Netværksmøder

Report
Inddrag nu
Kick-off møde
v. Birgit Mortensen
Servicestyrelsen
Projektets følgegruppe
Særligt ift. ungdomskriminalitet
• Kriminalitet som interaktiv kategori
• Alvorlig kriminalitet af lille gruppe socialt belastede
unge fra ressourcesvage familier
• Ofte mange involverede fagpersoner
• Ofte en problemstilling knyttet til barnets eller den
unges relationer
• Dokumenteret sammenhæng til trivsel i skolen
• Ofte økonomisk dårligt stillede familier
Baggrund og formål:
•
Anbefalet i Kommissionsrapporten
–
–
Fordi forældrene og familien som helhed spiller en afgørende rolle
og har det primære ansvar for deres barns udvikling
En indsats, der alene beskæftiger sig med den unges udfordringer,
risikerer at være utilstrækkelig, da den unges situation i mange
tilfælde skal ses i sammenhæng med situationen i hjemmet
Netværksmøder og familierådslagning i
indsatsen mod ungdomskriminalitet
– Satspuljeforhandlingerne for 2010
– Stor indsats mod ungdomskriminalitet, herunder for at
styrke inddragelsen af barnets eller den unges familie og
netværk i den forebyggende indsats
– Fokus for initiativet:
• Professionelt frontpersonale (ssp-konsulenter, lærere, pædagoger,
politiet m.m.)
• Opsøgende medarbejdere, socialforvaltninger, koordinatorer, m.fl.
Men hvordan på enkel måde…
• Afdække netværket
• Samarbejde med netværket
• Bruge ressourcer i netværket etc.
…Har projektet bud på
De to metoder
• Netværksmøder
– Systemisk inspireret
– Beskrivende og reflekterende
runde samt konkrete aftaler
– Velegnet til at koordinere
indsatsen og til at tale om,
hvordan netværket kan støtte
både barnet/den unge og de
voksne
• Familierådslagning
– Inspireret af systemteori,
empowerment og
netværksteori
– Selve mødet opdelt i tre
faser: informationsdel,
familiens eget møde og
handleplansdel
– Velegnet til at tale om,
hvordan netværket kan støtte
både barnet/den unge og de
voksne, og til at lave en
koordineret plan
Erfaringer med de to metoder viser:
• Generelt: Stor tilfredshed m. handleplaners indhold og troværdighed,
oplevelse af mere forpligtende forum, bedre helhedsvurdering af familien,
øget gensidig tillid
• Familierådslagning
– Mindre bekymring for børnene blandt professionelle, vurdering af bedre
trivsel/færre adfærdsproblemer
– Anden foranstaltningsprofil – mindre fra det offentlige
• Netværksmøder
– Effekt ift. mindre søskende (7-13 år) positiv ændring i adfærden
– Tydeligere ansvarsfordeling ml. de professionelle
Forandringsteorien
Inddragelse fastsat i lovgivningen
• Både Retssikkerhedsloven og Serviceloven har bestemmelser om
inddragelse.
• Retssikkerhedsloven § 4:
– ”Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag.
Kommunen og amtskommunen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en
sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed”
• Serviceloven § 47:
”Kommunalbestyrelsen skal overveje, hvordan der kan ske en systematisk
inddragelse af familie og netværk”
… Den systematiske inddragelse kan eksempelvis ske ved at anvende metoder som
familierådslagning, netværksmøder eller familiekontrakter (vejledning nr. 99 af 5/12-06 om særlig støtte til børn
og unge og deres familier)
Inddragelsens betydning:
• Med Honnets ord: Retslig anerkendelse (selvagtelse)
og solidarisk (selvværd)
Endnu mere fokus med Barnets Reform
•
Formålsparagraffen: relationer og netværk
…til formål at:
•
•
Sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og
stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges
familiemæssig relationer og øvrige netværk
Sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning
af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk…
Det samlede projekt
• Gratis konsulenthjælp
• Kursustilbud – fra forår 2011
• Hjemmeside m. viden om tre metoder:
www.inddrag.nu
– familierådslagning, netværksmøder, forudsigelsesdialoger
• Informationskampagne– nationalt og lokalt
Hvordan gør man
• Praktiske eksempler v.
• Gitte Jørgensen, Århus kommune og
• Lise Amholt, Københavns kommune

similar documents