Procedura bud*etowa w Polsce

Report

to plan finansowy państwa w formie
zestawienia prognoz na następny rok
budżetowy o dochodach i wydatkach
rządowych.
Procedura budżetowa – proces prawnie
określonych zasad postępowania
z budżetem.
Art. 109.
1. Ustawa budżetowa jest podstawą gospodarki
finansowej państwa w danym roku budżetowym.
2. Ustawa budżetowa składa się z:
1) budżetu państwa;
2) załączników;
3) postanowień, których obowiązek zamieszczenia
w ustawie budżetowej wynika z niniejszej ustawy
lub z odrębnych ustaw.
3. Ustawa budżetowa jest uchwalana na okres roku
budżetowego.
4. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.
1) łączną kwotę prognozowanych podatkowych i
niepodatkowych dochodów budżetu państwa;
2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu państwa;
3) kwotę planowanego deficytu budżetu państwa wraz ze
źródłami jego pokrycia;
4) łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków
europejskich;
5) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków
europejskich;
6) wynik budżetu środków europejskich;
7) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa;
8) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa;
9) planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa;
10) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
oraz emitowanych papierów wartościowych.

przygotowanie projektu budżetu na
następny rok
(W przypadku niedotrzymania terminu rząd zmuszony jest do
uchwalenia prowizorium budżetowego. Gdy ustawa budżetowa nie
zostanie uchwalona w okresie czterech miesięcy od przedłożenia
Sejmowi projektu, prezydent może skrócić jego kadencję.)
uchwalenie
 wykonanie budżetu
 ocena stopnia wykonania i kontroli

Organy publiczne, które
projektują własne części
budżetu, np. Kancelaria
Sejmu, Prezydenta RP,
sądy, NIK, RPDz, KrriT, IPN
Organy
administracji
rządowej
Minister
Finansów
projekt ustawy
budżetowej na
rok następny
wraz
z uzasadnieniem
Minister Finansów opracowuje
założenia projektu budżetu
państwa na rok następny,
uwzględniające ustalenia
przyjęte w Wieloletnim Planie
Finansowym Państwa oraz
kierunki działań zawarte w
Programie Konwergencji
uchwala projekt
ustawy
budżetowej
wraz z
uzasadnieniem
Rada
Ministrów
do 30.09 roku
poprzedzającego rok
budżetowy
Sejm
P
r
e
z
y
d
e
n
t
I czytanie na
plenarnym
posiedzeniu
Sejm
prace w
komisjach
sejmowych
(najważniejsza rola
Komisji
Finansów
Publicznych)
II czytanie –
debata i
zgłaszanie
poprawek
III czytanie –
przedstawienie stanowiska
KFP wobec
zgłoszonych
poprawek i
głosowanie
nad całością
projektu
ustawy
budżetowej
Ewentualne
wniesienie
poprawek do
projektu
przez Senat
+ głosowanie
w Sejmie nad
poprawkami
Senatu.
Ostateczne
uchwalenie
ustawy
budżetowej.
Prezydent RP
podpisuje ustawę
(7 dni)
Publikacja ustawy
w Dzienniku Ustaw
Minister finansów
opracowuje
harmonogram
realizacji budżetu
państwa
Chojna-Duch E., Prawo finansowe, rdz.
II, Oficyna Prawa Polskiego, 2009.
 Głuchowski J., Budżet i procedura
budżetowa, Wydawnictwo Sejmowe
 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych.


similar documents