PowerPoint Eline

Report
SPRAAK,TAAL EN LEREN
HOOFDSTUK 4 :
PROBLEMEN MET
VOORBEREIDENDE SCHOOLSE
VAARDIGHEDEN BIJ KLEUTERS
Eline Colyn
1BaSW b
Inhoudstafel
•
•
•
•
•
•
•
Leerproblemen
Leren op school
Oorzaken
Diagnose
Prognose
Preventie
Bronnen
Leerproblemen
• Beperking cognitieve vaardigheden
• Vb. Taalbeheersing, telvaardigheid,…
• Indicatie aanwezigheid :
 Weinig zelfontdekking( passief zijn)
 Moeilijk verwoorden gedachten
 Niet begrijpen opdrachten
 Niet volgen van regels
 Geen verband leggen oorzaak-gevolg
 Weinig fantasie spel
Vaak licht motorische problemen
• Psychosociale Aspecten
Leren op school
• Spelen is leren
• Voorwaarden om zelfstandig te leren
 School zelf initiatief nemen
 Psychosociale voorwaarden
 Vb. nieuwsgierig zijn, ondernemen
• Niet beschikking psychosociale voorwaarden= leerproblemen
• Pijlers ontwikkeling
 Taal en denken
 Motoriek
 Voorbereidende leeractiviteiten
Oorzaken
• Kleuter leert(speelt) met plezier
• Sommige zijn bang -> minder leren
• Oorzaken:
 Bij het kind:
 Cognitieve capaciteit
 Executieve functies -> uitvoeren complexe vaardigheden
 Sociaal-emotionele ontwikkeling achterstand
 Lichamelijke en zintuiglijke achterstand
 De omgeving:
School
 Gezinssituatie
 Combinatie Kind en omgeving
Diagnose
• Afgeleid niveau:
 Oorzaak van leerprobleem
Observatie kind
Vragenlijst ouder/leerkracht
Aanpak problemen
• Taakniveau van schoolse vaardigheden
 In kaart brengen leerprobleem
 Bepalen geschikte leersituatie
• Orthopedagoog of psycholoog
Interventie
• Kleuter te speels
• Jaar langer kleuteronderwijs
• Taal
• Motoriek
• Nederland -> lespakket met toetsen
• Stimuleren via individuele programma’s
• Specifieke programma’s
• Interactie school – thuis
Prognose
• Kleuter leerproblemen
• Meestal een slechte vooruitzichten schoolloopbaan
• Uitzonderingen
• Geen goede aanpak -> ernstiger
• Negatief gedrag
Preventie
• Vroeg ontdekken leerproblemen
• Taak ouders en school
• Stimuleren ouders en school
• Bespreken capaciteiten van kind
• Aanpakken
Bronnen
• Bronnenlijst boek: Spraak,Taal en Leren
• Broeck, W. van den (1997). De rol van fonologische verwerking bij het automatiseren
van de leesvaardigheid. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden (dissertatie).
• Bruyn, E.E.J. de, Ruijssenaars, A.J.J.M., Pameijer, N.K. & Aarle, E.J.M. van
(2003). De diagnostische cyclus: Een praktijkleer. Leuven/Leusden: Acco.
• Ghesquière, P. & Leij, A. van der (2007). Technisch lezen en spellen. In K.
• Verschueren & H. Koomen (eds), Handboek diagnostiek in de leerlingbegeleiding
(pp. 57-72). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
• Hell, J.G. van, Klerk, A. de, Strauss, D.E.M. & Torremans, T. (2002). Taalontwikkeling
en taalstoornissen: Theorie, diagnostiek en behandeling . Leuven:
Garant.
• Kievit, Th., Tak, J.A. & Bosch, J.D. (2008). Handboek psychodiagnostiek voor de
hulpverlening aan kinderen. Utrecht: De Tijdstroom.
Bronnen
• Leij, A. van der (2003). Leesproblemen en dyslexie. Rotterdam: Lemniscaat.
• Leseman, P.P.M., Mayo, A.Y., Messer, M.E., Scheele, A.F. & Heyden, K.M. van der (2009). De
vroege ontwikkeling van schooltaal: Het DASH-project. Tijdschrift voor Orthopedagogiek,
48 , 271-287.
