"รุ่งเรือง หรือ โลภ" มุมมองต่อพระกิตติคุณแห่งความ

Report
สนทนาปัญหาศาสนศาสตร์
"รุ่งเรือง” หรือ “โลภ”
โรงเรียนคริสตศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์ – สวนพลู
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2015, 18.00-21.00 น.
อจ. ดร. เลิศ ทิสยากร
หัวเรื่อง: ข่าวประเสริฐแห่งความ
เจริญรุ่งเรือง ผลกระทบของข่าว
ประเสริฐนี้ต่อคริสตจักรทั้ง
- ต่างประเทศ
- ในประเทศ รวมทั้งต่อ
- คริสเตียนในแง่วิถีชีวิตส่วนตัว
เกริ่นนา
1.
2.
3.
4.
ความมั่งคั่ง- Wealth
สุขภาพที่ดี- Health
พระคุณ- Grace
องค์รวม- Holistic
ผลกระทบของข่าวประเสริฐ
- ต่างประเทศ (อเมริกา)
ประการแรก
2 คร. 11:4 เป็นข่าวประเสริฐเทียมเท็จ
ผลกระทบของข่าวประเสริฐ
- ต่างประเทศ (อเมริกา)
ประการที่สอง
ฉธบ. 18:10-12 เป็นเรื่องงมงายและไร้
สาระที่พระคัมภีร์ห้ามไว้
ผลกระทบของข่าวประเสริฐ
- ต่างประเทศ (อเมริกา)
ประการที่สาม
ลก. 10:27 ลก. 9:26
รม. 6:3
กท. 2:20 และ 3:3
เป็นคาสอนที่สอนให้คนออกห่างจากพระเจ้า
ผลกระทบของข่าวประเสริฐ
- ต่างประเทศ (อเมริกา)
ประการที่สี่
ลก. 6:38 สอนให้เราออกห่างจาก
พระวจนะพระเจ้าด้วย
ผลกระทบของข่าวประเสริฐ
ต่างประเทศ (ในอัฟริกา)
10)
Joseph Prince – 5 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (สิงคโปร์)
9) Chris Okotie –10 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (ไนจีเรีย)
8) Matthew Ashimolowo –10
ล้านเหรียญสหรัฐ (ไนจีเรีย)
ผลกระทบของข่าวประเสริฐ
ต่างประเทศ (ในอัฟริกา)
7)
T.B. Joshua –15 ล้านเหรียญสหรัฐ
(ไนจีเรีย)
6) T. D. Jakes –18 ล้านเหรียญสหรัฐ
(สหรัฐ)
5) Billy Graham –25 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (สหรัฐ)
ผลกระทบของข่าวประเสริฐ
ต่างประเทศ (ในอัฟริกา)
4)
Creflo Dollar –$27 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (สหรัฐ)
3) Benny Hinn –$42 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (สหรัฐ)
2) Chris Oyakhilome – 50 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (ไนจีเรีย)
ผลกระทบของข่าวประเสริฐ
ต่างประเทศ (ในอัฟริกา)
1)
David Oyedepo –$150 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (ไนจีเรีย)
ผลกระทบของข่าวประเสริฐ
ต่างประเทศ (ในอัฟริกา)
10) Joseph Prince – 5 ล้านเหรียญสหรัฐ (สิงคโปร์)
9) Chris Okotie –10 ล้านเหรียญสหรัฐ (ไนจีเรีย)
8) Matthew Ashimolowo –10 ล้านเหรียญสหรัฐ (ไนจีเรีย)
7) T.B. Joshua –15 ล้านเหรียญสหรัฐ (ไนจีเรีย)
6) T. D. Jakes –18 ล้านเหรียญสหรัฐ (สหรัฐ)
5) Billy Graham –25 ล้านเหรียญสหรัฐ (สหรัฐ)
4) Creflo Dollar –$27 ล้านเหรียญสหรัฐ (สหรัฐ)
3) Benny Hinn –$42 ล้านเหรียญสหรัฐ (สหรัฐ)
2) Chris Oyakhilome – 50 ล้านเหรียญสหรัฐ (ไนจีเรีย)
1) David Oyedepo –$150 ล้านเหรียญสหรัฐ (ไนจีเรีย)
ผลกระทบของข่าวประเสริฐ
ต่างประเทศ (ในสิงคโปร์)
Joseph Prince
พระคุณ- Grace
Super Grace
ผลกระทบของข่าวประเสริฐ
ต่างประเทศ (แถบประเทศอินเดีย และปากีสถาน)
ข่าวประเสริฐแห่งความเจริญรุ่งเรือง
“องค์รวม” ซึ่งมีรากศัพท์มาจากคา
ภาษากรีก “holos” คือทั้งหมด โดย
สอนว่า ข่าวประเสริฐที่สมบูรณ์นั้น
เป็นข่าวประเสริฐที่ต้องดูแลคนทั้ง
ร่างกาย จิตใจและวิญญาณ
ผลกระทบของข่าวประเสริฐ
- ในประเทศไทย
มลค. 3.10 ลก. 6:38 ฯลฯ
ถวายและความร่ารวยจะตามมา
ผลกระทบของข่าวประเสริฐ
- ในประเทศไทย
พระธรรมโยบ หรือ การที่พระเจ้าทรง
ให้เกิดเอง เช่น หนามของอาจารย์เปา
โล 2 คร. 12:7
“ความเจ็บไข้ได้ป่วยของคริสเตียนเรา
100 % ไม่ได้มาจากพระเจ้า แต่มา
จากมาร”
ผลกระทบของข่าวประเสริฐ
- ในประเทศไทย
เมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อ – Seed
Faith และ พระวจนะแห่งความเชื่อ –
Word of faith ในคริสตจักรใหญ่ ๆ
แล้วก็มีเรื่อง การหัวเราะที่ศักดิ์สิทธิ์ –
Holy laughter และ Tonto blessing
ตามด้วย นาร์ วินยาร์ด จี 12
ผลกระทบของข่าวประเสริฐ
- ในประเทศไทย
ผลกระทบสิ่งแรก
ไม่ได้นาคนมาถึงความรอด แต่นาคน
มาถึงความหวังเท่านั้น
ผลกระทบของข่าวประเสริฐ
- ในประเทศไทย
ประการทีส
่ อง
คริสเตียนได้รับคาสอนพระวจนะผิด ๆ
ผลกระทบของข่าวประเสริฐ
- ในประเทศไทย
สาม
เป็นคาสอนที่สร้างนักเท็จจอมปลอม
ขึ้นมาในคริสตจักรไทย
ผลกระทบของข่าวประเสริฐ
- ในประเทศไทย
ประการที่สี่
เป็นความเลวร้ายที่สุดในความเลวร้าย
ทั้งปวง เพราะเป็นศึกในที่ระวังยากมาก
ผลกระทบของข่าวประเสริฐ
- ต่อวิถีชีวิตส่วนตัวโดยรวมของคริสเตียนเรา
ประการแรกคือ
คริสเตียนเราถูกหลอก
ผลกระทบของข่าวประเสริฐ
- ต่อวิถีชีวิตส่วนตัวโดยรวมของคริสเตียนเรา
ประการที่สอง
แบกรับภาระความผิดหวัง
ผลกระทบของข่าวประเสริฐ
- ต่อวิถีชีวิตส่วนตัวโดยรวมของคริสเตียนเรา
ประการที่สาม
สาระวนอยู่ในวังวนน้าเน่าของคา
สอนเท็จ ข่าวประเสริฐแห่งความ
เจริญรุ่งเรือง

similar documents