش احداث وایجاد‬‫ بخش نگهداري و بهره برداري شامل "مدیریت نگهداري" و‬‫"مدیریت بهره برداري”‬
‫"مدیریت نگهداري و بهره برداري" نه تنها حساس تر و مشكل تر‬
‫از"مدیریت احداث و ایجاد"است ؛ بلكه در زمان "احداث و مطالعات آن" باید‬
‫"مدیریت نگهداري و بهره برداري " را در نظر داشته باشیم‬
‫در غیر اینصورت عملیات "احداث" را به سرعت انجام مي دهیم و در بخش‬
‫"نگهداري و بهره برداري" با مشكالت عدیده مواجه مي شویم‬
‫بسیاري از اوقات "توجه به دوران نگهداري و بهره‬
‫برداري" ؛ نوع و چگونگي طراحي و اجرا و سرعت اجرا و‬
‫میزان بودجه "احداث" را به ما دیكته مي كند‪.‬‬
‫حال‪ ،‬به عنوان متولیان و مدعیان مدیریت شهري‪ ،‬باید از خود بپرسیم كه ‪:‬‬
‫واقعا چند درصد از توجه‪ ،‬بودجه و مدیریت شهرهاي ایران معطوف به "مدیریت نگهداري و‬
‫بهره برداري" است‪.‬‬
‫پاسخ روشن است ‪ :‬صفر درصد‪ .‬چرا؟‬
‫ما كه قطعا بعد از هر عملیات احداث‪ ،‬نسبت به بهره برداري از آن اقدام مي كنیم‪ .‬پس چرا‬
‫صفر؟‬
‫زیرا‪ :‬اوال‪ :‬كاري كه در همه شهرها انجام مي دهیم مدیریت نگهداري و بهره برداري نیست‪.‬‬
‫بلكه "عملیات بهره برداري و تعمیرات" است و اصوال ما به مقوله نگهداري‬
‫(‪ )maintenance‬توجه چنداني نداریم و صرفا به "تعمیرات" مي پردازیم‬
‫ثانیا‪ :‬معموال نسبت به طراحي و پیاده سازي سیستمهاي مربوطه اقدام نمي كنیم و مدیریت‬
‫غیر سیستمي داریم‬
‫بیایید از جنون ساخت و ساز بي رویه در شهرها جلوگیري كنیم و به مدیریت سیستمي‬
‫بیاندیشیم‬
‫من معتقدم ما در شهرهایمان خیلي مشكالت زیادي داریم و انشاء هللا به آن ها خواهیم‬
‫پرداخت‪ .‬اما برخي مشكالت ‪،‬ریشه وعلت العلل بروز مشكالت دیگر نیز مي شود‪ .‬آنچه در‬
‫باال ذكر شد علت العلل بسیاري از مشكالت است‬
‫نكته مهم ‪ :‬تازه تمام این بحث با این فرض بود كه "مدیریت ساخت" ما بي نقص باشد و‬
‫همه استانداردهاي فني‪ ،‬ایمني و ‪ ....‬را رعایت كرده باشیم‪ .‬كه در اكثر شهرها چنین نیست ‪.‬‬
‫ابتکار در تامین مالی‬
‫پروژه های ساخت پارک و‬
‫همزمان حل مشکل‬
‫نگهداری و تعمیرات و‬
‫بهره برداری‬
‫سطح استاندارد خود را باال بگيريم ‪.‬‬
‫كمترين را نخواهيم‬
‫متوسط را نخواهيم‬
‫خوب را نخواهيم‬
‫عالي را نخواهيم‬
‫دنبال باالتر از عالي باشيم تا به عالي برسيم ‪.‬‬
‫اشتباهات متداول ‪:‬‬
‫نگهداري و تعميرات را مورد توجه قرار ندادن‬
‫نگهداري و تعميرات را با ديد سيستمي نگاه نكردن‬
‫اهمیت بهره برداری را کم شمردن‬
‫بهره برداری را با دید سیستمی نگاه نکردن‬
‫فرارشته ای و فرابخش ی ندیدن مقوله زیباسازی و فضای سبز‬
‫فقدان تركيبي از ديد حرفه اي ‪ ،‬اقتصادي و مديريتي (عدم استفاده از پتانسیل سرمایه گذاری برای ساخت پارک)‬
‫فقدان توجه کافی به معجزه ”فضای سبز و زيبا سازي شهري“ در ايجاد حس مسئوليت شهروندي و اثر گذاري آن در كليه امور‬
‫مديريت شهري ‪.‬‬
‫پاسخ این سوال را خودتان پیدا کنید ‪:‬‬
‫چقدر با شهرهاي پيشرفته دنيا فاصله داريم ؟ كم يا زياد يا فاحش ؟‬
‫آیا این فاصله در حال کاهش است یا افزایش یا ثابت مانده ؟‬
‫چرا ؟‬
‫مگر چه كاري بايد بكنيم ؟‬
‫آيا مي توانيم به آن ها برسیم؟‬
‫آیا می توانیم از آن ها بهتر شویم؟‬
‫آیا فضای سبز هم از شرایط محیط شهری آسیب می بیند؟‬
‫تصور غالب این است که فضای سبز عاملی برای بهبود کیفیت محیط‬
‫شهری است‬
‫اما کمتر کس ی می اندیشد که‪:‬‬
‫فضای سبز خود می تواند قربانی محیط شهری باشد !‬
‫با تشکر فراوان‬
‫‪www.umic.ir‬‬
‫سایت مدیریت شهری ایران‬

similar documents