Project RUN - Mother ஸ்ரீ ලංකා

Report
ව්‍යාපෘති ඇගයීම පිළිබඳ ව්‍ැඩමුළුව්‍
2014 ජුනි 17
ප්‍රතිඥාව්‍
……………………………………………………………………(නම) ව්‍න මම
අභිමානව්‍ත් ශ්‍රී ලාාංකිකයෙක්මි. දිවි ඇති යෙක්ම මට යමයලොව්‍ ඇති ව්‍ටිනාම ව්‍ස්තුව්‍
ව්‍න මායේ මාෙෘ භූමිෙට මම යගෞරව්‍ාදරෙ කරමි.
යලොව්‍ යකොෙැනක ජීව්‍ත් වුව්‍ත් ව්‍චනෙකින් ය ෝ ක්‍රිොව්‍කින් ය ෝ මායේ මාෙෘ භූමිෙට
අව්‍මන් ව්‍න අයුරින් කටයුතු යනොකරන අෙර එයසේ කරන අයෙකු යේ නම් මම මායේ
උපරිම අයුරින් එෙ ව්‍ැලැක්වීමට ක්‍රිො කරමි.
මයේ මාෙෘ භූමිෙ පිළිබඳව්‍ කවුරුන් තුළ ය ෝ අසුබව්‍ාදි ආකල්ප ඇත්නම් ඒව්‍ා යව්‍නස්
කිරීමටත්, නිරන්ෙරයෙන් රට පිළිබඳ සුබව්‍ාදි ආකල්ප ජනිෙ කිරීමටත් මම ක්‍රිො
කරමි.
මායේ මාෙෘ භූමියේ ස්ව්‍ාධීනත්ව්‍ෙට යමන්ම ජාතික සමගිෙට ානිකරන අන්දයම්
කිසිදු ක්‍රිොව්‍ක යපෞද්ගලිකව්‍ ය ෝ කණ්ඩාෙමක් යලස ය ෝ යනොයෙයදන අෙර එව්‍න්
අව්‍ස්ථාව්‍ක් යේ නම් ඊට මම යනොපැකිලව්‍ එයරහි යව්‍මි.
මා යව්‍නුයව්‍න් යබොය ෝ යද් ඉටු කර ඇති මායේ මාෙෘ භූමිෙට ව්‍ඩාත් ෙ පත්
අනාගෙෙක් උදාව්‍නු දැකීම මායේ එකම පැතුමයි. යම් යමොය ොයත් සිට මයේ මාෙෘ
භූමියේ ෙ පෙ යව්‍නුයව්‍න් මට ැකි උපරිමෙ කිරීමට මම යමයසේ ප්‍රතිඥා යදමි.
****************************
cWjpnkhop
……………………………………………………………………(ngah;) Mfpa ehd; xU ngUikf;Fupa
,yq;if Fbkfd;. ,g;g+Tyfpy; ehd; kpfg;ngUk; nry;tnkd kjpf;Fk; vdJ jha;ehl;il ehd; vdJ tho;ehs; g+uhTk; Nerpj;Jg; Nghw;WNtd;.
,t;Tyfpy; vq;F tho;e;jhYk; nrhw;fshNyh my;yJ nray;fshNyh vdJ jha;ehl;Lf;F mtkjpg;ig Vw;gLj;Jk; tpjj;jpy; nraw;glkhl;Nld; vd;gJld;
mt;thW nraw;gLgtiuj; jLg;gjw;F KOKaw;rpNahL ghLgLNtd;.
vdJ jha;ehL njhlh;ghf ve;jnthUtuplKk; vjph;kiwahd kdg;ghd;ik ,Ug;gpd; mtw;iw khw;Wtjw;Fk; vg;NghJk; ehl;ilg;gw;wp
ew;rpe;jidahd kdg;ghq;FfisANk tsh;j;Jf; nfhs;Ntd;.
vdJ ehl;bd; RahjPdj;jpw;Fk; mNjNghd;W Njrpa xw;Wikf;Fk; gq;fNkw;gLj;Jk; tpjj;jpy; ve;jnthU nraypYk; jdpg;gl;l KiwapNyh
my;yJ $l;lhfNth <Lgl khl;Nld; vd;gJld; mg;gbahd ve;jnthU epiyikfspYk; mjid vjph;f;fj; jaq;fkhl;Nld;.
vdf;fhf gy;NtW ed;ikfis ms;spj;jUk; vdJ jha;ehL rpwe;jNjhh; vjph;fhyj;ijf; fhzNtz;Lk; vd;gNj vdJ NguththFk;. ,j;jUzj;jpypUe;Nj vdJ
jha;ehl;bd; Kd;Ndw;wj;jpw;F ,ad;w ed;ikfisr; nra;a ehd; thf;FWjp mspf;fpd;Nwd;.
