Rasmus Bang

Report
Envina vandløbsfagmøde 5. sep. 2013
Vandløbsrestaurering - Holstebro vandkraftsø
De store spærringer ved vores sidste vandkraftværker,
med udgangspunkt i planerne for etablering af en ny
passage ved opstemningen for Holstebro Vandkraftværk
v/Rasmus Bang, ALECTIA
De store spærringer – Forlægning af Storå forbi
Holstebro Vandkraftsø
Agenda
• Baggrund
• Problematik ved Holstebro Vandkraftsø
• Scenarier for vandløbsrestaurering ved Holstebro
Vandkraftsø
• Konklusion
Baggrund
1941. Etableringen af Holstebro Vandkraftværk.
1989. I erkendelse af, at opstemningen udgjorde en effektiv spærring for fiskenes vandringer, blev
der i 1989 etableret et omløbsstryg.
2007. Privat Byparkprojekt skitse med andre forslag til brug af søen med bl.a. whitewaterbane,
restaurant og nyt klubhus til roklubben. Dette sætter politisk fokus på den fremtidige anvendelse
af søen.
2009. Holstebro Kommune udarbejder skiteseprojekter for løsninger med omløbsstyg og
bevarelse af søen. Skitseprojekterne er en del af en miljømilliardansøgning. De fik ikke tilsagn.
2010. Danmarks Sportsfiskerforbund får udarbejdet en rapport der belyser et scenarie med
tømning af søen. Rapport lavet af Rambøll.
2012. Med udgangspunkt i kommunens forslag udarbejder ALECTIA
i 2012 en rapport. Fokus var:
• Bevarelse af vandkraftsøen
• Forbedre faunapassagen
• Undersøge om omløb kan opfylde forventede krav om
• kontinuitet fra EU
• Økonomisk vurdering
Problematik ved Holstebro Vandkraftsø
Etableringen af Holstebro Vandkraftværk i 1941 var medvirkende årsag til, at
bestanden af laks i Storå så godt som forsvandt.
Søen har udviklet sig til et vigtig rekreativt element for borgerne i Holstebro.
Problematik ved Holstebro Vandkraftsø
Eksisterende omløbsstryg fra 1989
virker ikke tilstrækkeligt.
Problematik ved Holstebro Vandkraftsø
Problematik ved Holstebro Vandkraftsø
Vandløbsrestaurering ved Holstebro Vandkraftsø
Tømning af søen vs. Langt omløbsstyg
Tømning af søen
Fordele
•En autentisk løsning.
•En sikker overholdelse af kontinuitetskrav i
vandplan
•Holstebro Kommune får 6 km nyt laksevandløb
Ulemper
• Søen som rekreativt element forsvinder
• Modstand fra ”søborgere”, roklub og
lokalpolitikere
• Sedimenthåndtering og okkerbelastning
• Sandsynligvis behov for ny vejbro
Langt omløbsstryg
Fordele
• Søen bevares som rekreativt element.
• En overholdelse af kontinuitetskrav i vandplan
• Laksebestanden kan genrejses i 2/3 af
vandløbssystemet opstrøms søen.
• Lokalpolitisk opnåelig og i øvrigt ”spiselig” for de
fleste interessenter
Ulemper
• Kunstigt anlæg
• Forventes dyrere end en tømning af søen
• Vandkvalitet i søen uvis
•Ikke 100% optimal løsning for fiskene
Langt omløbsstryg
Fordele
• Søen bevares som rekreativt element.
• En overholdelse af kontinuitetskrav i vandplan
• Laksebestanden kan genrejses i 2/3 af
vandløbssystemet opstrøms søen.
• Lokalpolitisk opnåelig og i øvrigt ”spiselig” for de
fleste interessenter
Ulemper
• Kunstigt anlæg
• Forventes dyrere end en tømning af søen
• Vandkvalitet i søen uvis
•Ikke 100% optimal løsning for fiskene
Holstebro Kommunes scenarier for Vandkraftsøen
1. Langt omløbsstryg med 0,3 promilles fald
2. Langt omløbsstryg med 0,8 promilles fald
3. Kort omløbsstryg med 4,5 promilles fald
Løsninger for Holstebro Vandkraftsø
-Scenarie 1 og 2
Løsninger for Holstebro Vandkraftsø
Scenarie 1, 2 og 3
Holstebro Vandkraftsø Scenarie 1+2
-Omløbet
• Der etableres et omløb med bundbredde på
15 m på den første del og 25 m nedstrøms.
• Vandføringen i Storå svinger mellem 5-100
m3/s. Det nye forløb designes, så det kan
aflede Storås vandføring op til 15 m3/s.
• Nedstrøm overløbskanten skal kan omløbet
aflede 40 m3/s.
Holstebro Vandkraftsø Scenarie 1+2
Første delstrækning – Overløbskant ind til søen
• Vandføringer over 15 m3/s vil blive ledt ind i
Holstebro Vandkraftsø via en overløbskant.
• Overløbskanten er en 200 meter lang spunsvæg.
• Der etableres sandfang opstrøms Tvis Møllevej.
Holstebro Vandkraftsø Scenarie 1+2
Første delstrækning – Badesø og sandfang
Holstebro Vandkraftsø Scenarie 1+2
Sidste delstrækning – Overløbskant
•
•
•
•
Der etableres en overløbskant i søens sydvestlige del.
