BUS - GLA

Report
BUS
บัส(bus)
เป็นเส้นทางการเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป มี
ลักษณะเด่นตรงที่ใช้สายสื่อสารร่วมกัน อุปกรณ์หลายชนิดสามารถ
ต่อเข้ากับบัส ทาให้การส่งสัญญาณจากอุปกรณ์ตัวหนึ่งถูกส่งไปยัง
อุปกรณ์ทุกตัวที่ต่อเข้ากับบัสนั้น
ถ้ามีอุปกรณ์สองตัวขึ้นไปส่งสัญญาณออกมาพร้อมกัน ก็จะทาให้
สัญญาณทั้งสองนั้นรบกวนกันเองจนไม่สามารถนาไปใช้งานได้
ดังนั้นการส่งสัญญาณบนบัสจึงจาเป็นต้องรับประกันให้ได้ว่า มี
อุปกรณ์เพียงตัวเดียวเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้ส่งสัญญาณ ณ
เวลาใดเวลาหนึ่ง
บัส(bus)
บัสที่เชื่อมโยงอุปกรณ์หลักของคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน
เรียกว่า บัสหลัก(System bus) เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปใช้
โครงสร้างการเชื่อมโยงที่ประกอบด้วยบัสหลักจานวนหลาย
บัส
Data bus
สายสัญญาณข้อมูล(data line) เป็นเส้นทางที่ใช้ในการ
เคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ สายประเภทนี้จะมีอยู่หลาย
เส้นรวมเรียกว่า ดาต้าบัส(data bus)
จานวนสายสัญญาณจะเรียกว่าความกว้างของช่องสัญญาณ
(width)
สายสัญญาณแต่ละเส้น สามารถส่งสัญญาณได้เพียงหนึ่งบิตต่อ
หนึ่งหน่วยเวลา
Data bus
Data line
Address bus
สายสัญญาณตาแหน่งที่อยู่(address lines) ใช้ในการกาหนด
ตาแหน่งของแหล่งที่มาของข้อมูล(source) หรือแหล่งรับ
ข้อมูล(destination)
ความกว้างหรือจานวนสายสัญญาณ จะเป็นตัวกาหนดขนาด
สูงสุดของหน่วยความจาของระบบคอมพิวเตอร์นั้น นอกจากนี้
ยังทาหน้าที่ในการบอกชื่ออุปกรณ์ I/O (โดยทั่วไปใช้ระบบ
หมายเลข) หรือพอร์ตที่ต้องการ
Address bus
โดยทั่วไปสายสัญญาณนี้จะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนหัวหรือ
Higher-order bits ใช้ในการเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการในบัส
ส่วนหาง lower-order bits ใช้เลือกตาแหน่งใน
หน่วยความจา หรือหมายเลขพอร์ตในหน่วยควบคุมนั้น ๆ
Control bus
สายสัญญาณควบคุม(control lines) ใช้ในการควบคุมการใช้
งานสายสัญญาณข้อมูลและสายสัญญาณตาแหน่งที่อยู่
การทางานของบัส
ถ้าอุปกรณ์ตัวหนึ่งต้องการส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์อีกตัวหนึ่ง
ต้องดาเนินการดังนี้
1. ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้บัส
2. จัดการส่งข้อมูลผ่านบัส
การทางานของบัส
ถ้าอุปกรณ์ตัวหนึ่งต้องการอ่านข้อมูลจากอุปกรณ์อีกตัวหนึ่ง
ต้องดาเนินการดังนี้
1. ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้บัส
2. ส่งความต้องการไปยังอุปกรณ์ตัวนั้น โดยใช้
สายสัญญาณควบคุม และสายสัญญาณบอกตาแหน่งที่
ถูกต้อง จากนั้นก็จะต้องรอให้อุปกรณ์ตัวนั้นส่งข้อมูลมา
ให้
แสดงโครงสร้างของการเชื่อมต่อโดยใช้บัส
บัส(bus)
ถ้ามีอุปกรณ์จานวนมากเชื่อมต่อเข้ากับบัส จะทาให้
ประสิทธิภาพการทางานของบัสลดต่าลงเนื่องจาก
1. การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับบัส จะทาให้บัสมีความยาว
เพิ่มขึ้น ทาให้การสื่อสารในบัสใช้ระยะเวลาหน่วง
(เรียกว่า propagation delay) นานมากขึ้น
2. บัสกลายเป็นคอขวดในการสื่อสาร เนื่องจากอุปกรณ์
I/O มีความเร็วในการทางานสูงกว่าบัส
