Erasmus+ , eTwinning bei eTwinning+ galimybės

Report
ERASMUS+, eTwinning bei
eTwinning+ galimybės
G. Sudniutė
Švietimo mainų paramos fondas
 Švietimo mainų paramos fondas (Fondas) – nuo 2007 m. sėkmingai veikianti
Lietuvos nacionalinė agentūra, kuriai pavesta administruoti Mokymosi visą
gyvenimą programą ir kitas Europos Komisijos (EK) ir LR Vyriausybės
finansuojamas iniciatyvas švietimo ir profesinio mokymo srityje.
 Fondas administruoja daugiau nei 50 įvairiausiu veiklų, kurios aktualios tiek
moksleiviams, tiek senjorams, tiek darželiams ar mokykloms, tiek aukštojo mokslo
ar kitoms su švietimu susijusioms institucijoms.
 Fondo teikiamomis galimybėmis gali pasinaudoti ir įvairios asociacijos, verslo ar
nevyriausybinės organizacijos, kitos struktūros, siekiančios tobulinti savo veiklos
sritį ar kelti darbuotojų kvalifikaciją.
 Šalia Mokymosi visą gyvenimą programos, kuriai priklauso Comenius, Leonardo
da Vinci, Erasmus irGrundtvig paprogrames, Fondas administruoja ir kitas
švietimo programas ar iniciatyvas. Viena iš tokių – Šiaures ministrų tarybos
finansuojama Nordplus programa. Nuo 2010 m. Fondas taip pat įgyvendina du
Europos Socialinio fondo lėšomis finansuojamus projektus.
Švietimo mainų paramos fondo
administruojamos programos
KA 1 ASMENŲ MOKYMOSI MOBILUMAS
 Iki/mokyklinio ugdymo sektoriaus Pavienių asmenų mobilumo veikla suteikia
galimybes mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo institucijų darbuotojams
dalyvauti mokymuose ir/arba įgyti profesinės patirties užsienyje.
Veiklos tikslai:
 Tobulinti mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo institucijų personalo žinias ir
įgūdžius (užsienio kalbų žinias, IKT ir t.t.);
 Pasiūlyti profesinio tobulėjimo užsienyje galimybes.
Šios veiklos tikslas – didinti besimokančiųjų praktikos galimybes, mokymąsi
darbo vietoje užsienyje, tokiu būdu įgyjant profesinių įgūdžių reikiamų
sėkmingai integracijai į darbo rinką; tobulinti profesinio mokymo specialistų
profesines ir/ar pedagogines žinias bei įgūdžius.
KA 2 Strateginės partnerystės projektai
Erasmus+: Strateginės partnerystės projektai – daugiašaliai projektai, skatinantys aktyvų
švietimo ir mokslo institucijų, įmonių, pilietinės visuomenės organizacijų, valdžios
institucijų bendradarbiavimą įvairiuose ekonominiuose sektoriuose, siekiant kurti
inovacines aukštos kokybės mokymo ir mokymosi praktikas, skatinti institucijų
modernizavimą ir naujoves visuomenėje.
Iki/mokyklinio ugdymo sektoriaus Strateginės partnerystės projektų tikslas – įgyvendinti europinių
strateginių dokumentų, tokių kaip „Europa 2020“ bei „Švietimas ir mokymas 2020“,
bendruosius prioritetus:
•
gerinti jaunų žmonių, kuriems gresia mokyklos nebaigimas, pasiekimus;
•
tobulinti jaunų žmonių nepakankamus bendruosius gebėjimus;
•
stiprinti ankstyvojo vaikų ugdymo ir priežiūros kokybę;
•
stiprinti mokytojų profesines kompetencijas, kelti jų kvalifikaciją.
Iki/mokyklinio ugdymo sektoriaus Strateginės partnerystės projektų uždaviniai – kurti, perkelti ir
įgyvendinti naujoves mokyklose, vietinės ir regioninės valdžios, mokytojų rengimo ir kitose
organizacijose.
Profesinio mokymo strateginės partnerystės skirtos stiprinti profesinio mokymo institucijų ir
suinteresuotųjų šalių (įmonių, tyrimų organizacijų, socialinių partnerių, vietos/regiono valdžios
institucijų, kitų švietimo ir mokymo arba jaunimo sektorių) bendradarbiavimą, skatinti profesinio
mokymo kokybę ir naujoves.
KA 2 SEKTORIAUS ĮGŪDŽIŲ ALJANSAI
Tai daugiašaliai projektai, kuriais siekiama kurti ir įgyvendinti bendras profesinio
mokymo programas ir metodus, kurie būtų taikomi konkretiems ekonominiams
sektoriams.
Erasmus programa
 Erasmus programa (angl. ''European Region Action Scheme for the Mobility
of University Students, lot.Erasmus - Europos humanistas) - ES rėmimo (studijų
