Projekt bud*etu Miasta Ole*nicy na rok 2014

Report
Termin wyborów
16 listopada 2014 r. niedziela
Lokale wyborcze czynne od 7 do 21.
Idźmy na wybory – ustalmy rekord frekwencji !
 Od 1989 r. frekwencja wyborcza w
Polsce wynosi około 50 %.
 Na tle państw europejskich to
niewiele, zostając w dniu wyborów
w domach tak naprawdę
pozbawiamy się możliwości
decydowania o naszych sprawach,
szczególnie dotyczy to właśnie
wyborów samorządowych.
Kogo wybieramy?
 Burmistrza,
 Radnych Rady Miasta Oleśnicy
 Radnych Rady Powiatu Oleśnickiego,
 Radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
Wybory burmistrza
 Wybory na burmistrza są wyborami
bezpośrednimi, głosujemy na określonych
kandydatów. Wygra ten, który zdobędzie ponad
50% ważnych głosów.
 Jeśli takiej osoby nie będzie, do II tury
głosowania przechodzą dwaj kandydaci, którzy
uzyskali najwięcej głosów.
Wybory burmistrza
 Karta do głosowania w
wyborach burmistrza:
 1)
drukowana jest na
papierze koloru różowego;
 2)
w prawym górnym rogu
ma wycięte cztery
umiejscowione w pionie
otwory o średnicy 8 mm.
Wybory burmistrza
Kandydaci
umieszczani są na
liście alfabetycznie.
Ważność i nieważność głosów
 Zgodnie z Kodeksem Wyborczym,
postawienie więcej niż jednego
krzyżyka przy więcej niż jednym
kandydacie – powoduje
nieważność głosu.
 Należy pamiętać o tym aby
prawidłowo zakreślić kratkę przy
swoim kandydacie. Mają to być
dwie przecinające się linie w
obrębie kratki. Dotyczy to
głosowań we wszystkich
wyborach.
Wybory do Rady Miasta
 W tym roku po raz pierwszy wybory do Rady Miasta
Oleśnicy będą wyborami jednomandatowymi, co
oznacza, że w danym wyborczym wybrany zostanie
jeden radny. Zostanie nim ten spośród kandydatów,
który uzyska najwięcej głosów. Nie liczą się tu miejsca
na liście, numery list, radnym zostanie ta osoba, na
którą wyborcy oddadzą najwięcej głosów.
Wybory do Rady Miasta
 W Oleśnicy w Radzie Miasta zasiada 21 radnych, więc Miasto zostało
podzielone na 21 okręgów, w których w każdym z nich uprawnionych
do głosowania jest od około 1.100 do 1.700 wyborców.
 Dla oleśniczan to duża zmiana. Nasz dotychczasowy radny może już nie
kandydować z obecnego – dużo mniejszego - okręgu wyborczego.
Obwieszczenia o okręgach wyborczych i adresach lokali wyborczych
zostaną umieszczone na BIP Urzędu Miasta Oleśnicy, na słupach
ogłoszeniowych, a także rozesłane do domów.
Wybory do Rady Miasta
 Karta do głosowania w
wyborach do Rady Miasta
Oleśnicy drukowana będzie na
białym papierze formatu A4,
w prawym górnym rogu z
wyciętym otworem o średnicy
8 mm.
 Będzie to jedna kartka papieru.
Wybory do Rady Miasta
 Stawiamy krzyżyk w kratce po
lewej stronie karty przy naszym
kandydacie. Postawienie
krzyżyków przy więcej niż jednym
kandydacie powoduje, że głos
będzie nieważny.
 W poszczególnych okręgach
zarejestrowano od 5 do 7
kandydatów.
Wybory do Rady Powiatu
 Wybory do Rady Powiatu – w przeciwieństwie do Rady Miasta – są
wyborami proporcjonalnymi z 5-procentowym progiem wyborczym.
 Głosujemy w okręgach wielomandatowych, a podziału mandatów
pomiędzy listy kandydatów dokonuje się proporcjonalnie do łącznej
liczby ważnie oddanych głosów na kandydatów danej listy.
 Gdy po wyborach okaże się, ile mandatów przypadnie danemu
Komitetowi , rozdziela się je pomiędzy poszczególnych kandydatów –
tych, którzy na danej liście uzyskali największą liczbę głosów.
 Na Miasto Oleśnicę – jako jeden okręg wyborczy – przypada 8
mandatów w 23 – osobowej Radzie Powiatu.
Wybory do Rady Powiatu
 Warto pamiętać, że - wbrew obiegowym opiniom - polski system
proporcjonalny opiera się jednocześnie na głosowaniu osobistym. Każdy
wyborca udziela poparcia konkretnemu kandydatowi, a jednocześnie
komitetowi wyborczemu, który on reprezentuje. Nie decyduje przy tym
kolejność umieszczenia tych kandydatów na liście przez ich komitet.
Oczywiście, niektórzy wyborcy sugerują się propozycjami komitetów i
niejako z automatu skreślają „jedynkę” z listy, ale kandydaci z
pierwszych miejsc nie są w żaden formalny sposób
faworyzowani przez procedury wyborcze.
Wybory do Rady Powiatu
 W wyborach do Rady Powiatu głos
oddamy na karcie żółtej, która ma
w prawym górnym rogu wycięte
dwa umiejscowione w pionie
otwory o średnicy 8 mm.
 W praktyce będzie to 5 zszytych
kartek z listami kandydatów
(broszura), ponieważ jest kilka list
kandydatów.
Wybory do Rady Powiatu
 Wybieramy listę Komitetu, na
który chcemy glosować, wybieramy
swojego kandydata i stawiamy
krzyżyk w kratce po lewej stronie
karty przy jego nazwisku.
 Postawienie krzyżyka przy
kandydacie z innej listy
spowoduje, że głos do Rady
Powiatu będzie nieważny.
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 Radnych sejmiku województwa wybieramy także w okręgach
wielomandatowych i w systemie proporcjonalnym z zastosowaniem 5procentowego progu wyborczego.
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 W wyborach do Sejmiku
Województwa głos oddamy na
karcie niebieskiej , która ma w
prawym górnym rogu wycięte trzy
umiejscowione w pionie otwory o
średnicy 8 mm.
 W praktyce będzie to 9 zszytych
kartek z listami kandydatów
(broszura).
Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 Wybieramy jednego z nich i
stawiamy krzyżyk w kratce po
lewej stronie karty przy naszym
kandydacie.
 Postawienie krzyżyka przy
kandydacie z innej listy
spowoduje, że głos do Sejmiku
Województwa będzie nieważny.
Zapraszamy na
wybory
samorządowe
16 listopada 2014 r.

similar documents