ดูงาน

Report
นำเสนอ
ครูบรรจบ
ธุป
พงษ์
จัดทำโดย
นำยปพน
เดชำวำศน์
ม.5/1 เลขที่ 4ก
นำยสุรวิชญ ์
วิรย
ิ ะไกรกุล
ม.5/1 เลขที่ 5ก
นำยรณกร
ผดุงประเสริฐ
พันธุศำสตรประชำกร
์
ประชำกร หมำยถึง กลุมของสิ
่ งมีชว
ี ต
ิ ที่
่
อำศั ยอยู่รวมกันในพืน
้ ทีห
่ นึ่ งๆ โดยสมำชิกใน
ประชำกรของสิ่ งมี ชี ว ิ ต นั้ น สำมำรถสื บพั น ธุ ์
ระหว่ ำ งกั น ได้ แล ะให้ ลู ก ที่ ไ ม่ เป็ นหมั น ใน
ประชำกรหนึ่ ง ๆจะประกอบด้ วยสมำชิก ที่ม ีย ีน
ควบคุมลักษณะตำงๆจ
ำนวนมำก ยีนทัง้ หมดทีม
่ ี
่
อยูในประชำกรในช
่
่ วงเวลำหนึ่ง เรียกวำยี
่ นพูล
(gene pool) ซึ่งประกอบดวยแอลลี
ล (allele)ทุก
้
แอลลีลจำกทุกยีนของสมำชิกทุกตัวในประชำกร
นั้
น
ดั ง นั้ น พั น ธุ ศ ำ ส ต ร ์ ป ร ะ ช ำ ก ร เ ป็ น
กำรศึ กษำเกีย
่ วกับกำรเปลีย
่ นแปลงควำมถีข
่ อง
ควำมผันแปรทำงพันธุกรรม
(Genetic Variation)
สิ่ งมี ชี ว ิต ที่ ม ี ก ำรสื บพัน ธุ ์แบบอำศั ย เพศ
จ ะ มี ค ว ำ ม ผั น แ ป ร ท ำ ง พั น ธุ ก ร ร ม ม ำ ก ที่ สุ ด
เพรำะกำร สื บ พันธุของสิ
่ งมีชว
ี ต
ิ เหลำนี
่ ้ จะมี
์
กำรแบงนิ
่ สร้ำงเซลล ์
่ วเคลียสแบบไมโอซิส เพือ
สื บพัน ธุ ์ และจะเกิด กำร แลก เปลี่ย นส่ วน
โครโมโซม ทำให้เซลลสื์ บพันธุที
้ มีควำม
์ เ่ กิดขึน
แ
ต
ก
ต่
ำ
ง
กั
น
เมือ
่ มีกำรผสมพันธุ ์ จะทำให้ได้สิ่ งมีชีวต
ิ
ทีม ี ค วำมแตกต่ ำงกัน มำกยิ่ง ขึ้ น ซึ่ ง สำมำรถ
มองเห็ นได้ หรือ บำงครัง้ ไมสำมำรถมองเห็
น
่
ควำมแตกตำงทำงฟี
โนไทพ ์ แตเรำสำมำรถใช
่
่
้
วิธ ีก ำรทำงชีว เคมี เช่ นเจล อิเ ลค โตรโฟรีซิส
ก
สมดุลของฮำรดี
์ – ไวนเบอร
์
์
(Hardy - Weinberg Equilibrium)
ในปี ค . ศ . 1908 Godfrey Hardy
นั ก คณิ ต ศำสตร ์ชำวอัง กฤษ และ Wilhelm
Weinberg
นัก ฟิ สิ ก ส์ ชำวเยอรมัน ได้พบ
ควำมสั มพัน ธ ์ ระหว่ ำงควำมถี่ข องยี น และ
ควำมถีข
่ องจีโนไทพ ์ และแสดงให้เห็ นวำ่ ถ้ำ
ไม่ มีปั จ จัย ใด ๆ เข้ ำมำเปลี่ย นแปลงควำมถี่
ดัง กล่ำวแล้ ว ควำมถี่ข องยีน และจีโ นไทพ ใน
์
ประชำกรนั้ น ๆ จะคงที่เ สมอในทุ ก ๆ รุ่น
ส ภ ำ พ เ ช่ น นี้ เ รี ย ก ว่ ำ เ ป็ น ส ภ ำ พ ที่ ส ม ดุ ล ย ์
(equilibrium) หรือ กฏ ฮำรดี
ก
์ – ไวนเบอร
์
์
(Hardy-Weinberg Principle)
ก
สมดุลของฮำรดี
์ – ไวนเบอร
์
์
(Hardy - Weinberg Equilibrium)
