PADANGU ATLIEKU SURINKIMO SISTEMA

Report
PADANGŲ IMPORTUOTOJŲ
ORGANIZACIJA
Atsakingas požiūris į padangų verslą
AR ŽINOTE, KAD:
•
kiekvienas padangų pirkėjas, įsigydamas padangas, apmoka
padangų utilizavimo kaštus;
•
įsigytų padangų pardavėjas privalo nurodyti vietas, kur, neimant
papildomų mokesčių, nebenaudojamos padangos bus priimtos ir sutvarkytos;
•
per skaidrią ir aiškią padangų atliekų surinkimo sistemą sutvarkomos
automobilio padangos kaštai yra apie 0,20 Lt/kg. Šis mokestis sumokamas
įsigyjant padangas;
•
gamtoje išmestos padangos sutvarkymas kainuoja apie 0,90 Lt/kg. Šis
mokestis papildomai sumokamas visų LR mokesčių mokėtojų;
•
gamtoje išmestos padangos suirimo laikotarpis gali trukti
šimtmečius;
•
nebenaudojamose išmestose į gamtą padangose veisiasi žmogui
nedraugiški mikrobai;
•
padangų atliekoms ne vieta parkuose, miškuose ar vaikų žaidimo
aikštelėse.
Padangos savo likutine energetine
verte yra naudinga atlieka:
•
senas padangas galima prikelti antram
gyvenimui, jas restauruojant.
•
padangų perdirbimo pramonėje iš jų
pagaminama daug aplinkai naudingų produktų:
- guminės trinkelės, stulpų stovai, kelio ženklų
stulpai, atitvarai, parko suoleliai, guminės
dangos fermoms, stadionams, pabėgiai ir dar
daug daug įvairiausių gaminių;
Cemento pramonėje, taikant naujausias technologijas,
dėvėtos padangos naudojamos kaip alternatyvus kuras:
• kokį padangų kiekį sudeginame – tokį panašų kiekį sutaupome
neatsistatančių žaliavų – akmens anglies;
• išgaunant tą patį šilumos kiekį deginant padangas, CO2 emisijos yra
apie 10 % mažesnės nei deginant akmens anglis, taip yra mažinamas
šiltnamio efektas;
•sukamosiose krosnyse, kad išdegti klinkerį, temperatūra pasiekia
14500 C. Kadangi padangos metamos į krosnį per specialiai tam
sumontuotą įrangą sukamosios krosnies vidurinėje dalyje ( sukamosios
krosnies ilgis yra 185 metrai, diametras – 5 metrai), toje vietoje, kur
įkrenta padanga, krosnies viduje medžiagos temperatūra siekia 8009000C;
•taip pat cemento pramonėje deginant padangas nesusidaro pelenų,
t.y. jie įeina į klinkerio sudėtį. Fe2O3 (geležies trivalentis oksidas) iš
padangų metalinių kordų palengvina klinkerio apdegimo procesą.
Padangų atliekos nepriskiriamos prie pavojingų
atliekų, tačiau jei padangos yra deginamos
laužuose ar buitinėse krosnyse, jų degimo proceso
metu į aplinką pasklinda kancerogenai, kurie
sukelia vėžinius susirgimus, alergijas bei
apsigimimus.
Ar pirkdami naujas padangas žinote,
kas pasirūpins senomis, Jūsų jau
nebenaudojamomis padangomis?
PADANGŲ ATLIEKŲ SUSIDARYMAS IR TVARKYMAS BEI
TVARKYMO ORGANIZAVIMAS LIETUVOJE
Kasmet rinkai tiekiama apie 20 000 – 23 000 tonų padangų.
Valstybinės atliekų apskaitos duomenimis, 2009 metais buvo
surinkta apie 13,5 tūkst. tonų, 2010 metais – apie 16,6 tūkst.
tonų, 2011 metais – apie 20 tūkst. tonų naudotų padangų.
