Kvalifikacij* poreikio Lietuvos darbo rinkoje vidutin*s trukm*s

Report
EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS
POVEIKIO SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI
VERTINIMAS
Vertinimo metodika ir vertinimo rezultatai
Jonas Jatkauskas
BGI Consulting
2014 m. kovo 17 d.
Informacija apie vertinimą ir bendradarbiavimą
vertinimo metu
Užsakovas: LR ūkio ministerija
Vertintojas: BGI Consulting
Vertinimo atlikimo laikotarpis: 2013 rugsėjis – 2014 kovas
Vertinimo metu turima informacija pasidalino ir duomenis
teikė:
Vertinimo tikslas ir uždaviniai (1)
Vertinimo tikslas – tobulinti ES struktūrinės paramos panaudojimą, įvertinant
SVV skirtas Ūkio ministerijos 2007-2013 metų administruojamas subsidijų ir
finansų inžinerijos priemones.
Vertinimo uždaviniai:
1 Uždavinys
Įvertinti Ūkio ministerijos administruojamų priemonių tinkamumą SVV
subjektų veiklai ir šių priemonių įgyvendinimo problemas.
- kokia apimtimi priemonės atitiko SVV subjektų poreikius (laikotarpio
pradžia, vidurys ir dabartinė situacija)?
- tinkamumo skirtumai tarp subsidijų priemonių ir finansų inžinerijos
priemonių;
- pagrindinės subsidijų priemonių ir finansų inžinerijos priemonių
įgyvendinimo problemos.
Vertinimo tikslas ir uždaviniai (2)
2 Uždavinys
Įvertinti ES paramos teikimo SVV rezultatyvumą, efektyvumą ir poveikį (įtaką)
SVV subjektų veiklai.
‐ koks buvo tikslų pasiekimo laipsnis
‐ kokia ES paramos lėšų, skirtų SVV, pridėtinė faktinė vertė
‐ koks įgyvendinamų priemonių socialinis ekonominis poveikis SVV
subjektams
3 Uždavinys
Įvertinti finansų inžinerijos priemonių poveikį Lietuvos ekonomikai.
‐
‐
‐
ar pagerėjo priėjimas prie finansavimo šaltinių;
ar atpigo skolinimasis;
ar pagerėjo įmonių veiklos rodikliai (apyvarta, darbuotojų skaičius, pelnas)
4 Uždavinys
Pateikti rekomendacijas dėl ES paramos priemonių skirtų SVV įgyvendinimo,
efektyviausių rėmimo formų pasirinkimo 2014-2020 finansavimo laikotarpiu.
Vertinimo objektas (SVV)
Atliktas darbas išskirtinai orientuotas į Ūkio ministerijos administruojamų
priemonių poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV) vertinimą.
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas – labai maža įmonė, maža įmonė ar
vidutinė įmonė, atitinkanti šias sąlygas:
Vidutinė įmonė
Maža įmonė
Labai maža įmonė
Finansiniai duomenys atitinka bent vieną
iš šių sąlygų:
Darbuotojų skaičius
Metinės pajamos, Turto balansinė
mln. Lt
vertė, mln. Lt
Mažiau kaip 250
138
93
Mažiau kaip 50
24
17
Mažiau kaip 10
7
5
‐ Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai Lietuvoje sudaro 99 proc. šalies įmonių.
‐ SVV kuriama bendroji pridėtinė vertė sudaro apie 2/3 visos Lietuvos verslo
sukuriamos bendrosios pridėtinės vertės.
‐ Taip pat, smulkaus ir vidutinio verslo sektoriuje sukuriama daugiau nei 70
proc. šalies darbo vietų.
Vertinimo objektas, priemonės
ŪM administruojamų verslo paramos priemonių paramos finansinės apimtys, tūkst. Lt;
Iš viso 2.163 mlrd. Lt
Dalinis palūkanų
kompensavimas,
56,000
Garantijų fondas,
129,000
Lyderis LT, 327,479
E-verslas LT, 54,536
Procesas LT, 11,238
Naujos galimybės,
99,309
Invest LT+, 98,025
Kontroliuojantieji
fondai, 831,888
Invest LT-2, 161,291
Asistentas-1, 14,052
Asistentas-2, 76,144
Asistentas-3, 124,067
Invest LT, 180,727
Lėšų panaudojimas iki 2013 m. pabaigos
Subsidijos:
-
Pasirašytų sutarčių suma – 1.153 mln. litų;
-
Išmokėtos lėšos – 671 mln. litų.
