Bionian cluster

Report
Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
Ανταλλαγή Γνώσεων
Αξιοποίηση Έρευνας
Επιχειρείν και Επιχειρηματικότητα
www.bionian.com
Follow us on
&
Η σημερινή κατάσταση
Η γραφειοκρατία, η έλλειψη της παραγωγής και της υγιούς
επιχειρηματικότητας
 brain drain – Διασπορά νέων ταλέντων
 ανεργία των νέων
 χαμηλόμισθη εργασία
Δημιουργώντας μια νέα τάση
μετατόπιση των νέων στην επιχειρηματικότητα
(clubs, startup, open coffee ).
Απαιτητικό περιβάλλον
 Μια σύγχρονη οικονομία εξαρτάται από δεξιότητες υψηλού επιπέδου και
καινοτομία.
 Η παραγωγή επιστημονικής γνώσης πραγματοποιείται πολύ συχνά
«σιωπηρά».
 Απαιτεί συνάφεια και στενή αλληλεπίδραση μεταξύ όσων ασκούν
παράλληλες δραστηριότητες με κοινή στόχευση καθώς και πολύεπίπεδες διεπιστημονικές και επιχειρηματικές συνεργασίες.
ΤΟΛΜΗΡΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Φορέας Αρωγός
ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
/ SOCIETY FOR BIOTECHNOLOGY, BIOSCIENCES & CULTURE
Ενεργή και αποδεδειγμένη παρουσία στην Ελληνική κοινότητα
Βιοτεχνολογίας - υποσχόμενές διεθνείς συνεργασίες
5A, Σταμάτα
145 75 Διόνυσος, Αττικής, Ελλάδα
www.biosbbc.org
Στόχος του Bionian Cluster
Η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του Ερευνητικού Ιστού και της Βιομηχανίας.
Πιο απλά,
Από το χθες :
Στο σήμερα:
Όργανα Ανάπτυξης & Δραστηριότητες
• Greek Government
•Local Authorities
• EU Commission
S.A.
BIONIAN
Global Biotech
Cluster
Clusters
Regional Integrator of
Intellectual Capital
Human Capital &
Financial Capital
Acceleration
• Graduate Programs
• Workforce Development
• Corporate Training
• Greek Diaspora
• Selected Biotech Companies
• Biotech VC Fund
• IPR & Business Consulting
• Links to Global Biotech
Clusters
RESEARCH
Finance
MONEY
TALENT
• Clinical Investigation
Institute
• Biotech Park
• Biotech Incubator
• Training Facilities
Human Resource
Development
• Universities
(EU/USA/UAE/Asia)
• Research Institutes
EU, NIH/USA
• Individual Researchers
• Ideagoras – Open
Innovation
• Big Pharma, Biotech firms
and SMEs
• Public Health System
• Hospitals
• Biotech Buyers, Suppliers
• Related industries &
Services (Patent
Lawyers, Marketing, Tech
Transfer…)
Infrastructure
Legislation
Research
Biotech Industry
• Public& Private Grants
• EU, National & Industry
RTD Funding Authorities
• Banks
• Venture Capital Funds
• Business Angels
Global Biotech
Clusters
• EU Cluster Organizations
• TechnoVision USA
• Clinical Hubs Network
•
Bulgaria, Russia, China, Sau
di Arabia, Dubai & GCC,
Μέλη και ρόλοι του Bionian Cluster
Φαρμακευτικές επιχειρήσεις
Γενετική, βιολογικά κύτταρα και
περιβαλλοντικοί βιοδείκτες
Διαγνωστικές υπηρεσίες
Bioinformatics, e-health
Συστήματα κλινικών ερευνών
Παράγοντες Περιβαλλοντική
υγεία
• Pharma-related studies in the Cluster
• MERCK, PHARMASERVE/ EMRI, REGULON,
ICI
• Discovering & Producing future products and
therapies
• BIOPHYLAXIS, NAPEN
• Quality Control and Visualization Services
• HEEQAC, ECHOMED, Liaros Biomedical, El
drug, Euromedic
• Clinical Trial Management Systems,
Molecular Analysis
• VELTI, VIDAVO
• «Green Growth» Studies (Air Quality,
Environment Sensing, Lifestyle etc.
• OXIDE, YIOTIS, ENVIONIAN
Διεθνείς Στρατηγικές Συνεργασίες
National Institutes of Health
Patents & Educational Infrastructure
China National BioTec Group
Beijing Genomics Institute (BGI)
German Institute for Clinical Research (IKFE)
CONSORTIUM BIOMAC
Εθνικό και Κοινοτικό Πλαίσιο
Εθνικό Επίπεδο
 Νέο ΕΣΠΑ
 Έμφαση στην Καινοτομία / Έρευνα & Ανάπτυξη
 Έξυπνη Ειδίκευση i.e. έμφαση σε τομείς προτεραιότητας (π.χ φάρμακα γενόσημα)
Ευρωπαϊκό Επίπεδο
 HORIZON 2020. Μεγαλύτερο ερευνητικό- καινοτόμο πρόγραμμα στον
κόσμο
70 δισ.€ - διπλασιάζει τους πόρους σε σχέση με το FP7
 Ενιαίο σύνολο κανόνων: κάλυψη όλων των ερευνητικών προγραμμάτων και
τους φορείς χρηματοδότησης
 Απλά κριτήρια Αξιολόγησης με βάση την αριστεία και τις επιπτώσεις
 Νέες μορφές χρηματοδότησης για την τόνωση της καινοτομίας.
 Διεθνής Συμμετοχή