โครงสร้างลาดับชั้นของบัสหลายระดับ
ประกอบด้วยบัสสามระดับคือ บัสโลคอล บัสหลัก และบัส
ส่วนขยาย
โครงสร้างลาดับชั้นของบัสหลายระดับ
บัสโลคอล(local bus) เชื่อมต่อระหว่างโปรเซสเซอร์กับ
หน่วยความจา cache และสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก
ได้อีกหนึ่งชิ้น
หน่วยควบคุมหน่วยความจา cache (cache controller) จะ
เป็นตัวเชื่อมต่อบัสโลคอลเข้ากับบัสหลัก ซึ่งจะเชื่อมโยง
โปรเซสเซอร์เข้ากับหน่วยความจาหลัก
Traditional bus architecture
บัส(bus)
บัสส่วนขยาย(expansion bus) ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ I/O
เข้าด้วยกัน ส่วนติต่อของบัสส่วนขนาย(expansion bus
interface) จะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างบัสหลักเข้ากับบัสส่วน
ขยาย โดยใช้บัฟเฟอร์ขนาดเล็กเป็นที่สาหรับพักข้อมูลที่มีการ
ส่งผ่านระหว่างกัน
วิธีการนี้ช่วยให้บัสส่วนขยายสามารถให้บริการแก่อุปกรณ์ส่วน
อื่นๆ โดยไม่ไปรบกวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยความจาหลักกับโปรเซสเซอร์
บัส(bus)
เมื่ออุปกรณ์ I/O ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
นักออกแบบจึงได้สร้างบัสที่มีความเร็วสูง ที่สามารถรวมตัว
เข้ากับส่วนอื่นๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ได้ โดยมีสะพาน
เชื่อมต่อระหว่างบัสความเร็วสูงกับบัสหลัก สาหรับ
โปรเซสเซอร์ซึ่งเรียกโครงสร้างลักษณะนี้ว่า mezzanine
architecture
Mezzanine architecture
ประเภทของสายบัส
Physical dedication หมายถึง การใช้สายสัญญาณหลาย
ประเภท โดยที่สายแต่ละประเภทจะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์
บ่างส่วนอย่างถาวร เช่น I/O จะเชื่อมโยงอุปกรณ์I/O ทั้งหมด
เข้าด้วยกัน จากนั้นจึงเชื่อม I/O บัสเข้ากับบัสหลักผ่านหน่วย
ควบคุม I/O ข้อดีของวิธีนี้คือการให้ผลงานที่ทาสาเร็จแก่
ระบบในอัตราที่สูง ข้อเสียคือทาให้แผงวงจรมีขนาดใหญ่
ประเภทของสายบัส
Time multiplexing มีความต้องการใช้สายสัญญาณน้อย ซึ่ง
สามารถลดพื้นที่แผงวงจรหลัก ทาให้มีค่าใช้จ่ายน้อย ข้อเสีย
คือการที่ต้องใช้แผงวงจรที่มีความซับซ้อนมากกว่าในหน่วย
ควบคุมอุปกรณ์แต่ละตัว นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะลด
ประสิทธิภาพในการทางานลง เนื่องจากแต่ละอุปกรณ์ต้องใช้
สายสัญญาณร่วมกัน ไม่สามารถทางานได้ในเวลาเดียวกัน
วิธีการตัดสินชี้ขาดในการใช้บัส(method of
arbitration)
1. แบบรวมศูนย์(centralized scheme) จะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่ง
เรียกว่า หน่วยควบคุมบัส(bus controller or arbiter) ทา
หน้าที่ในการจัดตารางเวลาการใช้บัสให้แก่อุปกรณ์ทุกตัวที่
เชื่อมต่อเข้ากับบัสนั้น อุปกรณ์ตัวนี้อาจเป็นหน่วยแยก
ต่างหาก หรือบางครั้งก็อาจถูกรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
โปรเซสเซอร์
วิธีการตัดสินชี้ขาดในการใช้บัส(method of
arbitration)
2. แบบกระจาย(distributed scheme)จะไม่มีหน่วยควบคุม
ในการใช้งานบัส หน่วยควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับบัส
จะมีวงจรพิเศษในการควบคุมการใช้งานบัสในตัวเอง และ
หน่วยควบคุมทุกตัวจะทาหน้าที่รวมกันในการใช้งานบัส
