Reforma gospodarki wodnej - e

Report
REFORMA
GOSPODARKI WODNEJ
ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY
Departament Zasobów Wodnych
w Ministerstwie Środowiska
Warszawa 3 grudnia
2014 r.
Reforma Gospodarki Wodnej
Omawiany zakres w trakcie dzisiejszej prezentacji:
 Obecny System Administrowania Gospodarką Wodną
 Cele Reformy
 Zakres Projektowanej Reformy
 Nowa Struktura Organizacyjna
2
CZĘŚĆ I:
OBECNY SYSTEM
ADMINISTROWANIA
GOSPODARKĄ WODNĄ
3
System administrowania gospodarką wodną
Zarządzanie zasobami wodnymi jest realizowane z uwzględnieniem
podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne.
1)obszar dorzecza Wisły obejmujący, oprócz dorzecza
Wisły znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, również dorzecza Słupi, Łupawy, Łeby, Redy
oraz pozostałych rzek uchodzących bezpośrednio do
Morza Bałtyckiego na wschód od ujścia Słupi, a także
wpadających do Zalewu Wiślanego;
Jarft
Jarft Świeża
Świeża Pregoła
Pregoła
Niemen
Niemen
Ucker
Ucker
2)obszar dorzecza Odry obejmujący, oprócz dorzecza
Odry znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, także dorzecza Regi, Parsęty, Wieprzy oraz
pozostałych rzek uchodzących bezpośrednio do Morza
Bałtyckiego na zachód od ujścia Słupi, a także
wpadających do Zalewu Szczecińskiego;
3)obszary dorzeczy: Dniestru, Dunaju, Jarft, Łaby,
Niemna, Pregoły, Świeżej, Ücker - obejmujące
znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
części międzynarodowych dorzeczy
Odra
Odra
Wisła
Wisła
Łaba
Łaba
Dunaj
Dunaj
Dniestr
Dniestr
System administrowania gospodarką wodną
6
Obecna struktura organizacyjna
PREZES RADY MINISTRÓW
MINISTER
ADMINISTRACJI I
CYFRYZACJI
ZARZĄDZANIE
KRYZYSOWE
(OBRONA CYWILNA)
MINISTER TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA I
GOSPODARKI MORSKIEJ
KRAJOWA RADA
GOSPODARKI
WODNEJ
URZĘDY
MORSKIE
PEŁNOMOCNIK PROGRAMU
DLA ODRY 2006
MINISTER
ŚRODOWISKA
PREZES KRAJOWEGO
ZARZĄDU GOSPODARKI
WODNEJ
MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
PAŃSTWOWA SŁUŻBA
HYDROLOGICZNOMETEOROLOGICZNA
PAŃSTWOWA SŁUŻBA
HYDROGEOLOGICZNA
Biuro ds. Usuwania
Skutków Klęsk
Żywiołowych
URZĘDY ŻEGLUGI
ŚRÓDLĄDOWEJ
STAROSTA
WOJEWODA
REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ
W GDAŃSKU
REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ
W GLIWICACH
WZMiUW
REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ
W KRAKOWIE
RADY
REGIONÓW
podległość
współpraca
REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ
W POZNANIU
REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE
ODDZIAŁY
TERENOWE
REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ
WE WROCŁAWIU
REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ
W SZCZECINIE
ZARZĄDY
ZLEWNI
NADZORY
WODNE
MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
CZĘŚĆ II
CELE REFORMY
8
Co chcemy osiągnąć?