Διαδικασία Τεχνομεσιτείας
Καινοτομία
Αξιολόγηση
Κατοχύρωση
Πατέντας @
Στρατηγική
Αγοράς
Εμπορική
Παρακολούθηση
Προώθηση @
Συμβολαίων
Αξιοποίηση
Προώθηση Επ. Σχ.στην αγορά,
Διαπραγματεύσεις και
Υπογραφή συμβολαίων
Πρόσκληση, Παραλαβή
@ Αρχειοθέτηση
Επιχειρηματικών Σχεδίων
Επιστημονική &
Εμπορική Αξιολόγηση
Επιχειρηματικών
Σχεδίων
Παρακολούθηση όρων συμφωνιώ
και Προόδου έργων,
Εξασφάλιση εσόδων
Νομική κατοχύρωση,
Προετοιμασία στρατηγικής για
την αγορά,
Bionian’s Cluster 4 κύριοι πυλώνες
 Κλινική έρευνα
 Προκλινική έρευνα
 Μεταφραστική & κλινική έρευνα
 Εκπαίδευση
 Bionian Academy - σεμινάρια τριών ημερών για τους ερευνητές-επιστήμονες
και επαγγελματίες
 Μεταπτυχιακό στη Βιοτεχνολογία
 Πιστοποιημένη Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση & έξυπνη εξειδίκευση




Bιο-οικονομία
Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας
Ευρωπαϊκά Ταμεία
Horizon 2014 - 2020
 Επιστήμη Περιβαλλοντικής Υγείας
 Περιβαλλοντική έρευνα – σχετικά με τη Παθογένεια
 Μελέτες για τις επιδράσεις περιβαλλοντικών παραγόντων στον ανθρώπινο
οργανισμό.
www.bionian.com
Social Media / Διεθνής Αναγνώριση
Website Analytics
www.Biomagazine.gr

35.000 Μοναδικοί Επισκέπτες

42 Χώρες
Events
 TEDMED BioBiz
 1st Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation
 17Ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, «Οι συστάδες στην ανάπτυξη της
παγκόσμιας και της ουκρανικής οικονομίας» ,Καλλιθέα Χαλκιδικής, 2013.
 Hellenic Innovation Forum – Τask Force
 39th Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο
Οφέλη συμμετοχής στο ΒΙΟΝΙΑΝ cluster
•
•
Εκπαίδευση / πληροφόρηση / κοινές υποδομές / δικτύωση
VC fund / Spin offs / Πνευματικά Δικαιώματα/ Start-up
• Τα πανεπιστήμια και τα Δημόσια Ερευνητικά ιδρύματα, ενθαρρύνουν τη
συγκρότηση και ανάπτυξη εντοπισμένων <<αλυσίδων αξιών>> (value chains)
στο χώρο των Βιοεπιστημών.
• Την ίδια στιγμή, η άνθηση της Βιοτεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο,
υποδηλώνει την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων σε πολλές χώρες.
• Κύριος στόχος μας η επενδύσεις αυτές να έρθουν στη χώρα μας.
Η συνέργεια είναι το κλειδί της
επιτυχίας.
www.bionian.com
Follow us on
&

similar documents