****************************
RUN
• ව්‍ගකීම් සහිෙ පුරව්‍ැසිභාව්‍ෙ (R)esponsible Citizenship
• සමාජ එකමුතුබව්‍ (U)nity
• ජාතිකාභිමානෙ (N)ational Pride
RUN
• nghWg;Gs;s gpu[hThpik
(R)esponsible Citizenship
• If;fpak;
(U)nity
• Njrhgpkhdk;
(N)ational Pride
අරමුණු
• පාසල් තුළ ව්‍ඩාත් මානුෂීෙ කළමනාකරණ ප්‍රයේශෙක් ව්‍ර්ධනෙ
•
•
•
•
•
•
ගෙ ැකි යව්‍යි
ජාතීන් අෙර මානුෂීෙ සබඳො ව්‍ැඩිදියුණු කර ගෙ ැකි යව්‍යි.
සිසුන් තුළ යමන්ම ගුරුව්‍රුන් තුළද ධනාත්මක ආකල්ප ව්‍ර්ධනෙ කර ගෙ
ැකියව්‍යි.
උදා - ස යෙෝගෙ, මානව්‍ දොව්‍, මානව්‍ යගෞරව්‍ෙ , ස ජීව්‍නෙ
සිසුන්යේ විනෙ, සදාචාරෙ ා කණ්ඩාෙම් ැඟීම ව්‍ැඩි දියුණු යව්‍යි.
සිසුන්යේ යද්ශාභිමානෙ ව්‍ර්ධනෙ කර ගනියි.
සිසුන්යේ නිර්මාණශීලිත්ව්‍ෙ ස්ව්‍ාධීනත්ව්‍ෙ, නාෙකත්ව්‍ ැකිොව්‍,ව්‍යාපෘති
කළමනාකරණ ැකිොව්‍ ා ව්‍යව්‍සාෙකත්ව්‍ ැකිොව්‍ ව්‍ැඩිදියුණු යව්‍යි.
ව්‍ගකීයමන් යුතු පුරව්‍ැසිෙන් යලස යගොඩනැගීමට සිසු පරපුරට අව්‍යබෝධෙ
ලැබීම
කර
Nehf;fq;fs;
•
•
•
•
•
•
•
ghlrhiyapy; kdpjhgpkhdk; kpf;f xU Kfhikj;Jt
mZFKiwia tsh;j;Jf;nfhs;sf;$bajhf mikAk;.
,dq;fSf;F ,ilapy; kdpjhgpkhdj; njhlh;Gfis mjpfhpj;Jf;nfhs;sf;$bajhf mikAk;.
khzhf;fh; kj;jpapYk; Mrphpah;fs; kj;jpapYk; Neh;gbahd csg;ghq;Ffis tpUj;jpnra;Jnfhs;sf;$bajhf mikAk;.
(cjhuzk;:- xj;Jiog;G> khdpl Neak;> khdpl nfsutk;> rftho;T)
khzhf;fhpd; xOf;fk;> gz;ghL> FO czh;T vd;gd tsUk;.
khzhf;fhpd; Njrhgpkhdk; tsUk;.
khzhf;fhpd; Mf;fg+h;t rpe;jid> Rje;jpuk;> jiyikj;Jt Mw;wy;> fUj;jpl;l Kfhikj;Jt Mw;wy;> Kaw;rpahz;ik Mw;wy;
vd;gd tsUk;.
nghWg;Gs;s gpui[fshf tsh;tjw;fhd mwpT khzth;
re;jjpapdUf;Ff; fpl;Lk;.
ව්‍ගකීම් සහිෙ පුරව්‍ැසිභාව්‍ෙ
• පවිත්‍රොව්‍ ස සුන්දර ව්‍ටපිටාව්‍ අගෙමු :
– උදා :යරෝ ල් බාහිර යරෝගී අාංශෙ, බස් නැව්‍තුම්පළ, ප්‍රසිද්ධ ව්‍ැසිකිළි පද්ධති,
යපොදු ක්‍රීඩා පිට්ටනි, මුහුදු යව්‍රළ ආදි ස්ථාන පිරිසිදු කිරීම ා නඩත්තු කිරිම.
• සනීපාරක්ෂක යසේව්‍ා ව්‍ැඩසට න:
- නියරෝගී බව්‍ ව්‍ර්ධනෙ කරලීමට උපකාර ව්‍න මුලාශ්‍රෙන් පිළිබද දැනුව්‍ත්ව්‍ භාවිෙ
කිරිම.
- ෙමා පදිාංචිව්‍ සිටින ා පාසල් පරිශ්‍රෙන්හි පිරිසිදුකම පිළිබඳ අව්‍ධානෙ යෙදවීම.
