ساختار سيستم تلفن

Report
‫اليه فيزيکي‬
‫‪1‬‬
‫(قسمت‪)2‬‬
‫بخش ‪5 - 2‬‬
‫‪2‬‬
‫ً‬
‫)‪ (a‬شبكه كامال متصل‬
‫)‪ (b‬سويچ مركزي‬
‫)‪ (c‬سلسله مراتبي دو سطحي‬
‫‪3‬‬

A typical circuit route for a medium-distance
call.
4
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪5‬‬
‫سه قسمت اصلي سيستم تلفن ‪:‬‬
‫‪ -1‬حلقههاي محلي‬
‫‪ -2‬شاه سيمها‬
‫‪ -3‬دفاتر راه گزيني‬
The use of both analog and digital transmissions for a computer to
computer call. Conversion is done by the modems and codecs.
6
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪7‬‬
‫وسيلهاي كه يك رشته سري از بيتها را بعنوان ورودي پذيرفته و‬
‫بوسيله يك يا چند روش‪ ،‬حامل تغيير يافته را بعنوان خروجي توليد‬
‫ميكند مودم ميناميم‪.‬‬
‫يك مودم بين کامپيوتر (ديجيتال) و سيم تلفن قرار ميگيرد‪.‬‬
(a) A binary signal
(b) Amplitude modulation
(c) Frequency modulation
(d) Phase modulation
8
(a) QPSK.
(b) QAM-16.
(c) QAM-64.
9
(a)
(a) V.32 for 9600 bps.
(b) V32 bis for 14,400 bps.
(b)
10
‫‪‬‬
‫يك خط اجارهاي يك اتصال تلفني پايدار بين دو مكان ميباشد كه مقدار‬
‫مشخصي از پهناي باند را براي همه زمانها از قبل معين ميكند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪11‬‬
‫خطوط اجارهاي ميتوانند آنالوگ يا ديجيتال باشند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اولين سرويس ‪ ADSL‬به سه باند تقسيم شده بود‪:‬‬
‫‪ .1‬باند ‪(POTS‬سرويس تلفن معمولي)‬
‫‪ .2‬باند ارسال از كاربر به‬
‫ايستگاه پاياني‬
‫‪ .3‬باند ارسال از ايستگاه پاياني‬
‫به كاربر‬
‫◦ در اين شکل جداكننده (‪ )Spliter‬قرار دارد كه باند ‪ POTS‬را از باند داده‬
‫جدا ميكند‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪13‬‬
‫سيگنال ‪POTS‬به يك دستگاه تلفن و سيگنال داده به يك مودم‬
‫‪ADSL‬متصلند‬
‫سيگنالها پس از عبور از مدارهاي پاياني به ايستگاه مركزي شركت‬
‫تلفن ميرسند كه در آنجا نيز يك تقسيم كنننده مشابه قبلي وجود دارد‬
‫كه سيگنالهاي داده را به ‪ISP‬ها و سيگنالهاي آنالوگ را به شبكه تلفن‬
‫ميفرستد‪.‬‬
‫براي تبديل سيگنالهاي آنالوگ به ديجيتال در ايستگاه شركت تلفن از‬
‫دستگاهي به نام ‪DSLAM‬كه بسيار شبيه مودم ‪ADSL‬است‪ ،‬استفاده‬
‫ميشود‪.‬‬
DSL ‫خطوط‬
A typical ADSL equipment configuration.
14
DSL ‫خطوط‬
Operation of ADSL using discrete multitone modulation.
15
‫خطوط ‪DSL‬‬
‫پهناي باند بر حسب فاصله در ‪ DSL‬با كابل ‪category 3 UTP‬‬
‫‪16‬‬
‫مدار پایانی بیسیم‬
Architecture of an LMDS system.
17
‫‪ :FDM‬تسهيم سازي تقسيم فركانسي‬
‫‪.1‬‬
‫◦‬
‫در ‪FDM‬طيف فركانسي به باندهاي فركانسي تقسيم ميشود كه در آن هر‬
‫كاربر باند فركانسي مخصوصي به خود را دارد‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ :TDM‬تسهيم سازي تقسيم زماني‬
‫◦ در ‪TDM‬كاربران هركدام بصورت نوبتي براي مدت كوتاهي تمام پهناي باند‬
‫را در اختيار ميگيرند‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ :WDM‬تسهيم سازي تقسيم طول موج‬
‫◦ براي كانالهاي فيبر نوري بكار ميرود‬
‫‪18‬‬
(a) The original bandwidths.
(b) The bandwidths raised in frequency.
(b) The multiplexed channel.
19
‫‪‬‬
‫‪20‬‬
‫دراين شكل ‪ 4‬فيبر با هم به يك منشور و هر كدام با انرژي مخصوص‬
‫به خود و طول موج مختلف وارد ميشوند‪ .‬اين ‪ 4‬پرتو با هم تركيب‬
‫مي شوند و تشكيل فيبر مشتركي را براي انتقال مقصدي دور ميدهند‪.‬‬
The T1 carrier (1.544 Mbps).