Finansų inžinerija ir su ja susijusios priemonės:
-
Pagal kreditų priemones sukontraktuotos ES lėšos sudarė 549,5
mln. litų
-
Išduotų garantijų (įskaitant portfelines) suma – 813,5 mln. litų,
-
Kompensuotos palūkanos – 44,9 mln. litų
-
Rizikos kapitalo fondų ir verslo angelų fondo investicijos (iš
JEREMIE iniciatyvos) – 59,4 mln. litų.
Tinkamumo vertinimas
Bendrieji SVV poreikiai
(augimo / eksporto
veiksniai)
Bendrasis tinkamumas
Specifiniai SVV poreikiai
(laikotarpio nulemti
veiksniai)
Specifinis tinkamumas
Ūkio
ministerijos
priemonės
 Kokie SVV poreikiai buvo svarbiausi?
 Kiek ir kaip ŪM priemonės atitiko SVV poreikius?
 Kaip keitėsi ekonominė aplinka ir kaip į šiuos pokyčius buvo
sureaguota?
 Kokios pamokos 2014-2020 metams?
Priemonių įgyvendinimo problemų analizė
 Atlikta paramos gavėjų apklausa
 Nagrinėti priemonių įgyvendinimo dokumentai (PFSA ir priedai) ir antriniai
šaltiniai
 Interviu
Institucija
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
AB Šiaulių bankas
Verslo angelų fondas
Europos investicinis fondas
INVEGA
Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacija
Plėtros kapitalo fondas LitCapital
LR ūkio ministerija
Lietuvos verslo paramos agentūra
Poveikio vertinimas
Atliktas kontrafaktinis poveikio vertinimas:
Naujausias Europos Komisijos metodinis dokumentas Evalsed
Sourcebook: Method and Techniques.
Kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų gairės , LR finansų ministerija
Vertintos priemonės:
 „Lyderis LT“
 „Naujos galimybės“
 „Mažų kreditų teikimas – II etapas“
 „Garantijų fondas“
 Kokiais rodikliais matuoti paramos poveikį SVV?
 Iš kur žinosime, kad tai yra būtent vertintų priemonių, o ne kitų veiksnių
poveikis?
 Ar parama turi teigiamą poveikį? O gal neigiamą? Koks poveikio mastas?
Finansų inžinerijos priemonių poveikis
Vertinti šie aspektai:
 Priėjimo prie finansavimo šaltinių pagerinimas;
 Mažesni skolinimosi kaštai;
 Poveikis ekonomikai dėl gerėjančių įmonių
veiklos rodiklių:
- Apyvarta;
- Darbuotojų skaičius;
- Pelnas.
 Ką įmonėms ir šalies ekonomikai davė finansų inžinerija ir su ja
susijusios priemonės?
 Kokios pamokos 2014-2020 metams?
Priemonių efektyvumo vertinimas
Paramos (ES ir
bendrojo
finansavimo)
lėšų santykis su
pritrauktomis
privačiomis
lėšomis
Paramos lėšų santykis su
sukurtu pardavimo
pajamų pokyčiu
Paramos lėšų ir sukurtų
(išlaikytų) darbo vietų
santykis
Įmonių
administracinių
sąnaudų
santykis su
investicijų
apimtimi
Paramos lėšų santykis su
sukurtu pelno prieš
apmokestinimą pokyčiu
Visos priemonės
Lyderis LT,
Naujos galimybės, Mažų
kreditų teikimas – II
etapas, Garantijų fondas
Visos priemonės
 Kurios priemonės efektyviausios pagal jų kuriamą poveikį, atsižvelgiant į
administracinius kaštus bei pritraukiamas privačias lėšas
Vertinimo išvados ir rekomendacijos
46 išvados struktūruotos pagal vertinimo klausimus
12 rekomendacijų:
 Subsidijoms
 Finansų inžinerijai ir su ja susijusioms priemonėms
 Nefinansinėms paramos priemonėms
 Bendros rekomendacijos visoms paramos formoms
Ačiū už dėmesį!
BGI Consulting, UAB, [email protected], www.bgiconsulting.lt

similar documents