โครงการ “คืนฟ้าใส ให้กล้าตะวัน”

Report
แนวคิด : เด็กและเยาวชน มีพลังที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ตอ่ โลก ประดุจดังดวงตะวันแต่มีเมฆมาปกคลุมจึงจาเป็นต้องเสริมพลัง (Empower) ให้แก่
เด็กและเยาวชน โดย .- 1) คืนฟ้าใสที่ครอบครัว 2) คืนฟ้าใสที่โรงเรียน 3) คืนฟ้าใสที่ชุมชน 4) คืนฟ้าใสที่สิ่งแวดล้อม
ชุมชน/
ท้ องถิ่น
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องที่สำคัญ
ครอบครัว
คกก.
คุ้มครองเด็ก
จังหวัด
ทรั พยำกร
โรงเรี ยน/
สถาบันการ
ศึกษา
สถาบัน
ทางศาสนา
NGO/ CSR
สือ่ มวลชน
สือ่
อิเล็กทรอนิกส์
เครื อข่าย
+ อพม.
สถานบริ การ
โรงพยาบาล
เด็กและเยาวชน
กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มที่
ตัง้ ครรภ์ ไม่ พร้ อม
การเชิดชูคุณค่ า
ครอบครัว
ครอบครัว
ไม่เห็น
ไม่เห็น
ความสาคัญ
ความสาคัญ
เด็กและ
เยาวชย
ไม่ร่วมโครการ
เด็กและ
เยาวชย
ไม่ร่วมโครการ
ภาคธุรกิจ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
โครงกำรคืนฟ้ำใส ให้ กล้ ำตะวัน
พม.
ผู้เกี่ยว
ข้อง
ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้ อง
ควำมเสี่ยงที่สำคัญ
เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มที่ตั ้งครรภ์ไม่พร้ อมได้ รับการเสริม
พลังจนมีทกั ษะในการดาเนินชีวติ ที่เหมาะสม
พืน้ ที่เป้าหมาย
ของโครงการทุก
จังหวัด+กทม.
รั บสมัคร/สร้ าง
แรงจูงใจให้ เด็ก
การเชิ
ดชูคุณค่ า า
และเยาวชนเข้
ร่ วม
การตั ้งครรภ์ของเด็กและเยาชนต่ากว่าอายุ 18 ปี ลดลง
การให้ ความรู้/เสริม
พลัง โดย ครอบครั ว
โรงเรี ยน ชุมชน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง
ระบบเครื อข่ายคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่เข้ มแข็งในจังหวัด
 การลดของเด็กและเยาวชนที่มพี ฤติกรรมไม่เหมาะสม/กระทาผิด
โครงกำรที่เกี่ยวข้ อง
โครงกำรต้ นน้ำ
1. โครงการเสริมพลังเครื อข่าย พม.+ศพค.+สภาเด็ก อพม.ด้ านเด็กและ
เยาวชนในพื ้นที่เป้าหมาย
2. โครงการบูรณาการความร่วมมือผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องเพื่อเด็กและเยาวชนใน
พื ้นที่
3. โครงการเฝ้าระวังสถานการณ์เด็กและเยาวชน
4. โครงการเพิ่มทักษะการจัดการปั ญหาเด็กและเยาวชน แก่ชมุ ชน/ท้ องถิ่น
โรงเรี ยน และ CSR
5. โครงการสื่อท้ องถิ่นและวิทยุชมุ ชนเพื่อเด็กและเยาวชน
6. โครงการสถาบันวิชาการ/สถานประกอบการณ์สร้ างสรรค์
7. ....................
โครงกำรกลำงน้ำ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
โครงการเพื่อนเพื่อเพื่อน
โครงการคลีนคิ ครอบครัวใน ศพค.
โครงการเสริมพลัง/ครอบครัวเด็กและเยาวชนเป้าหมาย
โครงการตรวจตราสถานบริการ/สถานประกอบการที่เกี่ยวข้ องกับเด็ก
และเยาวชนในพื ้นที่เสี่ยง/มัว่ สุม
โครงการป้องปรามเด็กและเยาวชนในพื ้นที่เสี่ยง/มัว่ สุม
โครงการพัฒนาบริการบันเทิงเด็กและครอบครัว
โครงการเข้ าถึงประชาบดี 1300
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของการแลกเปลี่ยนข้ อมูลและประสานส่งต่อ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง
โครงกำรปลำยน้ำ
1. โครงการคนไทยใจอาสา (เด็กและเยาวชน)
2. โครงการสนับสนุนโครงการย่อย (Minor Project) ของเด็กและเยาวชน
ที่พร้ อมเป็ นกล้ าตะวัน
3. โครงการติดตามประเมินผลเครื อข่ายคุ้มครองเด็กและเยาวชน
4. โครงการประเมินผลโครงการ คืนฟ้าใส ให้ กล้ าตะวัน
5. ...................

similar documents