PPT InterENWRP STEM-Project d d 27 03 2014

Report
if we know how to listen to children, children can give back to us the
pleasure of amasement, of marval, of doubt... the pleasure of the
'why?’ Carlina Rinaldi
Creativiteit komt voort uit de drang tot
exploratie. Ferre Laevers
Wat we nodig hebben in deze maatschappij is
mensen zonder vrees. Helen Parkhurst
Not withstanding the influence of factors such as socio- economic status, home, and community, student
learning is strongly influenced by what and how teachers teach. Helen Timperley
Beheersovereenkomst
“Het Expertisenetwerk AUGent zal als trekkende/ penvoerende instelling op
interENW/RP-niveau inzetten op acties ter verbetering van STEM-didactiek in
het bijzonder voor techniek (met inbegrip van ICT) met focus op de
attitude/rol van de leraar hierin en ontwikkeling van een
leergemeenschap/netwerk ter professionalisering van leraren binnen en
buiten de school.”
Acties en meetfactoren:
•
•
•
•
Verbetering van STEM-didactiek in het bijzonder voor techniek (met inbegrip van ICT)
door STEM-methodieken te ontwikkelen voor basisonderwijs en nascholingsinitiatieven
hieromtrent op te starten.
Het ontwikkelen van een leergemeenschap en een netwerk tussen STEM-leerkrachten
binnen en buiten de school.
Het betrekken van bestaande netwerken zoals lerarenverenigingen en andere
netwerken voor leraren zoals Science-on-Stage, bestaande relevante steunpunten zoals
CEGO, de expertisecellen wetenschapscommunicatie, internationale
onderzoeksinitiatieven, Syntra Vlaanderen, leercentrum Technopolis, e.d.
Het professionaliseren van zittende en toekomstige leraren in het basisonderwijs door
wetenschappelijke onderbouwing van de didactiek voor STEM en voor techniek in het
bijzonder.
Concept
Community of practice die geregeld samenkomt rond
centrale thema’s (opgestart tijdens Kick-off) om te komen
tot gedragen visie rond STEM en STEM-didactiek (in het
voorstel wordt over methodieken gesproken). Deze
centrale thema’s worden gevoed door kaders en inzichten
uit literatuur, voorbeelden uit buitenland en eigen
praktijken. Deze Community of Practice wordt
ondersteund door een gesloten online platform – directe
wisselwerking tussen de reële CoP en de online CoP. De
Community of Practice wordt opgevolgd door een
resonantiegroep.
Concrete doelen
•
•
•
•
•
•
Dialoog/debat tussen alle stakeholders die bij de opleiding van leraren betrokken zijn (hiertoe
behoren ook de leraren zelf), meer bepaald binnen STEM-domeinen (met bijzonder aandacht voor
techniek), om te komen tot een breed gedragen en gedeelde visie rond STEM-educatie voor het
basisonderwijs en de belangrijke STEM-thema’s die hierbinnen moeten uitgewerkt worden.
Ontwikkeling van STEM-methodieken voor de opleiding basisonderwijs en nascholingsinitiatieven
(doel is bevorderen van de attitude/epistemologische overtuiging van de leraar basisonderwijs
om met voldoende passie wetenschap en techniek te geven) aan de hand van kaders, onderzoek,
praktijken, …
Professionalisering van de stakeholders (lerende gemeenschap als middel tot professionaliseren)
die, in nauwe afstemming met hun organisaties, de beproefde inzichten laten doorstromen.
Doen ontstaan van onderlinge en nieuwe samenwerkingsverbanden waardoor extra onderzoeken,
professionaliseringsinitiatieven, valorisatie-initiatieven, … opgestart worden én daarenboven
resultaten en ervaringen uitgewisseld worden binnen de Community.
Delen en verzamelen van initiatieven en duurzame netwerken maken met reeds bestaande
verenigingen en groepen
Ontwikkeling van design principles (waaronder lessons learned) wat betreft de opstart,
uitwerking en verloop van een CoP. Deze zullen worden doorgegeven aan de overheid en kunnen
gebruikt worden voor de ontwikkeling van andere CoP’s.