finansavimo, akademinio mobilumo) programa.
 Sukurta apie 1987 m. Tikslas - plėsti ES aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą,
taip pat su EEE valstybėmis
(Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Šveicarija), Turkija, skatinti akademinį
mobilumą. Vienas kertinių principų -European Credit Transfer System (ECTS),
finansinė parama studijoms užsienyje (isp.). ERASMUS kaip aukštojo mokslo
programa siekiama stiprinti europinį bendradarbiavimą aukštojo mokslo
srityje, skatinti, studentų ir personalo mobilumą, aukštojo mokslo institucijų ir
įmonių bendradarbiavimą. ERASMUS programa yra atvira visų tipų
aukštosioms mokykloms, apima visas studijų kryptis bei studijų lygius
(pagrindinės studijos, magistrantūra, doktorantūra).
Erasmus+ programa
 „Erasmus+“ – nauja 2014–2020 m. Europos Sąjungos švietimo,
mokymo, jaunimo ir sporto programa
 Programos „Erasmus+“ tikslas – gerinti įgūdžius ir galimybes įsidarbinti,
modernizuoti švietimo, mokymo ir jaunimo sričių veiklą. Septynerių metų
programos biudžetas – 14,7 mlrd. eurų. Tai 40 proc. daugiau negu dabar.
Skirdama daugiau lėšų ES vykdo įsipareigojimą investuoti į šias sritis.
 Programa „Erasmus+“ daugiau negu 4 milijonams europiečių suteiks
galimybę mokytis, stažuotis, įgyti profesinės patirties arba savanoriauti
užsienyje.
 Pagal ją bus remiama švietimo, mokymo ir jaunimo institucijų bei
organizacijų tarptautinė partnerystė siekiant gerinti švietimo įstaigų ir darbo
rinkos bendradarbiavimą ir spręsti Europoje kylančią reikiamų įgūdžių
trūkumo problemą.
Naujovės
 Pagal programą „Erasmus+“ numatytos trys pagrindinės tikslinės grupės: du
trečdaliai jos biudžeto skiriama pavienių asmenų mokymosi užsienyje (ES ir
už jos ribų) galimybėms; likusi dalis skiriama švietimo institucijų, jaunimo
organizacijų, verslo, vietos ir regionų valdžios institucijų bei NVO partnerystės
projektams, taip pat reformoms, kuriomis siekiama atnaujinti švietimą ir
mokymą, skatinti inovacijas bei verslumą ir didinti galimybes įsidarbinti.
 Naujoji programa „Erasmus+“ apima visas dabartines ES švietimo, profesinio
mokymo, jaunimo ir sporto programas, tarp kurių – Mokymosi visą gyvenimą
programa („Erasmus“, „Leonardo da Vinci“, „Comenius“, „Grundtvig“),
programa „Veiklus jaunimas“ ir penkios tarptautinės bendradarbiavimo
programos („Erasmus Mundus“, „Tempus“, „Alfa“, „Edulink“ ir
bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis programa). Pareiškėjams taip
bus lengviau suprasti, kokias jie turi galimybes, o kiti supaprastinimai taip pat
suteiks geresnes sąlygas pasinaudoti programa.
Erasmus+
Svarbiausi 2014–2020 m. programos „Erasmus+“ duomenys
Visas biudžetas 14,7 mlrd. eurų
Veiksmams su trečiosiomis šalimis (šalimis partnerėmis) finansuoti bus skirta
papildomų lėšų, tačiau atitinkamas sprendimas tikriausiai bus priimtas 2014 m.
Visos judumo galimybės Daugiau negu 4 mln. žmonių
Aukštasis mokslas Apie 2 mln. studentų
Profesinių mokyklų moksleiviai Apie 650 000 moksleivių
Darbuotojų judumas Apie 800 000 dėstytojų, bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojų, taip pat
švietimo srities ir jaunimo darbuotojų
Savanorių ir jaunimo mainų programos Daugiau kaip 500 000 jaunuolių
Magistrantūros studijų paskolų garantijų Apie 200 000 studentų
sistema
Jungtiniai magistro laipsniai Daugiau kaip 25 000 studentų
Strateginė partnerystė Apie 25 000 partnerystės projektų, vienijančių 125 000 mokyklų, profesinio
mokymo įstaigų, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo įstaigų, jaunimo
organizacijų ir įmonių
Žinių sąjungos Daugiau kaip 150 sąjungų, įsteigtų 1500 aukštojo mokslo įstaigų ir įmonių
Sektorių įgūdžių sąjungos Daugiau kaip 150 sąjungų, įsteigtų 2000 profesinio mokymo paslaugas teikiančių
įstaigų ir įmonių
Kam naudinga programa „Erasmus+“?

