Lietuvos darbo rinkos monitoringo sistemos sukūrimas

Report
Lietuvos darbo rinkos monitoringo sistemos
sukūrimas – valstybės rūpestis
Prof. dr. Vladimiras Gražulis, MRU
Lektorė Jolita Naujalienė, VIKO
Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija
Verslas užimtumui - problemos ir perspektyvos
2013 gruodžio 10 d.
Lietuva, siekdama sukurti aktyvią, lanksčią ir
stabilią
bei
nacionalinius
interesus
atitinkančią darbo rinkos politiką, palaipsniui
tampa vieningos ES užimtumo strategijos
įgyvendinimo dalyve, skatinančia vidaus ir
išorės sistemų integralumo užtikrinimą.
16-os Vyriausybės 2012-2016 metų programa
SVARBIAUSIŲ VERTYBIŲ 2 punktas:
Darbas yra pagrindinė vertybė ir gerovės šaltinis,
todėl visokeriopai remsime darbo vietų kūrimą,
kvalifikacijos kėlimą ir persikvalifikavimą, švietimą ir
mokymąsi visą gyvenimą, kad būtų pasiektas kuo
didesnis gyventojų užimtumas. Kryptinga užimtumo
didinimo politika yra esminė kovos su ekonomikos krize
sąlyga. Esamų darbo vietų išsaugojimas ir būtinas naujų
darbo vietų kūrimas yra esminė nedarbo mažinimo ir
pragaištingos emigracijos sustabdymo sąlyga. Pramonės,
smulkiojo ir vidutinio verslo, žemės ūkio, paslaugų,
mokslo ir inovacijų, viešajame sektoriuose – visur bus
kuriamos darbo vietos.
Aptarsime Lietuvos darbo rinkos :
- administracinio reguliavimo politikos
valdymo problematiką.
- Lietuvos darbo rinkos procesų kontrolės
mechanizmus, numatant bei įgyvendinant
užimtumo didinimo priemones bei veiksmus.
Lietuvos mokslininkų publikacijose didelis dėmesys
skiriamas darbo rinkos politikos analizei kaip
strateginiam ekonominės politikos veiksniui.
Nagrinėjamos atskiros darbo rinkos politikos
priemonės, tokios kaip:
• darbo rinkos struktūra,
• darbo rinkos funkcionavimo sąlygos ir pan.
Gausu publikacijų, skirtų darbo rinkos politikos
priemonių efektyvumui vertinti.
Mokslinių
tyrimų,
skirtų
darbo
rinkos
administracinio
reguliavimo
(valdymo)
problemoms, yra mažai, jie daugiausiai skirti atskirų
darbo rinkos procesų teisiniam reguliavimui.
Nepateikiamas atsakymas kokį administracinį
reguliavimą (valdymą) galima pripažinti efektyviu,
siekiant
nuolatinio
subalansavimo
(atitikimo,
suderintumo) su aplinka.
Tradiciniai
darbo
rinkos
procesų
administracinio
reguliavimo
būdai
dėl
koncepcijos nebuvimo neužtikrina efektyvaus
darbo rinkos procesų valdymo bei apsunkina
užsibrėžtų užimtumo didinimo strateginių
tikslų įgyvendinimą.
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
sudaryta darbo grupė parengė Užimtumo didinimo
2014 - 2020 metais programą, kurioje numatoma
įgyvendinti naują požiūrį į darbo rinkos politiką ir
praktiką. (programa patvirtinta LRV 2013 m.
rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 878)
Įgyvendinant Užimtumo didinimo programą dalyvauja
(programos 13 p.)
Įgyvendinant Programą taip pat siūloma dalyvauti
savivaldybėms ir socialiniams partneriams.
UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
STEBĖSENĄ IR PASIEKTOS PAŽANGOS VERTINIMĄ
VYKDYS:
Įgyvendinant Programą dalyvaujančios institucijos teikia
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai informaciją apie
priemonių įgyvendinimą ir rezultatų pasiekimą:
Valstybės institucijų veiklos ataskaitose, vertinant
darbo rinkos administracinio reguliavimo politikos
priemonių įgyvendinimą, akcentuojamos finansavimo
problemos,
vertinamas
lėšų
panaudojimo
ekonomiškumas bei efektyvumas, tuo tarpu šių
priemonių valdymo efektyvumo vertinimas darbo
jėgos užimtumo didinimui lieka antrame plane.
Horizontalaus pobūdžio kontrolės (stebėsenos)
sistema, kai už konkrečios darbo rinkos
administracinio
reguliavimo
priemonės
įgyvendinimą atsakomybė numatoma kelioms
institucijoms,
skirtingi
vertinimo
kriterijai,
nesuderinti kontrolės terminai ir pan. iki šiol daugiau
trikdo nei užtikrina tikslų ir uždavinių pasiekimo
vertinimą bei planuotų rodiklių palyginimą su
faktiniais.
Sėkmingas priemonių pagal vykdomas tarpinstitucines
programas įgyvendinimas gali sudaryti prielaidas iškeltų tikslų
pasiekimui, todėl svarbu tinkamai koordinuoti valstybės
institucijų veiklą, vykdyti numatytų priemonių įgyvendinimo
monitoringą. Kita vertus, neužtikrinus efektyvios valstybės
priežiūros bei monitoringo, užimtumo politika tampa „gaisrų
gesinimo“ strategija, neigiamai įtakojančia situaciją.
Stebėsenos sistemos trūkumai laikytini vieni didžiausių
Lietuvos užimtumo politikos silpnybių, todėl, mūsų manymu,
reikalingas naujas požiūris į šią problemą.
Palanki verslui
aplinka
Bedarbiai
Investicijų
skatinimas
Emigrantai
MINISTERIJOS
MINISTERIJOS
Jaunimas
Vyresnio
amžiaus
žmonės
Darbo
birža
Darbo
birža
Socialiniai
partneriai
Soc.
partneriai
Neįgalieji
Seimas
SEIMAS
Darbo
rinka
Darbo
LR Vyriausybė
rinka
Savivaldybės
Savivaldybės
Kitos
institucijos
Kt.
POLITINĖS
LR
VYRIAUSYBĖ
institucijos
PARTIJOS
POLITINĖS
Švietimas ir PARTIJOSDarbo vietų
ugdymas
kaime kūrimas
Išvados (1) :
Iki šiol nėra pateikiamas atsakymas, kaip
harmonizuoti institucijų, atsakingų už darbo rinkos
strategijos kūrimą bei įgyvendinimą, veiklą, kad ši
būtų pakankama, neatsakyta koks darbo rinkos
administracinio reguliavimo modelis būtų vertinamas
kaip efektyvus ir kaip jį reikia tobulinti.
Išvados (2) :
Darbo rinkos administracinio reguliavimo politiką
vykdo bei kontroliuoja kelios valstybės institucijos LR ministerijos, Lietuvos darbo birža, ir kt. - tačiau
nėra nustatytas šių institucijų veiklos koordinavimo
mechanizmas bei nesukurta veiklos rezultatų
monitoringo sistema, kas apsunkina tikslų ir uždavinių
pasiekimo lygio objektyvų vertinimą.
Siūlymas (1):
Siekiant užtikrinti administracinio reguliavimo
politikos programose numatytų veiksmų efektyvią
priežiūrą, būtina parengti moksliškai pagrįstą šio
proceso valdymo metodiką, kuri padėtų savalaikiai
identifikuoti
nereikalingus
apribojimus
ir
administracines
kliūtis
numatytų
priemonių
įgyvendinimui.
Siūlymas (2) :
Būtina sukūrti tarpinstitucinio bendradarbiavimo
sistemą, nes tik koordinuotas geriausių turimų
išteklių/patirčių efektyvus panaudojimas ir
sklaida
padeda
vykdyti
darbo
rinkos
administracinio reguliavimo politiką.
Ačiū
?
[email protected]
[email protected]

similar documents