- කසළ බැ ැර කිරීම, පරිසර පිරිසිදු බව්‍, ව්‍ැසිකිළි භාවිෙෙ ආදී යෙොරතුරු
යල්ඛනගෙ කිරීම - අදාළ අව්‍ස්ථාව්‍න්ට පිළිෙම් යෙදීම.
nghWg;Gs;s gpu[hThpik
• J}a;ik> mofpa #oy; vd;gtw;iwg; Nghw;WNthk; :
– cjhuzk;:- kUj;Jtkid ntsp Nehahsh; gphpT> g]; jhpg;gplk;> nghJ kyry$lj; njhFjp> nghJ tpisahl;L ikjhdk;>
flw;fiu Kjypa ,lq;fisj; Jg;GuTnra;jYk; guhkhpj;jYk;.
• Jg;GuNtw;ghl;Lr; Nritfs; epfo;r;rpj;jpl;lk; :
- MNuhf;fpa tsh;r;rpf;F cjtpahf mikAk; %yq;fs; Fwpj;J
mwpe;j epiyapy; gad;gLj;jy;.
- jhk; trpf;Fk; ,lq;fspYk; ghlrhiy %yq;fspd; Jg;GuT Fwpj;J ftdk; nrYj;Jjy;.
- Fg;ig$sq;fis mfw;Wjy;> Rw;whly; J}a;ik> kyry$lq;fisg; ghtpj;jy; Kjypad gw;wpa jfty;fis Mtzg;gLj;jy; Fwpj;j re;jh;g;gq;fSf;Fj; jPh;Tfhzy;.
ව්‍ගකීම් සහිෙ පුරව්‍ැසිභාව්‍ෙ
• යපොදු යද්පළ ස ස්ව්‍ාභාවික සම්පත් රැකගනිමු
- යපොදු යද්පළ ස්ව්‍ාභාවික සම්පත් සාංරක්ෂණෙ. යපොදු ස්ථානෙන් හි
ක්‍රිො විරහිෙ ය ෝ කැඩුණු ව්‍තුර කරාම ක්‍රිො විරහිෙ විදුලි බල්බ අලුත්
ව්‍ැඩිො කිරීම. (විදුලි ක්‍රිොකාරකම් සම්බන්ධව්‍ කටයුතු කිරීයම් දී අනතුරු
දාෙක බව්‍ ඳුනාගැනීම ා එව්‍ැනි අව්‍ස්ථා ව්‍ල දී අදාළ විදුලි අධිකාරිෙ
යව්‍ෙ දැනුම් දීම)
- පරිසර සාංරක්ෂණ ව්‍ැඩසට න් ක්‍රිොත්මක කර ගැනිම.(ව්‍ෘක්ෂලො
ආදිෙ රැකබලා ගැනීම ා යරෝපණෙ කිරීම.)
-අබලන් වූ බස් නැව්‍තුම් යපොළ / දුම්රිෙ යපොළ/ ළමා උදයාන.
nghWg;Gs;s gpu[hThpik
• J}a;ik> mofpa #oy; vd;gtw;iwg; Nghw;WNthk; :
– cjhuzk;:- kUj;Jtkid ntsp Nehahsh; gphpT> g]; jhpg;gplk;> nghJ kyry$lj; njhFjp> nghJ tpisahl;L ikjhdk;>
flw;fiu Kjypa ,lq;fisj; Jg;GuTnra;jYk; guhkhpj;jYk;.
• Jg;GuNtw;ghl;Lr; Nritfs; epfo;r;rpj;jpl;lk; :
- MNuhf;fpa tsh;r;rpf;F cjtpahf mikAk; %yq;fs; Fwpj;J
mwpe;j epiyapy; gad;gLj;jy;.
- jhk; trpf;Fk; ,lq;fspYk; ghlrhiy %yq;fspd; Jg;GuT Fwpj;J ftdk; nrYj;Jjy;.
- Fg;ig$sq;fis mfw;Wjy;> Rw;whly; J}a;ik> kyry$lq;fisg; ghtpj;jy; Kjypad gw;wpa jfty;fis Mtzg;gLj;jy; Fwpj;j re;jh;g;gq;fSf;Fj; jPh;Tfhzy;.
ව්‍ගකීම් සහිෙ පුරව්‍ැසිභාව්‍ෙ
• අරපිරිමැස්මට පුරුදු යව්‍මු:
- අතිරික්ෙ ආ ාර රැස් කිරීම ා යබදා දීම.
• නිෂ්පාදන ා අයලවි ආෙෙන ව්‍ලින් පරියභෝජනෙට සුදුසු අතිරික්ෙ
ආ ාර රැස්කර ගැනීම.
