Inklusion og styrkebaseret pædagogik

Report
Styrkebaseret pædagogik
Psykolog Anne Linder
www.annelinder.dk
Bente Jensen, 2006
Inkluderende læringsmiljøer
• Det handler om at skabe læringsmiljøer, der
medvirker til at hvert barn får optimale muligheder
for at udvikle sig på egne præmisser, samtidig med at
der lægges vægt på dét fælles og samspillet mellem
den voksne og barnet
Alex Linley, 2006
Psykologiske kapital
• Den styrkebaserede pædagogik
giver konkrete bud på hvordan vi
kan øge den humane eller
psykologiske kapital og
herigennem styrke det enkelte
barns livschancer
Martin Seligman, 2005
Positiv psykologi - Videnskaben om det gode liv
• Hvad er det gode liv?
• Hvad gør livet værd at leve?
• Psykologien/pædagogikken skal
ikke blot styrke det svage, men
også nære, det der er bedst.
At nære det der er bedst
-5
Svaghed
0
+5
Neutralt/OK
Trivsel
- 5 til 0
0 til +5
Traditionel psykologi
Positiv psykologi
2005
2005
2006
2010
Maj 2010
Juni 2011
Sep. 2011
Alex Linley, 2010
Hvad er en styrke
• ”A strength is a pre-existing capacity for a
particular way of behaving, thinking, or feeling
that is authentic and energizing to the user,
and enables optimal functioning, development
and performance”
På egne præmisser!
Seligman, 2004
De personlige topstyrker
• Når topstyrken anvendes:
– En opløftende, ikke
udmattende effekt
– Glæde, veloplagthed
– Opleves vi autentiske af
andre
– Kommer vi nemmere i flow
Csikszentmihalyi, 2008
høj
Flow – den optimale fordybelse
Udfordringer
Angst
Lav
Kedsomhed
Lav
Kompetencer
høj
Hans Henrik Knoop, 2009
Forudsætningerne for engagementet
• Et meningsfuldt
perspektiv
• Positive emotioner
Hans Henrik Knoop 2006
Barbara Frederickson, 2010
Glade børn lærer bedre
• Glade børn er åbne og lydhøre overfor
omverdenen. Derfor får de mange
informationer, som gør det muligt for
dem hurtigere at skifte taktik, og
resonere skeptisk og analytisk
Bente Jensen, 2007
Personlig modstandskraft
Når barnet bruger sine personlige
styrker vil det udvikle en
personlig råstyrke der kan
kompensere for problematiske
opvækstvilkår.
Jennifer Fox Eadens, 2011
Forslag til styrkebaseret pædagogik
• Fordybelse
– Aktiviteter der understøtter mindfulness, nærværet,
refleksionen og langsommeligheden
• Fortællinger
– Fortællinger der skaber mulighed for identifikation og
italesættelse af styrkerne, gode rollemodeller, genkendelighed.
Stjernestunder og gode minder
• Fokusperioder
– Perioder hvor der er fokus på særlige begivenheder, hvor
styrkerne fejres og eksternaliserer
Alex Linley (2008)
Dokumentation
•
•
•
•
•
Øger følelsesmæssige og sociale trivsel
Øger børn selvtillid og selvværd
Børnene behandle andre med mere respekt
Bedre relationel kvalitet
Øget kompetencer til at identificerer styrker hos sig selv og
andre
Linder, 2011
Pædagogiske selvfølgelighed
Når man arbejder på at finde
sine egne eller andres
ressourcer, gør man det for
at afdække den eller de
hjælpekilder, der er en
forudsætning for at man kan
arbejde med problemerne.
www.styrkecompagniet.dk

similar documents