Se præsentation af skolereform

Report
Skolereformen i Greve
- lad os sammen gøre en god skole bedre
Møde i Samfund & Skole
30. oktober 2013
Overordnede nationale mål
• Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så
dygtige, de kan
• Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de
nationale tests
• Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige
år for år
• Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i
forhold til faglige resultater
• Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for
læsning og matematik, skal reduceres år for år uanset social
baggrund
• Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet
gennem respekt for professionel viden og praksis
• Elevernes trivsel skal øges
• (Implementering af lærernes nye arbejdstidsaftale)
Side 2
Reformens indhold
• Åbning af skolen mod det omgivende samfund
–
–
Kommunerne forpligtes til samarbejde med idræts-, kultur- og foreningslivet
Folkeskolen, musik- og billedskoler forpligtes til gensidigt samarbejde
• Fuld kompetencedækning blandt lærerne (linjefagskompetence) i 2020
• Valgfag, valgfagspakker og udskolingslinjer fra 7. klasse
• Elite- og talentklasser
• Øget brug af IT
• Elev- og uddannelsesplan integreres
• Uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet
• Lempelse af holddannelsesregler
• Forenkling og forbedring af afgangsprøver
Side 3
Reformens indhold
En længere skoledag:
•
30 (28) timer for børnehaveklassen til 3. klasse
•
33 (30) timer for 4. til 6. klasse
•
35 (33) timer for 7. til 9. klasse.
Reformen indfases fuldt ud efter valget i 2015 og får endelig virkning fra 2016.
Fra 2014 og til fuld indfasning indføres følgende mellemløsning:
• Lektiehjælp bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde, men frivilligt for eleverne
at deltage i. Lektiehjælpen placeres om eftermiddagen i ydertimer.
•
Med lektiehjælpen nås det samme, samlede antal timer som efter fuld
indfasning.
Side 4
Reformens indhold
En længere og mere varieret skoledag
•
Fagopdelt undervisning (lektioner = 45 min.)
•
Motion og bevægelse (i gennemsnit 45 min. om dagen, idrætsundervisningen
indgår heri)
•
Understøttende undervisning (7 timer ugentligt)
Fx:
Pædagoger og andre
Lektiehjælp (tilbud i ydertimer i 2014/15)
Faglig fordybelse
Motion og bevægelse
kompetente medarbejdere
kan også varetage denne tid under en
lærers planlægning
•
Engelsk fra 1. klasse og andet fremmedsprog (tysk eller fransk) fra 5. klasse
•
Flere timer i dansk og matematik i 4.-9. klasse
•
Styrkelse af idræt, karaktergivning i faget samt udtræksfag i den naturfaglige blok
•
Flere timer i musik, natur og teknik
•
Madkundskab, håndværk og design i 4.-7. klasse (fra 2016/17)
•
Valgfag fra 7. klasse
Side 5
Det helt nye: Understøttende undervisning
§16a: Undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner suppleres af
understøttende undervisning i den øvrige del af skoledagen, som skal understøtte
undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner
En anden skoledag med nye rammer,
som motiverer og aktiverer, så eleverne lærer mere
Fokus på:
•
Styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling,
motivation og trivsel
•
Give elevernes anledning til i højere grad end i dag at lære på flere forskellige
måder og arbejde med og blive anerkendt for et bredere udsnit af deres evner og
interesser
•
Give eleverne tid til at afprøve, træne og repetere de færdigheder og kompetencer,
de tilegner sig i den fagdelte undervisning
Side 6
Børn
USK
Forældre
Erhverv
UUV
Medarbejdere
Ledelse
Reform interessenter
BY/BUU/
ØPU
Foreninger
SkoleKlubber
bestyrelser
Skoleråd
Samfund
& Skole
Side 7
Procesdiagram
Det politiske niveau
Styregruppe
Projektgruppe
Styrket
forældresamarbejde
og elevinddragelse
Motion og bevægelse
Rådene
(Samfund &
Skole d.
30.10)
Foreningsliv & andre
institutioner
Ledelsesrollen fremover
Arbejdsgrupper
Bedre udskoling
Bedre læringsmiljø
- 7 temaer
Ledere og konsulenter
Den-understøttende
Den åbne skole
faglige undervisning
Skolebestyrelserne
Skolernes
udviklingsgruppe
Skolernes
Skolernes
udviklingsgruppe
Skolernes udviklingsgruppe
lokale udviklingsgrupper
- 7 temaer
Skolernes
Skolernes
Skolernes
udviklingsgruppe
udviklingsgruppe
udviklingsgruppe
- Ledere og medarbejdere
Side 8
MED
Kobling til skolepolitikken
• Greve Kommune er langt, når vi sammenholder den
skolepolitiske målsætning og skolereformen.
• Snitflader mellem skolepolitikken og reformen skitseres i det
følgende med udgangspunkt i de overordnede nationale mål.
9Side 9
Folkeskolen skal udfordre alle elever,
så de bliver så dygtige, de kan
• Tilpas faglige udfordringer for den enkelte, bl.a. Talent-strategi
(fokusområde 1: Læring)
• Forudsætninger for læring forbedres hvis de spiser sundt og får
motion (fokusområde 2: Trivsel & sundhed)
• Elevernes medinddragelse gennem brug af digitale læremidler
(fokusområde 3: Digital skole - 1:1)
• Eksperimenterende arbejde der fremme nysgerrighed
(fokusområde 4: Innovation & kreativitet)
• Styrke elevernes egne resurser og anerkende de lærer
forskelligt (fokusområde 5: Inklusion)
Side 10
10
Folkeskolen skal mindske betydningen af
social baggrund i forhold til faglige resultater
• Læring giver adgang til at deltage, tage medansvar og kende sine
rettigheder i et demokratisk samfund (fokusområde 1: Læring)
• Børn og unge selv har en forståelse af, at de er sunde og raske for at
kunne lære og trives/En indsats i skolen for at fremme sundhed skal
på længere sigt række ind i børnenes voksenliv (fokusområde 2:
Trivsel & sundhed)
• Prioritering af indsatsen så tæt på eleverne som muligt (fokusområde
3: Digital skole - 1:1)
• Kombination af viden fra forskellige fagområder (fokusområde 4:
Innovation & kreativitet)
• ”Lav en plan” Tosprogs-Taskforce projekt (fokusområde 5: Inklusion)
Side 11
11
Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt
andet gennem respekt for professionel viden og praksis
• Læring som en livslang proces, gennem at lære at lære
(fokusområde 1: Læring)
• Trivsel og sundhed er et samarbejdsanliggende, bl.a. brug af
klassetrivsel.dk på alle skoler (fokusområde 2: Trivsel & sundhed)
• Gennemførelsen af 1:1 skolen (fokusområde 3: Digital skole - 1:1)
• Inddragelse af lokalsamfundet (fokusområde 4: Innovation &
kreativitet)
• Egmontprojektet (fokusområde 5: Inklusion)
Side 12
12
Perspektiver i forhold til
erhvervsliv og
ungdomsuddannelser
Hvordan kan det lokale erhvervsliv, ungdomsuddannelserne og UUV tænkes
ind i et forpligtende samarbejde omkring følgende:
Generelt
• Give elevernes anledning til i højere grad end i dag at lære på flere
forskellige måder og arbejde med og blive anerkendt for et bredere udsnit
af deres evner og interesser
Specifikt
• Uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet
• Valgfag, valgfagspakker og udskolingslinjer fra 7. klasse
• Madkundskab, håndværk og design i 4.-7. klasse (fra 2016/17)
Side 13

similar documents