Biomedicínské centrum Ústeckého kraje

Report
• Dlouhodobým záměrem KZ je vybudování
nemocnice univerzitního typu jako střediska
špičkové medicíny, zdravotnické vědy a výuky
transformací z krajské Masarykovy nemocnice v
Ústí nad Labem
• K dosažení úspěšnosti na poli vědy, výchovy a
vzdělávání je pro KZ nezbytné se opírat o
dlouhodobou partnerskou spolupráci s
renomovanými institucemi v této oblasti
• ÚZS (nyní FZS) vznikl v roce 2003 v reakci na nový
systém vzdělávání zdravotnických pracovníků,
spojený se vstupem ČR do EU
• V oblasti vědy a výzkumu se jednotlivé katedry
orientují na problematiku danou svými
specifickými obory edukace, konkrétně všemi
teoretickými a klinickými zdravotnickými a
ošetřovatelskými obory s důrazem na
Všeobecnou sestru, Porodní asistentku,
Fyzioterapii, Ergoterapii.
• V Ústeckém kraji sídlí pouze 3 instituce s vazbou na
biomedicínský výzkum:
• Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, veřejná vysoká škola
zřízená zákonem, specificky zejména Fakulta zdravotnických studií,
• Krajská zdravotní, a.s. (zakladatel Ústecký kraj, jediný akcionář),
specificky zejména Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem s
klinikami, lékařskou knihovnou a centrem vědy, výchovy a dalšího
vzdělávání,
• Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, příspěvková
organizace, zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR, specificky
zejména Centrum imunologie a mikrobiologie s imunologickým
pracovištěm, jehož náplní je lékařská aplikace vědního oboru
imunologie, oddělení projektů a zahraniční spolupráce, jehož náplní
je výzkum a hodnocení vlivů na veřejné zdraví a zdravotních rizik ze
životního prostředí, centrum hygienických laboratoří.
• Uvedená tři pracoviště tvoří znalostní, personální i
technologickou základnu pro jakékoliv smysluplné
počínání v oblasti biomedicínského výzkumu v Ústeckém
kraji.
• Za účelem žádoucího posílení vědeckovýzkumného
potenciálu uvedených pracovišť a účelného využití všech
dostupných, přesto omezených kapacit je nutné je
organizačně propojit a vytvořit společný subjekt,
naplňující definiční znaky výzkumné organizace.
• Optimálního provázání zdravotnické výuky, zdravotní péče,
sledování environmentálního a veřejného zdraví i
biomedicínského výzkumu lze dosáhnout nejlépe tím, že
všechny kapacity budou co nejtěsněji koncentrovány i
dislokačně.
• Biomedicínské centrum Ústeckého kraje je
společným projektem:
• Univerzity Jana Evangelisty v Ústí nad Labem
• Krajské zdravotní, a.s.
• Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem
S (silné stránky)
W (slabé stránky)
1. Tradiční dlouholetá spolupráce zúčastněných
institucí
2. Existující akreditované vzdělávací programy
FZS a KZ
3. Vysoká erudice zdravotnických pracovišť
MNUL a ZÚUL, i v oblasti VaV
4. Technologická vybavenost zdravotnických
pracovišť MNUL
5. Silné zázemí UJEP a KZ postavení v regionu
6. KZ poskytuje uplatnění široké škále absolventů
zdravotnických vysokoškolských vzdělávacích
programů
7. KZ poskytuje komplexní zázemí pro klinickou a
praktickou část výuky
8. Partnerská síť univerzitních a výzkumných
pracovišť, spolupracujících s KZ (MNUL), FZS a
ZÚUL
1. Absence LF a FN v Ústeckém kraji
2. Biomedicínský výzkum nemá tradici na UJEP
3. Dislokace zdravotnických studií mimo areál
nemocnice
4. Nedostatek docentů a profesorů v oblasti
biomedicíny v kraji
5. Nedostatek klinik a vysokoškolských ústavů v
MNUL
6. Absence magisterských a doktorských
studijních programů v oblasti biomedicíny
v kraji
7. Nízký počet realizovaných VaV grantů
v Ústeckém kraji
8. Horší dostupnost veřejné podpory pro KZ jako
velký podnik a nevýzkumnou organizaci
9. Nedostatečná spolupráce v oblasti
biomedicínského výzkumu a výuky se saskými
institucemi a renomovanými světovými
pracovišti
O (příležitosti)
T (ohrožení)
1. Strukturální fondy EU, rámcové programy EU
pro VaV a další externí zdroje pro financování
VaV
2. Transformace vzdělávacího systému ve
zdravotnictví směrem k vysokoškolským
studiím
3. Rostoucí poptávka po absolventech VŠ a po
specializačním vzdělávání ve zdravotnictví
4. Důraz na biomedicínský výzkum v EU
5. Absorpční kapacita a vhodná poloha institucí
sídlících právě v Ústeckém kraji pro financování
ze strukturálních fondů EU
1. Finanční náročnost adaptace vhodných prostor
v areálu MNUL
2. Nedostatečná finanční podpora ze strany kraje
3. Nejasná podoba politiky soudržnosti EU po
roce 2013
4. Konkurence a přebytek silných subjektů,
zabývajících se biomedicínským výzkumem a
výukou v jiných regionech, především v Praze
5. Připravovaný zákon o univerzitních
nemocnicích znevýhodňuje Masarykovu
nemocnici v Ústí nad Labem i Fakultu
zdravotnických studií UJEP
6. Probíhající transformace (centralizace,
slučování, redukce) Zdravotních ústavů
• Vytvoření společného centra, plnícího roli
vzdělávacího zařízení, výzkumné instituce a
zdravotnického zařízení, zastřešujícího subjekty,
sídlící v Ústeckém kraji a zabývající se
biomedicínským výzkumem, vysokoškolským
vzděláváním a špičkovou zdravotní péčí.
