Presentasjon mulig fotballhall

Report
”Saltenhallen”
Fotballhallen for hele Salten
Dagens agenda
•
•
•
•
Informasjon vedrørende media
Hva vil en hall tilføre Fauske - mulighetsrommet
Presentasjon av prosjektet fotballhall på Fauske
Politiske signaler på prosjektet
Hva finnes rundt oss?
• Nordlandshallen (storhall)
• Blåbyhallen (storhall), Sortland
• Mosjøhallen (70*50)
• Reipåhallen (60*40)
• Helgelandshallen (60*40), Sandnessjøen
• Hålogalandshallen (60*40), Harstad
• Våganhallen (60*40), Svolvær
• Lofothallen (60*40), Leknes
• Morildhallen (60*40), Myre
• Vesterålshallen (60*40), Melbu
Hva kommer?
• Stålhallen (storhall), Mo
• Brønnøysundhallen (90*50)
2 storhaller er i
drift i dag
en tredje underveis
Hva betyr en hall på Fauske?
•
Idrettsrådet v/leder
–
•
Dans Fauske:
–
•
”Mons Petter-festivalen ser så absolutt viktigheten av å få en storhall på Fauske. I sammenhenger der et kulturhus er for lite kan
en slik hall gi plass til aktiviteter der man er avhengig av god plass når det ikke er godt vær utendørs”
Helgelandshallen - muligheter
–
•
”Det har lenge vært en mangel at Fauske ikke har en arena hvor vi kan ha en bilmesse der biler og utstyr kan vises frem”
Mons Petter
–
•
”Fauna ser positivt på planene om en storhall på Fauske. En slik hall vil øke muligheten for større arrangement til Fauske. Dette
vil igjen ha positive ringvirkninger for næringslivet samt frivillige lag og foreninger.”
Scania
–
•
”Fauske mangler i dag en stor arena for større arrangementer. Spesielt gjelder dette messer (for eksempel Saltenmessa) og
større konserter”
Fauna
–
•
”Vi arrangerer 2-3 større arrangementer i året der idrettshallen er litt for liten. Vi ønsker også i fremtiden å kunne arrangere
flere store internasjonale mesterskap og World Cup'er på Fauske, og da er dagens idrettshall for liten”
Fauske Næringsforum
–
•
”Masseidretten fotball sliter med dårlige fasiliteter, og må kjøre mye og langt for å trene på vinterstid. En storhall på Fauske ville
virkelig ha hjulpet flere ungdommer til å stå lengre i idretten, og ikke minst ville frigi treningstid til de som ikke nødvendigvis
ønsker å konkurrere eller spille i seriesystem. En storhall vil kunne gi mye folkehelse, skape mye aktivitet og mange idrettslag
ville kunne benytte seg av en slik hall, spesielt vinterstid”
”Uværet har tvunget Sandnessjøens store utendørs festkonsert til å trekke inn i Helgelandshallen”
Fauske Sprint
–
”Fotballen på Fauske har ikke treningsmuligheter på normalt underlag 6-7 mnd i året. En fotballhall vil løfte fotballen på Fauske
fra steinalderen til nåtiden – og kanskje litt inn i fremtiden”
Noen muligheter
•
•
•
•
•
•
Konserter
Messer av alle varianter
Store konferanser
Fotballturneringer
Korpstreff
+++
• Kun fantasien som begrenser mulighetene
Fotball
• En fotballhall vil selvfølgelig i hovedsak brukes til å spilles
fotball i. Dette gjelder alle aldre og alle nivåer:
–
–
–
–
–
For de minste
Ungdomsfotball
Seniorfotball
For eldre (oldboys)
Fritidsaktivitet (alle aldre)
Prosess til august 2011
• 11. april 2010 vedtok styret i Fauske Sprint at man skulle starte en ny
utredning av hall
Visjon
• Saltenhallen skal bidra til å gi innbyggere, næringsliv og
offentlig forvaltning i hele Salten bedre folkehelse, bedre
fritidstilbud og oppvekstvilkår, samt gjøre lokale arbeidsgivere
mer attraktive
• Saltenhallen skal gjennom positive aktiviteter og profil
fremme våre samarbeidspartnere som tar lokalt
samfunnsansvar
• Saltenhallen skal gi fotballen i Salten gode treningsvilkår året
gjennom
Prosess til august 2011
• Det ble etter Fauske Sprints vedtak opprettet en gruppe ledet av Øyvind
Tvedt som har jobbet med følgende elementer:
–
–
–
–
–
–
Er det andre idretter på Fauske som ønsker å være med i prosjektet?
Hallstørrelse
Plassering
Finansieringsmuligheter
Drift
Eierskap
Prosess til august 2011
• Basert på undersøkelser kom gruppa frem til følgende:
– Ingen andre idretter ønsker å binde seg til hallen, men flere uttaler seg positivt (Fauske
Klatreklubb, Fauske Atletklubb, Dans Fauske, Friskhuset mini!!!)