Den projekteres som et skarp overløb med topkote i
13,60 m DVR 90 svarende til søens driftsvandspejl.
Overløbskanten er dimensioneret til at kunne lede op til
25 m3/s fra søen og ned i omløbet.
Ved større vandmængder vil frislusen aflede det
”overskydende” vand. På den måde sikres det, at der
maksimalt løber 40 m3/s i omløbet.
Løsninger for Holstebro Vandkraftsø
Scenarie 3. Kort omløbsstryg
Vest for ringvejen
Øst for ringvejen - Overløbskant
Driftvandspejlet i vandkraftsøen er 13,61 m DVR 90.
Dette vandspejl ligger 2-3 m over vandløbet bund ved overløbet.
Dige
Hvilket scenarie for omløbsstryg anbefales
– Scenarie 2 med 0,8 promilles fald
Der vil blive skabt en betydelig bedre kontinuitet i systemet ved både
scenarie 1 og 2 end ved scenarie 3 da et fald på 4,5 promille lagt fra er
optimalt og passage gennem søen forsat vil være et problem.
Årsagen til at scenarie 2 anbefales fremfor scenarie 1 er, at denne løsning
skaber en større vandløbskvalitet på den lange, øvre del af omløbet i
kombination med et betydeligt mindre fald på den nedre del af omløbet.
Samtidig mindskes risikoen for problemer, når op til 40.000 liter vand per
sekund skal ledes ned igennem stryget.
Scenarier for vandløbsrestaurering ved Vandkrafsøen
Konklusion:
Både en tømning af søen og scenarie 2 vurderes at kunne
opfylde krav til kontinuitet og kunne sikre en bestand af
laks opstrøms i system.
Scenarier for vandløbsrestaurering ved Vandkrafsøen
Konklusion:
Pris for scenarie 2 med 3 km langt omløbsstryg: 48 mio. kr
En tømning af søen vil ikke nå op på samme prisniveau,
som scenarie 2. Prisforskellen vil sandsynligvis ligge i
intervallet fra 10-30 millioner.
Hvem betaler differencen ?
Håndtering af de store spærringer
Hvad er de forventede krav til kontinuitet?
På nuværende tidspunkt er det ikke klarlagt, hvordan direktivets bestemmelser om
passageforhold skal tolkes i forhold til vandkraftsøer. På denne baggrund udskydes
indsatsen i forhold til forbedring af kontinuiteten ved vandkraftsøer, så den tidligst
gennemføres i 2. planperiode (2015 - 2021), hvilket giver tid til teknisk afklaring og
konsekvensvurdering og dialog samt afklaring i forhold til en EU-tolkning af
begrebet ”kontinuitet” (ref. Vandplan 2010-2015 – Nissum Fjord.
Hovedvandopland 1.4. Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 2011.).
Vandplanen angiver i retningslinje nr. 23 at ” Der etableres så vidt muligt fuld
faunapassage ved total fjernelse af menneskeskabte spærringer i vandløb. Hvor
opstemninger bibeholdes af fx kulturhistoriske eller andre samfundsmæssige
hensyn, sikres passagen eksempelvis ved etablering af ”naturlignende stryg” i
selve vandløbet eller omløbsstryg med tilstrækkelig vandgennemstrømning”
Mens der afventes klarere krav fra EU kan kommunerne bliver tvunget til at tage action allerede nu.
Vandkraftsøen
Elproduktionen er midlertidig gået i stå da turbinen kræver en større renovering for ca. 1,5 mio.
Dette har sat øget fokus på fremtiden for værket og vandkraftsøen allerede i denne planperiode.
Tangeværket
Udkast til Forslag til Lov om ophævelse af lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa
(Tangeloven). 16. august 2013.
Gudenaacentralens koncession til at udnytte vandkraften i Gudenåen udløber den 8. januar 2014.
Det er Miljøministeriets vurdering, at værket vil kunne fortsætte driften efter koncessionens ophør i
medfør af de regler, der vil gælde herfor, således at ophævelsen af koncessionen ikke i sig selv vil
have nogen praktisk betydning for værkets fremtid.
Det er i den forbindelse Naturstyrelsens vurdering, at Gudenaacentralen som konsekvens af
lovforslaget bør søge Viborg Kommune om tilladelse efter vandløbsloven og vandforsyningsloven,
idet Tangeværket som anlæg hindrer vandets frie løb og indvinder vand.
Der bliver ikke med dette lovforslag taget stilling til spørgsmålet om et omløbsstryg ved
Tangeværket.
Spørgsmålet om etablering af en faunapassage ved værket vil blive aktuelt i forbindelse med
gennemførelse af EU's Vandrammedirektiv for anden planperiode 2015-2021.
De store spærringer – Dette er et bud på en løsning der tilgodeser
både de samfundsmæssige interesser og krav til kontinuitet i
vandløbet.
De store spærringer – Dette er et bud på en løsning der tilgodeser
både de samfundsmæssige interesser og krav til kontinuitet i
vandløbet.
Tak for opmærksomheden
Rasmus Bang
[email protected]
Mobil: 27618569

similar documents