Akhlak kepada Rasulullah SAW

Report
1


Mengapa kita harus berakhlak kepada Rasul,
sementara beliau sudah tidak ada ?
Apa definisi akhlak ?
2

Dan katakanlah, berbuatlah kamu, maka
perbuatanmu itu akan dilihat oleh Allah,
RasulNya, dan orang-orang beriman
‫وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون‬

‫لقد كان لكم في رسول هللا أسوة حسنة لمن كان يرجو هللا واليوم األخر‬
 Akhlak : keadaan jiwa yang timbul darinya
perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa
pemikiran dan pertimbangan


Sungguh kami jadikan bgi kamu Rasulullah
itu sebagai suri tauladan
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ridha beriman kepadanya
Mencintai dan memuliakannya
Menaati dan menghidupkan sunnahnya
Mengucapkan shalawat dan salam
kepadanya
Menghormati pewarisnya
Melanjutkan misinya
4





Ridha : rela
Ridha : hubungan tertinggi
Ridha kepada Muhammad sebagai Nabi dan
Rasul
‫ رضيت باهلل ربا وباإلسالم دينا وبمحمد نبيا ورسوال‬
Ridha kepada Muhammad sbg Nabi dan Rasul
berkonsekwensi ‘berat’
....‫ وما نهاكم عنه فانتهوا‬,‫ وماءاتاكم الرسول فخذوه‬
Apa yg diperintah Rasul, lakukan; apa yg
dilarangnya, tinggalkan
5


Cinta (?) kepada Allah dan Rasul di atas cinta
kepada bapak, anak, saudara-saudara, isteri,
keluarga, harta, perniagaan, tempat tinggal
(QS.9:24)
Bila diri sendiri, orang tua, anak, dan manusia
lebih dicintai dari Rasul, orang tsb dianggap
tidak beriman (HR. Bukhari)
‫ والذي نفسي بيده اليؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله‬
]‫ [البخاري‬."‫وولده والناس أجمعين‬
6
Sunnah : Jalan
 Taat kepada Rasul akan dijadikan bersama para
Nabi, syuhada, orang-orang saleh (QS. 4:69)
 Akan diampuni dosa (QS. 3: 31)
 Rasul diutus untuk ditaati (QS. 4:64)
 Menghidupkan sunnah Rasul seperti orang asing
(Hadis)
‫ يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم ( من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان‬
) ‫معي في الجنة‬
‫ من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من األجر مثل من عمل بها من‬
‫غير أن ينقص من أجورهم شيئا ً ) أخرجه الترمذي‬

7
Allah dan Malaikat bershalawat kepada Nabi
(QS.33:56)
 Orang yang paling utama kepadaku yang
paling banyak bershalawat kepadaku (HR.
Tirmidzi).
 Orang benar-benar bakhil yang ketika
disebut namaku tidak mengucapkan shalawat
kepadaku (HR. Tirmidzi dan Ahmad).
‫علي خطئ طريق الجنة‬
‫ { من نسي الصالة‬: ‫ عن ابن عباس عن النبي‬
ّ
.]‫[صححه األلباني في صحيح الجامع‬
‫ البخيل من ذكرت عنده ولم يصلى على‬

8
Apa warisan Nabi ?
 Al-Quran dan al-Hadis; berpegang teguh
kepadanya TIDAK AKAN PERNAH SESAT
ُ ‫َت َر ْك‬
‫هللا َو ُس كن َة َن ِب ِّي ِه‬
ِ ‫ْن لَنْ َت‬
ِ ‫اب‬
َ ‫ضلُّ ْوا أَ َب ًدا َما إِنْ َت َمس ْكك ُت ْم ِب ِه َما ِك َت‬
ِ ‫ت فِ ْي ُك ْم أَمْ َري‬
 Siapa pewaris nabi ? : Ulama
‫إنما يخشى هللا من عباده العلماء‬



9


Menyebarluaskan dan menegakkan nilai-nilai
Islam
‫ بلغوا عني ولو ءاية‬
Sampaikan dariku walaupun satu ayat
10

similar documents