bilimsel araştırma programları

Report
BİLİMSEL
ARAŞTIRMA
PROGRAMLARI
Serhat İrez
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROGRAMLARI
• Imre Lakatos: 1922- 1974
2
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROGRAMLARI
• Esas
yetişme
alanı
matematik felsefesi olan
Lakatos,
Popper
ve
Kuhn’un görüşlerini farklı
bir kavramsal çerçevede
sentezleyerek,
bilim
felsefesi
literatürüne,
oldukça ilgi gören ve
büyük yankı uyandıran
“Bilimsel
Araştırma
Programları
Metodolojisi” yaklaşımını
kazandırmıştır.
3
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROGRAMLARI
• Lakatos’un en önemli
makalesi
“Falsification and the
Methodology of
Scientific Research
Programmes”
(Yanlışlama ve
Bilimsel Araştırma
Programlarının
Metodolojisi) dır.
4
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROGRAMLARI
• Lakatos, kuramların tek başına ele
alınmalarını reddetmiştir.
• Bilimsel Araştırma Programları (BAP),
aynı bakış açısına sahip kuramlardan
oluşan tarihi süreci (paketi) ifade
etmektedir.
• Yani Lakatos’un BAP dediği, tek tek
kuramlar
değil,
birbirine
bağlı
kuramlardan oluşan bir bütündür.
5
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROGRAMLARININ YAPISI
• Bu bağlamda Lakatos, Kuhn’daki “paradigma” kavramına
yaklaşmaktadır.
• Yani Lakatos’un BAP metodolojisi, sofistike yanlışlamacılığın
Kuhn’un yaklaşımına uyarlanışıdır.
• BAP, ampirik olarak çürütülemeyen, olması gereken
hakkında saf metafizik inançlar topluluğu oluşturan bilimsel
araştırma kuralları disiplinidir.
6
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROGRAMLARININ YAPISI
BAP 3 unsurdan oluşmaktadır:
• Katı Çekirdek
• Koruyucu Kuşak
• Pozitif - Negatif Rehberlik
7
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROGRAMLARININ YAPISI
Katı Çekirdek
• Katı çekirdek, bilim adamları topluluğunun bağlı olduğu
geleneklerce belirlenmiş reddedilemeyecek unsurları
içermektedir.
• Metafizik unsurdur, inançlardan oluşur. Kısacası, katı
çekirdek kabuller setidir.
8
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROGRAMLARININ YAPISI
Katı Çekirdek
• Örneğin Evrim araştırma programında katı çekirdeğin
içerdiği temel unsur, tüm canlıların ortak bir atadan geldiği
varsayımıdır.
• Katı çekirdeği kabul etmeyen bir bilim adamı BAP’ın dışına
çıkmış demektir.
• Gözlem veya deney sonucunda ortaya çıkan durumla,
program arasında bir uyumsuzluk ortaya çıkınca, bunun
öncelikle katı çekirdekten değil, başka nedenlerden
kaynaklandığı düşünülür ve yardımcı varsayım ve
hipotezlerle çelişki giderilmeye çalışılır. Yardımcı hipotezlerin
geliştirildiği alan ise koruyucu kuşaktır.
9
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROGRAMLARININ YAPISI
Koruyucu Kuşak
• Koruyucu kuşak, yardımcı hipotezlerle katı çekirdeği
reddedişten korur. Onun için koruyucu kuşak sürekli
değiştirilir ve geliştirilir. Bu arada katı çekirdek değişmeden
kalır.
• Dolayısıyla programda bir değişiklik olmadan da koruyucu
kuşakta bazı değişiklikler yapılması, bazı kuramların yerini
yeni kuramlara bırakmaları mümkündür.
10
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROGRAMLARININ YAPISI
Pozitif ve negatif rehberlik
Negatif rehberlik, bilim adamlarına yapmamaları gereken
şeyleri söylerken, pozitif rehberlik ise yapmaları gereken şeyleri
söyler.
Negatif
rehberlik:
Katı
çekirdeğin
araştırılmasına,
sorgulanmasına izin vermez, araştırmanın reddedilemez
parçasıdır. Yani negatif rehberlik, katı çekirdeğin ihlal edilmesini
önleyici bir rol üstlenmektedir.
11
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROGRAMLARININ YAPISI
Pozitif ve negatif rehberlik
Pozitif rehberlik: Üzerinde çalışılması anlamlı görülen konuları
belirler ve kuramla çelişen durumlarla karşılaşıldığında bunların
nasıl ele alınması gerektiğini tanımlayarak, çelişkinin özel bir
duruma dönüşmesinin nasıl sağlanacağına yönelik önerilerde
bulunur.
Bilim adamları gerçeklerle çelişiyor diye bir kuramı atmazlar.
Normal olmayan durumu açıklayan, imdada yetişen yardımcı
bir hipotez geliştirirler veya anormallikler açıklanamıyorsa onu
göz ardı ederler ve dikkatleri başka sorulara yöneltirler.
12
BİLİMDE İLERLEME
Lakatos’a göre bilgi büyümesi (bilimsel ilerleme), araştırma
programı ile sağlanır. Bu açıdan Lakatos’da kuramlar sınanır,
fakat araştırma programları sınanmaz sadece değerlendirilir.
Lakatos’a göre eğer bir araştırma programı, önceki
formülasyonun ampirik içeriğini büyütüyorsa kuramsal olarak
“ilerleyici”, bunu sağlamıyorsa “yozlaşan-terkedilen” olarak
nitelendirilir.
13
BİLİMDE İLERLEME
Ancak Lakatos’da ilerleyici-yozlaşan program ayrımı mutlak
değil, görelidir. Çünkü zaman içerisinde bir araştırma
programının niteliği değişebilir.
Bir program zaman içerisinde ilerleyici statüden yozlaşan
statüye geçerek bilimsel niteliğini yitirebilir. Ya da tam tersine
yozlaşan bir araştırma programı zaman içerisinde tekrar
ilerleyici bir nitelik kazanabilir.
Lakatos açısından bilimsel gelişme, yozlaşan BAP’dan ilerleyici
BAP’a geçiştir. Burada önemli olan BAP’ın ampirik içeriğinin
artıp artmadığıdır. Yani ilerlemeyi ve yozlaşmayı belirleyen
ampirik içeriktir.
14
BİLİMDE İLERLEME
İlerleyici ve yozlaşan programlardan bahsederken Lakatos’un
vurguladığı noktalardan birisi de, yozlaşan programın, yerine
geçecek yeni bir program olmadan reddedilemeyeceğidir.
Yani Lakatos, iki veya daha fazla programın aynı zamanda yan
yana yer alabileceklerini belirtiyor ve ancak hakim programın
yozlaşması, yanı sıra var olan diğer programların başarıları
karşısında inkar edilemez bir nitelik kazandıktan sonra bir
değişikliğe gidilebileceğini ifade ediyor.
15
BİLİMDE İLERLEME
• Lakatos’a göre, BAP’ları hiçbir zaman birden bire yok
olmazlar. Yetersizlikler kendini hissettirdikçe yavaş yavaş
kaybolurlar. Bunun için de on yılların geçmesi gerekir.
• Ancak Lakatos’un yaklaşımında, bir programın yozlaştığına
nasıl karar verileceği konusunda bir boşluk vardır. Hem Kuhn
hem de Feyerabend tarafından eleştirilen bu boşluk,
Lakatos’un yaklaşımının en zayıf taraflarından birisini
oluşturmaktadır.
16

similar documents