Devamı

Report
BOĞAZİÇİ
ÜNİVERSİTESİ
2012-2016
Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu
Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu
Değerli Arkadaşlarım,
Bu sunumda size Boğaziçi Üniversitesine ilişkin hedeflerimi ve Üniversitemizde uzun yıllardır
çözülemeyen ancak sizin desteğinizle çözebileceğime inandığım bazı konuları dikkatinize
sunuyorum.
2012-2016 Döneminde Üniversitemizde gerçekleştirmeye çalışacağım faaliyetler ve projelerin
tamamına, çeşitli birimlerde yapmış olduğum görüşmeler ve sizlerden gelen öneriler
doğrultusunda güncellenmiş ayrıntılarına
http://rektorsecimi2012.boun.edu.tr/home.php?view=candidates
adresinden ulaşabilirsiniz.
Sevgi ve saygılarımla,
Gülay Barbarosoğlu
Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu
SUNUM AKIŞI
Yüksek Öğretim Kanunu Karşısında Boğaziçi Üniversitesi Duruşu
Demokratik Katılım
Eğitim/Araştırma
Bilim-Teknoloji
Mediko-Sosyal Hizmetler
BÜVAK/BÜTEK
Yerleşim Masterplanı
Kurul
Ulaşım Planlama/Doğal Hayatı ve Kültür Varlıklarını Koruma
Konut/Lojman
İmar Düzenlemeleri
Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ DURUŞU
Üniversitenin gücünü bizzat üniversiteden alan her kararı, taviz verilmeden ilgili
kurumlarla etkin bir iletişim ve müzakere süreci içinde savunulacaktır.
B.Ü. Fakülteler Ortak Komisyonu ‘nun 1990'larda yepyeni bir üniversite yasası
hazırlayarak YÖK Yasasının değiştirilmesinde göstermiş olduğu “Liderlik
Geleneği” canlandırılacaktır.
Üniversitemizin kültürü, yaptıkları ve ürünleriyle kazanmış olduğu saygın
“Boğaziçi Kimliği” güncel konulara refleks tepki vermekten daha çok, gündemi
belirleyecektir.
Bunu başarabilmek için, kimi zaman sınırları çizen yasaları iyileştirme veya
belirleme, kimi zaman bu ortamı verimsizleştirecek etkilere karşı direnme, ama
bütün bunları yaparken de kurumsal birlikteliği, bütünlüğü koruma hedefinden
ödün verilmeyecektir.
Boğaziçi Duruşu “Temel Evrensel Bilim” ilkelerini savunmaktır.
Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu
YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU KARŞISINDA BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİNİN DURUŞU
Üniversitemizin “Yüksek Öğretim Kanunu”na ilişkin kurumsal görüşü aşağıdaki temel
ilkeler çerçevesinde en geniş katılımla ve ivedilikle oluşturulacaktır. Bilimsel özgürlüğün tam
anlamıyla yaşandığı, akademik, idari ve mali özerklik, saydamlık ve hesap verebilirlik
değerlerinin vazgeçilmez olduğu evrensel anlamda bir üniversitenin, özelde BÜ’nin ilkeleri:
Üniversitenin demokratik katılımla yerli/yabancı ayrımı yapılmaksızın öğretim
üyelerinin kendi yöneticilerini kendilerinin seçmesi
Devlet üniversitelerinin kamusal eğitim/araştırma görevini tavizsiz sürdürmesi
Temel akademik kararların bilimsel liyakata dayalı tarafsız yöntemlerle Üniversite
tarafından yürütülmesi
MÜTEVELLİ HEYETİ veya benzer harici bir yapılanma ile yönetilmemesi
ÖĞRENCİ HARÇLARININ üniversiteyi paralı statüye dönüştürecek düzeylere
artırılmaması
ÖĞRETİM ELEMANLARININ üniversitenin iradesi dışında ve/veya merkezi
atanmaması.
Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu
DEMOKRATİK KATILIM
Öğretim elemanları, öğrenciler ve idari kadrolar arasında ortak bir vizyon ve
enerji oluşturmak için sağlıklı ve işlek iletişim, katılımcı ve demokratik yönetişim
modeli kurulacak.
Kurul ve komisyonlarımız parlamenter yöntemle çalışırken, toplantı, gündem ve
kararları web aracılığıyla paylaşılacak.
Önemli ve köklü konularda sıklaştırılmış, yüksek katılımlı genel kurul ve farklı
kanallarla öğretim elemanlarının görüşlerini yakından takip etmek bir yöntem
olarak benimsenecek.