UPORZĄDKOWANIE
gospodarki wodnej
w Polsce
Poprawa
ZDOLNOŚCI
ABSORBCJI
środków unijnych i
budżetowych w
gospodarce wodnej
Jednoznaczny
ROZDZIAŁ
PODZIAŁ
FUNKCJI
ODPOWIEDZIALNOŚCI
gospodarowania wodami
za gospodarkę wodną
od zarządzania majątkiem
miedzy Państwem
Skarbu Państwa
a samorządem
Stopniowe
ODCIĄŻANIE
BUDŻETU
Państwa od kosztów
utrzymania gospodarki
wodnej
Wzrost
JAKOŚCI
ZARZĄDZANIA
powierzonego majątku
Skarbu Państwa
(optymalizacja kosztów
utrzymania
i zatrudnienia
w gospodarce wodnej)
PROFESJONALIZACJA
metod zarządzania
w gospodarce wodnej
Pełne
WDROŻENIE
przepisów prawa UE
w zakresie gospodarki
wodnej do krajowego
porządku prawnego
CZĘŚĆ III:
ZAKRES PROJEKTOWANEJ
REFORMY
Zakres projektowanej reformy
PROJEKTOWANE OBSZARY ZMIAN
11
NOWA STRUKTURA
PODZIAŁ NA 2 PIONY:
funkcji
administracyjnych
i planistycznych
Inwestycji
oraz utrzymania mienia
Skarbu Państwa
związanych
z gospodarką wodną
STRUKTURA – podział kompetencji
Zarządzanie majątkiem
 Władanie
 w imieniu Skarbu Państwa, w odniesieniu do
wód, gruntów pokrytych wodami
 Prawa właścicielskie
 w imieniu Skarbu Państwa, w odniesieniu do
wód i urządzeń wodnych
 Inwestor
 prowadzenie inwestycji i remontów
 Utrzymanie majątku
 Zarządzanie operacyjne majątkiem
 Monitoring
 obiektów hydrotechnicznych
(hydrologiczny, techniczny, wizyjny),
 nadzór,
 kontrola
 Generowanie przychodów
 Zarządzanie finansami
Gospodarowanie wodami
 Kreowanie i realizacja polityki wodnej
 Planowanie gospodarowania wodami,
 zarządzanie ryzykiem powodziowym,
 przeciwdziałanie skutkom suszy
 Warunki korzystania z wód
 Kataster wodny
 Kontrola gospodarowania wodami
 Postępowania administracyjne w I i II instancji
 Pozwolenia wodnoprawne
 Decyzje zwalniające od zakazu
 Ustanawianie stref ochronnych
 Stanowienie prawa miejscowego
 Wydawanie rozporządzeń
 Opiniowanie i uzgadnianie dokumentów z zakresu
zagospodarowania przestrzennego
 Opiniowanie
 projektów ustaw, rozporządzeń
z zakresu gospodarki wodnej
Finansowanie
środki z opłat
za pobór wód
utworzenie
dwóch nowych
państwowych osób
prawnych
Zarząd Dorzecza Odry
i Zarząd Dorzecza Wisły
Marszałek
Województwa
pozyskiwanie i gromadzenie wpływów generowanych przez gospodarkę wodną
wydatkowanie środków na inwestycje w gospodarce wodnej
utrzymanie wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną
14
KOMPETENCJE
Modyfikacja podziału wód publicznych:
„pion rządowy”
Zarząd Dorzecza Odry
Zarząd Dorzecza Wisły
„pion samorządowy”
wzmocnienie
kompetencji organów
jednostek samorządu
terytorialnego
utrzymanie wód oraz
zarządzania mieniem
Skarbu Państwa na
szczeblu regionalnym
utrzymanie kompetencji
w dziedzinie melioracji
wodnych
15
16
TRANSPOZYCJA PRAWA UE
Reforma gospodarki wodnej
przyczyni się do poprawy
warunków pełnej realizacji
dyrektywy powodziowej i
RDW
Poprawa realizacji zadań
wynikających z wdrożenia
dyrektywy powodziowej
Osiągniecie celów RDW:
Zwrot kosztów za usługi
wodne;
poprawa potencjału wód
Poprawa stanu wód
17
TRANSPOZYCJA PRAWA UE
umożliwi
realizację zwrotu
kosztów usług
wodnych
przyczyni się do
prawidłowej
transpozycji
prawa UE
REFORMA
umożliwi poprawę
potencjału i stanu
wód
poprawi warunki
pełnej realizacji
dyrektywy
powodziowej
poprawi warunki
pełnej realizacji
RDW
18
CZĘŚĆ IV:
NOWA STRUKTURA
ORGANÓW ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ
19
Projektowane zamiany w strukturze
•
Organy
opiniodawczodoradcze
•
MINISTER
ŚRODOWISKA
Państwowa Rada
Gospodarki Wodnej
Organ
doradczy
PREZES
KZGW
Krajowa Rada Gospodarki
Wodnej
Zarządy Dorzeczy
•
Organ
doradczy
Organy
opiniodawczoRady Gospodarki Wodnej
doradcze
Powierzenie kompetencji nadzorczych nad
dyrektorami urzędów gospodarki wodnej oraz
Zarządem Dorzecza Wisły i Zarządem Dorzecza
Odry – państwowymi osobami prawnymi.
Urzędy Gospodarki Wodnej
RZGW
Przejęcie kompetencji
Urzędów Żeglugi
Śródlądowej
Komitety Konsultacyjne
Wzmocnienie
kompetencji
o
charakterze
koordynującym realizację zadań w sektorze
gospodarki wodnej.
Wzmocnienie kompetencji nadzorczych nad
Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej.