• Luit, J.E.H. van & Rijt, B.A.M. van de (2009). Utrechtse Getalbegrip Toets Revised.
Doetinchem: Graviant.
• Luit, J.E.H. van & Schopman, E.A.M. (1998). Als speciale kleuter tel je ook mee! Doetinchem:
Graviant.
• Luit, J.E.H. van (1997). Kinderen en vroege (leer)problemen . Doetinchem: Graviant.
• Luit, J.E.H. van (2004). Ontluikende rekenvaardigheid. Verloop, problemen en interventies.
In P. Leseman & A. van der Leij (red.), Educatie in de voor- en vroegschoolse periode (pp.
106-118). Baarn: HBuitgevers.
• Meihuizen- de Regt, M.J., Moor, J.H.M. de & Mulders, A.H.M. (2009). Kinderrevalidatie.
Assen: van Gorcum.
• Ruijssenaars, A.J.J.M. & Luit, J.E.H. van (2007). Rekenen. In K. Verschueren & H. Koomen
(red.), Handboek diagnostiek in de leerlingbegeleiding (pp. 4356). Antwerpen/Apeldoorn:
Garant.
Bronnen
• Ruijssenaars, A.J.J.M., Luit, J.E.H. van & Lieshout, E.C.D.M. van (2006 ). Rekenproblemen en
dyscalculie. Rotterdam: Lemniscaat.
• Smeets, G., Bos, A.E.R., Molen, H.T. van der & Muris, P. (2009). Klinische psychologie:
Diagnostiek en therapie . Groningen: Noordhoff.
• Struiksma, A.J.C., Leij, A. van der & Vieijra, J.P.M. (2004). Diagnostiek van technisch lezen en
aanvankelijk spellen. Amsterdam: VU Uitgeverij.
• Verschueren, K. & Koomen, H. (2007). Handboek diagnostiek in de leerlingbegeleiding.
Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
Bronnen
• Illustratie materiaal
• http://www.google.be/imgres?q=spelende+kleuters&um=1&hl=nl&sa=X&biw=1280&bih=695&tbm=isch&t
bnid=frl19Ye2l4AaeM:&imgrefurl=http://www.peuterspelletjes.net/letters.htm&docid=DQUrKxJFsDFVM&imgurl=http://peuterspelletjes.net/alfa.JPG&w=286&h=158&ei=QuLDTv__DPD34QS93aTCDQ&zoom
=1&iact=rc&dur=223&sig=103336545316059016507&page=1&tbnh=126&tbnw=228&start=0&ndsp=15&ved
=1t:429,r:9,s:0&tx=140&ty=43
• http://www.google.be/imgres?q=spelende+peuters&um=1&hl=nl&sa=X&biw=1280&bih=695&tbm=isch&t
bnid=DZxN7fiSksorKM:&imgrefurl=http://www.reddieteddy.be/opvoeding/kleuter/vrijetijd&docid=Fh8XlYA9qmsq3M&imgurl=http://www.reddieteddy.be/SiteCollectionImages/kleuter/spelendekleuter.jpg&w=300&h=200&ei=3uLDTs2KBObY4QT59a2IDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=754&vpy=203&dur=1
493&hovh=160&hovw=240&tx=94&ty=104&sig=103336545316059016507&page=1&tbnh=118&tbnw=177&
start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0
• http://www.google.be/imgres?q=preventie&um=1&hl=nl&biw=1280&bih=695&tbm=isch&tbnid=UkBYH04
C3ESZGM:&imgrefurl=http://www.safestart.be/nl/prevention_policy/frontpage&docid=SwyN17S3hhr1dM&imgurl=http://www.safestart.be/safestart/fr/prevention_policy/frontpage/preventiebeleid_fr.jpg&w=191&h=152&ei=fOTDToqNA6PY4QTB52zDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=503&vpy=458&dur=863&hovh=121&hovw=152&tx=89&ty=92&sig=10333654
5316059016507&page=1&tbnh=121&tbnw=152&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:15,s:0

similar documents