2 mln. aukštųjų mokyklų studentų galės studijuoti ar mokytis užsienyje, pavyzdžiui, dalyvauti 450 000 stažuočių;

650 000 profesinių mokyklų moksleivių ir gamybinę praktiką atliekančių asmenų bus skirtos stipendijos studijuoti, mokytis ar
dirbti užsienyje;

800 000 mokytojų, dėstytojų, profesinio rengimo specialistų, švietimo srities ir jaunimo darbuotojų bus sudaryta galimybė
dėstyti ar mokyti užsienyje;

200 000 pagal visą magistrantūros studijų programą užsienyje besimokantiems studentams bus teikiamos paskolų garantijos;

daugiau kaip 500 000 jaunuolių galės dalyvauti savanoriškoje veikloje užsienyje arba jaunimo mainų programose;

stipendijas gaus daugiau kaip 25 000 studentų, kurie studijuos pagal jungtines magistrantūros programas, kai studijuojama
bent dviejose aukštojo mokslo institucijose užsienyje;

125 000 mokyklos, profesinio rengimo institucijos, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo institucijos, jaunimo organizacijos ir
įmonės gaus finansavimą, kad galėtų sukurti 25 000 strateginės partnerystės projektų, skirtų dalytis patirtimi ir ryšiams su darbo
rinka užmegzti;

bus suteikta parama 3 500 mokslo institucijų ir įmonių, kad būtų sukurta per 300 vadinamųjų žinių sąjungų ir sektorių įgūdžių
sąjungų, skirtų galimybėms įsidarbinti didinti ir inovacijoms bei verslumui skatinti;

