e- Learning

Report
การพัฒ นาระบบการเรี ย นทางไกลให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบของ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
Application of Information
Technology System
into Distance Learning
Presented by: Sunadda Sa-nguandet
ที่ม า และความสาคัญ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจ ัย ที่
เกี่ย วข้อ ง
 ระบบการเรีย นทางไกล
 ด้า นเทคโนโลยี
 ระบบสารสนเทศ
 ระบบการเรีย นแบบอีเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
learning)
 หลัก การจัด การความรู้
(E-
ระบบการเรีย นทางไกล

ดร.เกษม สุ ว รรณกุ ล ระบบการศึ ก ษาทางไกลนั บ ว่ า เป็ น สิ่ง ใหม่ ใ นระบบ
การศึ ก ษาขัน้ สู ง ของประเทศ และยิ่ง ในป จั จุ บ ัน เทคโนโลยีด้ า นดาร
ติ ด ต่ อ สื่อ สารมีค วามเจริญ ก้ า วหน้ า ด้ ว ยแล้ ว ก็ ย ิ่ง ทาให้ เ กิ ด เท คนิ ค ใหม่ ๆ ที่
เข้า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ับ ระบบการศึ ก ษานี้ ซึ่ ง จะทาให้ เ กิ ด ประสิท ธิ ภ าพในการ
ทางานมากยิ่ง ขึ้น

อาจารย์ สุ ม าลี สัง ข์ ศ รี การศึ ก ษาทางไกลเป็ น วิธีก ารในการจัด การศึ ก ษา
วิธีก ารหนึ่ ง ซึ่ ง เป็ น การเรีย นรู้ ด้ ว ยการนาตนเอง

การศึ ก ษาทางไกล (distance education) หรือ การเรีย น
ทางไกล(distance learning) หมายถึ ง ระบบการศึ ก ษาที่
ผู้เ รีย นและผู้ส อนอยู่ ไ กลกัน ทัง้ สถานที่แ ละเวลา แต่ ส ามารถทา ให้ เ กิ ด การ
เรีย นรู้ ไ ด้ โ ดยใช้ เ ทคโนโลยีเ ป็ น ตัว เชื่ อ มโยงการเรี ย นการสอน
การจัด ระบบการเรีย นทางไกล

ยุ ค เริ่ม แรกเป็ น การเรีย นการสอนทางไปรษณี ย์

พัฒ นาการสอนผ่ า นทางวิท ยุ ก ระจายเสีย ง

การเรีย นการสอนผ่ า นทางวีดีโ อ และพัฒ นาเป็ น video
conference

การเรีย นการสอนผ่ า นทางสื่อ อีเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
เทคโนโลยี
Technology
แนวคิด ด้า นเทคโนโลยี

กรมเทคโนโลยีส ารสนเทศในการพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษา กล่ า วว่ า
ป จั จุ บ ัน ความก้า วหน้ า ทางเทคโนโลยีส ารสนเทศด้ว ยการพัฒ นา
เครือ ข่า ย ระบบคอมพิว เตอร์ม ีแ นวโน้ ม ในการพัฒ นาอย่ า งรวดเร็ ว และ
ต่ อ เนื่ อ ง ทาให้ม ีก ารรับ ส่ ง ข้อ มู ล และข่า วสารต่ า ง ๆ ได้ส ะดวกรวดเร็ว
ทัว่ โลก จนเปรีย บเสมือ นกับ โลกที่ไ ร้พ รมแดนอัน มีผ ลในการ
เปลี่ย นแปลงทางด้า นเศรษฐกิจ สัง คม การเมือ ง และการศึก ษา
อย่ า งรวดเร็ว

