PowerPoint-presentasjon

Report
Førstelektor Ingun Sletnes
Offentlige anskaffelser 7
Avslutning av konkurranser
Administrasjon og ledelse og organisasjon og
forvaltning
Tre måter å avslutte konkurranser
• Avlysning
• Alle bud forkastes
• Tilbud velges og kontrakt
tildeles
Avlysning av konkurransen eller
totalforkastelse av alle bud
• Hjemmel foa §§ 13-1 og 22-1
• Hva er avlysning
• Hva er totalforkasting av alle bud?
• I all hovedsak like regler i del II og del III
Krav til «saklig grunn» ved avlysning eller
totalforkasting
• Hva kan være saklig grunn?
• Total vurdering – skjønn
• Typesituasjoner avlysning;
- oppdragsgiver brutt anskaffelsesreglene, for eksempel
kunngjøringsreglene, eller gjort feil i beskrivelsen av
kriterier for valg av tilbud
- oppdragsgivers behov har endret seg
- manglende konkurranse
• Typesituasjoner totalforkasting
- alle bud er for høye
- tilbudene er ikke egnet
Valg av tilbud (tildeling av kontrakt)
• Hjemmel, se foa §§ 13-2 og 22-2
• I hovedsak like regler
• To tildelingsalternativer
- det økonomisk mest fordelaktige tilbud
- pris
• Ett av disse to må nevnes i kunngjøringen
• Hvis ikke noe er sagt - pris
Tildeling etter ”det økonomisk mest
fordelaktige tilbudet”
• Ikke et snevert økonomibegrtep
• kriterier skal ha tilknytning til kontraktsgjenstanden og ikke for
vage
• For eksempel kvalitet, pris, teknisk verdi, estetiske og
funksjonsmessige egenskaper, miljøegenskaper,
driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice, teknisk bistand,
eller tid for levering eller ferdigstillelse
• Miljø- og livssykluskostnader
• Alle kriterier som vil bli lagt til grunn skal oppgis i kunngjøringen
eller konkurransegrunnlaget – betydning?
• Kriterier som er opplyst skal benyttes må benyttes
• I samsvar med de grunnleggende kravene
Prioritering og vekting under tildelingskriteriet
”det økonomisk mest fordelaktige tilbudet”
• Etter § 13-2 skal vektingen oppgis i
kunngjøring/konkurransegrunnlag der oppdragsgiver har
bestemt det på forhånd
• Etter § 22-2 skal oppdragsgiver angi den relative vektingen
for hvert kriterium, kan angis for et område ”med passende
maksimalt utslag”, hva menes med det?
Grensen mellom kvalifikasjonskrav og
krav til tilbudet
• To atskilte vurderingstemaer – ikke nytt
• Liniakis – betydning
• Kan ikke bruke samme vurderingstema begge steder
– betydning
• Kvalitetskrav ved vurdering av tilbud ok så lenge det er
oppdragsspesifikk kompetanse som etterspørres,
knytter seg til tilbudet
Tilbakemelding til tilbyderne om
tildelingsbeslutning
• Se foa §§ 13-3 og 22-3
• Like regler over og under
terskelverdiene
• Alle deltakerne skal ha melding
før kontrakt eller rammeavtale
inngås
• Hva menes med å inngå kontrakt?
• Melding skal gis innen ”rimelig tid”
– hva menes?
• Hvorfor slike regler?
• Meldingen inneholde begrunnelse
og fastsette klagefrist
Kravet til rimelig tid
Intern
beslutning
Karensperiode
Kontraktsslutning
Forslag til nye regler om karensfrist
• EU-direktiv om håndhevelse bestemmer
minimumsfrist på 10 eller 15 dager avhengig av
kommunikasjonsform
• Gjelder over terskelverdiene
• I utredning fra 2010 foreslår flertallet den samme
minimumsfristen for anskaffelser over
terskelverdiene
• For anskaffelser under terskelverdiene og for
uprioriterte tjenester foreslår utvalget at det
fortsatt å operere med begrepet rimelig tid – her
er vi ikke forpliktet etter håndhevelsesdirektivet

similar documents