Daimler-dommen - professor Erik Werlauffs forelæsning den 4

Report
Daimler-dommen
Professor, dr. jur.
ERIK WERLAUFF
Dansk Forening for Selskabsret
den 4. marts 2013.
(c) Professor, dr. jur. Erik Werlauff
1
Daimler-dommen (1)
• Daimler-dommen
– er vigtig, men bør anskues i sammenhæng (”Straksoffentliggørelsens 10 bud”)
– kort om dommen: Markus Geltl v. Daimler AG, dom af
28. juni 2012, C-19/11
– Daimlers adm. dir., professor dr. Jürgen Schrempp
overvejer efter den 6. april (Daimlers
generalforsamling) at trække sig – kontrakten løber
ellers 3,5 år frem
– fortæller det den 17. maj til formanden for
bestyrelsen (Aufsichtsrat), Hilmar Kopper
(c) Professor, dr. jur. Erik Werlauff
2
Daimler-dommen (2)
• (Daimler-dommen, fortsat)
– andre direktions- og tilsynsrådsmedlemmer orienteres
i perioden 1. juni – 27. juli
– selskabet forbereder børsmeddelelse mv. den 10. juli
– direktør og formand aftaler den 18. juli at stille
formelt forslag om direktørens fratræden
– tilsynsrådets Präsidialausschuss (nomineringsudvalg)
indstiller den 27. juli til tilsynsrådet at acceptere hans
afgang
– tilsynsrådet accepterer 28. juli hans afgang, udpeger
hans afløser og udsender børsmeddelelse
– kursen stiger straks(!)
(c) Professor, dr. jur. Erik Werlauff
3
Daimler-dommen (3)
• (Daimler-dommen, fortsat)
– Daimler sagsøges af en række investorer med krav om
erstatning
• Markus Geltl’s sag er prøvesag
• har solgt deres aktier i tiden før offentliggørelsen
– Oberlandesgericht – frifinder Daimler
• eftersom intern viden først forelå den 27. juli …
• og § 13(1) i Gesetz über den Wertpapierhandel kræver
”forhold, der med tilstrækkelig sandsynlighed kan antages at
ville indtræde i fremtiden …” (dvs.: hans afgang)
• fokuserer altså alene på selve begivenheden (direktøren går
af) og sandsynligheden for denne.
(c) Professor, dr. jur. Erik Werlauff
4
Daimler-dommen (4)
• (Daimler-dommen, fortsat)
– Bundesgerichtshof – tvivler, forelægger for EUDomstolen
– EU-domstolen
• bortfortolker den tyske version af misbrugsdirektivet …
• som (modsat øvrige versioner) kræver ‘tilstrækkelig
sandsynlighed’ (hinreichende Wahrscheinlichkeit) for, at et
fremtidigt forhold vil indtræde
• sætter i relation til begrebet ‘specifik viden’ fokus …
– ikke kun på den fremtidige begivenhed (‘direktøren går af’)
– men på den selvstændige betydning af ‘mellemliggende trin’
(Zwischenschritte) (intermediate steps)
– de kan i sig selv være ”specifik viden” (‘der forhandles om
direktørens afgang’).
(c) Professor, dr. jur. Erik Werlauff
5
Første bud: Effektivt finansmarked.
• Første bud: Et effektivt finansmarked er et
samfundsanliggende, og det skal være effektivt hele tiden.
– ses af præamblerne til direktiv 2003/6 om markedsmisbrug og
2003/124 om gennemførelse
• ”Det er en betingelse for økonomisk vægt og velstand, at
værdipapirmarkederne fungerer gnidningsløst, og at offentligheden
har tillid til markederne” – 2003/6, betragtning (2)
– ses af Højesterets dom ad Kurt Thorsen-sagen, UfR 2002.1531 H
• ”tungvejende samfundsmæssige grunde til en advokats videregivelse
af fortrolige oplysninger”
– ses af EU-Domstolens dom af 7. juli 2011, IMC Securities, C445/09
• urigtig kurs i blot ét sekund udgjorde kursmanipulation
• bortfortolker hollandsk direktivtekst: ”holde (i stedet for: ligge) på et
unormalt eller kunstigt niveau”
(c) Professor, dr. jur. Erik Werlauff
6
Andet bud: Målet med reglerne.
• Andet bud: Forbuddene mod insiderhandel mv. og
påbuddet om straks-offentliggørelse er udslag af
samme mål.
– målet med dem begge: det effektive finansmarked
– insiderforbuddet sikrer dette gennem den præventive
virkning af straf
– offentliggørelsespåbuddet sikrer det gennem selve pligten
til straks-offentliggørelse
– de har begge den interne viden som grundsten …
– men påbuddet er vigtigst
• sikrer, at markedet er ájour
• og forkorter den periode, hvor der er risiko for insiderhandel.