Ayrıca üniversite mensuplarının kurul/komisyonlardan taleplerini iletebilecekleri
web tabanlı bir mekanizma kurulacak.
Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu
EĞİTİM/ARAŞTIRMA
B.Ü.’nin akademik çeşitliliğine ve zenginliğine sahip çıkarak her bölümün kendi
vizyonu ve “Akademik Kimliği” desteklenecek.
Akademik politikaları geliştirmek ve değerlendirmek üzere “Akademik Politikalar
Kurulu” kurulacak.
Lisans eğitimindeki özel ve ayrıcalıklı konumumuz daha da güçlendirilecek, lisans
eğitimine önem ve destek verilecek.
Lisanüstü eğitim ve araştırma desteklenecek, genç araştırmacı insangücü
yetiştirilmesi teşvik edilecek.
Öğrencilerimiz kendi alanlarında en üst düzeyde uzmanlık kazanırlarken, kültürelsosyal-sanat ufuklarını açacak altyapı zenginleştirilecek.
Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu
EĞİTİM/ARAŞTIRMA
Hem lisans hem de lisansüstü düzeyde ülkenin en parlak ve başarılı öğrencilerini
almak için yaratıcı teşvik /burs mekanizmaları geliştirilecek.
Öğrencilerin en önemli talepleri çözümlenecek:
Kütüphane 7/24 çalıştırılacak
Tüm yerleşkelerde kaliteli ve ucuz yiyecek servisi yapılan mekanlar yaratılacak
Yemek fiyatları düşürülecek
Ücretsiz shuttle hizmeti sürdürülecek
Benzer taleplere her zaman duyarlı olunacak ve çözüm getirilecek.
Kariyer Merkezi iyileştirilecek.
BÜREM hizmetleri desteklenecek, uzman personel istihdam edilecek.
Geniş kapsamlı müzik festivalleri ve hertürlü sanat etkinlikleri desteklenecek.
Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu
EĞİTİM/ARAŞTIRMA
Günümüzde artık çağdaş üniversitelerin giderek araştırma odaklı “3cü Nesil
Üniversite (3GU)” kurumlarına dönüşmesini destekleyen ve üniversitelere dair
denklemleri hayati bir biçimde etkilemekte olan gelişmeler yakından izlenecek, gerekli
düzenlemeler proaktif olarak gerçekleştirecek.
Boğaziçi Üniversitesi “Araştırma Politika”sı:
Bir yanda bağımsız araştırma özüne sahip çıkarak, “meraka dayalı, ucu açık” temel
araştırma unsurları korumak, onlar için mali ve idari desteği artırmak
Diğer tarafta ekonomiye hızlı dönüş yapmaya uygun teknoloji-inovasyon odaklı çalışmaların
etkin yürütülmesi için destekleyici altyapıyı kurumsallaştırmak olmalıdır.
Boğaziçi’nin hem mühendislik/ fen bilimleri, hem de beşeri /sosyal/eğitim
bilimlerinde ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biri olma özelliği tüm farklılıkları
gözetilerek dengelenecek.
Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu
EĞİTİM/ARAŞTIRMA
BAP BÜTÇESİ 4 yıl içinde 7.5 - 8 milyon dolar karşılığını bulacak şekilde artırılacak.
Alanlar ve birimler arasındaki farklar ve denge gözetilerek araştırma destek
enstrümanları hem BAP hem BÜVAK içinde çeşitlendirilecek.
Üniversitemize yeni katılan her yardımcı doçente 100 000-150 000 dolar karşılığı
“Araştırma Başlangıç Desteği” verilecek.
BAP Bütçesi içinde 1.5 - 2 milyon dolar karşılığı yeni öğretim üyeleri araştırma desteği
olarak kullanılacak.
Disiplinlerarası ve çokdisiplinli konular teşvik edilecek, araştırma merkezleri idari ve
mali olarak desteklenecek.
APKO, Patent Ofisi ve Sanayi ile İlişkiler Ofisi sıkı bir etkileşim içinde yeniden
yapılandırılacak teknoloji ve inovasyon odaklı araştırmalara etkin destek verecek.
Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu
BİLİM
VE &
TEKNOLOJİ
ARAŞTIRMA,
BİLİM
TEKNOLOJİMERKEZİ
Kandilli Yerleşkesinde toplam
15 000 m2’lik alanda Bilim ve
Teknoloji Merkezi kurulacak.
Merkezin ilk fazı olan 4 000
m2’in inşaat çalışmaları 2012
Yılında Yatırım Programı
çerçevesinde başlatılacak.