• සුදුසු අෙ යව්‍ෙ ලබා දීම ස අයලවිෙ.
- පාසල් පුස්ෙකාලෙ සාංව්‍ර්ධනෙ කිරීම
ප්‍රයද්ශයේ නියව්‍ස් හි ඇති සුදුසු යපොත් පත් අඩු මිලකට ලබා ගැනීම.
යපොත් පත් භාවිො කරන කිෙවීම පුරුද්දක් බව්‍ට පත්කරගත් උගත්
බුද්ධිමත් පුද්ගලයින් ගැන ඳුනා ගැනීම.
•
පාසල් පුස්ෙකාලෙ සාංව්‍ර්ධන ව්‍යාපෘතිෙ පිළිබඳ ඔවුන් දැනුව්‍ත් කිරීම.
•
කිෙව්‍ා අව්‍සන් කළ ස නිෙර භාවිෙෙට යනොගන්නා ඔවුන් සතු ව්‍ටිනා
යපොත් පත් ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම.
•
•
nghWg;Gs;s gpu[hThpik
• rpf;fdg; gof;fj;ijf; filg;gpbg;Nghk;.
- Nkyjpf czTfisr; Nrkpj;jYk; gfph;e;jspj;jYk;.
• cw;gj;jp kw;Wk; re;ijg;gLj;Jk; epWtdq;fspypUe;J
Nrkpj;Jf;nfhs;sy;.
• nghUj;jkhdth;fsplk; toq;FjYk; tpw;gidnra;jYk;.
- ghlrhiy E}yfj;ij mgptpUj;jpnra;jy;.
•
•
•
•
Efh;Tf;F Vw;w Nkyjpf czT tiffisr;
gpuNjrj;jpd; tPLfspYs;s cfe;j Gj;jfq;fisf; Fiwe;j tpiyapy; ngw;Wf;nfhs;sy;.
Gj;jfq;fisg; gad;gLj;Jk;> thrpg;Gg; gof;fKs;s fw;wwpe;jth;fis milahsk; fhzy;.
ghlrhiy E}yf mgptpUj;jpj; jpl;lk; gw;wp mth;fis mwpTWj;jy;.
thrpj;J Kbe;j mNjNghy;> mbf;fb gad;gLj;jhj mth;fs; trKs;s ngWkjpahd E}y;fisg; ngw;Wf;nfhs;s eltbf;if
vLj;jy;.
සමාජ එකමුතුබව්‍
• සිාං ල පාසල්, මුස්ලිම් ය ෝ යදමළ පාසලක් සමඟ
ස යෙෝගිොව්‍ක් (Partnership)පිහිටුවිෙ යුතුෙ.
• සිාං ල, යදමළ, මුස්ලිම් අන්ෙර් පාසල් ස භාගීත්ව්‍යෙන්
අදාළ උත්සව්‍ සැමරීම.
- ප ෙ සද න් උත්සව්‍ දිනෙන් උත්සව්‍ාකාරයෙන් පැව්‍ැත්වීමට
කටයුතු සාංවිධානෙ කිරීයම්දී සිාං ල, යදමළ, මුස්ලිම් සිසුන්යේ
ස භාගීත්ව්‍ෙ අෙයව්‍ශය යේ. ඒ සද ා උත්සව්‍ෙ පැව්‍ැත්වීමට යෙෝජිෙ
සත්කාරක පාසලට ආසන්න සිාං ල, යදමළ, මුස්ලිම් පාසල්හි ගුරුව්‍රුන්,
සිසුන් ප්‍රමාණව්‍ත් සාංඛයාව්‍ක් යව්‍ෙ ආරාධනා කර කැඳව්‍ා ගෙ යුතුෙ.
If;fpak;
• rpq;fsg; ghlrhiyfs;;> K];ypk; my;yJ jkpo; ghlrhiynahd;Wld; xj;Jiog;ig
Vw;gLj;jpf;nfhs;s Ntz;Lk;.
• rpq;fs> jkpo;> K];ypk; ghlrhiyfSf;F ,ilapy; gq;Nfw;G itgtq;fis Vw;ghLnra;jy;.
- gpd;tUk; itgt jpdq;fis tpkh;irahf Vw;ghLnra;a eltbf;;;if vLf;Fk;NghJ rpq;fs> jkpo;> K];ypk;
khzhf;fhpd; gq;Nfw;G ,d;wpaikahjJ. mjw;fhf itgtk; ,lk;ngwTs;s Xk;gy; ghlrhiyf;F mUfpYs;s
rpq;fs> jkpo;> K];ypk; ghlrhiyfspd; Mrphpah;fs; kw;Wk; khzhf;fhpy; Nghjpa vz;zpf;ifahdth;fSf;F
miog;GtpLj;J
gq;Nfw;igg; ngw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk;.