• Biomedicínské centrum se má stát partnerem
renomovaných univerzitních a vědeckovýzkumných
institucí tuzemských i zahraničních, schopným řešit
vědeckovýzkumné úkoly na základě získaných
výzkumných grantů, klinických studií, z dalších
veřejných prostředků i na komerčním principu.
• V první etapě má Biomedicínské centrum
zejména:
• zpřístupňovat, propagovat, podporovat a
spoluorganizovat odborné aktivity na poli vědy a
výzkumu
• Krajské zdravotní, a.s.
• Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem
• Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem
• a jejich partnerských institucí.
• Spolupráce všech tří institucí na realizaci
projektu Biomedicínského centra byla zahájena v
roce 2012 a v současné době je připraveno i
smluvní zajištění projektu.
Memorandum o spolupráci ve kterém UJEP, KZ a ZÚUL
vyjadřují společný záměr zahájit a dále rozvíjet
trojstrannou spolupráci v oblasti vědy, výzkumu a
vysokoškolského vzdělávání v oblasti zdravotnictví,
lékařských a nelékařských zdravotnických oborů.
• UJEP, KZ a ZÚUL se rozhodly podporovat vytvoření společného
pracoviště Biomedicínské centrum Ústeckého kraje.
• Spolupráce všech tří institucí se soustředí na:
• vzdělávání akreditovaných nelékařských zdravotnických oborů na
FZS UJEP,
• provádění základního a aplikovaného biomedicínského výzkumu,
• získání tuzemských i zahraničních grantů,
• realizaci dlouhodobého záměru vybudování nemocnice
univerzitního typu,
• vzájemnou informovanost o možnostech a nabídkách další
spolupráce, řešených projektech,
• organizování odborných aktivit na poli biomedicínského výzkumu.
• Plán rozvoje biomedicínského centra lze
rozvrhnout do tří etap:
1. etapa základní (volné sdružení)
2. etapa rozvojová (propojování partnerů)
3. etapa konečná (fungující Biomedicínské centrum)
• Pravidelné porady vedení projektu
• Zahájení činnost Kongresové skupiny
Biomedicínského centra
• Mapování vědeckovýzkumného potenciálu,
týmů, vybavení všech 3 institucí pro potřeby
projektu
• Příprava regionální koncepce biomedicínského
výzkumu
• Spolupráce knihoven, příprava společné lékařské
knihovny všech institucí
• Příprava nových klinik a ústavů
• Probíhá realizace společných projektů i s dalšími
partnery (CESNET, lékařské fakulty UK, Cíl 3,
ČVUT, ÚEM AV ČR)
• Zahájení realizace projektu „Lidské zdroje pro neurovědní
výzkum v Královéhradeckém a Ústeckém kraji“, reg. č.
CZ.1.07/2.3.00/20.0274, financovaného Operačním
programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost, hlavní
řešitel Ústav experimentální medicíny AV ČR, partneři KZ a LF
UK v Hradci Králové, jehož součástí je mj. organizace „Letní
školy praktických dovedností v biomedicínském výzkumu“ a
„Vzdělávacího programu řízení projektů biomedicínského
výzkumu a uplatnění jejich výsledků v praxi“.
• Vznik společného pracoviště s Ústavem experimentální
medicíny AV ČR „Neuroregenerace a biomedicínského
výzkumu“, které je dle smlouvy prvním krokem na cestě k
ustavení zamýšleného Centra translační medicíny v
Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.
• Příprava centra biomedicínského inženýrství (ve
spolupráci s ČVUT)
• Příprava centra translační medicíny (ve
spolupráci s Ústavem experimentální medicíny
AV ČR)
•
•
•
•
Jak dokládá SWOT analýza, musíme překonávat
množství slabých stránek a hrozeb a lépe využívat
příležitostí a silných stránek
Efekty spolupráce se dostavují pomalu, nový
přístup ke spolupráci se teprve prosazuje
Jen obtížně a nedostatečně se daří získávat finance
na potřebnou infrastrukturu (včetně podpory
lidských zdrojů)
Reálná koordinovaná spolupráce všech tří subjektů
od roku 2012 znamená zásadní změnu a příslib do
budoucna
Martin Zeman
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
[email protected]
tel.: +420 477 117 900

similar documents