Chen-Wo Kuo, Jiann-Min Yang, Quo-Ping
Lin, และ Maiga Chang ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ และ
เทคโนโลยีก ารคมนาคมได้ม ีก ารเจริญ เติบ โตมากขึ้น เรื่อ ย ๆ ตั ้ ง แต่
ศตวรรษที่ 20 ซึ่ง ในหลาย ๆ ประเทศ และไม่ ว่ า จะเป็ น องกรธุ ร กิ จ
ต่ า งก็ใ ห้ค วามสาคัญ และศึก ษาเรีย นรู้เ กี่ย วกับ ด้า นเทคโน โลยีไ ม่ ว่ า จะ
เป็ น ด้า นการศึก ษา, การสอน หรือ ด้า นการอบรม เพื่อ ที่จ ะพัฒ นา
ความสามารถของตนเอง
วิว ัฒ นาการของเทคโนโลยีใ น
ประเทศไทย

ศ.ดร.ศรีศ ัก ดิ ์ จามรมาน และ กนกวรรณ ว่ อ งวัฒ นะสิน ได้แ บ่ ง วิว ัฒ นาการของเทคโนโลยี
ออกเป็ น 5 ยุ ค คือ

1. ยุ ค ลู ก คิด

2. เครื่อ งเจาะบัต ร

3. ยุ ค ที่สาคัญ ที่สุ ด สาหรับ เทคโนโลยีส ารสนเทศในประเทศไทย

4. การนาไมโครคอมพิว เตอร์ เ ข้า มาที่ป ระเทศไทย

5. ยุ ค ของ Internet
วิว ัฒ นาการของเทคโนโลยีใ นประเทศไทย

ระบบออนไลน์ (pirun.ku.ac.th)

500,000 ปี ท่ีแ ล้ ว มนุ ษ ย์ มีก ารใช้ ส ัญ ญาณและท่ า ทางสื่ อ สารกัน และ
จึง ค่ อ ย ๆ พัฒ นาเป็ น ภาษา

5,000 ปี ท่ีแ ล้ ว มนุ ษ ย์ ส ามารถสร้ า งตัว หนั ง สือ และจารึก ไว้ ต ามผนั ง

500-800 ปี ท่ีแ ล้ ว มนุ ษ ย์ ส ามารถจัด พิม พ์ ห นั ง สื อ เพราะมีเ ทคโนโลยี
ที่เ ข้า มาช่ ว ยในการพิม พ์ และการสื่อ สารที่เ ข้า ใจมากขึ้น

100 กว่ า ปี ท่ีผ่ า นมาเริ่ม มีก ารสื่อ สารโดยมีก ารส่ ง ข้ อ ความ เป็ น เสีย ง
ทางโทรศัพ ท์

50 ปี ท่ีแ ล้ ว มีก ารส่ ง ภาพโทรทัศ น์ และคอมพิว เตอร์ ทาให้ มี ก ารใช้
สารสนเทศในรู ป แบบข่ า วสารมากขึ้น
ระบบสารสนเทศ
Information system
แนวคิด ด้า นระบบสารสนเทศ

อ.นิ ภ าภรณ์ คาเจริญ กล่ า วว่ า สารสนเทศถือ ว่ า เป็ น สิ่ง สาคั ญ อย่ า งหนึ่ ง
ขององค์ ก รเนื่ อ งจากสารสนเทศจะช่ ว ยให้ ก ารดาเนิ น งาน และการ
ประสานงานแต่ ล ะฝ่ า ยสามารถเป็ น ไปได้ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ และได้
ผลลัพ ธ์ ต ามที่ อ งค์ ก รต้ อ งการ

รศ. ชุ ม พล ศฤงคารศิริ สารสนเทศ คือ ข้อ มู ล ที่ไ ด้ ผ่ า นการประมวลผล
และถู ก จัด ให้ อ ยู่ ใ นรู ป ที่ มีค วามหมาย และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ กา รตัด สิน ใจ
ของผู้ ร ับ

