ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013

Report
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΜΕΤΑ ΤΟ 2013
Αθανασοπούλου Κατερίνα, Αν. Προϊσταμένη Μονάδας Προγραμματισμού & Αξιολόγησης
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
Προϋποθέσεις ενημέρωσης…..
Κοινοτικοί πόροι που μας αναλογούν?
Πότε θα το γνωρίζουμε?
Ευρωπαϊκό
Θα ισχύσουν
έτσι ακριβώς όπως θα τα
Κοινοβούλιο
πούμε?
Τρίλογος
Συμβούλιο
Πότε θα το γνωρίζουμε?
Πως θα εφαρμοστούν?
Κατ’ εξουσιοδότηση
ΕκτελεστικέςΠότε
πράξειςθα το γνωρίζουμε?
πράξεις
Προτεραιότητες της Αγροτικής Ανάπτυξης
Οργάνωση της αλυσίδας τροφίμων
και διαχείριση κινδύνων
Αποκατάσταση διατήρηση και ενίσχυση των
οικοσυστημάτων
Αποδοτικότητα των πόρων και αλλαγή προς μία
οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή
Κοινωνική ένταξη, μείωση της φτώχειας και οικονομική
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών
Καινοτομία – Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή
Κο ιν ή Γ ε ω ργ ι κ ή Π ολιτ ι κ ή
Ανταγωνιστικότητα όλων των τύπων γεωργίας και
βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Α γρ ο τ ι κ ή Α ν ά π τ υ ξ η
1 1 Θ ε μ α τ ι κο ί Σ τό χο ι
Κο ιν ό Σ τ ρ α τ ηγ ι κό Π λα ί σ ι ο
Μεταφορά γνώσεων
και καινοτομία
Εκ των προτέρων
προϋποθέσεις
Σύμβαση Εταιρικής Σχέσης
Προγραμματισμός…
Ανάλυση
SWOT
Εκ των
προτέρων
αξιολόγηση
Στρατηγική
Αγροτικής
Ανάπτυξης 20142020
Εταιρική
σχέση
Θεματικοί στόχοι
Προτεραιότητες Υλοποίηση επιχειρησιακού
προγραμματισμού
της Ένωσης
για την
αγροτική ανάπτυξη
Εταιρική σχέση
Προτάσεις στρατηγικών επιλογών
των θεματικών ομάδων στρατηγικού
σχεδιασμού (1)
• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού συστήματος & των αγροτικών
περιοχών
• Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της
καινοτομίας στη γεωργία, την κτηνοτροφία,
τη δασοπονία και τις αγροτικές περιοχές
• Βελτίωση της οργάνωσης της αλυσίδας
τροφίμων
Προτάσεις στρατηγικών επιλογών
των θεματικών ομάδων στρατηγικού
σχεδιασμού (2)
• Διατήρηση, αποκατάσταση και ενίσχυση των
οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από τη γεωργία
και τη δασοπονία
• Αποδοτικότερη χρήση των πόρων σε μια οικονομία
με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και
ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή
• Ενίσχυση της ελκυστικότητας του αγροτικού χώρου
μέσω βελτίωσης του ανθρώπινου δυναμικού και
της ποιότητας ζωής
Νησιωτικότητα
Απειλή ή ευκαιρία???
• Ιδιαιτερότητες/μειονεκτήματα/πλεονεκτήματα
• Ενδοπεριφερειακές διαφοροποιήσεις
(παράλιες περιοχές, ενδοχώρα, περιβαλλοντικά
υποβαθμισμένες, κ.λπ)
• Ποικιλομορφία (τοπίων, προϊόντων, κ.λπ.)