taip pat bus skirtas finansavimas 600 sporto partnerystės projektų, tarp jų – Europos masto ne pelno renginiams.
This prolongation concerns the following actions managed by National
Agencies:
 KA101 – School Education - staff mobility
 KA102 – Vocational Education and Training - learner and staff mobility
 KA103 - Higher Education - student and staff mobility
 KA104 - Adult Education - staff mobility
 KA105 - Youth – mobility of youth workers and young people
 KA108 – Higher Education - Accreditation of Higher Education Mobility
Consortia
Apie eTwinning
 eTwinning - Europos Komisijos Švietimo ir kultūros direktorato eLearning
programos iniciatyva. Europos Komisijos Lisabonos konferencijoje 2000 m. buvo
suformuluoti svarbiausi uždaviniai Europos Sąjungai 2000-2010 m. Dokumentas,
žinomas Lisabonos strategijos pavadinimu, iškėlė tikslą – parengti Europos
gyventojus gyventi žinių visuomenėje, veikiamoje globalizacijos ir naujųjų
technologijų. Viena iš Europos Komisijos programų skirta įgyvendinti šį tikslą yra
programa eLearning. Šios programos iniciatyva sausio mėnesį Briuselyje buvo
paskelbtas naujos programos eTwinning atidarymas.
 eTwinning veikla skirta visiems jauniems Europos piliečiams, besimokantiems
mokyklose, sudaryti sąlygas dalyvauti švietimo projektuose su savo mokytojais
bei jų kolegomis iš Europos. Ši patirtis labai svarbi puoselėjant gilesnį savitarpio
supratimą ir Europos jaunimo indėlį siekiant demokratiškos daugiakultūrės
visuomenės. Interneto pagrindu kuriama besimokanti bendruomenė. Programa
yra remiama Europos Centrinės koordinavimo paramos tarnybos bei
nacionalinių koordinavimo paramos tarnybų 22-e Europos sąjungos šalyse.
Kaip dalyvauti?
eTwinning suteikia galimybę virtualioje erdvėje bendrauti ir bendradarbiauti
dviems partneriams iš skirtingų ES šalių. Nuo kitų programų, skirtų švietimui,
skiriasi tuo, kad bendradarbiavimui pakanka 2 mokyklų, 2 mokinių, mokytojų ar
bibliotekininkų grupių. Svarbu, kad jie, naudodami informacines technologijas
viena iš ES kalbų, bendrautų jų pačių pasirinkta tema, mokytųsi vieni iš kitų.
Siekiama įvairių kalbų vartojimo, ne vien populiariųjų. Užsiregistravę eTwinning
programos portale www.etwinning.net dalyviai gali tikėtis pedagoginės ir
technologinės pagalbos iš nacionalinės agentūros, tačiau finansinė tiesioginė
parama nebus teikiama.
Kodėl naudinga dalyvauti?
Mokytojai tampa proceso organizatoriais, mokiniai mokosi dirbti savarankiškai,
mokytojas yra jo padėjėjas, skatintojas. Vyksta integracija keliais lygiais – tarp
atskirų šalių mokyklų, mokykloje – tarp dalykų, įvedami nauji elementai į
ugdymo proceso organizavimą, betarpiškai integruojant užsienio kalbą,
informatiką ir bet kurį ugdymo turinio dalyką. Susipažįstama su kitos šalies
kultūra, vyksta kultūros reiškinių mainai. Ugdoma tolerancija ir partnerystė,
skatinama vidinė motyvacija mokytis. Virtuali draugystė gali tapti asmenine
mokinių pažintimi, kuri ateityje gali peraugti į draugystę, skatinančią susitikimus.