21
Multiplexing T1 streams into higher carriers.
22
Delta modulation.
24
‫‪27‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -1‬سوئيچينگ مداري‬
‫‪‬‬
‫‪ -2‬سوئيچينگ بستهاي‬
‫‪‬‬
‫‪ -3‬سوئيچينگ پيام‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪28‬‬
‫پس از برقراري تماس‪ ،‬مسيري بين دو‬
‫انتها بوجود ميايد و تا پايان تماس وجود‬
‫خواهد داشت‪.‬‬
‫هنگاميكه شما يا كامپيوترتان تماس‬
‫برقرار ميكند‪ ،‬تجهيزات راه گزيني‬
‫درون سيستم تلفن‪ ،‬مسير فيزيكي بين تلفن‬
‫شما و تلفن گيرنده را جستجو ميكند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪29‬‬
‫در اين نوع راه گزيني از قبل هيچ‬
‫مسير فيزيكي بين فرستنده و گيرنده‬
‫برقرار نميشود‪.‬‬
‫وقتي فرستنده بلوكي از دادهها را‬
‫منتقل ميكند دراولين دفتر راه‬
‫گزيني ذخيره ميشود و سپس ارسال‬
‫مي گردد‪ .‬هر بلوك بطور كامل‬
‫دريافت ميشود‪ ،‬از نظر خطا كنترل‬
‫ميشود و سپس انتقال مي يابد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫دراين تكنولوژي بستههاي مخصوصي‬
‫كه مورد نياز است بدوناينكه مسير‬
‫خاصي براي آنها در نظر گرفته شود‬
‫فرستاده ميشوند‪ .‬اين كار بر عهده هر‬
‫بسته است كه راه مخصوص به خود را‬
‫براي رسيدن به مقصد پيدا كند‬
‫‪30‬‬
(a) Circuit switching.
(b) Packet switching.
31
a)
b)
c)
Circuit switching
Message switching
Packet switching
32
A comparison of circuit switched and packet-switched
networks.
33



First-Generation Mobile Phones:
Analog Voice
Second-Generation Mobile Phones:
Digital Voice
Third-Generation Mobile Phones:
Digital Voice and Data
34

(a)
(b)
Advanced Mobile Phone System(AMPS)
Frequencies are not reused in adjacent cells.
To add more users, smaller cells can be used.
35
The 832 channels are divided into four categories:

Control (base to mobile) to manage the system

Paging (base to mobile) to alert users to calls for
them

Access (bidirectional) for call setup and channel
assignment

Data (bidirectional) for voice, fax, or data
36

a)
b)
D-AMPS
Digital Advanced Mobile Phone System
A D-AMPS channel with three users.
A D-AMPS channel with six users.
37
GSM uses 124 frequency channels, each of which
uses an eight-slot TDM system
38
A portion of the GSM framing structure.
39
(a) Binary chip sequences for
four stations
(b) Bipolar chip sequences
(c) Six examples of
transmissions
(d) Recovery of station C’s
signal
40
‫شرکت رايتل‬




High-quality voice transmission
Messaging (replace e-mail, fax, SMS, chat,
etc.)
Multimedia (music, videos, films, TV, etc.)
Internet access (web surfing, w/multimedia.)

41
Community Antenna Television
Internet over Cable
Spectrum Allocation
Cable Modems
ADSL versus Cable
42
An early cable television system.
43
Cable television
44
The fixed telephone system.
45
Frequency allocation in a typical cable TV
system used for Internet access
46
Typical details of the upstream and
downstream channels in North America.
47

similar documents