(c) Professor, dr. jur. Erik Werlauff
7
Tredje bud: Straks-offentliggørelsen.
• Tredje bud: Intern viden skal offentliggøres
hurtigst muligt.
– selskabet skal hurtigst muligt offentliggøre intern
viden, VHL § 27, stk. 1, 1. pkt.
– skal ske, umiddelbart efter at de pågældende
forhold foreligger el. begivenheden er indtrådt,
VHL § 27, stk. 1, 2. pkt.
– … selv om forholdet eller begivenheden endnu
ikke er formaliseret, dvs. når den reelt er indtrådt
(c) Professor, dr. jur. Erik Werlauff
8
Fjerde bud:
Udsættelse er eventuelt mulig (1).
• Fjerde bud: Offentliggørelsen kan udsættes i
visse tilfælde og på visse betingelser.
– vigtig undtagelse i VHL § 27, stk. 6 – vigtig af flere
grunde
– for det første vigtig, fordi selskabet dermed kan slippe
for at skade sig selv
• skal være for at undgå at ”skade sine berettigede interesser”
(fx miste en kontrakt)
• udsættelsen må ikke kunne vildlede offentligheden (fx fordi
der tidligere er offentliggjort noget andet, jf. Amagerbankens
solvens-procent).
• selskabet skal sikre, at den interne viden behandles fortroligt
(en kritisk, kontinuerlig vurdering).
(c) Professor, dr. jur. Erik Werlauff
9
Fjerde bud:
Udsættelse er eventuelt mulig (2).
• Fjerde bud: Offentliggørelsen kan udsættes i
visse tilfælde og på visse betingelser (fortsat).
– for det andet vigtig, fordi udsættelsesreglen
indeholder nogle eksempler (art. 3(1) i direktiv
2003/124, VHL § 27, stk. 6):
• igangværende forhandlinger (udfald kan påvirkes af
offentliggørelse)
• herunder forhandlinger i relation til selskabets overlevelse
(her kun udsætte i begrænset periode)
• godkendelse fra selskabsorgan hos selskabet mangler (men
ikke ‘kun’ en medkontrahents egen udformning af
børsmeddelelse)
(c) Professor, dr. jur. Erik Werlauff
10
Fjerde bud:
Udsættelse er eventuelt mulig (3).
• Fjerde bud: Offentliggørelsen kan udsættes i
visse tilfælde og på visse betingelser (fortsat).
– Domstolen:
• se bare – det her er jo ”typiske eksempler på
mellemliggende trin”, der i sig selv udgør intern viden
(præmis 32)
– ”typische Fälle von Zwischenschritten gradueller Prozesse”
– ”typical examples of intermediate steps in protracted processes”
• de bestyrker, at ”mellemliggende trin i et forløb af en vis
varighed i sig selv kan udgøre” …
• forhold, der udgør intern viden! (præmis 31)
• hvis de mellemliggende trin ikke i sig selv var intern viden …
• kunne nogen urimeligt profitere af det (præmis 35-36).
(c) Professor, dr. jur. Erik Werlauff
11
Fjerde bud:
Udsættelse er eventuelt mulig (4).
• Fjerde bud: Offentliggørelsen kan udsættes i
visse tilfælde og på visse betingelser (fortsat).
– når klienten (= selskabet) jamrer over endnu en
skærpelse af (fortolkningen af) reglerne …
– så husk venligst det 4. bud: kan evt. udsætte
offentliggørelsen
• die Bekanntgabe aufschieben – delay the public disclosure
– det er en alvorlig regel – kræver kontinuerlig
overvejelse
– direktiver hjemler mulighed for at gøre udsættelsen
betinget af indberetning (her: til Finanstilsynet) …
• men dette er (endnu) ikke udnyttet i dansk ret.
(c) Professor, dr. jur. Erik Werlauff
12
Femte bud: Intern viden er …
• Femte bud: Intern viden er (1) specifik viden,
der (2) mærkbart vil kunne påvirke kursen.
– (1) specifikke oplysninger (specifik viden) …
• som ikke er offentliggjort …
– om udstedere af værdipapirer …
– om værdipapirer …
– om markedsforhold vedrørende værdipapirer …
– (2) som må antages mærkbart at få betydning for
kursdannelsen …
• på ét eller flere værdipapirer …
• hvis oplysningerne blev offentliggjort.