ผศ. ดร. ณั ฏ ฐพัน ธ์ เขจรนั น ทน์ และผศ. ดร.ไพบู ล ย์ เกีย รติโ กมล การ
ประกาอบการธุ ร กิ จ ในป จั จุ บ ัน จะมีก ารแข่ ง ขัน เพื่ อ ช่ ว งชิง ความได้ เ ปรี ย บ
ในการแข่ ง ขัน อย่ า งรุ น แรงป จั จัย หนึ่ ง ที่ ช่ ว ยสร้ า งความได้ เ ปรี ย บเหนื อ
คู่ แ ข่ ง ในธุ ร กิ จ ประเภทเดี ย วกัน คือ การมีร ะบบสารสนเทศที่ ส มบู ร ณ์
การเรีย นผ่า นระบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
E-learning
ความหมายของ e-learning

ผศ. ดร.งามนิ จ อาจอิน ทร์ และคณะ ระบบการเรีย นการสอนใน
ป จั จุ บ ัน ได้ม ีก ารพัฒ นารู ป แบบการเรีย นการสอนไปสู่ ร ะบบการเรีย น
การสอนผ่ า นสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (e-learning system) ซึ่ง ได้
เข้า มาช่ ว ยในการถ่ า ยทอดความชานาญและองค์ ค วามรู้ไ ปสู่ ผู้ เ รีย น
โดยมีร ะบบบริห ารจัด การเรีย นรู้เ ป็ น องค์ ป ระกอบสาคัญ ในการ บริห าร
จัด การเนื้ อ หา

ศู น ย์เ ทคโนโลยีท างการศึก ษา สานั ก บริห ารงานการศึก ษานอก
โรงเรีย น กระทรวงศึก ษาธิก าร กล่ า วว่ า E-learning สามารถจะ
เป็ น แนวทางหนึ่ ง ซึ่ง ช่ ว ยสร้า งความเสมอภาคทางการศึก ษาให้ก ั บ
ประชาชนได้ เนื่ อ งจากคุ ณ สมบัติข อง
E-learning ทาให้ผู้เ รีย นเข้า ถึง ได้ อ ย่ า งสะดวก รวดเร็ว ล ด
ข้อ จากัด ด้า นเวลา และสถานที่
ความหมายของ e-learning

(www.cs.buu.ac.th) e- Learning เป็ น การนาไอ
ทีไ ปใช้ใ นด้า นการส่ ง เสริม ประสิท ธิภ าพด้า นการ เรีย นการ สอน
ใน หลากหลายรู ป แบบ เช่ น การนามัล ติม ีเ ดีย มาใช้เ ป็ น สื่ อ การ
สอนของครู / อาจารย์ ใ ห้ นั ก เรีย นเรีย นรู้ค้น คว้า ด้ว ยตนเอง ด้ว ย
การเรีย นผ่ า นเครือ ข่ า ยคอมพิว เตอร์ อิน เตอร์ เน็ ต การเรีย น
ทางไกลผ่ า นดาวเทีย ม การนาไอทีม าใช้เ พื่อ การ เรีย นการ สอน
ของ e-Learning ในยุ ค ป จั จุ บ ัน
แนวคิด ของระบบ e-learning

Ming-Lang Tseng และ Ru-Jen Lin (อ้ า งอิง ใน
Shee และ Wang, 2008) การเรีย นแบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (elearning) เป็ น เครื่อ งมือ ที่ เ หมาะสมที่ ใ ช้ เ ป็ น สื่อ การสอน สื บ
เนื่ อ งมาจากหลาย ๆ เหตุ ผ ล เช่ น เป็ น การลดต้ น ทุ น , สถาบัน สามารถนา
ข้อ มู ล ที่มีอ ยู่ ก ลับ ออกมาใช้ อี ก ครัง้ , และนอกจากนั ้น ยัง เป็ นความเอื้ อ
ความสะดวกสบายให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น

