โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Report
การจัดตัง้ ศูนยปฏิ
ั ก
ิ ารกระทรวงการ
์ บต
พัฒนาสั งคมและความมัน
่ คงของมนุ ษย ์
สานักนโยบายและยุทธศาสตร ์
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสั งคมและ
ความมัน
่ คงของมนุ ษย ์
นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพั
ฒนาสั งคมและ
่
ความมัน
่ คงของมนุ ษย ์
พลตารวจเอก อดุลย ์
แสงสิ งแกว
้
พั ฒ น า ศู น ย ์ ป ฏิ บั ติ ก า ร
พม. ให้ มี ค วามพร้ อม เพื่ อ
เป็ นเครื่อ งมือ ของผู้ บริห ารใน
ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น น โ ย บ า ย
แผนงาน ติด ตามการปฏิบ ัต ิ
บูรณาการการทางานในทุกมิต ิ
เ พื่ อ แ ก้ ปั ญ ห า ด้ า น สั ง ค ม ไ ด้
อย่างรวดเร็ ว มีป ระสิ ทธิภ าพ
และทัน ต่ อสถานการณ์ โดย
การน าเทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสื่ อสารมาใช้ ให้ เกิ ด
ป ร ะ โ ย ช น์ สู ง สุ ด ใ น ก า ร
ขับ เคลือ
่ นการด าเนิน งาน ท า
หน้ าที่ต ด
ิ ตามสถานการณผ
่
์ าน
ร ะ บ บ ป ร ะ ชุ ม ท า ง ไ ก ล รั บ
เรื่ อ งราวร้ องทุ ก ข ์ ผ่ านระบบ
Call Center ๑๓๐๐ และ
ช่ องทางอื่น รวมทั้ง รวบรวม
การจัดตัง้ ศูนยปฏิ
ั ก
ิ เพืาร
(ศปก.)
์ บ•ต
อ
่ เป็ นกลไก/เครือ
่ งมือของ
ผู้บริหารและฝ่ายอานวยการ ใน
การติดตามสถานการณ ์ ขาวสาร
่
เหตุการณด
ฒนาสั งคม
์ านการพั
้
•
เพือ
่ เป็ นกลไกในการติดตาม
การดาเนินงานตามนโยบาย
มาตรการ แผนงานโครงการ
สาคัญ และการขับเคลือ
่ นการ
ดาเนินงานตามภารกิจให้บรรลุ
เป้าหมาย รวดเร็วตอสถานการณ
่
์
•
เพือ
่ เป็ นจุดประสาน
เชือ
่ มโยงขอมู
ฒนา
้ ลดานการพั
้
สั งคมระหวางหน
่
่ วยงานภายใน
กระทรวง และหน่วยงานที่
เกีย
่ วของ
้
การประชุมมอบหมายงาน โดย พล.ต.อ.พี
ระ พุมพิ
่ เชฏฐ ์
เลขานุ การรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพั
ฒนาสั งคมและ
่
ความมัน
่ คงของมนุ ษย ์
วั น ที่ ๑ ตุ ล า ค ม
๒ ๕ ๕ ๗ เ ล ข า นุ ก า ร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
่
พัฒนาสั งคมและความมัน
่ คง
ข อ ง ม นุ ษ ย ์ ป ร ะ ชุ ม
ปรึกษาหารือการจัดตัง้ ศป
ก.พม. โดยพิ จ ารณาเรื่ อ ง
สถานที่ จ ั ด ตั้ง ศปก. ซึ่ ง ได้
ข้ อ ส รุ ป คื อ ตั้ ง ที่ ชั้ น ๒
อาคารกรมพัฒนาสั งคมและ
สวัส ดิก าร และมอบหมาย
การเขีย นโครงการ เขีย น
แบบ มอบหน้ าที่ร่ างค าสั่ ง
แตงตั
่ ง้ คณะทางาน และให้
การศึ กษาดูงาน
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
• เมือ
่ วันอังคารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ทีมที่
ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงการพั
ฒนา
่
สั งคมและความมัน
่ คงของมนุ ษย ์ ประกอบดวย
้
พ.ต.อ.ณรงค ์ ทรัพยเย็
ิ รรม ฐิต ิ
์ น นายปิ ตธ
มนตรี และทีมขาราชการ
พม. นาโดย นาง
้
ขวัญวงศ์ พิกุลทอง หัวหน้าสานักงาน
รัฐมนตรี ขาราชการจากส
านักงานรัฐมนตรี
้
สานักนโยบายและยุทธศาสตร ์ ศูนยเทคโนโลยี
์
สารสนเทศและการสื่ อสาร สานักตรวจและ
ประเมินผล สานักบริหารงานกลาง ศูนย ์
การนามาปรับใช้
• โครงสรางของศู
นยปฏิ
ั ก
ิ าร ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร
้
์ บต
ของศูนย ์ เครือ
่ งมือการติดตามขอมู
้ ลขาวสาร
่
ระบบสารสนเทศเพือ
่ การขับเคลือ
่ นงาน และ
ฐานขอมู
่ ขับเคลือ
่ นงาน สามารถนามาเป็ น
้ ลเพือ
ตนแบบในการด
าเนินงานและปรับใช้ให้
้
เหมาะสมกับการทางานของ ศปก. พม.
การขับเคลือ
่ นงาน
• คำสั่งแต่ งตัง้ คณะทำงำนจัดตัง้ ศูนย์ ปฏิบัตกิ ำรกระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (ศปก. พม.)
