presentatie Coline van Everdingen

Report
De kwetsbare burger, gemeenten
en WMO
Bedreigingen
Kansen
2
Disclosure
(Potentiële) belangenverstrengeling
Geen
Voor bijeenkomst mogelijk relevante
relaties met bedrijven
n.v.t.
Sponsoring of onderzoeksgeld
Honorarium of andere (financiële)
vergoeding
Aandeelhouder
Andere relatie, namelijk …
juni '14
Van Everdingen Zorgconsult
n.v.t.
3
Opbouw verhaal
•
•
•
•
•
•
WMO 2015 in context HLZ
Focus op kwetsbare burgers
Thermometer gemeenten
Praktijkvoorbeeld
Bedreigingen & kansen
Wat is onze opgave en rol?
juni '14
Van Everdingen Zorgconsult
4
WMO
• Hulp aan mensen met fysieke, psychische,
verstandelijke of psychosociale beperkingen of
problemen
• Zodat ze zich thuis en buitenshuis kunnen redden
en meedoen in de maatschappij
juni '14
Van Everdingen Zorgconsult
5
juni '14
Van Everdingen Zorgconsult
6
Hervorming langdurige zorg
• Zvw
– Nieuwe aanspraak thuisverpleging in basispakket
– Versterking rol wijkverpleging als verbinding tussen
medische en sociale domein (200 miljoen)
– 1e t/m 3e jaar op behandeling gerichte GGZ
• WLZ
– Passende zorg: kwaliteit van leven voorop
– Zorg blijft verzekerd recht voor kinderen en
volwassenen die aangewezen op permanent toezicht
op 24x7uur/dag op zorg in nabijheid
– Zorg in instelling of volledig pakket thuis
– Intramuraal verblijf in kader behandeling GGZ na 3 jaar
juni '14
Van Everdingen Zorgconsult
7
Prominente rol gemeenten bij
ondersteunen burgers
Gemeenten 1/1/2015 verantwoordelijk voor:
• Langer thuis wonen
• Ambulantisering GGZ
• Gehele jeugdhulp, incl. kinderbescherming en
jeugdreclassering
• Participatiewet
• Passend onderwijs
juni '14
Van Everdingen Zorgconsult
8
HLZ brengt veel dynamiek in 2015
• Decentralisatie belangrijke zorgtaken naar lokaal
bestuur
• Groter beroep op de burger
– Meer via zelfredzaamheid
– Meer oplossingen in eigen kring
juni '14
Van Everdingen Zorgconsult
9
Focus op kwetsbare burgers
juni '14
Van Everdingen Zorgconsult
10
Thermometer gemeenten I
sociale wijkteams
integrale toegang
eigen kracht
financiën
juni '14
opdrachtgeverschap
Van Everdingen Zorgconsult
11
Thermometer gemeenten II
• Oerwoud aan handreikingen en documenten
– Perspectief beroepskrachten
– Budgetbeheersing
– Uitgaand van de gemiddelde burger en wat burgers zelf
moeten kunnen
• Transitievolgsysteem:
– Weergave procesinformatie & eigen beeld van gemeenten
• Nieuwe organisaties die zich profileren naar
gemeenten b.v. Vilans
• Website/nieuwsbrieven/bijeenkomsten BZK:
gemeenten van de toekomst
juni '14
Van Everdingen Zorgconsult
12
SCP: de Wmo in beweging I
Evaluatie WMO 2010-2012:
• kwantitatief vragenlijstonderzoek
(gemeenten, uitvoerende organisaties, burgers,
Wmo-aanvragers, WMO-raden)
• kwalitatieve interviewstudies naar kanteling,
ondersteuningsinitiatieven en burgers die toch geen
aanvraag indienen
• onderzoek WMO uitgaven in 2010
• analyse jurisprudentie CRvB
juni '14
Van Everdingen Zorgconsult
13
SCP: de Wmo in beweging II
• Onevenredige vertegenwoordiging doelgroepen in
Wmo-raden
– Mensen met chronisch psychische en psychosociale
problemen minder goed vertegenwoordigd
– Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, OGGZ en
verslavingsbeleid in minder dan 50% voldoende behartigd
• Onvoldoende kennis van doelgroepen
– kenmerken en behoeften van mensen met zintuiglijke en
langdurige psychiatrische beperking minst in beeld
juni '14
Van Everdingen Zorgconsult
14
SCP: Wmo in beweging III
• Veel aannames – inzicht ontbreekt
“Aantal seinen op rood – springen niet vanzelf op groen”
– Toename mantelzorgers en vrijwilligers?