Betarpiška pažintis su Europos šalių bendraamžiais plečia mokinių akiratį.
Mokytojų bendravimo atveju galima keistis metodikos naujovėmis, rengti
švietimo sistemų palyginimus.
Kodėl verta jungtis prie „eTwinning“?
Štai keletas priežasčių, kodėl turėtumėte tapti „eTwinning“ nariu:
1 Nemokama prieiga! Jums ar jūsų mokyklai nereikia nieko mokėti, jei norite tapti nariu. „eTwinning“ programą remia Europos Sąjunga, todėl visam mokyklos personalui
paslaugos yra nemokamos.
2 Bendruomenės pojūtis. Prisijungę prie „eTwinning“, tampate dalimi bendruomenės, kurią sudaro tūkstančiai kolegų, panašių į jus. Juos visus vienija bendras noras
bendradarbiauti su kolegomis iš Europos bei siekis tobulinti švietimą, kad jis būtų dinamiškesnis ir jo neribotų šalių sienos. Jūs galite dalintis idėjomis, patarimais, produktais
bei ištekliais su visa bendruomene. Jūs kitiems. Kiti jums.
3 Saugi aplinka. Kiekvienas „eTwinning“ dalyvis turi būti susijęs su mokykla. Tai turi patikrinti ir patvirtinti šaliesNacionalinė paramos tarnyba. „eTwinning“ nariai turi laikytis
tam tikro elgsenos kodekso: be brukalo ir su maksimaliu lankstumu. Jūs ir jūsų mokiniai esate saugūs „eTwinning“ bendruomenėje.
4 Bendradarbiavimo projektai. Yra daug dalykų, kuriuos galite daryti „eTwinning“ programoje. Svarbiausia yra tai, kad galite kurti ir vykdyti bendradarbiavimo projektus
su kolegomis iš kitų šalių. Projektai gali būti paprasti arba sudėtingi: susiraskite partnerį, naudokitės IKT bei savo kūrybiškumu, kad sudomintumėte ir įtrauktumėte į veiklą
savo mokinius. Visa kita ateis savaime.
5 Profesinio tobulinimo galimybės. „eTwinning“ programoje jūs mokysitės ir tobulėsite. Kiekvieną kartą prisijungus jums atsiveria neribotos galimybės: ieškokite kolegų ir
dalinkitės idėjomis bei patarimais, prisijunkite priegrupės arba mokytojų kambario ir diskutuokite, dalyvaukite mokymosi kursuose ir lavinkite savo įgūdžius. Savo tempu.
6 Daug paramos. Visa „eTwinning“ bendruomenė — nuo Nacionalinių paramos tarnybų iki jūsų kolegų — yra pasirengusi patarti ir padėti jums. Galite naudotis el. paštu,
projektų kortelėmis, forumais ar kitais įrankiais — jūsų klausimai niekada neliks be atsako.
7 Laimingi mokiniai. „eTwinning“ projektai nuolat rodo, kad mokiniai mėgsta bendrauti su bendraminčiais iš kitų šalių, nesvarbu, koks bebūtų jų projektas: lengvas ar
sunkus.
8 Jokios biurokratijos. „eTwinning“ programoje nėra biurokratijos. Jums tereikia tik pateikti tam tikrą informaciją apie save ir savo mokyklą - tai viskas, ko reikia, norint
pradėti veiklą.
9 Jūsų veiklos įvertinimas. Tai, ką darote „eTwinning“, vertinama nacionaliniu ir europiniu lygiu. Geri projektai gali gauti kokybės ženklelius arba laimėti europinį
apdovanojimą. Vis dėlto, svarbiausia, kad jūsų kolegos europiečiai matys jus, kaip kūrybingą ir novatorišką mokytoją.
10 Smagu visai klasei. Galbūt tai skambės kaip revoliucija arba netikėtas atradimas, bet mokytis ir mokyti gali būti smagu. Tūkstančiai „eTwinning“ dalyvių ir mokinių tai
demonstruoja kiekvieną dieną.
Profesinio tobulėjimo seminarai