•
คำสัง่ สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คง
ของมนุษย์ ที่ ๗๑๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ ตุลำคม ๒๕๕๗ เรื่ อง แต่งตัง้
คณะทำงำนจัดตังศู
้ นย์ปฏิบตั กิ ำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำม
มัน่ คงของมนุษย์ (ศปก. พม.)
• สถำนะ มีผลบังคับใช้
การขับเคลือ
่ นงาน
• การประชุมคณะทางานจัดตัง้ ศปก. พม. ในวันที่
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ
ห้องประชุม สป.๑ ชัน
้ ๘ อาคารกรมพัฒนา
สั งคมและสวัสดิการ
• (ราง)
โครงการจัดตัง้ ศูนยปฏิ
ั ก
ิ ารกระทรวงการ
่
์ บต
พัฒนาสั งคมและความมัน
่ คงของมนุ ษย ์
• (ราง)
โครงสรางการบริ
หารงาน/การปฏิบต
ั งิ านของ
่
้
ศูนยปฏิ
ั ก
ิ ารกระทรวงการพัฒนาสั งคมและความ
์ บต
มัน
่ คงของมนุ ษยและ
(ราง)
คาสั่ งคณะทางาน
่
์
ขับเคลือ
่ นภารกิจศูนยปฏิ
ั ก
ิ ารกระทรวงการ
์ บต
พัฒนาสั งคมและความมัน
่ คงของมนุ ษย ์
• (ราง)
ภารกิจของศูนยปฏิ
ั ก
ิ ารกระทรวงการ
่
์ บต
พัฒนาสั งคมและความมัน
่ คงของมนุ ษย ์
การขับเคลือ
่ นงาน
• (ราง)
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารของศูนยปฏิ
ั ก
ิ ารกระทรวง
่
์ บต
การพัฒนาสั งคมและความมัน
่ คงของมนุ ษย ์ และ
อัตรากาลังของบุคลากร
• พิจารณา เครือ
่ งมือการติดตามขอมู
้ ลขาวสาร
่
ระบบสารสนเทศเพือ
่ ขับเคลือ
่ นงาน ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร
ของศูนยปฏิ
ั ก
ิ ารกระทรวงการพัฒนาสั งคมและ
์ บต
อัตรากาลังประจาศูนยและเวรผลั
ด คาตอบแทน
่
์
และสิ่ งจูงใจ
• การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ/การติดตามการ
ดาเนินงาน และกาหนดระยะเวลาแลวเสร็
จ
้
• การมอบหมายหน่วยงานออกแบบฉากหลัง (Back
Drop) เพือ
่ ใชประกอบการประชุมทางไกล
(ราง)
โครงสร้างศูนยปฏิ
ั ก
ิ ารกระทรวงการพัฒนาสั งคมและ
่
์ บต
ความมัน
่ คงของมนุ ษย ์
ทีป
่ รึกษา
-โฆษก พม.
- ทีม
ปฏิบต
ั ก
ิ าร
ขาวสาร
่
ฝ่ายยุทธศาสตร ์
-สานักงานปลัดกระทรวง
พม.
- สานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์
- สานักตรวจและ
ประเมินผล
- สานักมาตรฐาน
การพัฒนาสั งคมและ
ความมัน
่ คงของ
มนุษย ์
- กองนิตก
ิ าร
- สานักงาน
เลขานุการ คปม.,
ศป.คม.
-กรมพัฒนาสั งคมและ
สวัสดิการ
- สานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
- สานักงานส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทก
ั ษเด็
์ ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส
ศปก.
พม.
ส่วนบังคับบัญชา
รมว. พม. เป็ น ผอ. ศปก. พม.
ปลัด พม. เป็ น รอง ผอ. ศปก.
พม.
รองปลัด พม. เป็ น ผูช
้ ่ วย ผอ.
ศปก. พม.
ฝ่ายสถานการณและ
์
ประชาสั มพันธ ์
- กองเผยแพรและ
่
ประชาสั มพันธ ์
- การเมือง,
เศรษฐกิจ
- ปัญหาสั งคม
- คอลัมน์
นสพ. ทีน
่ ่ าสนใจ
- ขาวสื
่ ่ อสั งคม
ออนไลน์
(Social Media)
- ศูนยช
์ ่ วยเหลือ
ทางสั งคม
- เรือ
่ งรองเรี
ยน
้
- ขอความ
ช่วยเหลือ
- ศูนยวิ
์ เคราะห ์
ฝ่ายประสานงาน
และสนับสนุ น
- สานักบริหารงาน
กลาง
- ศูนยเทคโนโลยี
์
สารสนเทศและ
การสื่ อสาร
- สานักงาน
รัฐมนตรี
7 ภารกิจตาม
นโยบายเรงด
่ วน
่
4 ดานนโยบายการ
้
ปฏิรูปและพัฒนา
9 นโยบายตามพันธ
กิจ
ฝ่ายปฏิบต
ั ก
ิ าร
หน่วยขึน
้ ตรง
พม.
-สนง. พมจ.
-บานพั
กเด็กและ
้
ครอบครัว
-ศูนยพั
์ ฒนาสั งคม
-สถานคุมครองและ
้
พัฒนาอาชีพ
-ศูนยช
์ ่ วยเหลือ
สั งคม
หน่วยงานประสานการ
ปฏิบต
ั ิ
- สตช.
- กต.
- รง.
- ยธ.
- มท.
- กษ.
- ศธ.

similar documents