(c) Professor, dr. jur. Erik Werlauff
13
Sjette bud: Mærkbarhed er …
• Sjette bud: Mærkbarhedskriteriet styres af den
fornuftige investor (bonus pater investor)
– viden, der mærkbart vil kunne påvirke kursen …
– er ”viden, som en fornuftig investor sandsynligvis vil
benytte som en del af grundlaget for sine
investeringsbeslutninger”, jf. art. 1(2) i direktiv 2003/124
– der sammenlignes herved med ”tilgængelige
forhåndsoplysninger”, jf. direktivets betragtning nr. 1
• Verfügbare ex-ante Informationen
• ex-ante available information
– dvs. hvad betyder den nye oplysning i forhold til
tilgængelige forhåndsoplysninger?
(c) Professor, dr. jur. Erik Werlauff
14
Syvende bud: Specifik viden kan også
bestå i mellemliggende trin.
• Syvende bud: Specifik viden kan også bestå i
mellemliggende trin vedrørende forhold, der
foreligger eller ‘med rimelighed’ kan forventes at
komme til at foreligge.
– vi vidste det i grunden godt (for undtagelsen i VHL § 28, stk. 6) er én stor
opremsning af ‘mellemliggende trin’ …
– og nu: ”mellemliggende trin, der er led i et forløb af en vis varighed, kan
udgøre specifik viden” (Daimler, præmis 38)
– et eller andet sted på Daimler-tidslinjen (forud for beslutningen i tilsynsrådet)
er summen af de mellemliggende trin dermed = specifik viden
•
•
•
•
•
•
•
6/4:
17/5:
1/6 og frem:
10/7 og frem:
18/7:
27/7:
28/7:
direktøren tænker;
formanden får det at vide;
andre fra direktion og tilsynsråd for det at vide;
selskabet forbereder børsmeddelelse;
nomineringsudvalg + tilsynsråd indkaldes – direktør nævnes ikke
nomineringsudvalg holder møde;
tilsynsråd holder møde.
(c) Professor, dr. jur. Erik Werlauff
15
Ottende bud: Ikke en sandsynligheds-,
men en erfaringsvurdering (1).
• Ottende bud: Om et forhold ‘med rimelighed’ forventes at komme til at
foreligge, kræver ikke sandsynlighedsvurdering, men ‘erfaring baseret på
typiske hændelsesforhold’.
– endnu en vigtig lære af Daimler-dommen er, at
‘rimelighedsvurderingen’ i direktivet skal tages bogstaveligt:
• ”specifikke oplysninger vedrører forhold, der foreligger eller med rimelighed kan
forventes at komme til at foreligge …’
• var i den tyske version af direktivet (og dermed også i tysk lov) blevet til et
spørgsmål om sandsynlighed
– ”mit überwiegender oder hoher Wahrscheinlichkeit eintreten werden”
– ”events the occurrence of which may be considered to be preponderant or highly
probable”
• derfor kunne Oberlandesgericht nå frem til, at Jürgen Schrempps fratræden først
var ‘tilstrækkeligt sandsynlig’, da man var fremme ved nomineringsudvalgets møde
27/7…
• dvs. næstsidste trin af de ‘mellemliggende trin’
(c) Professor, dr. jur. Erik Werlauff
16
Ottende bud: Ikke en sandsynligheds-,
men en erfaringsvurdering (2).
• Ottende bud: Om et forhold ‘med rimelighed’ forventes at komme
til at foreligge, kræver ikke sandsynlighedsvurdering, men
‘erfaring baseret på typiske hændelsesforhold’.
– EU-Domstolen sammenligner de sproglige versioner …
– og den tyske er den eneste, der har en sandsynlighedsvurdering (”mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit ”) - som derfor forkastes
– i stedet: ”… et kriterium, som er baseret på erfaringer, der er udledt af
typiske hændelsesforløb” (præmis 44)
• ”ein auf Regeln der allgemeinen Erfahrung beruhendes Kriterium”
• ”a criterion based on rules drawn from the common experience”
– dvs.: viser erfaringen, at trin 1 – trin X vil kunne føre til
begivenheden/forholdene Y?
– kun ”begivenheder, hvis indtræden ikke er sandsynlig, skal herved
frasorteres (præmis 48)
• ”Ereignisse, deren Eintritt nicht wahrscheinlich ist”
• ”events the occurrence of which is implausible”
(c) Professor, dr. jur. Erik Werlauff
17
Niende bud: Realitetsgrundsætningen
er ikke død … (1)
• Niende bud: Realitetsgrundsætningen er ikke
død, men den er omformet.