2011 metais 93 proc. surinktų naudotų padangų buvo
perdirbta ir panaudota energijos gamybai. 2011 metais buvo
perdirbta ir kitaip panaudota 84,2 proc. padangų, skaičiuojant
nuo pateikimo į vidaus rinką. Remiantis įvairiais ekspertiniais
vertinimais, apie 25-30 proc. padangų atliekų srauto sudaro
padangos, kurios į rinką tiekiamos nelegaliai ir patenka į
bendrą padangų atliekų tvarkymo rinką, kurių surinkimas ir
sutvarkymas reikalauja papildomų kaštų iš savivaldybių ar
regioninių atliekų tvarkymo centrų (toliau-RATC).
Padangų atliekų smulkinimo ir perdirbimo
pajėgumai sudaro 31 900 tonų per metus, o
naudojimo kurui (deginimo) pajėgumai – 21 000
tonų per metus.
Padangų apdorojimo pajėgumai šalyje yra
pakankami.
Esama situacija
• VŠĮ “Padangų importuotojų organizacija” steigėjas planuodamas
naująjį 2014-2020 m. periodą kartu su kitais stambiausiais Lietuvos
padangų importuotojais yra įsitikinę atskiros padangų atliekų
tvarkymo organizavimo licencijos įvedimo atskiriant jas bendro
apmokestinamųjų atliekų srauto būtinybe bei naujos organizacijos
būtinybe dėl šių priežasčių:
• 80% padangų importuotojų importuoja tik padangas;
• padangos specifinis - vienalytis gaminys, kuris neturi nieko
bendro su kitais daugiakomponenčiais apmokestinamaisiais
gaminiais atliekų tvarkymo, logistikos, transportavimo, atliekų
tvarkymo finansavimo ir kitais aspektais;
• dalyvavimas esamoje apmokestinamųjų gaminių atliekų
tvarkymo organizavimo organizacijoje, kurioje sprendimai priimami
dėl visų srautų (be galimybės atskirti atskirus srautus) bei kartais
dengiant vienų apmokestinamųjų gaminių tvarkymo išlaidas kitų
gaminių sąskaita yra visiškai nepriimtinas ir prieštarauja gamintojo
atsakomybės principo pamatiniams dėsniams; vieno srauto atliekų
importuotojų galimybė įtakoti bendros apmokestinamųjų gaminių
sistemos organizavimo bei finansavimo principus yra neįmanomas;
Organizacijos veiklos principai
• Pagrindinis organizacijos tikslas - įgyvendinti Europos
Sąjungos teisės aktuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose
bei kituose teisės aktuose padangų gamintojams ir
importuotojams numatytas su atliekų tvarkymu susijusias
apmokestinamųjų gaminių (padangų) gamintojų ir
importuotojų prievoles visiems nariams vienodomis
sąlygomis skaidriai ir efektyviai organizuojant jai pavestų
atliekų tvarkymo prievolių vykdymą. Visi organizacijos
dalyviai (steigėjai, dalyviai ir pavedimo davėjai) su
organizacija privalo pasirašyti vienodas atliekų tvarkymo
prievolių pavedimo Organizacijai sutartis, kuriose
nustatomos visiems vienodos bendradarbiavimo su
Organizacija sąlygos, šalių pareigos, teisės ir atsakomybės.