ජාතිකාභිමානෙ
• ජාතික ගීයේ ා ජාතික ධජයේ ඇති සාංයක්ෙ, ව්‍චන ඳුනා
ගැනීම, අර්ථෙ ව්‍ට ා ගැනීම, ගරු කිරිම.
• යපබරව්‍ාරි 4 ජාතික නිද ස් දිනෙ සැමරියම් වියශේෂ
ව්‍ැඩසට නක් පැව්‍ැත්වීම.
• යද්ශාභිමානෙ දනව්‍න නිර්මාණ - ගදය, පදය රචනා, ගීෙ
නාටය, බිත්ති පුව්‍ත්පත්, චිත්‍ර, සාංව්‍ාද ව්‍ැඩසට න් ව්‍ැනි
නිර්මාණාත්මක ක්‍රිොකාරකම් යව්‍ෙ සිසුන් යෙොමු කිරීම.
• සිසුන්යේ එම නිර්මාණ ඇගයීමට ලක්කර යෙෝරාගත්
නිර්මාණ Mother = ලාංකා දිනෙට ා දැෙට කිරුළ ව්‍ැනි
අව්‍ස්ථාව්‍න් හි දි Mother = ලාංකා ප්‍රදර්ශනෙන් හි දී
ප්‍රදර්ශනෙ කිරීම.
Njrhgpkhdk;
• Njrpa fPjj;jpYk;> Njrpaf; nfhbapYKs;s FwpaPLfs;> gjq;fs; vd;gtw;iw milahsk; fhzy;>
nghUisg; Ghpe;Jnfhs;sy;> kjpg;gspj;jy;.
• ngg;uthp 04 Njrpa Rje;jpu jpdj;ijf; nfhz;lhl tpNrl epfo;r;rpj;jpl;lnkhd;iw
Vw;ghLnra;jy;.
• Njrhgpkhdj;ij Cl;b tsh;f;Fk; gilg;Gf;fs; - nra;As;> fl;Liuahf;fk;> ,ir ehlfk;> Rth;g;
gj;jphpif>
Xtpak;> ciuahly; epfo;r;rpfs; Nghd;w Mf;fg+h;t nraw;ghLfspy;
khzhf;fiu <LgLj;jy;.
• khzhf;fhpd; mt;thwhd gilg;Gf;fis kjpg;gPLnra;J njhpTnra;ag;gl;l gilg;Gf;fis Mother =
ලාංකා jpdj;jpYk; ‘Njrj;Jf;F kFlk;’ fz;fhl;rp Nghd;w NtisfspYk; Mother = ලාංකා
fz;fhl;rpfspy;; fhl;rpg;gLj;jy;.
මූලයමෙ ා අයනකුත් ප්‍රතිපාදන උපො ගැනීම
අනුග්‍රා ක භව්‍තුන්යේ උදේ ලබා ගැනීම.
යකොළකැඳ ය ෝ එව්‍ැනි යද්ශීෙයද් අයලවිකිරීයම් ව්‍යාපෘතිෙක්.
මසකට ව්‍ොව්‍ක් යපොළක් පැව්‍ැත්වීම මගින් මුදල් උපො ගැනීම.
නිර්මාණ ප්‍රදර්ශනෙන් ා අයලවිෙ.
යලොෙරැයි අයලවිෙ.
විෂොනුබද්ධ ප්‍රශ්න පත්‍ර අයලවිෙ.(5 ශිෂයත්ව්‍ O/L – A/L)
විෂොනුබද්ධ නිබන්ධන අයලවිෙ O/L – A/L.
අලුත් අවුරුද්ද, යව්‍සක්, නත්ෙල් ස උපන්දින සුභපැතුම්පත් නිර්මාණෙ කර
අයලවිෙ.
• යපොදු යද්පළ අෙත් ආෙෙන සමඟ එක්ව්‍ එම යද්පළ භාවිෙෙට අෙකිරීමකින්
ව්‍යාපෘතිෙ පව්‍ත්ව්‍ායගන ෙෑම සද ා මුදල් උපො ගැනීම.
• සිසුන්යේ යද්ශාභිමානෙ දනව්‍න උසස් නිර්මාණ වීඩියෙෝ පට - CD ෙැටි ා මුද්‍රිෙ
යපොත් ව්‍ශයෙන් ප්‍රකාශෙට පත් කිරීයමන් ය ෝ ප්‍රදර්ශන පැව්‍ැත්වීයමන්,
විකිණීයමන් ව්‍යාපෘති සද ා මුදල් උපො ගැනීම.
