20130422 presentatie overheveling av regio

Report
Wmo-AWBZ in regio
Alblasserwaard- Vijfheerenlanden
Presentatie Drechtzorg
22 april 2013
1
Plan van aanpak
Participatie van alle inwoners
Zelfstandigheid, zelfredzaamheid
Eigen kracht en mogelijkheden inwoner en
omgeving
Dichtbij inwoners, lokale invulling
Vraaggericht en maatwerk
Financieel houdbaar
Resultaatgericht werken
Ruimte voor professionals
Gemeente regievoerder, verbinder, faciliteert
samenwerking met zorg- en welzijn
2
Plan van aanpak (2)
Onderdelen uit plan:
- Beleidskader
- Kwalitatieve en kwantitatieve analyses
- Keuzenota’s HH, PV en Begeleiding
- Financiële compensatie
- Scheiden wonen en zorg:
- Extramuraliseren ZZP
- Toegang en arrangementen
In participatie met gemeenteraden,
zorg en welzijn, stakeholders, klankbordgroep
Wmo, belangenbehartigers, verwantengroep
3
Pilots: sociaal wijkteam
Sociaal wijkteam doelen:
- Verbeteren preventie en signalering
- Afgestemd aanbod
- Multidisciplinaire samenwerking in 1e lijn,
koppeling met welzijn
- Vernieuwing werkwijze en kostenreductie
Deelnemers: wijkverpleegkundige,
maatschappelijk werk, RSD-consulent,
welzijnsconsulent, wijkconsulent
wooncorporatie, MEE en gemeente
4
Pilots: sociaal wijkteam
Kwartiermaker aangesteld
Plan van aanpak opgesteld
Bijeenkomsten met partijen, raad, college
Gesprekken met JSO: opzet monitoring en
evaluatie
Start 1 juni a.s.
5
Pilots: arbeidsmatige dagbesteding
Inzicht in juiste en effectieve werkwijze
(diagnose, ondersteuningsplan, begeleiding)
voor specifieke doelgroep
Inzicht in groeipotentieel voor groep waarvan
dat nu nog niet is vastgesteld
Efficiënter werken door krachten te bundelen
Avelingengroep, RSD, Syndion, Yulius
6
Pilots: arbeidsmatige dagbesteding
Voortgang en planning:
Tweede helft april definitief akkoord
Start werkgroep in mei
Start pilot in juni, werkzaamheden eerste
deelnemers
Eerste half jaar nulmeting
Na half jaar besluit over vervolg
Monitoring door JSO
7
Pilots: combineren doelgroepen
Laagdrempelige inloopvoorziening(en)
Voor iedereen die niet arbeidsmatig bezig is
Cliënten en mantelzorgers
Zonder indicatie
Zinvolle dagbesteding, ontmoeten, maaltijd
Deelnemers: 15 organisaties zoals MEE,
Syndion, welzijnswerk, gemeente, Leger des
Heils
Start: augustus/ september
8
Pilots: combineren van doelgroepen
Vangnet’ voor inwoners
Inwoners kunnen langer thuis wonen met behoud
van kwaliteit van leven
Minder overbelaste mantelzorgers
Meer informele/ minder professionele zorg
Minder inzet BGI
Minder vervoerskosten
Inzicht in mogelijkheden combineren
doelgroepen / inzet vrijwilligers
Monitoring door JSO
9
Pilot: wijknetwerken
‐
‐
‐
‐
‐
Heroriëntatie op welzijnswerk
Naar een brede wijkgerichte aanpak
Inwoner centraal
Alle leefgebieden
Eigen kracht versterken
10
Pilot: wijknetwerken
Eén ontwikkeling, 2 parallelle processen
Sociaal/
fysiek
zorg
Samenhang/
”wijknetwerk”
Verkenning
Participatietraject
Besluitvorming
Uitvoering
: april-juli
: augustus- september
: oktober
: uiterlijk 2014
11

similar documents