Ποικίλες ανάγκες
Εστιασμένες
παρεμβάσεις
Εξορθολογισμένη σειρά μέτρων
Αξιοποίηση
επιπτώσεων συνέργειας
προς τους
καθορισμένους στόχους
Ευελιξία στην
επιλογή των
μέτρων μέσα σε
κάθε
προτεραιότητα
Ομαδοποίηση με
βάση την
τυπολογία των
παρεμβάσεων
Δ2
Δ1
Άξονες
Δ3
Δ4
Δ5
Υλοποίηση
ολοκληρωμένων
δράσεων
Απλοποίηση
χρηματοδοτικής
διαχείρισης
Μέσα υλοποίησης στρατηγικής
Κυριότερες δυνατότητες
ενίσχυσης /παρεμβάσεις μέσω
ΕΓΤΑΑ
Επαγγελματική
κατάρτιση
Δράσεις απόκτησης
δεξιοτήτων, επίδειξης
& ενημέρωσης
Δράσεις μεταφοράς
γνώσεων και ενημέρωσης
Χρήση συμβουλευτικών
υπηρεσιών από γεωργούς,
δασο-καλλιεργητές & ΜΜΕ
στις αγροτικές περιοχές
Υπηρεσίες διαχείρισης
γεωργικής εκμετάλλευσης,
αντικατάστασης στην
εκμετάλλευση & παροχή
συμβουλών
Επιμόρφωση
συμβούλων
Συμβουλευτικές υπηρεσίες,
υπηρεσίες διαχείρισης
γεωργικής εκμετάλλευσης
και υπηρεσίες
αντικατάστασης στην
εκμετάλλευση
Συστήματα ποιότητας γεωργικών
προϊόντων και τροφίμων
Στήριξη κάθε νέας συμμετοχής των γεωργών σε:
Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων ή των
τροφίμων που καθορίζονται από τη νομοθεσία της
Ένωσης ή από τα κράτη μέλη.
Εθελοντικά συστήματα πιστοποίησης γεωργικών
προϊόντων, τα οποία αναγνωρίζονται από τα κράτη
μέλη και τηρούν τις κατευθυντήριες γραμμές περί
βέλτιστης πρακτικής της Ένωσης.
Επενδύσεις σε υλικά (& αϋλα) στοιχεία
του ενεργητικού
Βελτίωση των συνολικών επιδόσεων της γεωργικής
εκμετάλλευσης
Μ121
Μεταποίηση, εμπορία/ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων
Μ123Α
Υποδομές για την ανάπτυξη & προσαρμογή της γεωργίας
(πρόσβαση σε γεωργική & δασική γη, αναδασμός, ενεργειακός
εφοδιασμός, διαχείριση υδάτων)
Μ125
Μ216
Μ227
Μη παραγωγικές επενδύσεις
Ανάπτυξη γεωργικών
εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων
Εκκίνηση επιχείρησης
νέων
γεωργών
Μ112
Μη γεωργικών
δραστηριοτήτων σε
αγροτικές περιοχές
Μ311,
312, 313
Ανάπτυξη μικρών
εκμεταλλεύσεων
Επενδύσεις σε μη γεωργικές δραστηριότητες
311, 312,
313
Γεωργοί μικρών εκμεταλλεύσεων που μεταβιβάζουν την
εκμετάλλευσή τους σε άλλο γεωργό
Μ113
Σύσταση ομάδων παραγωγών
Σε ποιούς απευθύνεται:
Ομάδες παραγωγών στους τομείς της γεωργίας
και της δασοκομίας, οι οποίες:
•αναγνωρίζονται επίσημα από την αρμόδια αρχή
των κρατών μελών, με βάση ένα 5ετές
επιχειρηματικό σχέδιο,
•εμπίπτουν στον ορισμό των ΜΜΕ.
Η στήριξη παρέχεται για την:
• προσαρμογή της παραγωγής και των αποδόσεων, των παραγωγών
που είναι μέλη των ομάδων αυτών, στις απαιτήσεις της αγοράς
• κοινή διάθεση εμπορευμάτων στην αγορά,
• θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες όσον αφορά την
παραγωγή, τη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα,
• άλλες δραστηριότητες, που μπορούν να διεξάγονται από ομάδες
παραγωγών.
Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών
και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών
Μ221
Δάσωση και δημιουργία
δασικών εκτάσεων·
Δημιουργία γεωργο-δασοκομικών
συστημάτων·
Μ226
Πρόληψη και αποκατάσταση των ζημιών στα δάση
από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές·
Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας στην αλλαγή
του κλίματος και του δυναμικού μετριασμού της, καθώς και της
περιβαλλοντικής αξίας των δασικών οικοσυστημάτων·
Επενδύσεις σε νέες δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση και
Μ122 &
εμπορία δασικών προϊόντων.
Μ123Β
Δράσεις για το περιβάλλον & το
κλίμα
• Ενισχύσεις για τη γεωργία, το
Μ214
περιβάλλον και το κλίμα (ΓΠΚ)
Μ214
• Βιολογική Γεωργία Δ1.1
• Natura 2000
• Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά (WFD)
Ενισχύσεις σε περιοχές που αντιμετωπίζουν
φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (Εξισωτική)
Λαμβάνονται
υπόψη και οι
ενισχύσεις μέσω
του Πυλώνα Ι
Ενισχύσεις σε ποιους;
Σε γεωργούς ορεινών περιοχών και άλλων
περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα
ειδικά μειονεκτήματα, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη
δέσμευση να συνεχίσουν τη γεωργική τους
δραστηριότητα
Για ποιο λόγο;
Προκειμένου να αποζημιωθούν για τις πρόσθετες δαπάνες και την
απώλεια εισοδήματος που σχετίζονται με τα μειονεκτήματα της
γεωργικής παραγωγής στη συγκεκριμένη περιοχή, σε σύγκριση με
περιοχές που δεν πλήττονται από φυσικά ή άλλα ειδικά
μειονεκτήματα.
Διαχείριση κινδύνου
Τι αφορά;
Ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων και φυτών από οικονομικές απώλειες
που προκαλούνται από: α) δυσμενή κλιματικά συμβάντα, β) ζωικές ή φυτικές
ασθένειες, γ) προσβολή από παράσιτα και δ) μέτρο που εγκρίθηκε σύμφωνα με την
οδηγία για την εξάλειψη ή συγκράτηση φυτικής ασθένειας ή προσβολής από
παράσιτα.
Ταμεία αλληλοβοήθειας
για την πληρωμή χρηματικών αποζημιώσεων σε γεωργούς για οικονομικές
απώλειες που προκαλούνται από κρούσματα ζωικής ή φυτικής ασθένειας
ή από περιβαλλοντικό συμβάν·
Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος
Παρέχει αποζημίωση στους γεωργούς, που αντιμετωπίζουν σοβαρή
μείωση του εισοδήματός τους (>30% του εισοδήματος – κόστος εισροών ).
Συνεργασία
Μέθοδοι συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών
παραγόντων της γεωργίας και της αλυσίδας
τροφίμων, του δασικού τομέα και άλλων
παραγόντων της Ένωσης (& Διεπαγγελματικές
Οργανώσεις)
Προωθούνται μορφές
συνεργασίας με τη συμμετοχή
τουλάχιστον δύο φορέων
Δημιουργία
συσπειρώσεων &
δικτύων
Ίδρυση & λειτουργία των επιχειρησιακών ομάδων των Ευρωπαϊκών
Συμπράξεων Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα & τη βιωσιμότητα
της γεωργίας
Ολοκληρωμένη ανάπτυξη νησιωτικών
περιοχών = Τοπική ανάπτυξη με την
πρωτοβουλία
τοπικών κοινοτήτων
«Μια περιοχή – μια στρατηγική»
Ολοκληρωμένη στρατηγική πολύτομεακής & πολύ-ταμειακής τοπικής
ανάπτυξης
Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

similar documents