Profesinio tobulinimo seminarai skirti asmenims, kurie nori sužinoti daugiau apie eTwinning ir lavinti savo
europinio bendradarbiavimo, naudojantis informacinėmis bei komunikacinėmis technologijomis (IKT),
gebėjimus.

Šie seminarai sukviečia dalyvius iš skirtingų Europos šalių ir skatina burtis į tinklus bei dalintis patirtimi.
Būrimosi į tinklus ir partnerių paieškos seminarai organizuojami mokytojams įvairiose Europos šalyse per
visus mokslo metus.

2014 m. rugsėjo 25 - 27: Talinas (Estija)

Pradinių ir pagrindinių mokyklų mokytojai.

Šio seminaro tema - kodavimo integracija į mokyklos ugdymo turinį.

2014 m. spalio 2-4: Corfu (Graikija)

Pradinių ir pagrindinių mokyklų mokytojai, mokantys dailės, teatro meno ir muzikos.

Šio seminaro tema - menas ir kultūra.

2014 m. lapkritis: Portugalija

Visų dalykų ir ugdymo pakopų mokytojai.

Šio seminaro tema - atskirties tarp mokyklos ir šeimos mažinimas: skaitmeninių technologijų vaidmuo.
Mokymosi kursai

Mokymosi kursai - tai trumpi intensyvūs internetiniai mokymai įvairiomis temomis. Juos veda
ekspertai, ir jų metu mokytojai iš visos Europos aktyviai dirba bei diskutuoja.
Ar norite paįvairinti savo profesinio tobulinimosi veiklą ir susipažinti su naujais žmonėmis? Jei taip,
mokymosi kursai kaip tik Jums!

Mokymosi kursai – tai trumpi intensyvūs mokymai, kurių metu suteikiama galimybė nagrinėti tam
tikrą temą, kurti idėjas bei lavinti savo gebėjimus ir kurie neužima daug jūsų laiko. Be to, jie sukurti
taip, kad mokytis būtų smagu.

Visi mokymosi kursai tęsiasi 4-5 dienas, kurių metu aktyviai dirbama ir diskutuojama, o po jų seka 45 dienos refleksijos ir savarankiško darbo. Medžiaga yra prieinama internetu ir ja galima naudotis
savarankiškai jums patogiu laiku.

Kaip dalyvauti? Paraišką dalyvauti kursuose gali pildyti visi programoje „eTwinning“ užsiregistravę
mokytojai likus maždaug vienai savaitei iki renginio pradžios. Nuorodą rasite savo darbastalyje taigi prisijunkite ir užpildykite formą internetu. Jei dar nesate užsiregistravę, padarykite tai dabar
sekdami nuorodą savo darbastalyje.