Community of
Practice
Online Community
Projectteam:
Hilde Van Houte
Lieve Maeseele
Kenneth Devos
Bea Merckx
Resonantiegroep
Wie?
• Rita Dunon (onderwijs Vlaanderen)
• Katrien Strubbe (UGent)
• Veerle Martens (Arteveldehogeschool)
• Renaat Frans (KHLim)
• Pascal Mast (Artesis – Plantijn)
• Marleen Van Strydonck (Artesis – Plantijn)
• Söhret Yildirim (ENW AUGent)
• Jo Tondeur (UGent)
• Joris Van den Hauwe (Elant)
• Luc Zwartjes (UGent)
• Hans Van Hoe (UGent)
• Frederik Maes (School of Education)
• Dries Van Acker (Arteveldehogeschool)
• Carine De Smet (VLOR)
• Jelle Boeve- De Pauw (UAntwerpen)
• Jan Danckaert (VUB)
• Katrien De Schrijver (STEM platform)
• Didier Van de Velde (AKOV)
Resonantiegroep
Taken
• De begeleidingscommissie of
resonantiegroep volgt de werking op
van het project en eveneens de CoPs.
Deze groep moet gezien worden als
klankbordgroep en als critical friend.
• De resonantiegroep komt om de 3
maanden samen.
• 25 april eerste samenkomst: concrete
aanpak en doelen van CoP worden
verder uitgeklaard.
Community of
Practice
Wie?
•
•
•
•
•
STEM-geïnteresseerde lerarenopleiders van het interENW (zowel vanuit AUGent
als de andere ENW’s) (beperking secundair tot max 1/3) – reeds lijst met
verschillende lerarenopleiders basisonderwijs
Pedagogische begeleidingsdiensten en gekoppelde nascholingsinstituten (VSKO,
OVSG, GO!, FOPEM, stad Antwerpen, stad Gent)
STEM-gerelateerde organisaties
Leraren en directies basisonderwijs met expertise STEM (beperkte selectie)
Aanspreekpunt per ENW
Taken
•
•
•
•
•
Actief input leveren i.v.m. inhoudelijke thema’s – vooral ook eigen
praktijkervaringen en interessante methodieken of aanpakken uit literatuur,
congressen, workshops, …
Actieve deelname aan debat en discussies rond inhoudelijke thema’s.
Actief meedenken voor ontwikkeling van vernieuwende aanpakken
Indien mogelijk en sterk aangemoedigd: uitproberen van nieuwe aanpakken in
eigen praktijk en delen van ervaringen
Werkmomenten CoP zijn thematisch – afwisseling is mogelijk
Kick-off
• Voor wie? alle stakeholders waaronder ook alle STEM-experten van
het interENW.
• Wanneer? 27 mei 2014 (9.30 – 16.30u)
• Waar? Het Pand, Gent
• Uitnodiging? Breed communiceren maar vooral duidelijk afbakenen
om wat het gaat en toch ook promotie voeren voor deelname aan
de CoP (een kans voor professionalisering).
• Wat? Centraal op die dag staat visie uitbouwen rond STEMeducatie in basisonderwijs. Relevante inzichten uit onderzoeken
worden op deze dag naar voor gebracht en de eerste
discussie/themagroepen worden opgestart op basis van eigen
praktijken en onderzoeks/literatuurgegevens.
• Online? www.stembasis.be
• Uitnodiging? Deze week worden uitnodigingen verstuurd.
Kick-off
• Programma?
9u – 9.30u Onthaal met koffie
9.30u – 10.30u Inleiding en visie op STEM educatie
STEM- reflectie-instrument
10.30u – 11.50u Enkele thema’s belicht door onderzoekers en lerarenopleiders uit verschillende
instellingen
- Nature of Science
- Big Ideas
- Onderzoekende aanpak/Onderzoekend leren
- Engineering – Ontwerp?
11.50u – 12.15u Community of Practice in de kijker
12.15u – 13.30u Middagpauze met mogelijkheid tot verkenning van verschillende projecten
13.30u – 15.30u Debatgroepen rond STEM-didactiek en STEM-thema’s
15.30u – 16.00u Plenaire afsluiting

similar documents