ร่วมกัน
จังหวะเวลา(timming)
หมายถึง วิธีการควบคุมให้เหตุการณ์ต่างๆ สามารถทางาน
ร่วมกันได้บนบัส ซึ่งมีอยู่สองวิธีคือ ซิงโครนัส และอะ
ซิงโครนัส
แบบซิงโครนัส(Synchronous timing)
แบบซิงโครนัส(Synchronous timing)
เหตุการณ์จะเกิดขึ้นโดยอาศัยการควบคุมจังหวะการทางาน
ด้วยสัญญาณนาฬิกา(clock) สายสัญญาณของบัสจะต้องมี
สายสัญญาณนาฬิกาอยู่ด้วย ซึ่งจะส่งสัญญาณนาฬิกา 0 และ
1 ออกมาอย่างสม่าเสมอ การส่งสัญญาณ 1 – 0 หนึ่งครั้ง
เรียกว่า วงรอบนาฬิกา(time slot) อุปกรณ์ทุกตัวที่เชื่อมต่อ
กับบัสสามารถอ่านสัญญาณนาฬิกาจากบัสได้ และเหตุการณ์
ทุกเหตุการณ์จะต้องเกิดขึ้นที่จุดเริ่มต้นของวงรอบนาฬิกา
เสมอ
ช่วงเวลาในการเกิดขึ้นในการทางานแบบซิงโครนัส
โปรเซสเซอร์ใส่ตาแหน่งในหน่วยความจาลงในสายสัญญาณ
บอกตาแหน่งข้อมูลในจังหวะนาฬิกาแรก และอาจใส่สัญญาณ
ควบคุมอื่นๆ เข้าไปในสายสัญญาณแสดงสถานการณ์ทางาน
ด้วย
เมื่อสายสัญญาณบอกตาแหน่งที่อยู่มีระดับสัญญาณคงที่แล้ว
(stable) โปรเซสเซอร์จะส่งสัญญาณความพร้อมใช้งาน
(enable signal) สาหรับการอ่านข้อมูล โปรเซสเซอร์จะส่ง
คาสั่งอ่านข้อมูลเข้ามาในบัสที่จังหวะนาฬิกาที่สอง
ช่วงเวลาในการเกิดขึ้นในการทางานแบบซิงโครนัส
หน่วยควบคุมหน่วยความจาเมื่ออ่านสัญญาณที่ส่งมาในบัส ก็
จะทราบว่าเป็นสัญญาณที่ส่งมาถึงตัวเอง จึงจัดการส่งข้อมูลที่
โปรเซสเซอร์ต้องการเข้าไปในบัส ในจังหวะสัญญาณนาฬิกา
ต่อมา
สาหรับการบันทึกข้อมูล โปรเซสเซอร์จะใส่ข้อมูลเข้าไปใน
สายสัญญาณข้อมูลในจังหวะที่สอง และส่งสัญญาณบันทึก
ข้อมูลเข้าไปภายหลังจากที่สัญญาณในสายบัสนั้นมีความ
พร้อมในการใช้งานแล้ว
ช่วงเวลาในการเกิดขึ้นในการทางานแบบซิงโครนัส
หน่วยความจาจะคัดลอกข้อมูลจากสายสัญญาณข้อมูลใน
สัญญาณนาฬิกาจังหวะที่สาม
ช่วงเวลาในการเกิดขึ้นในการทางานแบบอะซิงโครนัส
ช่วงเวลาในการเกิดขึ้นในการทางานแบบอะซิงโครนัส
ช่วงเวลาในการเกิดขึ้นในการทางานแบบอะซิงโครนัส
เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นบนบัสจะเกิดขึ้นตามหลังเหตุการณ์ที่
เกิดก่อนหน้านี้ ตัวอย่าง
โปรเซสเซอร์จะกาหนดตาแหน่งข้อมูลในสายสัญญาณข้อมูล
และสถานการณ์ทางานในสายแสดงสถานการณ์ทางาน
หลังจากที่สัญญาณคงที่พร้อมใช้งาน จึงส่งสัญญาณอ่านข้อมูล
ออกไปทางสายสัญญาณควบคุม ซึ่งเป็นการยืนยันความ
ถูกต้องของสายสัญญาณอื่นๆ หน่วยควบคุมหน่วยความจาจะ
รับสัญญาณไปปฏิบัติ
ช่วงเวลาในการเกิดขึ้นในการทางานแบบอะซิงโครนัส
และตอบสนองด้วยการส่งสัญญาณข้อมูลเข้ามาทาง
สายสัญญาณข้อมูล ซึ่งเมื่อสัญญาณมีความคงที่แล้ว หน่วย
ควบคุมหน่วยความจาจึงจะส่งสัญญาณตอบรับ
(acknowledge) เข้ามาบอกโปรเซสเซอร์
ช่วงเวลาในการเกิดขึ้นในการทางานแบบอะซิงโครนัส
ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล อุปกรณ์ที่เป็น master จะส่งข้อมูลเข้า
มาทางสายสัญญาณข้อมูล และในเวลาเดียวกันก็จะส่งสัญญาณ
สถานะการทางานและตาแหน่งที่อยู่ออกมาทางสายสัญญาณแสดง
สถานะการทางานและสายบอกตาแหน่งที่อยู่ข้อมูล
หน่วยความจาซึ่งทาหน้าที่เป็น slave จะตอบสนองด้วยการ
คัดลอกข้อมูลจากสายสัญญาณข้อมูล แล้วจึงส่งสัญญาณตอบรับ
(acknowledge) เมื่อโปรเซสเซอร์ตรวจพบสัญญาณนี้ก็จะหยุดส่ง
สัญญาณทั้งหมด

similar documents