Yaşam bilimleri, Yer bilimleri, Biyomedikal, Bilişim ve İletişim Teknolojileri başta
olmak Üniversitemizdeki tüm öğretim üyelerimize araştırma altyapısı olarak hizmet
verecektir.
Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ
Teknopark AŞ, AR&GE çalışması yürüten öğretim üyelerimiz için çalışma ortamı
oluşturma işlevinin yanısıra, Üniversitemizin temel harcamaları için hem doğrudan
hem BÜVAK’a yapılacak bağışlar vasıtasıyla dolaylı katkı sağlayabilecek mali güce
kavuşturulacak .
Ana gelir kaynağı kira olan Teknopark şirketlerinin gelirlerini artırmak için BÜ’nin
hissedar olduğu teknoloji geliştirme alanları artırılacak.
Bu alanların genişletilmesi için öncelikle B.Ü. Yerleşkelerinin dışında, ancak yakın
ek alan yaratılması için ilçe belediyeler, özel kurumlar ve tüzel kişilerle işbirliği
geliştirilecek farklı iş modelleri uygulanacak.
Teknopark AŞ’nin kurullarında alınan kararlarda çevre, iş süreçleri ve etik konular
gözetilecek.
Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu
BÜVAK/BÜTEK A.Ş.
GÜÇLÜ ÜNİVERSİTE
GÜÇLÜ VAKIF
Üniversitenin birçok faaliyetinde hizmet kalitesinin artırılması için BÜVAK katkısına çok
ihtiyaç var. Akademik teşvik, öğretim üyelerimize ödül, öğrencilerimize burs, lojman
kiralama, mediko-sosyal, yuva ve benzeri faaliyet desteklerini artırma yolları aranacak.
Üniversitenin yetenekleri (kampus/akademik), BÜVAK ve BÜMED ilişkilerini entegre
eden profesyonel bir yapı geliştirilecek.
Uzun soluklu düzenli gelir ve prestij kazandıracak
Okul (Yuva/İlkokul/Lise)
Yurt Yönetimi
Konferans Organizasyon
Dil Köyü
ve benzeri seçenekler tartışılarak, uygun olanlar kurumsallaştırılacak.
Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu
MEDİKO-SOSYAL HİZMETLERİ
Öğrenciler, öğretim elemanları ve tüm Üniversite çalışanlarına hizmet vermek üzere
Revir 7/24 çalışacak .
İl Sağlık Müdürlüğü ve SGK anlaşmalı özel sağlık kurumları ile işbirliği yapılacak ve
hizmet satın alınacak.
Sağlık Hizmetleri Koordinatörü atanacak.
Başta çocuk doktoru ve psikiyatrist olmak üzere uzman doktorlar istihdam edilecek.
Tüm yerleşkelerde tam teçhizatlı 7/24 ambülans hazır edilecek.
Özel sağlık sigortaları konusunda danışmanlık ve destek hizmet verilecek.
Mediko sosyal faaliyetlerinin BÜVAK tarafından desteklenmesi sağlanacak.
Tıp fakültesi olmayan devlet üniversitelerinde denenmiş olan “Sağlık UYGAR”
merkezi modeli geliştirilecek.
Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu
YERLEŞİM MASTERPLANI: YENİ KURUL
Öncelikle imar düzenlemeleri, yeni alanlar yaratılması, altyapı yatırımlarının
inşaat işleri, mekanların planlanması bir rektörlük dönemine sığmayacak kadar
uzun soluklu ve etkileri bir rektörün politikaları doğrultusunda planlanamayacak
kadar yakıcı olduğu bilinci ve sorumluluğunda hareket edilecek.
“Bina/Alanlar Kullanımı ve Yerleşim Planlama Kurulu” kurulacak.
Kurul, B.Ü.nin gelişim eksenlerini değerlendirerek, yerleşim düzenlemelerini
bir masterplan çerçevesinde modelleyecek.
Kurul, Üniversitemizin ihtiyacı olan, ofis, sınıf, laboratuvar, merkez alanları ve
lojman yaratma ve inşa etme, öğrenci faaliyetleri binası, konferans/konser/ kültür
salonları projelendirme, ulaşım planlama, çevre koruma ve Üniversitemiz
mensuplarına gayrimenkul yatırımı yaratma konularında ÜYK için proje önerileri
geliştirecek ve yürütülmesini denetleyecek.
Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu
YENİ KURUL
YERLEŞİM MASTERPLANI: ULAŞIM
PLANLAMA VE ÇEVRE KORUMA
Tüm YERLEŞKELER arası ULAŞIM iyileştirilecek, Kuzey, Güney ve Hisar kampusları arası
trafik düzeltilecek :
Kuzey, Güney ve Hisar kampusları arası kaliteli shuttle hizmeti
Kuzey ve Güney Kampüsler arası tünel
Kandilli-Güney Kampüs arası karşılıklı, sık ve düzenli ring seferler
Zincirlikuyu-R.Hisarüstü arası sabah saatlerinde shuttle servisi
Kilyos-Ana Kampüs arası ucuz, kaliteli shuttle servisi
Bebek, Anadoluhisarı ve Kandilli vapur seferleri ile eş zamanlı shuttle seferleri
Tüm YERLEŞKELERDE DOĞAL HAYATI VE KÜLTÜR VARLIKLARINI korumak üzere gerekli
çalışmalar yapılacak.
Doğal eko sistemdeki anıt ağaçlar, nadide bitki örtüsü ve canlı hayat korunacak
Kültür varlığı ve tarihi eser niteliğindeki tüm taşınmazlar tescillenerek koruma altına alınacak
Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu
YERLEŞİM MASTERPLANI: KONUT
Lojman geliştirme sürecine paralel olarak öğretim elemanları ve idari personelin
katılımıyla gayrimenkul yatırım ortaklığı modelleri hayata geçirilecek.
Yapı kooperatifi kurulması, çeşitli firmalarla BÜ personeline özel indirim anlaşmaları ve
toplu konut kurumları ile BÜ personeline özel konut geliştirilmesi eş zamanlı ve farklı
modeller olarak başlatılacak.
Yapı Kooperatifi kurulması çalışmalarında:
Ön talep belirlenecek
Fizibilite çalışması yapılacak
Konut kapasitesi, arsa peşinatı, konut başına peşinat miktarı, banka faiz oranları
vade süresi, aylık ödeme miktarları konusunda farklı modeller geliştirilecek
BÜVAK ’ın ön ödemeleri karşılayacak kaynak oluşturabilme kapasitesi artırılacak.
Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu
YERLEŞİM MASTERPLANI:LOJMAN
Üniversite yönetimlerinin her zaman gündeminde olan, (öncelikle genç) öğretim
elemanları için lojman olanağının artırılması çabaları etkinleştirilecek.
Üniversitemizin “Tersine Beyin Göçü” açısından ülkenin en gözde kurumu olma
özelliğini güçlendirmek için lojman sayılarını artırmak üzere her türlü girişim ve
faaliyet sürdürülecek .
Kiralama, finansal kiralama ve banka mortgage sistemleri kullanılarak lojman sayısı
artırılacak.
Kamu tahsisli alanlar ve/veya kamu bütçesi kullanılarak lojman sayısını artırmak
için girişimler yapılacak.
Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu
YERLEŞİM MASTERPLANI: LOJMAN
Tapusu Üniversiteye ait olan Uçaksavar
lojmanlarının olduğu parselde imar ve inşaat izinleri
tamamlanacak.
İmar durumu düzeltilirse, yüksek sayıda lojman
için fizibilite, iş ve finansman modelleri
geliştirilecek, en uygun olanı Üniversitenin onayı
alınarak uygulanacak.
İmar durumu iyileştirilmezse, mevcut
lojmanların yıkılarak kamu bütçesi içinde yeniden
yapılması sağlanacak.
Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu
YERLEŞİM MASTERPLANI: İMAR DÜZENLEMELERİ
Aşağıda tam alanları verilmiş olan yerleşkelerimize ait tüm imar düzenlemelerinin
gerçekleştirilmesi için çaba verilecek.
KAMPÜS
ALAN (M2)
İNŞAAT ALANI BRÜT (M2)
Güney Kampüs
267 115
57 640
Kuzey Kampüs
56 680
92 330
Uçaksavar Kampüs
44 351
41 861
Hisar Kampüs
21 457
11 984
Kandilli Kampüs
305 689
21 827
Sarıtepe-Kilyos Kampüs
969 600
37 027
4 214
850
1 669 106
262 672
İznik Kampüs
TOPLAM
Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu
Değerli Arkadaşlarım,
Yukarıda belirtmiş olduğum çalışmaları sizlerin desteği ile gerçekleştirmeye çalışacağım.
Bu konulardaki görüş ve sorularınızı her zaman benimle paylaşabilirsiniz.
Sevgi ve saygılarımla,
Gülay Barbarosoğlu
Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu

similar documents