Rosenberg กล่ า วไว้ ว่ า e-learning คือ เทคโนโลยีท่ีต้ อ ง
ใช้ โ ดยผ่ า นอิน เตอร์ เ นตในการถ่ า ยโอนข้ อ มู ล ในการเรี ย นรู้ ซึ่ ง ตัง้ อยู่ บ น
รากฐานสามประการคือ 1. E-learning คือ เครือ ข่ า ยที่ส ามารถ
ปรับ เปลี่ย นข้อ มู ล (update) ได้ ต ลอดเวลา, สามารถดู ข้อ มู ล เก่ า ๆ
ได้ , และยัง สามารถเก็ บ รัก ษาข้ อ มู ล ได้ นอกจากนั ้น e-learning ยัง
สามารถเผยแพร หรือ แชร์ ค วามรู้ โ ดยผ่ า นทางเครื่ อ งมือ บางเครื่ อ ง มือ
หรือ ผ่ า นทางเทคโนโลยีใ ห้ ก ับ คนอื่ น ๆ โดยไม่ ปิ ด กัน้
แนวคิด ของระบบ e-learning

National Program: ได้ใ ห้คานิ ย ามของ elearning ไว้ว่ า มัน เป็ น สื่อ การเรีย นรู้ อ ย่ า งหนึ่ ง ที่ทาให้
ผู้เ รีย นมีก ารเรีย นรู้ท่ีดีข้ึน และทาให้ค รู ม ีส่ื อ การสอนที่ดีข้ึน
เพราะโดยทัว่ ๆ ไปแล้ว e-learning ก็ม ีป ระโยชน์ ใ น
หลาย ๆ ด้า น
ข้อ ดีข องการเรีย นการสอนแบบ
e-learning

นางสาวรุ่ ง กานต์ กัน ทะหงส์ ข้อ ดีข องการเรีย นการสอนผ่ า นสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ท่ีเ ห็น ได้ช ัด
คือ ช่ ว ยลดข้อ จากัด ด้า นระยะทางระหว่ า งผู้ส อนและผู้เ รีย น เช่ น การสอนทางไกลโดย
ั หา
วิท ยุ ก ระจายเสีย งและวิท ยุ โ ทรทัศ น์ แ ละอาจใช้เ ทปบัน ทึก เสีย งหรือ วิดีท ัศ น์ ช่ ว ยแก้ ป ญ
กรณี ท่ีผู้เ รีย นและผู้ส อนว่ า งไม่ ต รงกัน ซึ่ง นั บ เป็ น การช่ ว ยลดช่ อ งว่ า งทางการศึก ษาได้ ท าง
หนึ่ ง สาหรับ ข้อ ดีข องการเรีย นการสอนผ่ า นเว็บ ซึ่ง ถือ ว่ า เป็ น แกนหลัก ของ ELearning ในความหมายป จั จุ บ ัน เมื่อ นามาเปรีย บเทีย บกับ การเรีย นการสอนใน
ห้อ งเรีย นแบบเดิม ๆ แล้ว สามารถอธิบ ายได้ ห ลายประเด็น ดัง นี้

1. ความยืด หยุ่ น และความสะดวก

2. เรีย นได้ ท ัน ใจตามต้ อ งการ

3. ผู้เ รีย นเป็ น ฝ่ า ยควบคุ ม
ข้อ ดีข องการเรีย นการสอนแบบ
e-learning

4. รู ป แบบมัล ติ มีเ ดีย

5. แหล่ ง ทรัพ ยากรข้อ มู ล

6. ความทัน สมัย

7. ช่ ว ยเผยแพร่ ผ ลงาน

8. เพิ่ม ทัก ษะด้ า นเทคโนโลยี
การจัด การความรู้
Knowledge
Management
แนวความคิด เกี่ย วกับ ความรู้

ดร.กีร ติ ยศยิ่ง ยง โลกยุ ค เศรษฐกิจ ฐานความรู้ใ นป จั จุ บ ัน
(Knowledge-base Economy) ความรู้เ ป็ น
ทรัพ ย์ส ิน ที่จ บั ต้อ งไม่ ไ ด้ แต่ เ ป็ น สิ่ง ที่ม ีค่ า สาหรับ องค์ก ร
ดัง นัน้ องค์ก รจึง จาเป็ น ต้อ งพัฒ นาความรู้ใ ห้โ ดดเด่ น อัน เป็ น
ต้น ทุ น ที่สาคัญ ขององค์ก รเพื่อ ความได้เ ปรีย บเชิ ง การ
แข่ง ขัน และเพิ่ม คุ ณ ค่ า และพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ และบริก าร
ใหม่เ พื่อ ตอบสนองความต้อ งการและความพึง พอใจของ
ลู ก ค้า
แนวความคิด เกี่ย วกับ ความรู้