•
•
•
•
•
•
•
•
CAN ව්‍යාපෘතිය (COINS CAN ASSIST IN NECESSITY)
• ලාංකා පාසල් සමාජ ශ්‍රි ලාංකා ම බැාංකුව්‍ සමඟ අත්ව්‍ැල්
බැදගනිමින් ඔවුන්යේ ව්‍යාපෘති ව්‍ලට අව්‍ශය ව්‍න මූලයමෙ ශක්තිෙ
ලගාකරගැනීම සඳ ා දිරිෙක් ලබාදීයම් අරමුණිනි.
• ව්‍යාපාර ප්‍රජාව්‍ තුල ස යගදර යදොර තුල මුදල් ගනුයදනු සඳ ා
භාවිො යනොව්‍න\සාංසරණෙට යනොපැමියණන කාසි නැව්‍ෙ
සාංසරණෙට යනොපැමියණන කාසි නැව්‍ෙ සාංසරණෙ සඳ ා යෙොදා
ගැනීයම් අභිප්‍රාෙ යපරදැරිව්‍ ශ්‍රී ලාංකා ම ා බැාංකුව්‍ විසින් යමම
ව්‍යාපෘතිෙ ඳුන්ව්‍ා යදන ලදී.
ව්‍යාපෘති යෙෝජනාව්‍ සැකසීම දළ මඟ යපන්වීම
• මාෙෘකාව්‍
• ැඳින්වීම
• අරමුණු
• ේොපෘතියේ අරමුණු R,U,N ෙන යත්මා 3 න් කුමන යත්මාව්‍ /
යත්මාව්‍න් අෙත් යේද?
• ක්‍රිොත්මක කරන ආකාරෙ
• කාල රාමුව්‍
• ව්‍යාපෘති ව්‍ාර්ොව්‍ සැකසීම
Project Run ව්‍යාපෘතිෙ පාසල් පද්ධතිෙ තුළ ක්‍රිොව්‍ට
නැගීයම්දී ප ෙ උපයදස් අනුගමනෙ කිරීමට කටයුතු
කරන්න.
• දැනට ඔබ පාසල Mother = ලාංකා භාරෙ ෙටයත් ලිොපදිාංචි වී නැත්නම් ,
Mother = ලාංකා පාසල් සමාජෙක් පිහිටුව්‍ා ලිොපදිාංචි කර ගෙ යුතුෙ.
• යෙෝජිෙ ව්‍යාපෘතිෙ ඳුනා ගැනීම .
• ව්‍යාපෘති යෙෝජනාව්‍ සැකසීම ා සැලසුම ක්‍රිොත්මක කිරීම.
• යෙෝජිෙ ස්ථානයේ ව්‍යාපෘතිෙ ක්‍රිොත්මක කරයගන ොමට අව්‍ශය අව්‍සර
ලබා ගැනීම.
• 6 ව්‍න යශ්‍රේණියේ සිට 12 ව්‍න යශ්‍රේණිෙ දක්ව්‍ා පාංතිව්‍ල සිසුන් සම්බන්ධ
කරගෙ යුතුෙ. ශිෂ්ෙ කණ්ඩාෙම අව්‍ම ව්‍ශයෙන් 12 ක් විෙ යුතුෙ,
උපරිමෙක් නැෙ.
• Mother = ලාංකා භාරයේ අනුමැතිෙ ලබාගැනීම.
• යෙෝජිෙ ව්‍යාපෘති රාමුව්‍ ෙටයත් ව්‍යාපෘතිෙ ක්‍රිොත්මක කිරීම.
අධයාපන අධයක්ෂකව්‍රුන්යේ කාර්ෙභාරෙ
1. යමම ව්‍යාපෘතිෙ ක්‍රිොව්‍ට නැගීමට සුදුසු පාසල් ඳුනාගැනීම ස නම් කිරීම
- කලාප අධයාපන අධයක්ෂක්ව්‍රුන්
2. එම පාසල් අෙත් අධයාපන කලාප සම්බන්ධකර දැනුව්‍ත් කිරීයම්
සම්මන්ත්‍රණ පැව්‍ැත්වීම - පළාත් අතියර්ක අධයාපන අධයක්ෂ (සාංව්‍ර්ධන)
- කලාප අධයාපන අධයක්ෂව්‍රුන්
- Mother = ලාංකා භාරෙ
3. යකොට්ඨාස මට්ටමින් එම පාසල්හි ව්‍යාපෘතිෙ ක්‍රිොව්‍ට නැාංවීමට අදාළ
අරමුණු කරා ළඟා වීමට උපයදස් දීම ස දිරි ගැන්වීම. අව්‍ශය යෙොරතුරු
Mother = ලාංකා භාරෙ යව්‍ෙ ව්‍ාර්ො කිරීම
4. ඇගයීම් ක්‍රිොව්‍ලිෙ - නිව්‍ැරදිව්‍ කිරීම
5. Project RUN ව්‍යාපෘතිෙ යනොකඩව්‍ා ව්‍ාර්ෂිකව්‍ ක්‍රිොත්මක කිරීම
fy;tpg; gzpg;ghsh;fspd; nraw;nghWg;G
1. ,f;fUj;jpl;lj;ij mKy;gLj;jg; nghUj;jkhd ghlrhiyfis milahsq;fhzYk; ngah;Fwpj;jYk; - tyaf; fy;tpg; gzpg;ghsh;fs;
2. mg;ghlrhiyfs; rhh;e;j fy;tp tyaq;fs; njhlh;gpy; mwpTWj;jy; fUj;juq;Ffis Vw;ghLnra;jy;.