– herhjemme har Finanstilsynet tidligere har vendt sig
imod realitetsgrundsætningen …
• forstået således, at først når en fremtidig begivenhed er ‘en
realitet’ (= tilstrækkeligt sandsynlig) …
• bliver den til ‘specifik viden’ …
• og dermed straks-offentliggørelsespligtig med forbehold for
udsættelsesmuligheden
• Erhvervsankenævnet fastholdt realitetsgrundsætningen
– kendelse af 11/9 2008, Årsberetningen 2008 s. 183 ff. …
– (auktionsproces over datterselskab, men salg ikke besluttet)
• hvad så nu – efter Daimler?
(c) Professor, dr. jur. Erik Werlauff
18
Niende bud: Realitetsgrundsætningen
er ikke død … (2)
• Niende bud: … ikke død, men omformet
(forts.)
– realitetsgrundsætningens fremryknings-aspekt (du
skal offentliggøre nu) eksisterer naturligvis
uforandret
• jf. herhjemme VHL § 27, stk. 1: ”… umiddelbart efter at
de pågældende forhold foreligger …,
• … selv om forholdet endnu ikke er formaliseret”
• en underskrift, der mangler (men den kommer nok)…
• en formel godkendelse fra repræsentantskab,
generalforsamling mangler (men den kommer nok).
(c) Professor, dr. jur. Erik Werlauff
19
Niende bud: Realitetsgrundsætningen
er ikke død … (3)
• Niende bud: … ikke død, men omformet
(forts.)
– realitetsgrundsætningens afventnings-aspekt (du
skal ikke offentliggøre endnu), ikke før
begivenheden er en realitet …
• er derimod – ikke aflivet, men omformet
• gennem to enkle præciseringer i Daimler:
1.
2.
mellemliggende trin kan udgøre specifik viden
hvad der mon ender med at ske, skal ikke sandsynligheds-,
men erfaringsbedømmes.
(c) Professor, dr. jur. Erik Werlauff
20
Niende bud: Realitetsgrundsætningen
er ikke død … (4)
• Niende bud: … ikke død, men omformet
(forts.)
Fuldbyrdet begivenhed
Begivenhed ud fra summen af en
række mellemliggende trin
Direktør NN træder tilbage.
Direktør NN overvejer at træde
tilbage og har drøftet dette med
… i selskabet.
Selskabet har solgt sit
datterselskab D.
Selskabet har indledt en
auktionsproces med henblik på et
evt. frasalg af datterselskabet D.
Selskabet har solgt udstyr til
cementfabrikker i Rusland.
Selskabet har solgt udstyr til
cementfabrikker i Rusland,
betinget af, at 1. rate erlægges
den …
(c) Professor, dr. jur. Erik Werlauff
21
Tiende bud: Selskabet kan blive
erstatningspligtigt.
• Tiende bud: Selskabet kan ifalde erstatningsansvar for
tilsidesættelse af pligten til straks-offentliggørelse.
– der står ikke ‘kun’ påtale, bøde mv. på spil
– erstatningspligt kan også opstå for investorers tab i
sekundærmarkedet (køb/salg i tillid til de offentliggjorte
oplysninger)
– I nutidig børs-erstatningsret muligt at holde udstederen
selv prospektansvarlig (dvs. tab i primærmarkedet)
• Højesterets bemærkning i Hafnia, UfR 2002.2067 H
• bankTrelleborgs (successors) prospektansvar, HD 18/1 2013
– forventelig udvikling:
• ansvar også for tab i sekundærmarkedet
• sørg for, at udstederens ansvarsforsikring også omfatter dette.
(c) Professor, dr. jur. Erik Werlauff
22
Til sidst:Nogle indvendinger og svar.
Spørgsmål/indvending
Svar
Tager EUD ikke stilling til ‘specifik viden’, i
stedet for at tage stilling til tidspunktet
for offentliggørelse?
EUD tager stilling til det, den bliver spurgt
om: Kan mellemliggende trin udgøre
‘specifik viden’. Refleksmæssigt har dette
begreb naturligvis også betydning for,
hvornår offentliggørelse skal ske.
Afliver dommen ikke
realitetsgrundsætningen?
Nej, men den omformer
realitetsgrundsætningens afventningsaspekt (hvornår skal selskabet endnu ikke
offentliggøre).
Vil den nye markedsmisbrugsforordning
mon ikke sætte dette på plads igen?
Og dermed rulle beskyttelsen af
markedet og investorerne tilbage?
Næppe.
Hvad gør den kloge virksomhed og dens
endnu klogere rådgiver?
Tager højde for den afklarede (skærpede)
retstilstand – og gør sig endnu bedre
bekendt med udsættelsesmulighederne
(VHL § 27, stk. 6) end før.
Helt generelt: Hvad skal man mene om
Den er helt sikkert kommet for at blive!
(c) Professor, dr. jur. Erik Werlauff
Daimler-dommen
23

similar documents