ลักษณะ พันธุกรรมหนึ่ ง ถูกควบคุม
โดยยีน 2 อัลลีล คือ A และ a ซึ่งอยูบน
่
โครโมโซมรำงกำย
ถ้ำให้ p และ q เป็ น
่
ควำมถี่ข อง ทั้ง สองอัล ลีล เมื่อ มีก ำรผสม
พันธุแบบสุ
้ ในประชำกร และเมือ
่ ไป
่ มเกิดขึน
์
สุ่มเอำคน / ตน
้ / ตัว หนึ่งออกมำ โอกำส
ทีจ
่ ะมีจโี นไทพ ์ เป็ น AA คือ p x p หรือ
p2 โอกำสทีจ
่ ะมีจโี นไทพเป็
์ น Aa คือ p x q
และ q x p หรือ 2 pq และโอกำสทีจ
่ ะมีจโี น
2
ไทพเป็
น
aa
หรื
อ
q
x
q
หรื
อ
q
์
ผลจำกกำรผสมพันธุแบบสุ
่
่ มระหวำง
์
สเปอรม
์ และ ไข่ :
เซลล์ สืบพันธุ์เพศเมีย (ไข่ )
เซลล์ สืบพันธุ์เพศผู้ (สเปอร์ ม)
p (A)
q (a)
p (A)
p 2 (AA)
pq (Aa)
q (a)
qp (aA)
q 2 (aa)
ผลรวม
2 (AA) + 2 pq (Aa) + 2 (aa)
ประชำกรทีอ
่ ยูในสภำวกำรณ
ดั
่
่
์ งกลำว
ในสภำวะสมดุ
ล ยีน หรือจีโน
เรียกวำอยู
่
่
ไทพ ์ ทีอ
่ ยูในสภำวะดั
งกลำว
ก็อยูในสมดุ
ล
่
่
่
เช่นกัน สภำวะสมดุล จะเกิดขึน
้ กับบำงยีน
ในบำงช่วงเวลำเทำนั
่ ้น เพรำะส่วนมำกแลว
้
จะมีปจ
ั จัยหลำยอยำงท
ำให้ควำมถีข
่ องยีน
่
และควำมถีข
่ องจีโนไทป์ เปลีย
่ นแปลงไป
กำรเปลีย
่ นแปลงนี้ จะเกิดขึน
้ อยำงรวด
่
เร็หรือ อยำงช
่
้ำๆ ก็ได้
ก
สมดุลของฮำรดี
์ – ไวนเบอร
์
์
(Hardy - Weinberg Equilibrium)
ถำสมมุ
ตวิ ำในประชำกรขนำดใหญ
้
่
่
ประชำกรหนึ่ง มีควำมถีข
่ องอัลลีล ควำมถี่
ของอัลลีล A และ a เป็ น p และ q ตำมลำดับ
หลังจำกมีกำรผสมพันธุแบบสุ
้ เพียงหนึ่งรุน
่ มขึน
่
์
จีโนไทพต
จะอยูในสภำวะสมดุ
ล และมี
่
่
์ ำงๆ
ควำมถีด
่ งั นี้ (p A + q a)2 = p2 AA + 2 pq Aa +
q2 aa
ควำมถีข
่ องอัลลีล หมำยถึงอัตรำส่วน
ระหวำงจ
ำนวนอัลลีลแตละชนิ
ด กับจำนวนอัล
่
่
ลีลทีม
่ อ
ี ยูทั
่ ง้ หมดของยีนตำแหน่งใดตำแหน่ง
หนึ่ง
สมดุลของประชำกร
ประชำกรทีจ
่ ะอยูในสภำวะสมดุ
ลไดนั
่
้ ้น มี
เงือ
่ นไขหลำยประกำรดวยกั
นเช่น
้
1. จะตองเป็
นประชำกรทีม
่ ข
ี นำดใหญ่
้
2. สมำชิกในประชำกรนั้นจะตองมี
กำร
้
ผสมพันธุกั
์ นแบบสุ่ม
( random mating )
3. ไมมี
้ ใน
่ มวิ เตชัน (mutation) เกิดขึน
ประชำกรนั้น
4. ไมมี
่ กำรอพยพ (migration)
โยกยำยถิ
น
่ ฐำนของสมำชิกไมว่ ำจะเป็
นกำร
้
่
ยำยเข
ำ้ หรือยำยออก
้
้
5. ไมมี
่ กำรคัดเลือกพันธุ ์ (selection)
ขอบคุณครับ

similar documents