– Fauske Sprints behov vil dekkes av en hall på ca 60m*70m. Gruppa mener likevel at man
bør bygge en storhall hvis det lar seg finansiere, dette slik at hallen kan bli en Saltenhall
– Flere plasseringer er vurdert, men man kom frem til Farvikdalen. Hovedgrunnene er
hallstørrelse, terreng og mulig gjennomføringstid
– Eierskap: Med tanke på synergier, investeringstilskudd, drift, dugnadsjobb, med mer,
finner man det vanskelig å kombinere dette med at andre er sammen med Fauske Sprint
på eiersiden
– Forutsetningen for det som nevnes ovenfor er at man får finansiert investeringene, og
gjennom dette får et realistisk driftsbudsjett uten et ”profesjonelt salgsapparat”
Forslag og vedtak
• Gruppa har lagt frem følgende forslag for styret:
– Det bygges en storhall
– Det anbefales å fullfinansiere hallen uten lån
• Styret i Fauske Sprint vedtok 21. august 2011 følgende:
– Fauske Sprint vedtar å bygge en stor fotballhall med forbehold om klargjort tomt med
nødvendig infrastruktur, samt at man får en finansieringsløsning for investeringer som
muliggjør en realistisk drift. Prosjektet igangsettes ikke før disse elementene er på plass.
Tekniske data på hall
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Halltype: Overtrykkshall
Ringmur: 133 x 85 m = 436 lm
Fotballbane: ca 100 x 65 m
Asfalt utenfor spilleflate: 72 x 111 m
Tribune for 700 tilskuere.
Høyde: 26 m
Støy: innenfor støykrav
Garderober og kontor
Kantine
Dagens reguleringsplan
• Gjelder området Farvikdalen
• Område A1 er avsatt til ”Fotballhall med tilhørende parkering”
• Fotballhall av type Yeadon kan føres opp med maks mønehøyde
26 meter over terrenget, som ved hallen skal ha en kotehøyde på
23,5 meter
• Område A1 er på ca 30 daa
• BYA (samlet bebygd areal) skal ikke overstige 40 % av området
(12 000 kvm). Parkeringsplasser kommer i tillegg.
• Maksimalt kan hallen være ca 140 m x 85 m = 11 900 kvm.
Hovedelementer i
hallinvesteringen
•
•
•
•
•
•
•
•
Duk:
Ringmur:
Gressmatte:
Garderober:
Tribune:
Andre installasjonen:
Uforutsett:
Sum:
9,9 mnok
4,5 mnok
2,0 mnok
1,6 mnok
0,5 mnok
1,9 mnok
1,6 mnok
22,0 mnok
Finansiering
•
•
•
•
•
Egenkapital
Tippemidler
”Investeringstilskudd”
Lånekapital
Sum finansiering
0,1 mnok
3,5 mnok
18,4 mnok
0,0 mnok
22,0 mnok
Driftsbudsjett
• Driftsinntekter
–
–
–
–
Dagtid (0,5 mnok)
Kveldstid (0,5 mnok)
Arrangement (0,1 mnok)
Kafe/reklame++ (0,3 mnok)
• Driftskostnader
–
–
–
–
–
kr 1 400 000
Saltenhallen:
Dagtid: kr 1.000
Kveldstid: kr 600
kr -1 250 000
Personalkost (0,6 mnok)
Strøm (0,3 mnok)
Vedlikehold (0,1 mnok)
Varekost (0,1 mnok)
Annet (0,2 mnok)
• Driftsresultat
• Rentekostnader
• Resultat før skatt
Timepris hel time:
Nordlandshallen: kr 2.040
Stålhallen: kr 2.000
Blåbyhallen: kr 1.430
kr
kr
kr
150 000
0
150 000
Målsetning
– Skape næringsaktivitet til Fauske. Eksempler kan være:
• 3+ store ikke-idrettslige arrangementer i året (konserter, messer, Saltendagene)
• 3+ store idrettsaktiviteter i året (miniputteturnering, bedriftsturnering,
eliteturnering, a-lagsturnering, dans, etc)
– Gi kommunen positiv omtale, noe som vil være et pluss når familier
skal velge bosted
– Tilby skoler og andre offentlige aktører et alternativt vintertilbud
– Tilby fotballag i hele Salten et komplett treningstilbud
– og selvfølgelig dekke Fauske Sprints eget treningsbehov
Fremtidig prosess
• Fauske Sprint har ingen mulighet til å gjennomføre prosjektet
alene, og er av en klar oppfatning at fotballhallen ikke kan
realiseres uten et økonomisk bidrag fra både Fauske
kommune og næringslivet.
• Fauske Sprint planlegger å starte jobben med finansieringen i
september, med mål om at klubbens forutsetninger for det
positive vedtaket er på plass før utgangen av 2011
Politiske utfordringer
• Fauske Sprint kommer til å utfordre kommunen til å bidra med:
– Klargjøring av tomt (og infrastruktur)
– I tillegg et investeringstilskudd på minimum 5 mnok
– Årlig dagtidsleie av hall på minimum 0,4 mnok
• (det er beregnet total dagtidsleie på ca 0,5 mnok)

similar documents