Pagrindiniai Organizacijos veiklos tikslai yra šie:
•
•
•
•
•
organizuoti surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą
apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų, kurios susidarė naudojant
gamintojų ir importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai
apmokestinamuosius gaminius (padangas);
aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę
apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų tvarkymo klausimais: apie
netinkamo apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų tvarkymo žalą
aplinkai ir žmonių sveikatai, apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų
tvarkymo galimybes ir surinkimo vietas ir pan.;
apmokėti apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų surinkimo,
vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo išlaidas, taip pat visuomenės
informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas;
tvarkyti apmokestinamųjų gaminių (padangų) apskaitą ir teikti
apskaitos ataskaitas aplinkos ministro nustatyta tvarka;
diegti savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo
sistemą papildančias apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų
surinkimo sistemas;
•
•
•
•
•
•
•
•
koordinuoti apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų surinkimo, vežimo,
paruošimo naudoti ir perdavimo atliekų tvarkytojams planavimą ir šių veiklų
vykdymą;
organizuoti teisės aktuose nustatytų pareigų ir užduočių apmokestinamųjų gaminių
(padangų) atliekų tvarkymo srityje Organizacijos dalininkams ir asmenims
pavedusiems Organizacijai tvarkyti padangų atliekas vykdymą;
konsultuoti apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų tvarkymo
klausimais apmokestinamųjų gaminių (padangų) gamintojus ir importuotojus;
sutelkti ir vienyti Lietuvos Respublikos apmokestinamųjų gaminių (padangų)
gamintojus ir importuotojus į Organizaciją bendrai veiklai;
atstovauti ir ginti Organizacijos dalininkų ir dalyvių interesus visose valstybės
ir / ar savivaldybių įstaigose, įmonėse, organizacijose, santykiuose su kitais
privačiais ir viešaisiais Lietuvos Respublikos ir užsienio asmenimis;
padėti tobulinti atliekų tvarkytojų naudojamas ir diegti naujas
apmokestinamųjų gaminių (padangų) perdirbimo technologijas, atliekų logistikos,
surinkimo veiklas;
organizuoti apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų surinkimą iš
padangų platinimo vietų, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto
paslaugas teikiančių įmonių ir šių atliekų perdavimą tokias atliekas turinčiam teisę
tvarkyti atliekų tvarkytojui;
organizuoti, koordinuoti ir atlikti kitus su apmokestinamųjų gaminių
(padangų) gamintojų ir importuotojų prievolėmis susijusius veiksmus.
• - Europoje įsteigtos ir sėkmingai veikia
organizacijos, skirtos tik padangų atliekų
tvarkymo organizavimui, arčiausia mūsų –
Estijos padangų importuotojų asociacija, kuri
sėkmingai veikia nuo 2006 m.;
• - tik atskyrus padangų srautą nuo kitų
apmokestinamųjų gaminių, galima aiškiai ir
skaidriai planuoti šio srauto reikiamas
investicijas bei turėti skaidrią, aiškią padangų
atliekų srauto statistiką, apskaitą, finansavimo
sistemą ir atliekų tvarkytojų kontrolę.
• Siekiant vykdyti padangų importuotojams pavestas Vyriausybės
nustatytas gaminių (padangų) atliekų tvarkymo užduotis, bei, esant
poreikiui, didinti padangų surinkimą bei siekdama sukurti
gyventojams ir organizacijoms maksimaliai patogų atsikratymo
senomis padangomis vietų tinklą, Organizacija sieks sudaryti
bendradarbiavimo (įskaitant atliekų rinkimo finansavimą diegiant
“kuponų sistemą”), sutartis su šalies savivaldybėmis arba
savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta
administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas.
• Organizacija ketina diegti ir savivaldybių komunalinių atliekų
surinkimo sistemas papildančias atliekų surinkimo sistemas, kurios
bus diegiamos tik atitinkamas diegimo sąlygas suderinus su
atitinkamomis šalies savivaldybėmis. 2013 metais Organizacija
pradėjo bendradarbiauti su savivaldybėmis bei regioniniais atliekų
tvarkymo centrais (RATC) analizuodama jų poreikius bei
pageidaujamas padangų atliekų surinkimo sistemas bei
bešeimininkių padangų atliekų susidarymo tendencijas.
Vieningos padangų atlikų surinkimo
sistemos schema:
Pinigų srautų judėjimo schema:
Didmeninės padangų prekybos klientai,
įsigydami padangas pardavimui ar ūkinei veiklai,
pasirašo sutartis su padangas importuojančiu
ūkiniu subjektu. Šiose sutartyse nurodoma kas
pasirūpins jų padangų atliekomis, užsakymo šiai
paslaugai tvarka bei forma. Užsakymas padangų
atliekų išvežimui ir sutvarkymui teikiamas dviem
egzemplioriais: vienas padangų importuotojui,
antras sutartyje nurodytam tokias paslaugas
teikiančiai įmonei. Įvykdžius užsakymą,
paslaugos teikėjas gražina užsakymo lapą
importuotojui su užsakymo įvykdymą
patvirtinančiais dokumentais.
Būkime atsakingi patys
ir reikalaukime
atsakingumo iš kitų!
„MES ESAME ATSAKINGI
NE VIEN UŽ TAI, KĄ
DAROME, BET IR UŽ TAI
KO NEDAROME“
Žanas Batistas Moljeras

similar documents