Ryoko Toyama กล่ า ว่ า การจัด การความรู้ หมายถึง
การจัด การเพื่อ เอื้อ ให้เ กิด ความรู้ใ หม่ โดยใช้ค วามรู้ ท่ีม ีอ ยู่ แ ละ
ประสบการณ์ ข องคนในองค์ ก รอย่ า งเป็ น ระบบเพื่อ พัฒ นานวตกรรมที่จ ะทาให้ม ีค วามได้เ ปรีย บเหนื อ คู่ แ ข่ ง

Carla O’Dell และ Jackson Grayson กล่ า ว
ว่ า การจัด การความรู้เ ป็ น กลยุ ท ธในการที่จ ะทาให้ค นได้ ร ับ
ความรู้ท่ีต้ อ งการภายในเวลาที่เ หมาะสม รวมทัง้ ช่ ว ยทาให้เ กิด
การแลกเปลี่ย นและนาความรู้ ไ ปปฏิบ ัติเ พื่อ ยกระดับ ขององค์ ก ร
ประเภทของความรู้

Tacit Knowledge (ความรู้ซ่ อ นเร้น ) ความรู้ท่ีอ ยู่ ใ นตัว
ของแต่ ล ะบุ ค คล ที่เ กิด จากประสบการ การเรีย นรู้ หรือ
พรสวรรค์ ต่ า ง ๆ

Explicit Knowledge (ความรู้เ ด่ น ชัด ) ความรู้ท่ีเ ป็ น
เหตุ เ ป็ น ผล สามารถรวบรวมและถ่ า ยทอดออกมาในรู ป แบบต่ า ง
ๆ เช่ น หนั ง สือ คู่ ม ือ เอกสาร และรายงานต่ า ง ๆ
ขอบเขตและวิธีก ารวิจ ัย
ในการทาวิจ ัย เรื่อ งการพัฒ นาระบบสารสนเทศมหาวิท ยาลัย Global
University อยู่ ภ ายใต้ ข อบเขตและวิ ธีก ารวิจ ัย ที่ เ กี่ ย วกับ วัต ถุ ประสงค์ ข อง
การวิจ ัย , ประโยชน์ ท่ีไ ด้ ร ับ จากการศึ ก ษาเชิ ง ทฤษฎี แ ละ /หรื อ เชิ ง ประยุ ก ต์ ,
ขอบเขตและวิธีก ารวิจ ัย , วิธีก ารและเครื่อ งมือ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย , การวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล
, และสถานที่ใ ช้ ใ นการดาเนิ น การวิ จ ัย และรวบรวมข้ อ มู ล
วัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิจ ัย
1.
เพื่อ พัฒ นาระบบการจัด การศึก ษาทางไกลของมหาวิท ยาลัย
Global University ให้เ ป็ น ระบบการเรีย นรู้ใ น
รู ป แบบของเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ท ัน สมัย
2.
เพื่อ พัฒ นาระบบการจัด การความรู้ข องมหาวิท ยาลัย โดยมี ก าร
แบ่ ง ป นั ความรู้บ นระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศมากขึ้น
3.
เพื่อ ให้ม ีร ะบบการเก็บ ข้อ มู ล ที่ด ี เพื่อ ป้ องกัน ข้อ มูล ขององค์ ก ร
สูญ หาย
ประโยชน์ ท่ีไ ด้ร ับ