- khfhz Nkyjpf fy;tpg; gzpg;ghsh;fs; (mgptpUj;jp)
- tyaf; fy;tpg; gzpg;ghsh;fs;
- Mother = ලාංකා ek;gpf;ifg;nghWg;G.
3. tl;lhu kl;lj;jpy; mg;ghlrhiyfspy; fUj;jpl;lj;ij mKy;gLj;JtJ rhh;e;j Nehf;fq;fis mile;Jnfhs;s mwpTWj;jy;fis toq;fYk;
Cf;Ftpj;jYk;. tl;lhuf; fy;tpg; gzpg;ghsh;fs; mtrpakhd jfty;fis Mother = ලාංකා ek;gpf;ifg;nghWg;Gf;F mwpf;ifapLjy;.
4. kjpg;gPl;Lr; nrad;Kiw – rhptur; nra;jy;.
5. Project RUN fUj;jpl;lj;ij njhlh;r;rpahf tUlhe;jk; mKy;gLj;jy;.
ඇගයීම
• අදිෙර 1: කලාප මට්ටමින් – කලාප අධයාපන අධයක්ෂ
• අදිෙර 2 : පලාත් මට්ටමින් – පලාත් අධයාපන අධයක්ෂ ස
Mother = ලාංකා භාරෙ
• අදිෙර 3 : ජාතික මට්ටමින්– Mother = ලාංකා භාරෙ
kjpg;gPL
• fl;lk; 1 : tya kl;lj;jpy; - tyaf; fy;tpg; gzpg;ghsh;
• fl;lk; 2 : khfhz kl;lj;jpy; - khfhzf; fy;tpg; gzpg;ghsh; kw;Wk; Mother = ලාංකා ek;gpf;ifg;nghWg;G
• fl;lk; 3 : Njrpa kl;lj;jpy; - Mother = ලාංකා ek;gpf;ifg;nghWg;G
ඇගයීම
ව්‍යාපෘතිෙ ප්‍රතිඵල පිළිබඳ ව්‍ාර්ොව්‍ක් ස ඉදිරිපත්කිරීමක්
(PowerPoint Presentation) ප ෙ අාංගෙන් වියශේෂයෙන් විද ා දැක්යව්‍න යලස
පිළියෙල කල යුතුෙ. (ජාතික අධයාපන ආෙෙනෙ 2001 උ.යප. ව්‍යාපෘති නිර්මාණෙ
පිළිබඳ අත්යපොෙ උපයෙෝගී කර ගන්න)
1. ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රතිඵල විද ා දැක්යව්‍න වීඩියෙෝ පටිෙක් /ඡාොරූප වියශේෂයෙන්ම
ඇතුලත් කළ යුතුෙ. Photos Videos
2. අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සනාථ කිරීමට දත්ෙ . Facts.Data
3. ව්‍යාපෘතියේ තිරසාර භාව්‍ෙට යගන ඇති පිෙව්‍ර . Measures for
Sustainability
4. කණ්ඩාෙමක් යලස ව්‍ැඩකර ඇති ආකාරෙ. Team work
5. මුදල් උපො ගැනීම සඳ ා යෙොදායගන ඇති ව්‍ැඩ පිළියව්‍ල. Funding
6. නව්‍යකරණෙ යෙොදායගන ඇති ආකාරෙ . Innovations
7. ආකල්පමෙ යව්‍නසක් ඇතිකිරීමට යගන ඇති පිෙව්‍ර Attitude change
ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය - බස්නාහිර පළාත
2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
පිළිෙන්දල
කළුෙර
ය ෝමාගම
ශ්‍රී ජෙව්‍ර්ධනපුර
ය ොරණ
කැලණිෙ
ගම්ප
යකොළඹ
මීගමුව්‍
මතුගම
මිනුව්‍න්යගොඩ
09
15
08
13
14
12
11
20
08
08
06
2014
02
04
03
02
00
00
04
03
01
02
00
ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය - දකුණු පළාත
2013
2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ගාල්ල
අම්බලන්යගොඩ
ඇල්පිටිෙ
උඩුගම
මාෙර
අකුරැස්ස
මුලටිෙන
යමොරව්‍ක
ම්බන්යෙොට
ොංගල්ල
ව්‍ලස්මුල්ල
09
09
07
04
14
07
06
04
07
06
03
04
01
04
01
01
00
00
01
02
03
01
ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය - ඌව්‍පළාත
2013
•
•
•
•
•
•
•
•
බණ්ඩාරයව්‍ල
ව්‍ැල්ලව්‍ාෙ
යමොණරාගල
ව්‍ැලිමඩ
බදුල්ල
බිබිල
මහිෙන්ගනෙ
පස්සර
07
03
05
05
07
08
01
02
2014
01
00
04
00
02
02
00
01
ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය - මධ්‍යමපළාත
2013
2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ම නුව්‍ර
යදනුව්‍ර
ගම්පල
කටුගස්යෙොට
ව්‍ත්යෙගම
යෙල්යදනිෙ
මාෙයල්
විල්ගමුව්‍
ගයල්යව්‍ල
නුව්‍ර එළිෙ
ැටන්
ව්‍ලපයන්
යකොත්මයල්
නාඋල
ගුරන්යකෙ
18
15
08
06
07
09
13
04
08
10
09
08
09
06
06
02
04
00
00
01
00
02
01
02
01
00
00
01
02
02
ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය - සබරගමුව්‍ පළාත
•
•
•
•
•
•
•
යදහිඔවිට
මාව්‍නැල්ල
කෑගල්ල
රත්නපුර
බලන්යගොඩ
ඇඹිලිපිටිෙ
නිවිතිගල
2013
2014
17
16
04
10
08
06
12
06
05
00
04
02
03
02
ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය - ව්‍යඹ පළාත
2013
2014
•
•
•
•
•
•
•
•
ලාව්‍ෙ
කුලිොපිටිෙ
පුත්ෙලම
කුරුණෑගල
නිකව්‍ැරටිෙ
ඉබ්බාගමුව්‍
ගිරිඋල්ල
ම ව්‍
22
22
04
20
09
03
11
10
04
07
03
07
01
01
03
06
ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය - උතුරු මැද පළාත
2013
•
•
•
•
•
•
•
•
අනුරාධපුර
කැබිතියගොල්ලෑව්‍
ෙඹුත්යත්ගම
ගයලන්බිදුණුව්‍ැව්‍
කැකිරාව්‍
යපොයළොන්නරුව්‍
හිඟුරක්යගොඩ
දිඹුලාගල
07
04
08
04
05
04
03
04
2014
03
00
01
00
00
01
00
00
Project progress – Northern Province
2013
2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jaffna
Kilinochchi
Vadamarachchi
Valikaman
Thenmaradchy
Island
Mullative
Madhu
Mannar
Vauniya North
Vauniya south
Thnukkai/Mankulam
11
07
06
03
06
01
04
02
00
04
03
04
02
02
00
00
00
00
00
01
00
00
Project progress – Eastern Province
2013
2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trincomalee
Kinniya
Kantale
Muthur
Batticaloa
Kalkudha
Paddirippu
Kalmunai
Samanturai
Akkaraipattu
Thirukkovil
Ampara
Dehiattakandiya
Mahaoya
10
15
15
12
08
05
03
15
12
13
12
03
03
03
02
01
00
02
02
00
01
04
02
00
00
00
02
00
Project progress – (According to District)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kandy
Mathale
Nuwara Eliya
Anuradhapura
Polonnaruwa
Galle
Mathara
Hambanthota
Jaffna
Killinochchi
Vauniya
Mannar
Mullative
Kurunagala
Puttalam
Trincomalee
Batticalo
Ampara
Colombo
Gampaha
Kaluthara
Rathnapura
Kegalle
Badulla
Monaragala
63
31
32
28
11
29
34
06
27
07
00
04
04
75
26
52
16
61
50
37
37
36
25
22
15
07
07
03
10
05
10
01
05
12
03
01
01
00
25
07
05
03
08
10
06
06
11
11
04
06
Contact details
• Southern & Northern
Nalaka – 0719353340 ([email protected])
• Central & North Central
Madubani – 0717598057 ([email protected])
Udeshika – 0718270836([email protected])
• North Western & Eastern
Sureka – 0775976781 ([email protected])
• Western / Uva/ Sabaragamuwa
Lalith – 0712105326 ([email protected])
ස්තූතියි !

similar documents