Visi kursai vyksta programos „eTwinning Mokymosi laboratorijoje.
Internetiniai seminarai
 Programos „eTwinning“ internetiniai seminarai - tai galimybė programos
dalyviams tobulinti savo profesinę kvalifikaciją internetu.
 Internetiniai seminarai - tai tiesioginio bendravimo sesijos, kurių metu galite
mokytis, kalbėtis ir diskutuoti tam tikromis temomis.
 Kad galėtumėte dalyvauti, turėsite užsiregistruoti. Registracija į renginius
prasideda likus daugmaž vienai savaitei iki seminaro pradžios. Nuoroda
publikuojama jūsų darbastalyje ar portalo naujienų skyrelyje.
 Po seminaro programos „eTwinning“ portale galėsite peržiūrėti seminaro
įrašą.
eTwinning apdovanojimai
Jei vykdote eTwinning projektą, reiškia, kad esate tas žmogus, kuris nori savo
mokiniams suteikti geriausią sėkmingos veiklos galimybę dalyvaujant
mainuose, dalinantis, bendradarbiaujant ir plečiant jų akiratį.
Vykdydami tokio pobūdžio projektą, jūs ypatingai prisidedate prie mokymo
kokybės gerinimo. Galbūt jūs to nesuvokiate, bet projekto metu vykdoma
veikla - paprasta ar sudėtinga - tai mokymo lobis ir metodika, kuria verta
pasidalinti, todėl ji turėtų būti viešai pristatoma ir įvertinta visos Europos švietimo
bendruomenės.
Yra du 2 oficialaus eTwinning pripažinimo būdai:
 Europiniai eTwinning apdovanojimai
 Kokybės ženkleliai
Europos „eTwinning“ apdovanojimai
2014
Pagrindinę kategoriją finansuoja Europos Komisija. Ją sudaro trys lygiai.
Trys apdovanojimai skirti projektams, kuriuose dalyvauja šių amžiaus grupių mokiniai:
 1. 4-11 metų amžiaus mokiniai
 2. 12-15 metų amžiaus mokiniai
 3. 16-19 metų amžiaus mokiniai
Kartu su pagrindinėmis „eTwinning“ apdovanojimų kategorijomis yra keletas specialių
kategorijų, kurias finansuoja kitos organizacijos. 2014 m. specialios apdovanojimų kategorijos
yra šios:
 Ispanų kalbos apdovanojimas
 Prancūzų kalbos apdovanojimas
 Marie Skłodowska Curie apdovanojimas
 Mevlana apdovanojimas už tarpkultūrinį supratimą
 Anglų kalbos kaip antrosios užsienio kalbos apdovanojimas
eTwinning apdovanojimai 2014
Šiais metais pagrindinis nugalėtojų prizas atiteko projektui „LYPS: Let Your
Passion Shine“, kuris laimėjo 4-11 metų amžiaus kategorijoje (pradinių
mokyklų).
 Projekto dalyviai apdovanoti 2014 metų balandžio 7–
10 d. Briuselyje surengtame eTwinning apdovanojimų
teikimo ceremoniale.
 Vertinimo komisija išskyrė šį projektą kaip „puikų
gerosios patirties pavyzdį“. „Užduotys, suteikusios
mokiniams galimybę lavinti savo gebėjimus ir kartu
aktyviai įsitraukti į projektinę veiklą, buvo pristatytos
linksmai, kūrybingai ir novatoriškai”, komentavo ji.
 Ką norėtum pasiimti į savo programos „eTwinning“
lagaminą?
https://www.youtube.com/watch?v=uymcLg9HCO4
eTwinning apdovanojimai 2014 (4-11 m.)
Amžiaus kategorija 4-11 m.:
 Gold rules of good behaviour
 Europe...Time goes by
 LYPS - Let Your Passion Shine
 A night in the library
 We are the pirates - Pirates Adventure
 Write a book together : the 12 European stars have disappeared
 Me and My World
 Talking Pictures
 e-cultural Kaleidoscope
 ¿CONOCES ESTE CUENTO?
eTwinning apdovanojimai 2014 (12-15 m.)
 Amžiaus kategorija 12-15 m.:
 A School over the Rainbow
 COOKING THE FOUR SEASONS
 GUADALQUIRHÔNE
 Detective Stories
 Health4life
 Stories in History
eTwinning apdovanojimai 2014 (16-19 m.)
 Amžiaus kategorija 16-19 m.:
 A short Latin Movie
 EUROGUIDE: A Students' Guidebook through Young Europe
 Photography as a pedagogical tool
 VIAJANDO CON LA LECTURA
 On the air !
 Today's teens
 Moi, Toi, lettres à nous
 R.I.V.E.R Research Inside and Verify the Environmental Risk
eTwinning Plus
 Nuo 2013 m. programa eTwinning išsiplėtė į kaimynines Europos šalis. Taip
atsirado programa eTwinning Plus, kuri apima šešias šalis iš Europos
kaimynystės – Armėniją, Azerbaidžaną, Gruziją, Moldovą ir Ukrainą, kurios
dalyvauja Rytų partnerystėje – ir Tunisą iš Europos – Viduržemio jūros regiono
partnerystės (EUROMED). Su šiomis šalimis yra galimybė bendrauti ir
bendradarbiauti rusų kalba.
 Tikslinė grupė – švietimo institucijos, kuriose mokosi mokiniai nuo 3 iki 20 m.
amžiaus: ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio
ugdymo, neformaliojo švietimo ir profesinio mokymo institucijos.
 Išsamią informaciją apie eTwinning veiklą Lietuvoje rasite interneto
svetainėje www.etwinning.lt.
 Informaciją apie eTwinning veiklas Europos mastu rasite interneto svetainėje
www.etwinning.net.
Dalyviai
Kontaktai
Švietimo mainų paramos fondas
Geležinio Vilko g. 12, LT-03163 Vilnius
Tel.: (8 ~ 5) 261 05 92, 212 24 81, 212 33 64
Faksas: (8 ~ 5) 249 71 37
El. paštas: [email protected]
Loreta Tarvydienė
Regionas: Utena
Utenos Dauniškio gimnazijos
fizikos ir astronomijos mokytoja
metodininkė
el. paštas:
[email protected]
Violeta Čiuplytė
eTwinning koordinatorė
Tel.: 8 5 249 66 04
E. paštas:
violeta.ciuplyte[@]smpf.lt
Giedrė Sudniutė
Regionas: Utena
Utenos Dauniškio gimnazijos
informacinių technologijų mokytoja
metodininkė
el. paštas:
[email protected]

similar documents