ได้ค วามรู้เ กี่ย วกับ การทาระบบสารสนเทศทัง้ ในหลัก ทฤษฎี และ
การนามาใช้

งานวิจ ัย ชิ้น นี้ ส ามารถที่จ ะช่ ว ยแก้ ไ ขข้อ ผิด พลาดขององค์ ก รที่
เกิด ขึ้น บ่ อ ยครัง้ ให้ ห มดไป

ช่ ว ยให้อ งค์ ก รมีส่ือ ในการเรีย นการสอนที่ท ัน สมัย มากยิ่ง ขึ้น ซึ่ง
เป็ น การประหยัด ทัง้ ทรัพ ยากร และเวลาในการขนส่ ง
ขอบเขตและวิธีก ารวิจ ัย

เนื่ อ งจากงานวิจ ัย ในครัง้ นี้ ใ ช้เ ครื่อ งมือ ของเทคโนโลยีค ือ ระบบ
e-learning ที่จ ะเข้า มาเป็ น ตัว ช่ ว ยสร้า งและพัฒ นาระบบ
การเรีย นทางไกลของ Global University ให้ดีข้ึน

ดัง นั ้น จึง มีค วามจาเป็ น ที่ต้ อ งใช้ ร ะบบ ISO 12207 เพื่อ สร้ า งความ
เป็ น มาตรฐานให้ ก ับ ระบบ e-learning
ขอบเขตและวิธีก ารวิจ ัย

ขอบเขตด้า นประชากร
ประชากรที่ใ ช้ใ นการศึก ษา หรือ สารวจในครัง้ นี้ ไ ด้แ ก่ ผู้บ ริห าร
ของมหาวิท ยาลัย Global University และนั ก เรีย นที่เ รีย น
ที่กาลัง ศึก ษาอยู่ ก ับ ทางมหาวิท ยาลัย Global University
แห่ ง ประเทศ

ขอบเขตด้า นเนื้ อ หา
การวิจ ัย ในครัง้ นี้ เ พื่อ ที่จ ะต้ อ งการพัฒ นาระบบการเรีย นท างไกลของ
มหาวิท ยาลัย Global University ให้ม ีค วามเป็ น สากลมาก
ยิ่ง ขึ้น โดยใช้ร ะบบ E-learning เข้า มาเป็ น ส่ ว นช่ ว ยเพื่ อ ให้เ กิด
ความสะดวกสบายแก่ ผู้เ รีย น และผู้ส อนมากยิ่ง ขึ้น
วิธีก ารและเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย

เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการศึก ษาครัง้ นี้ จ ะเป็ น สารวจจากการแจก
แบบสอบถามสาหรับ นั ก ศึก ษา 30 คน และผู้บ ริห ารที่อ ยู่ ใ นแต่
ละประเทศจานวน 10 คน

โดยการทาแบบสอบถามถึ ง ความพึง พอใจของนั ก ศึ ก ษาในการเรีย นผ่ า น
ระบบ e-learning

จัด ทาแบบสอบถามสาหรับ ผู้บ ริห ารถึ ง ความพึง พอใจ และความ
สะดวกสบายต่ อ การตรวจสอบข้อ มู ล ทางระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
การวิเ คราะห์ข้อ มู ล

เนื่ อ งจากมีก ารเก็บ ข้อ มู ล จากการแจกแบบสอบถามเพีย งอย่ า ง
เดีย ว จึง ทาให้ก ารวิเ คราะห์ ข้อ มูล ในครัง้ นี้ เ ป็ น การวิเ คราะห์
ข้อ มูล แบบเชิง ปริม าณ
สถานที่ใ ช้ใ นการดาเนิ น การวิจ ัย และ
รวบรวมข้อ มู ล

สถาบัน พระคริส ตธรรมสากล (Global University)
ประเทศไทย

78/2 ม.14 ต.สุ เ ทพ อ.สุ เ ทพ อ.เมือ ง จ.เชีย งใหม่ 50200
ระยะเวลาในการดาเนิ น งานวิจ ัย

เดือ นมีน าคม 2555 –กรกฏาคม 2555
Thank you

similar documents