Finansowanie badań młodych naukowców

Report
KOMITET NAUK
ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
KATEDRA ZARZĄDZANIA
W GOSPODARCE
KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW
Finansowanie badań młodych
naukowców
prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki
mgr Albert Tomaszewski
Katedra Zarządzania w Gospodarce SGH
Szkoła Letnia Zarządzania 2012
Jachranka, 14-16 maja 2012 r.
Źródła finansowania badań młodych naukowców w Polsce
Narodowe
Centrum
Nauki
Młody
naukowiec
Definicja młodego naukowca
• Ustawa o Narodowym Centrum Nauki z 30 kwietnia
2010 r. (art. 2 ust. 3):
– osoba nieposiadająca stopnia naukowego doktora lub
osobą, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem
wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków
finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe
uzyskała stopień naukowy doktora; do okresu tego nie
wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego
udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy
• Ustawa o zasadach finansowania nauki z 30 kwietnia
2010 r. (art. 2 ust. 19)
– osoba prowadzącą działalność naukową, ktora nie
ukończyła 35. roku życia
Statystyki dostępnych programów w 2012
Liczba programów
razem
Liczba dostępnych dla
zarządzania
NCN
7
3
NCBiR
21
1
FNP
7
2
MNiSW
1
1
Statystyki kwalifikacji wniosków
zgłoszono
nauki
ekonomiczne
zakwalifikowano
% zakw.
do finansowania
nauki ekonomiczne
nauki ekonomincze
% zakw. ze
wszystkich
dziedzin
Ogólne
300
91
30%
24%
Ze stopniem
doktora
142
33
23%
20%
Bez stopnia
doktora
137
38
28%
25%
Statystyki kwalifikacji wniosków
Sfinansowane
wnioski
Program Lider
(lata 2009-2011)
59
W tym wnioski W tym wnioski
z ekonomii
z zarządzania
1
0
Statystyki kwalifikacji wniosków
Sfinansowane
wnioski
W tym wnioski W tym wnioski
z ekonomii
z zarządzania
Program START
(lata 2003-12)
1182
41
3
Program Ventures
60
0
0
Statystyki kwalifikacji wniosków
Program stypendiów
naukowych dla
wybitnych młodych
naukowców
(lata 2010-2011)
Sfinansowane
wnioski
W tym wnioski
z ekonomii
441
15
Program Preludium –
główne założenia
• Konkurs na finansowanie projektów badawczych,
realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę
naukową
• Adresaci:
– osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora
– wnioski składają jednostki naukowe
• Finansowanie:
– budżet dla wszystkich edcji: 30 mln zł
– max. wysokość finansowania jednego projektu:
• 50 tys. dla projektów do 12 miesięcy
• 100 tys. dla projektów do 24 miesięcy
• 150 tys. dla projektów do 36 miesięcy
Program Sonata – główne
założenia
• Konkurs na finansowanie projektów badawczych,
mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu
naukowego
• Adresaci:
– osoby posiadające stopień naukowy doktora spełniające
kryteria ustawy o zasadach finansowani nauki
– wnioski składają jednostki naukowe
• Finansowanie:
– budżet dla wszystkich edycji: 30 mln zł
– max. wysokość finansowania: 500 tys. Zł
– czas trwania projektu: max. 60 miesięcy
Program Sonata Bis –
główne założenia
• Konkurs na finansowanie projektów badawczych,
mających na celu powołanie nowego zespołu
naukowego
• Adresaci:
– osoby posiadające stopień naukowy doktora nie
dłużej niż 10 lat
– wnioski składają jednostki naukowe
• Finansowanie:
– budżet dla wszystkich edycji: 60 mln zł
– max. wysokość finansowania: 1,5 mln zł
– czas trwania projektu: max. 60 miesięcy
Terminarz programów NCN
2012
Rodzaj konkursu
Adresaci konkursu
PRELUDIUM
Doktoranci
SONATA
SONATA BIS
Doktorzy (maksymalnie 5 lat
od obrony)
Doktorzy (maksymalnie 10 lat
od obrony)
Rozpoczęcie
Zakończenie
naboru wniosków naboru wniosków
Zamknięcie
konkursu
15 marca
15 czerwca
31 grudnia
15 września
15 grudnia
30 czerwca 2013
15 marca
15 czerwca
31 grudnia
15 września
15 grudnia
30 czerwca 2013
15 marca
15 czerwca
31 grudnia
Program Lider – główne
założenia
•
•
Poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym
planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym,
podczas realizacji projektów posiadających możliwość wdrożenia w
gospodarce
Adresaci - młodzi naukowcy, którzy:
–
–
–
–
•
Finansowanie:
–
–
–
–
•
spełnią łącznie kryteria obu ustaw
przedstawią projekt innowacyjnych badań
posiadają udokumentowany dorobek naukowy
pozyskają jednostkę goszczącą
budżet: 40 mln zł
planowana liczba projektów: 35
czas trwania projektów: max. 36 miesięcy
średnia wartość projektu w 2011 r. wyniosła 900 tys. zł
Nabór wniosków na III edycję Programu został zamknięty w styczniu 2012
Program START – główne
założenia
• Program skierowany jest do młodych, stojących u
progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać
się sukcesami w swojej dziedzinie nauki
• Adresaci:
– magistrowie i doktorzy do 30 roku życia
– posiadają udokumentowany dorobek badawczy
• Finansowanie:
– stypendium: 28 tys. zł rocznie
– planowana liczba stypendiów: 130
• Nabór wniosków trwa do 31 października 2012
Program Ventures – główne
założenia
• Celem programu jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w
Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także
zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone
w działalności gospodarczej
• Adresaci:
– uczestnicy studiów doktoranckich
• Wniosek składa jednostka naukowa, w której realizowany będzie
projekt
– jednostka zapewnia opiekę pracownika naukowego
• Finansowanie:
– stypendium: 3 tys. zł miesięcznie
– grant badawczy: 35 tys. zł
– budżet na rok 2012: 900 tys. zł
•
Nabór wniosków został zamknięty do 16 kwietnia 2012
Stypendia dla wybitnych młodych
naukowców -główne założenia
• Adresaci:
– naukowcy do 35 roku życia zatrudnieni w
jednostkach naukowych
– udokumentowany bogaty dorobek naukowy
– wnioski zgłaszają rady naukowe i rady wydziałów
• Finansowanie:
– stypendium: 3 830 zł miesięcznie przez 3 lata
• Nabór wniosków został zamknięty 31 marca 2012
Inne możliwości
• Finansowanie zagranicznych wyjazdów
badawczych:
– Fundacja Foulbrighta
• Foulbright Junior Advanced Research Program
• Foulbright Senior Advanced Research Awards
– DAAD
• Granty Funduszu Wyszehradzkiego
• Projekty finansowane z UE
Wnioski
• Istnieją duże możliwości finansowania badań dla
młodych naukowców
• Główne bariery w dotarciu do środków:
– Informacyjna – środki są rozproszone w wielu
instytucjach, brak jednej bazy informacyjnej
– Zasobowa – konieczność udokumentowania
określonych kompetencji (dorobku, bazy
infrastrukturalnej, kontaktów i relacji w wymiarze
krajowym i międzynarodowym)
– Organizacyjna – wymogi formalne bywają niezgodne
z procedurami uczelni
– Motywacyjna – duże wymogi nakładu pracy
związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i
rozliczaniem projektów

similar documents