Organy
Opiniodawczodoradcze
Rady Konsultacyjne
20
PROJEKT ORGANIZACJI STRUKTUR
GOSPODARKI WODNEJ
Państwowa Rada
Gospodarki Wodnej
INSTYTUT
METOROLOGII I
GOSPODARKI
WODNEJ
MINISTER
ds. GOSPODARKI WODNEJ
PAŃSTWOWY
INSTYTUT
GEOLOGICZNY
Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej
MARSZAŁEK
UTRZYMANIE I INWESTYCJE NA WODACH
WOJEWÓDZKI ADMINISTRATOR WÓD
WOJEWÓDZKI ADMINISTRATOR WÓD
WOJEWÓDZKI ADMINISTRATOR WÓD
16
WOJEWÓDZKI ADMINISTRATOR WÓD
UTRZYMANIE I INWESTYCJE NA WODACH
Zarząd
Dorzecza Odry
Zarząd
Dorzecza
Wisły
•ODRA
•WISŁA
•WARTA
•NAREW
•NOTEĆ
•BUG
•NYSA ŁUŻYCKA
•PISA
•NYSA
•NOGAT
•KŁODAWA
•M. WISŁA
•KANAŁ GLIWICKI
•KANAŁ JAGIELL.
•KANAŁ ŚLESIŃSKI
•KANAŁ AUGUST.
•KANAŁ BYDGOSKI
•KANAŁ ŻERAŃSKI
Urząd Gospodarki
Wodnej w Szczecinie
Organ
opiniodawczodoradczy
Urząd Gospodarki
Wodnej w Poznaniu
Organ
opiniodawczodoradczy
Urząd Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu
Organ
opiniodawczodoradczy
Urząd Gospodarki
Wodnej w Gdańsku
Organ
opiniodawczodoradczy
Urząd Gospodarki
Wodnej w Warszawie
Organ
opiniodawczodoradczy
Urząd Gospodarki
Wodnej w Krakowie
Organ
opiniodawczodoradczy
WOJEWÓDZKI ADMINISTRATOR WÓD
UŻYTKOWNICY
WÓD
Podległość
Pozwolenia wodno
prawne
21
22
Kompetencje
Minister Środowiska
Nadzór
Prezes KZGW
kompetencje
• Realizacja zadań ustawowych
KZGW
• Koordynacja zadań
• Kompetencje nadzorcze
Dyrektor Zarządu
Dorzecza Odry
Dyrektor Zarządu
Dorzecza Wisły
Marszałek
Województwa
kompetencje
•
•
.
zadania związanych z utrzymaniem wód oraz
pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego
z gospodarką wodną,
inwestycje w gospodarce wodnej,
Dyrektorzy
urzędów
gospodarki
wodnej
kompetencje
• Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych oraz
dotychczasowych kompetencji marszałków województw
do ustalania linii brzegu dla wód granicznych oraz
śródlądowych dróg wodnych
• zadania ustawowych dotychczasowych dyrektorów rzgw
(z wyłączeniem zadań związanych z utrzymaniem wód oraz
pozostałego mienia Skarbu Państwa, inwestycjami w
gospodarce wodnej)
• ustawowe zadania dyrektorów urzędów żeglugi
śródlądowej
WPŁYW NA REALIZACJĘ
INWESTYCJI
24
Wpływ reformy na realizację inwestycji
Reforma usprawni
strategiczne planowanie
inwestycji
Reforma zapewni
sektorowi gospodarki
wodnej środki własne na
prowadzenie inwestycji
Reforma zapewni pełną
transpozycję prawa UE,
będącą warunkiem
kwalifikowalności
inwestycji
Reforma ułatwi
podejmowanie decyzji
dzięki uproszczeniu
procesu decyzyjnego
WNIOSKI
Reforma
zaprowadza ład:
Reforma odciąża
budżet Państwa:
1. Gospodarowania 1. Finansowanie
utrzymania majątku
wodami
2. Prowadzenie
2. Zarządzania
procesów
majątkiem
inwestycyjnych
Skarbu Państwa
Reforma wsparciem
dla rozwoju
gospodarki:
Reforma szansą
na wdrożenie
nowoczesnych
systemów zarządzania:
1. Nowe miejsca
pracy
2. Nowe inwestycje
3. Transport rzeczny
1. Profesjonalna
strategia gospodarki
wodnej
2. Skuteczne
zarządzanie
projektami
inwestycyjnymi
Reforma ułatwia
realizację zadań
wynikających
z dyrektyw
unijnych:
1. Dyrektywa
powodziowa
2. Ramowa
Dyrektywa
Wodna
26
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
www.mos.gov.pl
Ministerstwo Środowiska

similar documents