– Hoge verwachtingen gemeenten – valt of staat met visie wethouder zorg
• Onevenredige vertegenwoordiging doelgroepen in Wmo-raden
– Mensen met chronisch psychische en psychosociale problemen minder
goed vertegenwoordigd
– Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, OGGZ en verslavingsbeleid
in minder dan 50% voldoende behartigd
• Onvoldoende capaciteit en kennis van doelgroepen
– Ambtelijke capaciteit in niet-stedelijk gebied kwetsbaar
– Kenmerken en behoeften van mensen met zintuiglijke en langdurige
psychiatrische beperking minst in beeld
juni '14
Van Everdingen Zorgconsult
15
Voorbeeld Peel en Maas I
•
•
•
•
Leven in het Dorp WWZ
2000-2002 dialogen 55-plussers 10 kernen
Focus verbreed naar kwetsbare burgers breed
Start Kanteling met Netwerk Welzijn Versterkt
juni '14
Van Everdingen Zorgconsult
16
Juf Marij wil ook
kerstmis en sinterklaas
juni '14
Van Everdingen Zorgconsult
17
Maurice wil
normaal zijn
juni '14
Van Everdingen Zorgconsult
18
Voorbeeld Peel en Maas III
NB: alleen de verschillen tussen beide aanpakken zijn benoemd
Klassieke aanpak
M. woont bij ggz
Vincent van Gogh
M. belandt op
straat
M. vereenzaamt, gebruikt
alcohol, houdt zich niet aan
afspraken, gezondheidsproblemen, slikt an alcoholmedicijnen niet,
overlast. Gevolg: verwijdering
M. gebruikt veel alcohol,
veroorzaakt overlast, kleine
criminaliteit, bouwt schulden op
(o.m. door diverse boetes)
‘in aanraking met jus e’:
diverse malen per week
daklozenuitkering
div. bezoeken ziekenhuis
(ambulance, korte opname)
opvang
1 week:
€ 700
Aanpak Netwerk Welzijn Versterkt
juni '14
Dhr. M. wordt besproken in
NWV-overleg, hij wil graag
‘gewoon’ zijn (werken,
sporten)
bespreking NWV
€ 750
jaar 2
€ 1.200
dagbesteding ->
jaar 2,5
M. wil af en toe zijn an alcoholmedicijn niet meer
slikken, maar begeleider weet
dat te voorkomen
€ 2.000
/
halfjaa
r
lidmaatschap vereniging
psychologisch
onderzoek
begeleid wonen,
met intensieve
beroepsma ge
begeleiding
M. krijgt baan in bakkerij
bespreking NWV
€ 3.400
/
halfjaa
r
€ 35.00
0
/halfja
ar
€ 100.0
00
M. wordt lid van een
sportvereniging
Hij stopt daar;
vindt daar zijn
draai niet
->
€ 3.000
gedwongen opname
(½ jaar)
€ 1.700
jaar 1,5
M. krijgt baan bij
fietsenstalling
€ 3.000
/
halfjaa
r
Ondersteuning ‘maatje’ (vrijwilliger)
€ 30.00
0
50 deli
cten kosten
1 jaar:
rond RM
€ 12.00
0
inzet div. professionals nav.
zorgen ouders
jaar 1
jaar 0,5
Gedwongen
opname Regionaal
Centrum
Gezondheidszorg
(min. ½ jaar)
ouders van M. maken zich grote
zorgen en proberen via diverse
instan es oplossingen te krijgen
M. meldt zich bij
maatsch. opvang
M. gaat weer bij
ggz Vincent van Gogh
wonen
situa e escaleert: opname
via rechterlijke mach ging
€ 6 00
/jaar
€ 4.800
/
halfjaa
r
<- begeleid wonen, met afnemende beroepsma ge ondersteuning ->
Van Everdingen Zorgconsult
€ 20-40
.000
/halfja
ar
19
Bedreigingen
• Eigen kracht en hulpkracht kwetsbare burgers beperkt verwachte rolverandering gaat niet zonder meer op
• Onvoldoende kennis & inzicht in deze doelgroepen bij
gemeenten
• Integrale samenwerking in kinderschoenen
• Onvoldoende samenwerking tussen medische en sociale
domein
– Nieuw indicatiecircus in Zvw wordt opgetuigd
– Sociale wijkteams opgetuigd – link artsen kan nog veel beter
• Gemeenten – zorgverzekeraars niet als gelijkwaardige
partners aan tafel
juni '14
Van Everdingen Zorgconsult
20
De kloof neemt toe…
juni '14
Van Everdingen Zorgconsult
21
Kansen
• Kritische ontregelaars die zichtbaar maken
wat nodig is en schotten openbreken
• Integrale persoonlijke arrangementen
– zelfzorg en informele zorg waar dat kan
– beroepsmatige zorg waar nodig
• Praktijkvoorbeelden benutten om
gemeenten en 1e lijn te ondersteunen in
eigen kanteling
juni '14
Van Everdingen Zorgconsult

similar documents