นวัตกรรมเรื่องเล่า : นโยบายปฐมภูมิ ลดแออัด พัฒนา

Report
บริ การปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ชวนันท์ สุมนะเศรษฐกุล
ภาควิชาเวชศาสตร์ ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Vajira Hospital
ประชากร ใน กรุ งเทพมหานคร
สิทธิการรักษา
UC
ประกันสังคม
ข้ าราชการ
อื่นๆ
จานวนประชากร
(x 1,000,000)
3.59
2.96
0.74
0.72
(ฐานทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2554 )
ภาควิชาเวชศาสตร์ ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Vajira Hospital
บริ บทพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
รูปแบบ
เมือง
หน่วยงาน
สุขภาพ
สานัก
การแพทย์
ขนาด
สถาน
บริ การ
รูปแบบ
บริ การ
งานบริ การ
เล็ก
กึ่งเมือง
สานัก
อนามัย
กลาโหม
กลาง
โรงพยาบาลเน้ นการรักษา
แต่อยากมีปฐมภูมิของตนเอง
Private
clinic
Clinic UC
มหาดไทย
ใหญ่
ชนบท
กรมการ
แพทย์
มหาวิทยา
ลัย
เครื อข่าย
เอกชน
อินเตอร์
คลินิก/ศบส. ให้ ความสาคัญกับการรักษาโรค
ร้ านขายยา
คลินิกทันตกรรม แพทย์ทางเลือก
ภาควิชาเวชศาสตร์ ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Vajira Hospital
ปัญหาพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ขาดการจัดการจากกระทรวงสาธารณสุข
บริ การ IP มีปัญหาเรื่ องเตียง Admit
บริ การปฐมภูมิ ไม่มีทิศทางที่ชดั เจน
ภาครัฐมุง่ เป็ น tertiary care
ภาคเอกชนต้ องรับผิดชอบภาระทางการเงินด้ วยตัวเอง มีหลากหลายรูปแบบ
คนกรุงเทพขาดความรู้สกึ มีสว่ นร่วมเป็ นเจ้ าของพื ้นที่
สปสช.เข้ ามากากับงานหลายอย่างที่ทาให้ หน่วยบริ การทางานยากขึ ้น
สานักการแพทย์ สานักอนามัยไม่ได้ มีอานาจการจัดการระบบบริ การอย่างเบ็ดเสร็ จ
ประชาชนพึง่ พาตนเองเมื่อป่ วยเล็กน้ อย และ พึง่ พาระบบเมื่อเป็ นโรคเรื อ้ รัง
การเรี ยกร้ องสิทธิเพื่อให้ ได้ สทิ ธิ การฟ้องร้ องสูง
ภาควิชาเวชศาสตร์ ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Vajira Hospital
การกระจายตัว ของ
โรงพยาบาลรัฐบาล และ
โรงพยาบาลเอกชน ทีร่ ับ
สิ ทธิ UC (ข้ อมูลปี
2552)
ภาควิชาเวชศาสตร์ ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Vajira Hospital
การกระจายตัว ของ
ศูนย์ บริการสาธารณสุ ข และ
คลินิกชุมชนอบอุ่น
ภาควิชาเวชศาสตร์ ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Vajira Hospital
บริ บทของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
(ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม)
•
•
•
•
รพ.เน้ น organ / technology based
พื ้นที่อยูภ่ ายใต้ ความรับผิดชอบของสานักอนามัย
โรงพยาบาลอยากได้ ข้อมูลจากหน่วยปฐมภูมิ
หน่วยบริการปฐมภูมิอยากได้ ข้อมูลการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ภาควิชาเวชศาสตร์ ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Vajira Hospital
สิ่ งที่ทาในคณะแพทยศาสตร์
• ประสานงานเชื่อมโยงข้ อมูลให้ กบั หน่วยบริการปฐมภูมิ และ
โรงพยาบาลผ่านทางโทรศัพท์, โปรแกรม HHC refer และ อื่นๆ
• ติดตาม พูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับ home-healthsocial-financial issues เป็ นรายๆสาหรับผู้ป่วย
• ให้ นกั ศึกษาแพทย์ทางานประสานงานข้ อมูลผู้ป่วยและฝึ กปฏิบตั ิงานใน
หน่วยบริการปฐมภูมินอกโรงพยาบาล โดยมีอาจารย์กากับ
• ใช้ HRQoL (EQ-5D และ แบบประเมินสุขภาพจิต) ประเมินภาวะ
สุขภาพของผู้ป่วยและผู้ดแู ลผู้ป่วย
ภาควิชาเวชศาสตร์ ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Vajira Hospital
ปัญหาที่พบ
•
•
•
•
แพทย์ในโรงพยาบาลให้ ความสาคัญน้ อย
แต่ละเขตมีวิธีการที่แตกต่างกัน แม้ วา่ อยูใ่ นระบบเดียวกัน
ไม่สามารถเชื่อมโยงข้ อมูลได้
โรงเรี ยนแพทย์ให้ ความสาคัญกับงานบริการปฐมภูมิน้อย.......
ภาควิชาเวชศาสตร์ ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Vajira Hospital
Connected node of each patient
คลินิก
ศบส.
โรงพยาบาล
HHC
ตจว.
สถานบริการ
อื่นๆ
ภาควิชาเวชศาสตร์ ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Vajira Hospital
Physician density (per 1000 population)
From WHO
ภาควิชาเวชศาสตร์ ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/health_workforce/PhysiciansDensity_Total/atlas.html
Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Vajira Hospital

similar documents